Ολοκληρωμένη Διαχείριση Αρωματικών και Φαρμακευτικών Φυτών

 • panepistimio thessalias
 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ: 4.000
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Στόχος του προγράμματος

   “Η εκπαίδευση και η παροχή τεχνογνωσίας στους φοιτητές ώστε να καταστούν ικανοί να διαχειρίζονται θέματα όπως η παραγωγή των αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών, η μεταποίησή των και οι εφαρμογές τους, καθώς και το marketing και η εμπορία των παραγόμενων προϊόντων”

    

   * Παραγωγή

   Στους φοιτητές θα δοθεί η δυνατότητα αναγνώρισης των κυριότερων Φαρμακευτικών και Αρωματικών φυτών της ελληνικής χλωρίδας και οι τρόποι χρήσης αυτών. Θα αποκτήσουν την τεχνογνωσία ώστε να συντάσσουν μελέτες καταλληλότητας εδαφών για την εγκατάσταση Αρωματικών και Φαρμακευτικών φυτών μέσω της χαρτογράφησης των εδαφών, θα διδαχθούν τις ενδεδειγμένες συνταγές λίπανσης και θα γνωρίσουν τις σύγχρονες τεχνικές καλλιέργειας και συλλογής.

   * Μεταποίηση

   Οι φοιτητές θα εκπαιδευτούν επίσης στην παραλαβή των αιθερίων ελαίων και στην ανάλυση αυτών με τη μέθοδο της Αέριας και της Υγρής Χρωματογραφίας, καθώς και στον προσδιορισμό πολυφαινολών και αντιοξειδωτικής δύναμης των δρογών. Θα ενημερωθούν επίσης για τη διαδικασία σύστασης μιας μονάδας μεταποίησης ΑΦΦ μέσω διαλέξεων και επιτόπιων επισκέψεων σε σχετικές μονάδες.

   * Εφαρμογές

   Οι φοιτητές θα γνωρίσουν τις εφαρμογές των ΑΦΦ στη Φυτοπροστασία, στη Ζωοτεχνία και στην Τεχνολογία Τροφίμων. Επιπλέον θα αποκτήσουν γνώσεις για την παρασκευή καλλυντικών καθώς και φαρμακευτικών και παραφαρμακευτικών σκευασμάτων φυτικής προέλευσης.

   * Marketing

   Τέλος οι φοιτητές θα μυηθούν στο Marketing, στην έρευνα αγοράς και στους τρόπους προώθησης των προϊόντων. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει επίσης εκπαδιευτικά σεμινάρια και επισκέψεις σε μονάδες καθετοποιημένης παραγωγής-μεταποίησης και εμπορίας γεωργικών προϊόντων.

   Δείτε αναλυτικά την Προκήρυξη:

   Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται δεκτοί

   Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί, μετά από επιλογή, απόφοιτοι διπλωματούχοι Γεωπονικών Σχολών Πανεπιστημίων και πτυχιούχοι Τμημάτων Τεχνολόγων Γεωπόνων, απόφοιτοι Τμημάτων Φυτικής Παραγωγής, Ζωικής Παραγωγής και Μηχανικής Βιοσυστημάτων, Χημικοί, Φαρμακοποιοί, Βιολόγοι, Βιοχημικοί και απόφοιτοι Τμημάτων  Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι. συναφούς γνωστικού αντικειμένου, απόφοιτοι ομοταγών αναγνωρισμένων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της αλλοδαπής συναφών γνωστικών αντικειμένων, καθώς και πτυχιούχοι άλλων επιστημονικών πεδίων και ειδικοτήτων που κατά περίπτωση κρίνονται συναφείς από την αρμόδια επιτροπή επιλογής μεταπτυχιακών φοιτητών.

   Κριτήρια αξιολόγησης και εισαγωγής

   • Γενικός βαθμός πτυχίου (15%)
   • Άριστη ή πολύ καλή γνώση της ξένης γλώσσας (10%)
   • Βαθμολογία στα προπτυχιακά μαθήματα που είναι σχετικά με τα  μαθήματα του Π.Μ.Σ. (15%)
   • Επίδοση στην πτυχιακή εργασία, όπου αυτή προβλέπεται στο προπτυχιακό επίπεδο (15%)
   • Ερευνητική δραστηριότητα του υποψηφίου (10%)
   • Συνέντευξη (35%)

   Αίτηση Συμμετοχής (διαθέσιμη εδώ)

   Για την αίτηση συμμετοχής στο μεταπτυχιακό ο κάθε ενδιαφερόμενος πρέπει να υποβάλλει στο Τμήμα τα παρακάτω δικαιολογητικά:

   1. Την αίτηση με όλα τα πεδία συμπληρωμένα
   2. Όλα τα αντίγραφα των τίτλων σπουδών
   3. Όλες τις αναλυτικές βαθμολογίες των τίτλων σπουδών
   4. Τα αντίγραφα των πιστοποιητικών γνώσης ξένων γλωσσών
   5. 2 Συστατικές Επιστολές *
   6. Ενημερωμένο Βιογραφικό Σημείωμα
   7. Φωτοτυπία των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας
   8. 4 φωτογραφίες ταυτότητας
   9. Βεβαιώσεις επαγγελματικής εμπειρίας
   10. Βεβαιώσεις συμμετοχής σε ερευνητικά προγράμματα
   11. Δημοσιεύσεις που τυχόν έχει
   12. Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν παρακολουθεί κάποιο άλλο Π.Μ.Σ. (N.1599/1986)

   * Οι συστατικές επιστολές μπορούν να συμπεριληφθούν σε κλειστό φακέλο με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά ή να σταλούν απευθείας από τους Καθηγητές. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να είναι υπογεγραμμένες και να αναγράφεται στο φάκελο το όνομα του υποψηφίου.

   Ως καταλυτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων για το 2019/20 ορίζεται η 20η Σεπτεμβρίου.

  • Κατά τη διάρκεια των σπουδών οι μεταπτυχιακοί φοιτητές υποχρεούνται σε παρακολούθηση μεταπτυχιακών μαθημάτων, συμμετοχή στο σύνολο των εκπαιδευτικών και ερευνητικών δραστηριοτήτων και εκπόνηση μεταπτυχιακήςδιατριβής.

   Κάθε μάθημα του Π.Μ.Σ. αντιστοιχεί σε έξι (6) πιστωτικές μονάδες ECTS. Κάθε φοιτητής υποχρεούται να παρακολουθήσει συνολικά δέκαπέντε (15) μαθήματα. Στο Π.Μ.Σ. εντάσσονται και η παρακολούθηση σεμιναρίων και η συμμετοχή σε εκπαιδευτές εκδρομές. Η μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία αντιστοιχεί σε τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες ECTS. Για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) απαιτούνται συνολικά εκατόν είκοσι (120πιστωτικές μονάδες οι οποίες ισομερώς κατανέμονται στα τέσσερα εξάμηνα σπουδών.

   Λίστα Μαθημάτων

   Α’ Εξάμηνο

   Μάθημα
   Καλλιέργεια Αρωματικών και Φαρμακευτικών Φυτών
   Αξιολόγηση – Διαχείριση Εδαφών και Σχεδιασμός Εγκατάστασης Αρωματικών και Φαρμακευτικών Φυτών
   Παραγωγή Πολλαπλασιαστικού Υλικού, Βελτίωση και Ταυτοποίηση Αρωματικών και Φαρμακευτικών Φυτών
   Συγκομιδή και Μετασυλλεκτική Τεχνολογία
   Χημεία Οργανικών Ενώσεων στα Αρωματικά και Φαρμακευτικά Φυτά

   Β’ Εξάμηνο

   Μάθημα
   Διαχείριση Φαρμακευτικών και Δηλητηριωδών Φυτών της Ελληνικής Χλωρίδας
   Παραγωγή Αιθέριων Ελαίων
   Ποιοτικός Έλεγχος Δρόγων και Αιθέριων Ελαίων
   Χρήσεις Αρωματικών και Φαρμακευτικών Φυτών στη Ζωοτεχνία
   Εφαρμογές Αιθέριων Ελαίων στη Φυτοπροστασία

   Γ’ Εξάμηνο

   Μάθημα
   Καλλυντικά – Παραφαρμακευτικά Σκευάσματα
   Εφαρμογές των Αρωματικών και Φαρμακευτικών Φυτών και Αιθέριων Ελαίων ως Βιολειτουργικά Συστατικά στα Τρόφιμα
   Ίδρυση, Οργάνωση και Διαχείριση Μονάδας Επεξεργασίας Αρωματικών και Φαρμακευτικών Φυτών
   Καινοτόμα Υποδείγματα Επιχειρηματικότητας με Βάση τα Αρωματικά Φυτά
   Βιοστατιστική – Γεωργικός Πειραματισμός – Σεμινάρια – Επισκέψεις σε Μονάδες Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Αρωματικών και Φαρμακευτικών Φυτών

   Δ’ Εξάμηνο

   Μάθημα
   Μεταπτυχιακή Διατριβή
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email