Ελληνογαλλικές σπουδές στη Λογοτεχνία, τον Πολιτισμό και τη Μετάφραση

 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ: 2.400
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Το ΠΜΣ απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) στις «Ελληνογαλλικές σπουδές στη Λογοτεχνία,
   τον Πολιτισμό και τη Μετάφραση» (Greek and French studies in Literature, Culture and Translation) με τις εξής ειδικεύσεις:

   • Λογοτεχνία και Πολιτισμός/Literature and Culture
   • Μετάφραση /Translation

   Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο «Ελληνογαλλικές σπουδές στη Λογοτεχνία, τον
   Πολιτισμό και τη Μετάφραση» υποστηρίζεται από το Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας.

   Το γνωστικό αντικείμενο του ΠΜΣ επικεντρώνεται στο πεδίο των ελληνογαλλικών σπουδών και εστιάζει
   ειδικότερα στη μελέτη της Λογοτεχνίας, του Πολιτισμού και της Μετάφρασης.

   Σκοπός του προγράμματος είναι να διευρύνει τις γνώσεις των φοιτητών σχετικά με σημαντικά κοινωνικά, πολιτισμικά και πολιτικά θέματα που αφορούν την Ελλάδα και τη Γαλλία σε συνδυασμό με τη λογοτεχνική και μεταφραστική θεωρία και ανάλυση. Το διεπιστημονικό αυτό πρόγραμμα προωθεί τη διαπολιτισμική γνώση και έρευνα σε ποικίλες εκφάνσεις των ελληνογαλλικών σχέσεων.

   Μεταξύ των στόχων του ΠΜΣ είναι:

   • Να καλλιεργήσει την κριτική θεώρηση των μεθοδολογικών προσεγγίσεων της Λογοτεχνίας και του Πολιτισμού
    και να αναπτύξει τις εφαρμογές τους στη μαθησιακή πράξη.
   • Να επιδιώξει τη συστηματική μελέτη, ερμηνεία και κριτική ανάλυση των φαινομένων των διαπολιτισμικών
    σχέσεων Ελλάδας και Γαλλίας στην ιστορική τους διάσταση.
   • Να μελετήσει τη μετάφραση στη συγχρονία και τη διαχρονία ως φορέα πολιτισμικής διαμεσολάβησης.
   • Να ερευνήσει τον ρόλο των κειμένων, πρωτότυπων και μεταφρασμένων, ως μέσου διακίνησης των ιδεών και
    επικοινωνίας των λαών.
   • Να αναπτύξει τρόπους παραγωγής επιστημονικού λόγου στα γνωστικά αντικείμενα της Λογοτεχνίας, του
    Πολιτισμού και της Μετάφρασης.
   • Να καταρτίσει μεταφραστές στο πεδίο της λογοτεχνίας και των ανθρωπιστικών σπουδών.

   Δείτε αναλυτικά τη προκήρυξη:

   ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

   Ελληνογαλλικές Σπουδές στη Λογοτεχνία, τον Πολιτισμό και τη Μετάφραση 2019-2021

   Το Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών προκηρύσσει, για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020, Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο Ελληνογαλλικές Σπουδές στη Λογοτεχνία, τον Πολιτισμό και τη Μετάφραση (ΦΕΚ ΕΠΑΝΙΔΡΥΣΗΣ 2505/29-6-2018, τ. Β’) με τις εξής δύο
   (2) κατευθύνσεις:
   1. – Λογοτεχνία και πολιτισμός
   2. – Μετάφραση

   Στο εν λόγω Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών γίνονται δεκτοί :
   (α) Απόφοιτοι Τμημάτων Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας της ημεδαπής
   (β) Κάτοχοι ισότιμου πτυχίου ομοταγών και αναγνωρισμένων τμημάτων της αλλοδαπής (με αναγνώριση από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. – όπου απαιτείται), σε συναφή γνωστικά αντικείμενα
   (γ) Κάτοχοι πτυχίου άλλων τμημάτων της ημεδαπής, εφόσον αποδεδειγμένα έχουν καλύψει επαρκώς βασικά πεδία της λογοτεχνίας και του πολιτισμού των γαλλόφωνων λαών και της μετάφρασης
   (δ) Αλλοδαποί κάτοχοι ισότιμου πτυχίου ομοταγών και αναγνωρισμένων τμημάτων της αλλοδαπής (με αναγνώριση από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) σε συναφή γνωστικά αντικείμενα. Για τους υποψηφίους αυτούς απαιτείται επιπλέον πιστοποίηση ελληνομάθειας (επίπεδο Β2 «καλή γνώση»)
   (ε) Στην περίπτωση αλλοδαπών υποψηφίων, ακόμα κι εκείνων που έχουν κρατική υποτροφία, απαιτείται πιστοποιητικό ή άλλο τεκμήριο πολύ καλής γνώσης της γαλλικής (επίπεδο Γ1), καθώς επίσης και πιστοποίηση ή βεβαίωση γνώσης της ελληνικής γλώσσας.

   Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν επίσης απόφοιτοι των ως άνω Τμημάτων, οι οποίοι έχουν περατώσει τις σπουδές τους κατά την εξεταστική περίοδο Ιουνίου 2019 αλλά εκκρεμεί η ορκωμοσία τους. Στην τελευταία αυτή περίπτωση, οι υποψήφιοι υποχρεούνται να καταθέσουν το πτυχίο τους για την εγγραφή τους. Θα εγγραφούν έως δεκαπέντε (15) φοιτητές ανά κατεύθυνση, συνολικά έως τριάντα (30) φοιτητές.

   Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν, από 10 Ιουνίου έως 6 Σεπτεμβρίου 2019, στη Γραμματεία του Τμήματος Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών [Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου, Αθήνα, γραφείο 410, τηλ. 210-7277793, 210-7277451 /ταχυδρομική αποστολή με συστημένη επιστολή με σφραγίδα αποστολής το αργότερο έως 30 Αυγούστου], τα παρακάτω δικαιολογητικά:
   1. Αντίγραφο πτυχίου ή βεβαίωση ότι έχουν επιτυχώς εξεταστεί σε όλα τα απαιτούμενα από το πτυχίο μαθήματα
   2. Αντίγραφα τυχόν άλλων τίτλων σπουδών σε συναφή γνωστικά αντικείμενα
   3. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας
   4. Αναγνώριση τίτλου σπουδών από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (για τους υποψήφιους που έχουν τίτλους σπουδών από Α.Ε.Ι. της αλλοδαπής)
   5. Βιογραφικό σημείωμα
   6. Πιστοποίηση γνώσης της γαλλικής (επίπεδο Γ1 «πολύ καλή γνώση») για τους υποψήφιους των κατηγοριών (β), (γ) και (δ)
   7. Για τους αλλοδαπούς υποψήφιους απαιτείται επιπλέον πιστοποίηση ελληνομάθειας (επίπεδο Β2 «καλή γνώση»)
   8. Πιστοποιητικά γνώσης άλλων ξένων γλωσσών (εφόσον υπάρχουν)
   9. Αποδεικτικά ενδεχόμενης συναφούς επιστημονικής δραστηριότητας.

   Τα δικαιολογητικά θα πρέπει να συνοδεύονται από επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος γραμμένη στη γαλλική γλώσσα (lettre de motivation) στην οποία θα δηλώνεται και η κατεύθυνση την οποία επιθυμεί να παρακολουθήσει ο
   ενδιαφερόμενος/η.

   Διαδικασία αξιολόγησης / Δικαιολογητικά

   Η διαδικασία αξιολόγησης/επιλογής προβλέπει προφορική συνέντευξη και αξιολόγηση του φακέλου των υποψηφίων.
   Ειδικότερα, για την επιλογή των υποψηφίων στο πρόγραμμα συνεκτιμώνται τα εξής:
   1. Η προφορική συνέντευξη από την οποία αξιολογείται η γλωσσική κατάρτιση και συγκρότηση των υποψηφίων καθώς και η σαφήνεια και ο βαθμός πρωτοτυπίας των ερευνητικών τους στόχων. Επιπλέον και αναλόγως της
   κατεύθυνσης που έχει δηλωθεί, αξιολογούνται οι γνώσεις τους στο πεδίο της Λογοτεχνίας – Πολιτισμού ή της Μετάφρασης.
   2. Γενικός βαθμός πτυχίου.
   3. Βαθμολογία σε προπτυχιακά μαθήματα σχετικά με τα αντικείμενα της ειδίκευσης του ΠΜΣ.
   4. Τυχόν ερευνητική δραστηριότητα των υποψηφίων σχετική με την ειδίκευση καθώς και συναφής επιστημονική δραστηριότητα (παρακολούθηση σεμιναρίων, συμμετοχή σε προγράμματα κλπ).

   Δίδακτρα
   Τα δίδακτρα για τα τέσσερα εξάμηνα είναι 2.400 €, πληρωτέα σε 4 δόσεις. Η πρώτη δόση (600 €) καταβάλλεται με την εγγραφή και οι υπόλοιπες τρεις δόσεις στην αρχή κάθε εξαμήνου.
   Βάσει της νομοθεσίας, απαλλάσσονται από τα τέλη φοίτησης οι φοιτητές του ΠΜΣ οι οποίοι είναι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των οποίων το ατομικό εισόδημα, εφόσον διαθέτουν ίδιο εισόδημα, και το οικογενειακό διαθέσιμο ισοδύναμο εισόδημα δεν υπερβαίνουν αυτοτελώς, το μεν ατομικό το εκατό τοις εκατό (100%), το δε
   οικογενειακό το εβδομήντα τοις εκατό (70%) του εθνικού διάμεσου διαθέσιμου ισοδύναμου εισοδήματος, σύμφωνα με τα πλέον πρόσφατα κάθε φορά δημοσιευμένα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.). Η απαλλαγή αυτή παρέχεται για τη συμμετοχή σε ένα μόνο ΠΜΣ. Σε κάθε περίπτωση, οι απαλλασσόμενοι φοιτητές/φοιτήτριες δεν ξεπερνούν το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) του συνολικού αριθμού των φοιτητών που εισάγονται στο ΠΜΣ. Αν οι δικαιούχοι υπερβαίνουν το ποσοστό του προηγούμενου εδαφίου, επιλέγονται με σειρά κατάταξης ξεκινώντας από αυτούς που έχουν το μικρότερο εισόδημα (άρθρο 35, παρ. 2, Ν.4485/17). Επίσης, η Συντονιστική επιτροπή μπορεί να εισηγείται υποτροφίες με ακαδημαϊκά κριτήρια, εφόσον το επιτρέπει ο προϋπολογισμός του ΠΜΣ.

  • Το ΠΜΣ ξεκινά το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους ανά διετία. Για την απόκτηση ΔΜΣ απαιτούνται συνολικά εκατόν είκοσι (120) πιστωτικές
   μονάδες (ECTS). Κατά τη διάρκεια των σπουδών, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές υποχρεούνται σε παρακολούθηση και επιτυχή εξέταση μεταπτυχιακών μαθημάτων, ερευνητική
   απασχόληση και συγγραφή επιστημονικών εργασιών κ.ά., καθώς και σε εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.
   Η διδασκαλία των μαθημάτων γίνεται διά ζώσης. Τα μαθήματα οργανώνονται σε εξάμηνα, πραγματοποιούνται σε εβδομαδιαία βάση και διεξάγονται στη γαλλική και στην ελληνική γλώσσα.

   Το πρόγραμμα των μαθημάτων ανά ειδίκευση διαμορφώνεται ως εξής:

   1. Ειδίκευση: Λογοτεχνία και Πολιτισμός

  Α΄ Εξάμηνο:

  Μαθήματα Υποχρεωτικά:

  • Μεθοδολογία της έρευνας 10
  • Πολιτισμικές μεταφορές και διαμεσολαβήσεις στον ελληνογαλλικό χώρο 10
   Ιστορία και ρεύματα της ευρωπαϊκής λογοτεχνίας 10
   Σύνολο ECTS 30

  Β΄ Εξάμηνο:

  Μαθήματα Υποχρεωτικά:

  • Συγκριτική λογοτεχνία 10

  Μαθήματα Επιλογής:

  • Ένα (1) από τη λίστα των επιλεγόμενων μαθημάτων 10
  • Ένα (1) από τη λίστα των επιλεγόμενων μαθημάτων 10
   Σύνολο ECTS 30

  Γ΄ Εξάμηνο:

  Μαθήματα Επιλογής 

  • Ένα (1) από τη λίστα των επιλεγόμενων μαθημάτων 10
  • Ένα (1) από τη λίστα των επιλεγόμενων μαθημάτων 10
  • Ένα (1) από τη λίστα των επιλεγόμενων μαθημάτων 10
   Σύνολο ECTS  30

  Δ΄ Εξάμηνο:

  • Εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας 26
  • Μεταπτυχιακό σεμινάριο/συμβουλευτική για ζητήματα των Διπλωματικών εργασιών 4
   Σύνολο ECTS  30

  Επιλεγόμενα μαθήματα ειδίκευσης Λογοτεχνίας-Πολιτισμού:

  • Ιστορία των ελληνογαλλικών σχέσεων
  • Ιστορία της μετάφρασης
  • Γαλλόφωνη λογοτεχνία
  • Λογοτεχνία, θέατρο και κινηματογράφος
  • Μετανάστευση, εξορία και διασπορά στον ελληνογαλλικό χώρο. Ιστορικές και λογοτεχνικές προσεγγίσεις
  • Γαλλόφωνη διαπολιτισμικότητα και ταυτότητες
  • Έμφυλες προσεγγίσεις του δημόσιου βίου
  • Ιστορία των ιδεών για τη γαλλική και την ελληνική γλώσσα
  • Θεωρία της λογοτεχνίας
  • Λογοτεχνία και αρχαιότητα
  • Πρόσληψη της αρχαίας και σύγχρονης Ελλάδας στη Γαλλία
  • Ψηφιακές ανθρωπιστικές σπουδές
  • Ειδικά θέματα λογοτεχνίας
  • Ειδικά θέματα ιστορίας του γαλλικού πολιτισμού

  2. Ειδίκευση: Μετάφραση

  Α΄ Εξάμηνο:

  Μαθήματα Υποχρεωτικά:

  • Μεθοδολογία της έρευνας 10
  • Πολιτισμικές μεταφορές και διαμεσολαβήσεις στον ελληνογαλλικό χώρο 10
  • Ιστορία και ρεύματα της ευρωπαϊκής λογοτεχνίας 10
   Σύνολο ECTS  30

  Β΄ Εξάμηνο:

  Μαθήματα Υποχρεωτικά:

  • Ιστορία της μετάφρασης 10
  • Εργαστήριο 1: Λογοτεχνική μετάφραση–Πεζογραφία 10

  Μαθήματα Επιλογής:

  • Ένα (1) από τη λίστα των επιλεγόμενων μαθημάτων 10
   Σύνολο ECTS  30

  Γ΄ Εξάμηνο:

  Μαθήματα Υποχρεωτικά:

  • Εργαστήριο 2: Ψηφιακές ανθρωπιστικές σπουδές 10
  • Εργαστήριο 3: Μετάφραση δοκιμιακού και ακαδημαϊκού λόγου 10

  Μαθήματα Επιλογής:

  • Ένα (1) από τη λίστα των επιλεγόμενων μαθημάτων 3
   Σύνολο ECTS  30

  Δ΄ Εξάμηνο:

  • Εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας 26
  • Μεταπτυχιακό σεμινάριο/συμβουλευτική για ζητήματα των Διπλωματικών εργασιών 4
   Σύνολο ECTS  30

  Επιλεγόμενα μαθήματα ειδίκευσης Μετάφρασης

  • Λογοτεχνική Μετάφραση – Θέατρο ή/και Ποίηση
  • Διασκευή
  • Δημιουργική γραφή
  • Κριτική της Μετάφρασης
  • Συγκριτική λογοτεχνία
  • Γαλλόφωνη λογοτεχνία
  • Λογοτεχνία, θέατρο και κινηματογράφος
  • Ιστορία των ιδεών για τη γαλλική και την ελληνική γλώσσα
  • Μετανάστευση, εξορία και διασπορά στον ελληνογαλλικό χώρο. Ιστορικές και λογοτεχνικές προσεγγίσεις
  • Γαλλόφωνη διαπολιτισμικότητα και ταυτότητες
  • Ειδικά θέματα μετάφρασης και μεταφρασεολογίας
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email