Loading...

Κλινική Βιοχημεία -Μοριακή Διαγνωστική

 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ: 4.000
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  Share
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Το Δ.Π.Μ.Σ. απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στην «Κλινική Βιοχημεία -Μοριακή Διαγνωστική» (MSc in “Clinical Biochemistry – Molecular Diagnostics”)

   Το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) έχει ως αντικείμενο την Κλινική Βιοχημεία
   και τη Μοριακή Διαγνωστική.

   Σκοπός του Δ.Π.Μ.Σ. είναι η παροχή υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακής εκπαίδευσης σε επίπεδο Διπλώματος Μεταπτυχιακών σπουδών (Δ.Μ.Σ.) – Master of Science (Μ.Sc.) στα επιστημονικά πεδία της Κλινικής Βιοχημείας και της Μοριακής Διαγνωστικής. Ολοκληρώνοντας το Πρόγραμμα, οι απόφοιτοι αποκτούν τα κατάλληλα εφόδια για την
   επιλογή τους και την απασχόληση σε Κλινικά Βιοχημικά Εργαστήρια, σε Εργαστήρια Μοριακής Βιολογίας και Μοριακής Διαγνωστικής, σε Εργαστήρια Αναλύσεων Νοσοκομείων και εταιρειών, σε Διαγνωστικά Κέντρα, σε Εργαστήρια Ελέγχου Ποιότητας, σε Ερευνητικά Ινστιτούτα και Εργαστήρια του Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα, στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και σε Εργαστήρια Ι.Ε.Κ., Α.Τ.Ε.Ι., Α.Ε.Ι., καθώς και σε Φαρμακευτικές και σε λοιπές εταιρείες στην Ελλάδα ή το εξωτερικό. Επιπλέον, υπάρχει η δυνατότητα συνέχισης των σπουδών για την απόκτηση διδακτορικού διπλώματος σε διάφορους τομείς των Βιοεπιστημών.

   Δείτε αναλυτικά τη προκήρυξη:

   ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΚΛΙΝΙΚΗ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ – ΜΟΡΙΑΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ»

   Προκήρυξη θέσεων Μεταπτυχιακών Φοιτητών για το Ακαδημαϊκό Έτος 2019-2020

   Η Ειδική Διατμηματική Επιτροπή (Ε.Δ.Ε.) του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) των Τμημάτων Βιολογίας, Χημείας, Νοσηλευτικής & Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, αποφάσισε την προκήρυξη για την εισαγωγή Μεταπτυχιακών Φοιτητών για την απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.), διετούς φοίτησης (120 ECTs), στο γνωστικό αντικείμενο «ΚΛΙΝΙΚΗ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ – ΜΟΡΙΑΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ».

   Στο πιο πάνω Δ.Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί, ως Μεταπτυχιακοί Φοιτητές, πτυχιούχοι Πανεπιστημιακών Τμημάτων Βιολογίας, Χημείας, Νοσηλευτικής, Φαρμακευτικής, Ιατρικής, Βιοχημείας, Μοριακής Βιολογίας, Βιοτεχνολογίας, Διαιτολογίας, Κτηνιατρικής και άλλων συναφών Βιοεπιστημών, από ΑΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών, αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής καθώς και πτυχιούχοι ΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου.
   Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, να υποβάλουν στη Γραμματεία του Τμήματος Βιολογίας αιτήσεις υποψηφιότητας (σε ειδικό έντυπο) από 02/09/2019 μέχρι και 30/09/2019 , με τα εξής απαραίτητα δικαιολογητικά:

   1. Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας.
   2. Αντίγραφο πτυχίου (ισοτιμία Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π στις περιπτώσεις τίτλων της αλλοδαπής).
   3. Αντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας προπτυχιακών σπουδών.
   4. Τεκμηρίωση επαρκούς γνώσης μιας ή περισσοτέρων ξένων γλωσσών, οι δε αλλοδαποί και της Ελληνικής γλώσσας, με υποβολή και των σχετικών αντιγράφων πιστοποιητικών σπουδών.Οι υποψήφιοι φοιτητές που δε διαθέτουν τα απαραίτητα πιστοποιητικά θα εξετασθούν γραπτώς στη μετάφραση επιστημονικού κειμένου της αγγλικής προκειμένου να αποδειχτεί η απαιτούμενη επάρκεια γνώσης αυτής.
   5. Δύο (2) συστατικές επιστολές.
   6. Πλήρες βιογραφικό σημείωμα το οποίο θα περιλαμβάνει τεκμηριωμένα στοιχεία για τις σπουδές, την ερευνητική ή / και επαγγελματική δραστηριότητα.
   7. Βεβαίωση της υπηρεσίας / εργοδότη τους, εφ’ όσον εργάζονται, ότι σε περίπτωση επιλογής τους θα έχουν διευκόλυνση με άδειες / ωράριο για να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους.
   8. Δύο ( 2) φωτογραφίες.

   Δικαίωμα υποβολής δικαιολογητικών έχουν και οι τελειόφοιτοι φοιτητές που δεν θα έχουν ολοκληρώσει τις προπτυχιακές σπουδές τους το Σεπτέμβριο υπό την προϋπόθεση, εάν είναι επιτυχόντες, για να εγγραφούν θα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις τους έως τα τέλη Οκτωβρίου, που πραγματοποιείται η έναρξη των μαθημάτων (καταθέτονταςτο αντίστοιχο έγγραφο περάτωσης σπουδών).

   Ο αριθμός εισακτέων στο Δ.Π.Μ.Σ «ΚΛΙΝΙΚΗ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ – ΜΟΡΙΑΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ» θα ορίζεται κατ΄ ανώτατο όριο σε σαράντα (40) ανά έτος. Ο ακριβής αριθμός θα καθορίζεται με απόφαση της Ε.Δ.Ε. σύμφωνα με την υποδομή των Τμημάτων, τον αριθμό των διδασκόντων και το επίπεδο των προσόντων των υποψηφίων. Οι υποψήφιοι θα κληθούν σε προσωπική συνέντευξη από μέλη που ορίζονται από την Ειδική Διατμηματική Επιτροπή του Δ.Π.Μ.Σ.
   Το κόστος του συγκεκριμένου κύκλου σπουδών θα καλυφθεί, κυρίως, από δίδακτρα των διδασκομένων. Τα δίδακτρα θα ανέρχονται στο ποσό των 2.000 ευρώ ανά έτος και θα καταβάλλονται σε 2 δόσεις των 1.000 ευρώ (μία στην αρχή κάθε εξαμήνου). Σχετικές πληροφορίες παρέχονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://kb-md.biol.uoa.gr/, από
   τη Γραμματεία του Δ.Π.Μ.Σ στο τηλέφωνο 210-7274502 (ώρες 13.00 – 17.00) και στο e-mail
   cbmd.secretary @gmail.com καθώς και από τη Γραμματεία του Τμήματος Βιολογίας. Το ειδικό έντυπο της αίτησης υποψηφιότητας βρίσκεται στη γραμματεία του Τμήματος Βιολογίας καθώς και στην ανωτέρω ηλεκτρονική διεύθυνση.

  • Για την απόκτηση Δ.Μ.Σ. απαιτούνται συνολικά εκατόν είκοσι (120) πιστωτικές μονάδες (ECTS).
   Κατά τη διάρκεια των σπουδών, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές υποχρεούνται σε παρακολούθηση και επιτυχή εξέταση μεταπτυχιακών μαθημάτων, σεμιναρίων και εργαστηριακών ασκήσεων, ερευνητική εκπαίδευση και
   συγγραφή επιστημονικών εργασιών, καθώς και σε εκπόνηση πειραματικής διπλωματικής εργασίας. Το πρόγραμμα σπουδών διαμορφώνεται ως εξής:

  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

  Αφήστε μια απάντηση

  Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

  ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
  ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
  ΆΡΘΡΑ