Διοίκηση της Εκπαίδευσης Master of Science in Education Management

 • panepistimio ditikis makedonias
 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ: 3.000
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Αντικείμενο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπου− δών (Π.Μ.Σ.) είναι η Διοίκηση όλων των επιπέδων της Εκπαίδευσης.

   Βασικός σκοπός του Διιδρυματικού − Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών είναι η δημιουργία και η υλοποίηση ενός καινοτόμου προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών στην «Διοίκηση της Εκπαίδευσης» για να συμβάλλει στον εκσυγχρονισμό της ελληνικής πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης μέσω της εκπαίδευσης υψηλά ειδικευμένων διοικητικών και διευθυντικών
   στελεχών, με κύριο γνώμονα την ανάπτυξη των ικανοτήτων και δεξιοτήτων των μεταπτυχιακών φοιτητών στο χώρο της διοίκησης της εκπαίδευσης και της εκπαιδευτικής πολιτικής, στις πρακτικές και επιστημονικές ανάγκες της κοινωνίας και της οικονομίας, έτσι ώστε να ηγηθούν στην σύγχρονη ποιοτική και ανταγωνιστική δημόσια και ιδιωτική εκπαίδευση που διαρκώς εξελίσσεται και αναμορφώνεται στην Ελλάδα και στην Ευρώπη.

   Το Π.Μ.Σ. στην «Διοίκηση της Εκπαίδευσης» έχει δύο κατ’ επιλογή κατευθύνσεις για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές α) την «Οργάνωση και Διοίκηση της εκπαίδευσης» και β) την «Εκπαιδευτική πολιτική και η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών μονάδων και οργανισμών». Η διεπιστημονική επιλογή και διοργάνωση του ΠΜΣ βασίζεται στην παροχή θεωρητικών γνώσεων και πρακτικών δεξιοτήτων στον τομέα της εκπαιδευτικής αναμόρφωσης και διακυβέρνησης, στην οργάνωση και διοίκηση της δημόσιας και ιδιωτικής της εκπαίδευσης,
   στην οικονομική της εκπαίδευσης, καθώς και στις κοινωνιολογικές/ψυχολογικές προσεγγίσεις και μεθόδους, τα οποία επικεντρώνονται στην έρευνα των εκπαιδευτικών συστημάτων, στην χρηματοοικονομική διοίκηση, στην στρατηγική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών μονάδων και Α.Ε.Ι., στην αξιολόγηση και πιστοποίηση των εκπαιδευτικών μονάδων και οργανισμών, καθώς και στην συγκριτική ανάλυση των εκπαιδευτικών συστημάτων και εκπαιδευτικών στατιστικών στην Ελλάδα, τις χώρες μέλη της ΕΕ και τις υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης.

   Στον σκοπό ίδρυσης του Διιδρυματικού − Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών περιλαμβάνεται επίσης η εκπαίδευση και η επανεκπαίδευση των διοικητικών και διευθυντικών ηγετικών στελεχών σε όλα τα επίπεδα της ιδιωτικής και δημόσιας εκπαίδευσης (1−8 επίπεδα ευρωπαϊκού πλαισίου προσόντων− EQF) που δραστηριοποιούνται στον τομέα της εκπαίδευσης, της επαγγελματικής κατάρτισης και της Δια Βίου Μάθησης.

   Δείτε αναλυτικά την Προκήρυξη:

   To Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Κοζάνη) του Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας  σε συνεργασία με  το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής (Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής)  Ελλάδα και το Εθνικό Πανεπιστημίου  Κιέβου – Ταράς Σεβτσένκο – Σχολή Ψυχολογίας  (National University of Kyiv – Taras Shevchenko), Ουκρανία,  ανακοινώνει    την προκήρυξη  για 3η χρονιά του  εγκεκριμένου Διεθνούς   Διιδρυματικού-Διατμηματικού κοινού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) (ΦEK 4169 τ.β./ 21 Σεπτεμβρίου 2018)  με τίτλο: «Διοίκηση της Εκπαίδευσης»                         «Education Management»     M.Sc. MANEDU

   Στο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών (Π.Μ.Σ.) γίνονται δεκτοί μετά από επιλογή πτυχιούχοι AEI (Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι.) της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής αφού προσκομίσουν ισοτιμία του τίτλου τους από το αρμόδιο όργανο.

   Το Π.Μ.Σ. απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) με τίτλο «Διοίκηση της Εκπαίδευσης»  και με αγγλικό τίτλο «M.Sc. in Education Management»  σύμφωνα με το άρθρο 3 του ΦΕΚ έγκρισης του μεταπτυχιακού. Οι τίτλοι Σπουδών του εν λόγω Π.Μ.Σ. απονέμονται από κοινού από το ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας και από  το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής και το Εθνικό Πανεπιστήμιο Κιέβου – Ταράς Σεβτσένκο (Kyiv – Taras Shevchenko), Ουκρανία και σύμφωνα με σύμφωνα με τις διατάξεις του   νόμου 4485/2017  .

   Η χρονική διάρκεια του Π.Μ.Σ. είναι τέσσερα (4) διδακτικά εξάμηνα πλήρους φοίτησης συμπεριλαμβανομένης της εκπόνησης μεταπτυχιακής εργασίας.

   Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Διοίκηση της Εκπαίδευσης (Π.Μ.Σ.- Δ-Ε/ M.Sc. ΜANEDU) θα λειτουργήσει   στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας στην Καστοριά και στην Κοζάνη με δύο Τμήματα για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 :

   1. Α΄ Τμήμα  στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας στην Κοζάνη.
   2. Β΄ Τμήμα  στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας στην Καστοριά.
   3. Γ΄ Τμήμα  στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας στα Γρεβενά.

   Ο αριθμός εισακτέων στο Π.Μ.Σ. –Δ.Ε.  ορίζεται για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 σε σαράντα (40) φοιτητές σε κάθε ένα τμήμα.

   Στην περίπτωση που δεν υπάρξει ικανοποιητικός αριθμός αιτήσεων σε ένα από τα δύο τμήματα, η αξιολόγηση των υποψηφίων θα γίνει ενιαία, συνολικά για όλους τους υποψηφίους. Τα μαθήματα δε, θα διεξαχθούν στην πόλη του Τμήματος που επέλεξαν οι περισσότεροι υποψήφιοι.

   Η παρακολούθηση των μαθημάτων είναι υποχρεωτική. Οι παραδόσεις και εξετάσεις των μαθημάτων του προγράμματος σπουδών θα διεξάγονται στην ελληνική  και αγγλική γλώσσα.  Οι παραδόσεις όλων των  μαθημάτων  θα γίνονται κανονικά κάθε  Παρασκευή απόγευμα (16.00 έως 22.00) και Σάββατο ( 09.00 έως 15.00 ) καθώς και επιπλέον  την  Κυριακή ( 09.00 έως 15.00 ) μόνο όταν διδάσκουν οι αλλοδαποί  καθηγητές, ώστε να δοθεί η δυνατότητα άνετης παρακολούθησης του Π.Μ.Σ.- Δ-Ε/ M.Sc. ΜANEDU. Το Πρόγραμμα Σπουδών είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα του  TEI Δυτικής Μακεδονίας.

   ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ

   1. Αίτηση υποψηφιότητας (αναρτημένη στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ-ΜANEDU)
   2. Πτυχίο ή Δίπλωμα
   3. Αναλυτική βαθμολογία πτυχίου ή διπλώματος
   4. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα όπου πρέπει να αναγράφεται το Α.Φ.Μ του/ης υποψηφίου/ας και ένας τραπεζικός λογαριασμός σε μορφή ΙΒΑΝ στον οποίο, σε περίπτωση μη επιλογής του υποψηφίου, θα του/ης επιστραφεί το παράβολο υποψηφιότητας.
   5. Δημοσιευμένες εργασίες – ερευνητική δραστηριότητα.
   6. Δύο συστατικές επιστολές από μέλη  Δ.Ε.Π. ή από επαγγελματικό φορέα.

   7.Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας της αγγλικής γλώσσας. Το επαρκές επίπεδο γνώσης της αγγλικής γλώσσας μπορεί να πιστοποιείται                    με την κατοχή πτυχίου ή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών αγγλόφωνης χώρας.

   1. Τίτλοι σπουδών, εκτός του βασικού, εάν υπάρχουν.
   2. Βεβαιώσεις επαγγελματικής δραστηριότητας.
   3. Φωτοτυπία διαβατηρίου ή ταυτότητας,
   4. Δύο φωτογραφίες

   Για την επιλογή των υποψηφίων τα κριτήρια αξιολόγησης και η αντίστοιχη μοριοδότηση είναι τα ακόλουθα:

   1. Ο γενικός βαθμός του Πρώτου πτυχίου (20%)
   2. Ύπαρξη δεύτερου πτυχίου ή μεταπτυχιακού τίτλου (10%).
   3. Ερευνητική δραστηριότητα (εκτός της πτυχιακής/διπλωματικής εργασίας) του υποψηφίου, η οποία αποδεικνύεται με δημοσιεύσεις ή με πιστοποιητικά και βεβαιώσεις για συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα, η τυχόν υποτροφίες (10%).
   4. Η κατοχή Proficiency ή πιστοποιητικού αντίστοιχου επιπέδου που αποδεικνύει την άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας (μόρια 10%).
   5. Αξιολόγηση των συστατικών επιστολών (5%).
   6. Επαγγελματική δραστηριότητα του υποψηφίου σε θέσεις διοίκησης σε ιδιωτικές, δημόσιες επιχειρήσεις ή οργανισμούς ή ΝΠΔΔ του εκπαιδευτικού τομέα στην Ελλάδα και το εξωτερικό(20%).
   7. Αξιολόγηση της Επιτροπής Συνέντευξης (25%).

   Τα δίδακτρα έχουν οριστεί σε 3.000 ευρώ  συνολικά για τα δύο έτη του προγράμματος τα οποία μπορούν να καταβληθούν σε τρεις  (3) δόσεις: πρώτη δόση 1.000 ευρώ ως προαπαιτούμενη για την εγγραφή στο πρώτο εξάμηνο  σπουδών και  δύο δόσεις των 1.000 ευρώ η κάθε μία με την έναρξη του δευτέρου και τρίτου εξαμήνου σπουδών.

   Τα δικαιολογητικά υποψηφιότητας γίνονται δεκτά έως στις 7-10-2019 καθημερινά, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, στην γραμματεία του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στην «Διοίκηση της Εκπαίδευσης» (ΠΜΣ-ΔΕ) στην Καστοριά Τ.Κ. 52100 Περιοχή Φούρκα Καστοριάς ή στην Γραμματεία Μεταπτυχιακών Σπουδών του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας,  Κοίλα Κοζάνης 50100 .

   Οι υποψήφιοι/ες μπορούν να στείλουν ταχυδρομικώς τα δικαιολογητικά στην Γραμματεία του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στην  «Διοίκηση της Εκπαίδευσης» (M.Sc. MANEDU),  ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας   στην Καστοριά Τ.Κ. 52100 Περιοχή Φούρκα Καστοριάς ή στην Γραμματεία Μεταπτυχιακών Σπουδών του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας Κοίλα Κοζάνης 50100.

   Πληροφορίες: Στην Γραμματεία Μεταπτυχιακών σπουδών M.Sc. MANEDU του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας στην Καστοριά τηλ.: 2467087181, Φαξ 2467087063 (Κωνσταντία Δαρβίδου, e.mail:   [email protected],   κινητό 6997111771 κα ώρες  9.00 έως 12.00 και στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις του ΤΕΙ–ΔΜ: http://www.teiwm.gr/ και http://kastoria.teiwm.gr/manedu/

  • Για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε. απαιτείται η επιτυχής εξέταση σε όλα τα μαθήματα του προγράμματος καθώς και η επιτυχής εξέταση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας. Τα μαθήματα αντιστοιχούν σε τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες ανά εξάμηνο σπουδών. Η διπλωματική εργασία αντιστοιχεί επίσης σε τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες. Συνολικά απαιτείται η συμπλήρωση εκατόν είκοσι (120) πιστωτικών μονάδων.  Η υλοποίηση του μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών δύναται να πραγματοποιηθεί και με τη μεθοδολογία της εξ αποστάσεως διδασκαλίας.

   ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

   Α/ΑΑ΄  ΕΞΑΜΗΝΟΜαθήματα ΥποχρεωτικάΘΠιστωτικέςΜονάδες

   (ECTS)

   Α1Μεθοδολογία έρευνας στη μελέτη εκπαιδευτικών πολιτικών και στη διοίκηση εκπαιδευτικών οργανισμώνSurvey Methodology in the study of educational policy and management of educational organizations3 7,5
   Α2Οργανωσιακή ψυχολογία και  κουλτούρα στη διοίκηση εκπαιδευτικών μονάδων και οργανισμώνOrganizational psychology and culture in educational administration units and agencies37,5
   Α3Εισαγωγή στη Διοίκηση εκπαιδευτικών μονάδων και οργανισμώνIntroduction to management of training units and organizations37,5
   Α4Οικονομικά της Εκπαίδευσης – Διακυβέρνηση    της Εκπαίδευσης    στην Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή ΈνωσηEconomics of Education – Governance of Education in Greece and the European Union37,5
   Total Week  
   Total of semester  30

    

   Α/ΑΒ΄  ΕΞΑΜΗΝΟΜαθήματα Υποχρεωτικά κατεύθυνσηςΘΏρες / ΕβδομάδαΠιστωτικέςΜονάδες

   (ECTS)

   Κατεύθυνση Α : Οργάνωσης και Διοίκησης της ΕκπαίδευσηςA direction: (Organization and management of Education)
   ΒΑ1Εκπαιδευτική ηγεσία : στρατηγική ανάπτυξη και λήψη  διοικητικών αποφάσεων  στην εκπαίδευσηEducational leadership : strategy development and management decision making in education3 7,5
   ΒΑ2Administration and management of tangible and intangible resources and human resources in educationΔιοίκηση και διαχείριση υλικών και άυλων πόρων και  ανθρώπινου δυναμικού  στην εκπαίδευση37,5
   ΒΑ3Μάρκετινγκ εκπαιδευτικών μονάδων και οργανισμώνMarketing of educational  units and organizations37,5
   ΒΑ4Χρηματοοικονομική διαχείριση εκπαιδευτικών οργανισμών,  προγραμμάτων και έργωνFinancial management of educational organizations, programs and projects37,5
   Σύνολο Εξαμήνου30
   Κατεύθυνση Β : Εκπαιδευτικής πολιτικής και αξιολόγησης εκπαιδευτικών μονάδων και οργανισμών Direction B: Educational policy and  assessment of educational units and organizations 
   ΒΒ1Εκπαιδευτικές πολιτικές και συγκριτική ανάλυση των εκπαιδευτικών συστημάτων   χωρών μελών της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης και τρίτων χωρώνEducational policy and comparative analysis of educational systems of members countries of the European Union and third countries3 7,5
   ΒΒ2 Φιλοσοφία  και ψυχολογία της εκπαίδευσης : ανάπτυξη και εφαρμογή προγραμμάτων σπουδών και παιδαγωγικών καινοτομιών.Philosophy and psychology of education : development and implementation of curricula and pedagogical innovations37,5
   ΒΒ3Η διαδικασία αξιολόγησης (εσωτερικής – εξωτερικής) ως εργαλείο διοίκησης εκπαιδευτικών μονάδων και οργανισμών.The evaluation process (internal – external) as a tool for management of educational units and organizations37,5
   ΒΒ4 Οι διαδικασίες  διασφάλισης ποιότητας και  πιστοποίησης γνώσεων στον ευρωπαϊκό χώρο εκπαίδευσηςThe quality assurance and certification knowledge in European education area37,5
   Σύνολο Εξαμήνου 30

    

   Α/ΑΓ΄  ΕΞΑΜΗΝΟΜαθήματα ΥποχρεωτικάΘΏρες / ΕβδομάδαΠιστωτικέςΜονάδες

   (ECTS)

    Γ1Εφαρμογές των νέων τεχνολογιών στην  εκπαίδευση και στη διοίκηση της εκπαίδευσηςApplications of new technologies in education and education administration3 7,5
    Γ2Βασικές αρχές στατιστικής –Στατιστικές εφαρμογές   με SPSSFundamentals Statistics – statistical applications with SPSS  in education37,5
    Γ3Βιωματική εμπειρία  στον τομέα της εκπαίδευσης.Biomatic experiences in education37,5
    Γ4Η λήψη αποφάσεων και τη διαχείριση κρίσεων στον τομέα της εκπαίδευσηςDecision making and crisis management in education37,5
   Σύνολο Εξαμήνου 30

    

    

    

   Α/ΑΔ΄  ΕΞΑΜΗΝΟΜαθήματα Υποχρεωτικά ΔΜECTS

    

    Δ1Μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία  –  Master Thesis30
   Σύνολο30
   ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΓΙΑ ΛΗΨΗ ΠΤΥΧΙΟΥ 90
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email