Loading...

Διεργασίες και Τεχνολογία Προηγμένων Υλικών

 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  Share
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Το Δ.Π.Μ.Σ. απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) με τίτλο: «Διεργασίες και Τεχνολογία Προηγμένων Υλικών».

   Αντικείμενο του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) αποτελούν οι Διεργασίες
   και η Τεχνολογία Προηγμένων Υλικών όπως ακριβώς περιγράφεται στον τίτλο του.

   Σκοπός του Δ.Π.Μ.Σ. είναι:
   Η εκπαίδευση μιας επίλεκτης μερίδας αποφοίτων Πολυτεχνικών Σχολών, Τμημάτων Θετικών Επιστημών
   Πανεπιστημίων και αντίστοιχων Τμημάτων Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων
   της αλλοδαπής, σε βασικές κατευθύνσεις της τεχνολογίας προηγμένων υλικών, όπως και η προετοιμασία για
   τη διεξαγωγή διεπιστημονικής έρευνας σε προβλήματα αιχμής της σύγχρονης τεχνολογίας υλικών. Απόφοιτοι
   του προγράμματος θα καλύψουν μία κρίσιμη ανάγκη για ερευνητές, εκπαιδευτές και στελέχη επιχειρήσεων
   στην περιοχή των υλικών με ευρεία αντίληψη, εφόδια και ενδιαφέροντα απαραίτητα για την αντιμετώπιση
   μίας σειράς προβλημάτων τα οποία δεν είναι δυνατόν να κατανοηθούν στα πλαίσια της εκπαίδευσης που παρέχεται από τα υπάρχοντα προπτυχιακά προγράμματα των ελληνικών Πανεπιστημίων.

   Δείτε αναλυτικά τη προκήρυξη:

   ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

   για την εισαγωγή εικοσιπέντε (25) μεταπτυχιακών φοιτητών στον 11 ο κύκλο σπουδών (2018-2020) του
   Διατμηματικού Μεταπτυχιακού Προγράμματος ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΗΓΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ
   έναρξη: Οκτώβριος 2018

   Η ΕΔΕ του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
   ΠΡΟΗΓΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» αποφάσισε να προκηρύξει εικοσιπέντε (25) θέσεις μεταπτυχιακών φοιτητών στον 11
   ο κύκλο σπουδών του Προγράμματος κατά τη διετία 2018-2020.

   Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στις «Διεργασίες και Τεχνολογία Προηγμένων Υλικών». Η διάρκεια φοίτησης στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα είναι τρία (3) εξάμηνα, και δεν απαιτούνται δίδακτρα ή τέλη εγγραφής. Τα μαθήματα πραγματοποιούνται κατά τις απογευματινές ώρες καθημερινά εκτός Σαββατοκύριακου. Στο πρόγραμμα, λόγω του αντικειμένου του, γίνονται δεκτοί απόφοιτοι Πολυτεχνικών Σχολών, Τμημάτων Θετικών Επιστημών Πανεπιστημίων και αντίστοιχων Τμημάτων Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Επίσης, γίνονται δεκτοί και απόφοιτοι Τμημάτων συγγενούς γνωστικού αντικειμένου Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής από θετικές ή τεχνολογικές κατευθύνσεις, σε ποσοστό έως 20% των εισακτέων φοιτητών. Με τον ίδιο ως άνω περιορισμό γίνονται κατ’ αρχήν δεκτές προς εξέταση και αιτήσεις υποψηφιότητας κατόχων τίτλων σπουδών λοιπών Τμημάτων Α.Ε.Ι.
   Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν αιτήσεις στη Γραμματεία του ΔΠΜΣ-ΔΤΠΥ σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή στη διεύθυνση [email protected] από τη Δευτέρα 20 Αυγούστου 2018 έως και τη Δευτέρα 10 Σεπτεμβρίου 2018.

   Οι υποψήφιοι προκειμένου να συμμετάσχουν στη διαδικασία αξιολόγησης-επιλογής θα πρέπει να είναι κάτοχοι πιστοποιητικού γνώσης της αγγλικής ή άλλης ξένης γλώσσας. Τα δικαιολογητικά είναι τα ακόλουθα:
   1. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
   2. Αντίγραφο πτυχίου / διπλώματος
   3. Αναλυτική βαθμολογία
   4. Πιστοποιητικά γνώσης ξένων γλωσσών ελάχιστου επιπέδου Β2
   5. Δύο (2) συστατικές επιστολές.

   Αναγράφονται οπωσδήποτε, ονοματεπώνυμο, τίτλος, διεύθυνση (και ηλεκτρονική) και τηλέφωνο του συντάκτη της επιστολής. Σε περίπτωση έντυπων επιστολών, αυτές πρέπει να είναι σφραγισμένες με μονογραφή. Σε περίπτωση ηλεκτρονικής αποστολής τους, αυτές πρέπει να είναι σε μορφή επιστολής σε αρχείο pdf και να αποστέλλεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Δ.Π.Μ.Σ. ([email protected]) από την επίσημη επαγγελματική διεύθυνση του συντάκτη.

   Οι υποψήφιοι που δεν έχουν λάβει ακόμη πτυχίο/δίπλωμα έχουν δικαίωμα να υποβάλλουν τα δικαιολογητικά τους και να προσκομίσουν βεβαίωση της Γραμματείας που να βεβαιώνει τον αριθμό των μαθημάτων ή άλλων υποχρεώσεών τους (π.χ. πτυχιακή/διπλωματική εργασία) και τον τρέχοντα μέσο όρο βαθμολογίας τους. Σε κάθε περίπτωση, και εφόσον βρίσκονται στον κατάλογο των επιτυχόντων, το πτυχίο/δίπλωμά τους πρέπει να υποβληθεί κατά την εγγραφή τους. Σε περίπτωση που δεν έχει γίνει ορκωμοσία απαιτείται βεβαίωση της Γραμματείας του Τμήματός τους που να βεβαιώνει την επιτυχή ολοκλήρωση των σπουδών τους και κατάθεση του τίτλου σπουδών
   μετά την ορκωμοσία τους. Σε αντίθετη περίπτωση απορρίπτονται και καλούνται οι επιλαχόντες. Η αξιολόγηση πραγματοποιείται σε δύο φάσεις. Στην πρώτη φάση η αξιολόγηση των υποψηφίων γίνεται με βάση τα ακόλουθα κριτήρια:
   1. Βαθμός πτυχίου/διπλώματος (μέγιστο 35 μόρια)
   2. Επίδοση σε ένα τουλάχιστον προπτυχιακό μάθημα συναφές με το αντικείμενο του Δ.Π.Μ.Σ./Δ.Τ.Π.Υ., σε συναφή διπλωματική εργασία, όπου αυτή προβλέπεται σε προπτυχιακό επίπεδο, και η τυχόν ερευνητική δραστηριότητα του υποψηφίου (μέγιστο 30 μόρια)
   3. Δύο συστατικές επιστολές (μέγιστος βαθμός 15 μόρια)
   4. Πιστοποίηση καλής γνώσης της αγγλικής Γλώσσας σε επίπεδο Β2 του Κρατικού Πιστοποιητικού γλωσσομάθειας (8 μόρια για επίπεδο Β2, 10 μόρια για επίπεδο Γ1 και 12 μόρια για επίπεδο Γ2) ή/και μιας άλλης ξένης γλώσσας (4 μόρια για επίπεδο Β2, 6 μόρια για επίπεδο Γ1 και 8 μόρια για επίπεδο Γ2. ).

   Ο μέγιστος αριθμός μορίων από την πρώτη φάση είναι 100 με συντελεστή βαρύτητας 75%. Στην περίπτωση που ο αριθμός των υποψηφίων υπερβαίνει το διπλάσιο των θέσεων, και κατόπιν σχετικής απόφασης της Ε.Δ.Ε., στην δεύτερη φάση συνεχίζουν οι υποψήφιοι που έχουν σειρά κατάταξης, με βάση την πρώτη φάση της διαδικασίας, έως και το διπλάσιο του αριθμού των διαθεσίμων θέσεων.

   Η δεύτερη φάση περιλαμβάνει προσωπική συνέντευξη των υποψηφίων ενώπιον της Επιτροπής επιλογής. Ο μέγιστος αριθμός μορίων στη φάση αυτή είναι 100, με συντελεστή βαρύτητας 25% στην τελική μοριοδότηση.

   Οι συνεντεύξεις των υποψηφίων προβλέπεται να λάβουν χώρα στα μέσα Σεπτεμβρίου 2018. Η σχετική ημερομηνία θα ανακοινωθεί στην ιστοσελίδα του Δ.Π.Μ.Σ. μετά την ολοκλήρωση της υποβολής αιτήσεων και οι υποψήφιοι θα ενημερωθούν ηλεκτρονικά.
   Περισσότερες πληροφορίες: από τη Γραμματεία του ΔΠΜΣ (τηλ 2310 996588, email: [email protected]). Οι διοικητικές υπηρεσίες του Πανεπιστημίου θα παραμείνουν κλειστές από 30 Ιουλίου 2018 έως 17 Αυγούστου 2018.

  • Οι απαιτήσεις για τη λήψη του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στο Δ.Π.Μ.Σ. περιλαμβάνουν την επιτυχή παρακολούθηση και αξιολόγηση πέντε (5) υποχρεωτικών,
   τεσσάρων (4) κατ’ επιλογήν υποχρεωτικών μαθημάτων και την εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας κατά το τρίτο εξάμηνο σπουδών (συνολικά 90 ECTS)

  Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ:

  • ΔΟΜΗ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 7,5
  • ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 7,5
  • ΜΕΘΟΔΟΙ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 7,5
  • ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΥΛΙΚΩΝ 7,5
   ΣΥΝΟΛΟ ECTS 30

  Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ:

  Υποχρεωτικά Μαθήματα:

  • ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 4

  Μαθήματα Επιλογής (4):

  • ΒΙΟΫΛΙΚΑ 6,5
  • ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ 6,5
  • ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ 6,5
  • ΠΟΛΥΜΕΡΙΚΑ ΥΛΙΚΑ 6,5
  • ΠΡΟΗΓΜΕΝΑ ΚΕΡΑΜΙΚΑ 6,5
  • ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗΣ ΜΗΤΡΑΣ 6,5
  • ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΒΙΟΔΡΑΣΤΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 6,5
  • ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ 6,5
   ΣΥΝΟΛΟ ECTS 4,0 + 4×6,5 = 30

  Γ’ ΕΞΑΜΗΝΟ:

  • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 30 ECTS
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

  Αφήστε μια απάντηση

  Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

  ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
  ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
  ΆΡΘΡΑ