Έλεγχος Ποιότητας – Χημική Ανάλυση – Περιβάλλον

 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Το Π.Μ.Σ. απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) με τίτλο «Έλεγχος Ποιότητας – Χημική Ανάλυση – Περιβάλλον», στις εξής τρεις (3) ειδικεύσεις:

   • Ειδίκευση Α «Bιοανάλυση – Φαρμακευτική ανάλυση»
   • Ειδίκευση Β «Έλεγχος και Διασφάλιση Ποιότητας Προϊόντων» και
   • Ειδίκευση Γ «Έλεγχος Ποιότητας και Διαχείριση Περιβάλλοντος».

   Αντικείμενο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) είναι:

   • η ανάπτυξη, βελτιστοποίηση, επικύρωση και προτυποποίηση μεθόδων χημικής ανάλυσης, η εφαρμογή τους σε διάφορους τύπους δειγμάτων όπως βιολογικά και φαρμακευτικά,
   • ο έλεγχος και η διασφάλιση της ποιότητας προϊόντων, τροφίμων και πάσης φύσεως πρώτων υλών και διαφόρων υλικών, και
   • ο έλεγχος της ρύπανσης του περιβάλλοντος, ο έλεγχος και η διασφάλιση της ποιότητας των περιβαλλοντικών μετρήσεων, η αξιολόγηση των επιπτώσεων της ρύπανσης, η αντιρρύπανση και αποκατάσταση του περιβάλλοντος, η διαχείριση αποβλήτων, η αποτίμηση και διαχείριση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων

   Σκοπός του Π.Μ.Σ. είναι η προαγωγή της γνώσης, η ανάπτυξη της έρευνας και της καινοτομίας, καθώς και η
   ικανοποίηση των εκπαιδευτικών, ερευνητικών, κοινωνικών, πολιτιστικών και αναπτυξιακών αναγκών της χώρας.
   Ειδικότερα στοχεύει στην υψηλού επιπέδου κατάρτιση και εξειδίκευση επιστημόνων σε θέματα Χημικής Ανάλυσης, Βιοανάλυσης, Ελέγχου και Διασφάλισης Ποιότητας, καθώς και Ελέγχου και Διαχείρισης του Περιβάλλοντος.

   Δείτε αναλυτικά τη προκήρυξη:

   ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ EΠIΛOΓHΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΜΣ «ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ – ΧΗΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ»

   Το Τµήµα Χηµείας της Σχολής Θετικών Επιστηµών του ΑΠΘ οργανώνει και λειτουργεί για το ακαδηµαϊκό έτος 2019-2020 Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) µε τίτλο: «Έλεγχος Ποιότητας – Χηµική Ανάλυση – Περιβάλλον», σύµφωνα µε τις διατάξεις της σχετικής απόφασης της Συγκλήτου (ΦΕΚ 2372/τ.Β’/21-6-2018) και τις διατάξεις του Ν. 4485/2017 (ΦΕΚ Α΄114/4-8-2017). Η λειτουργία του ΠΜΣ διέπεται από τις διατάξεις του Κανονισµού που εγκρίθηκε από τη Συνέλευση του Τµήµατος στη συνεδρίαση αριθµ. 655/14-2-2018.

   Σχετική ιστοσελίδα https://www.chem.auth.gr/programmata-metaptychiakon/.

   A. TITΛOI ΣΠOY∆ΩN
   Το ΠΜΣ απονέµει ∆ίπλωµα Μεταπτυχιακών Σπουδών (∆ΜΣ) µε τίτλο «Έλεγχος Ποιότητας – Χηµική Ανάλυση – Περιβάλλον», στις εξής Ειδικεύσεις:

   • Ειδίκευση Α «Bιοανάλυση – Φαρµακευτική ανάλυση»,
   • Ειδίκευση Β «Έλεγχος και ∆ιασφάλιση Ποιότητας Προϊόντων»
   • Ειδίκευση Γ «Έλεγχος Ποιότητας και ∆ιαχείριση Περιβάλλοντος».

   B. APIΘMOΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
   O αριθµός εισακτέων µεταπτυχιακών φοιτητών για το παν/κό έτος 2019-2020 είναι δεκαοχτώ (18) και ο αριθµός αυτός, κατανεµήθηκε στις προαναφερθείσες ειδικεύσεις ως εξής:

   • Ειδίκευση Α «Bιοανάλυση – Φαρµακευτική ανάλυση» 6
   • Ειδίκευση Β «Έλεγχος και ∆ιασφάλιση Ποιότητας Προϊόντων» 6
   • Ειδίκευση Γ «Έλεγχος Ποιότητας και ∆ιαχείριση Περιβάλλοντος» 6

   Επιπλέον, στο ΠΜΣ µπορεί να εισαχθεί ως υπεράριθµο και ένα (1) µέλος των κατηγοριών Ε∆ΙΠ και ΕΤΕΠ του Τµήµατος Χηµείας σύµφωνα µε το Ν.4485, άρθ. 34, παρ.8.

   Γ. ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥ∆ΩΝ ΚΑΙ ∆Ι∆ΑΚΤΙΚΕΣ MONA∆EΣ
   Ο ελάχιστος και ο µέγιστος χρόνος σπουδών για την απόκτηση του ∆ΜΣ είναι 3 και 6 εξάµηνα αντίστοιχα. Για την απόκτηση του ∆ΜΣ απαιτείται η συµπλήρωση 90 ECTS (60 ECTS από µεταπτυχιακά µαθήµατα + 30 ECTS από µεταπτυχιακή διπλωµατική εργασία).

   ∆.ΑΙΤΗΣΕΙΣ YΠOΨHΦIΩN
   Στο ΠΜΣ µπορούν να υποβάλουν αίτηση µεταπτυχιακοί/κές φοιτητές/τριες, πτυχιούχοι Τµηµάτων ΑΕΙ (Πανεπιστηµίων και ΤΕΙ) της ηµεδαπής και αναγνωρισµένων οµοταγών Ιδρυµάτων της αλλοδαπής, µε συναφές αντικείµενο. Αιτήσεις µπορούν να υποβάλουν και τελειόφοιτοι φοιτητές των προαναφερόµενων Ιδρυµάτων, οι οποίοι οφείλουν µέχρι δύο µαθήµατα για τη λήψη του πτυχίου τους. Τέλος, αιτήσεις µπορούν να υποβάλουν και µέλη των κατηγοριών Ε∆ΙΠ και ΕΤΕΠ του Τµήµατος Χηµείας, σύµφωνα µε το Ν.4485, άρθ. 34, παρ.8. εφόσον το αντικείµενο του τίτλου σπουδών τους και το έργο που επιτελούν είναι συναφές.

   Οι ενδιαφερόµενοι θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση στη Γραµµατεία του Τµήµατος Χηµείας από 17/06/2019 έως 19/07/2019 (ώρες 12:00-13:30). Η αίτηση µπορεί να υποβληθεί και ταχυδροµικώς µε σφραγίδα ταχυδροµείου εντός της προαναφερόµενης προθεσµίας. Ο κάθε υποψήφιος θα µπορεί να δηλώσει στην αίτησή του µέχρι δύο Ειδικεύσεις του ΠΜΣ, µε σειρά προτίµησης.

   Μαζί µε την Αίτηση οι ενδιαφερόµενοι πρέπει να υποβάλουν τα παρακάτω δικαιολογητικά:
   1. Πιστοποιητικό Αναλυτικής Βαθµολογίας ή αντίγραφο Πτυχίου συνοδευόµενο από Παράρτηµα ∆ιπλώµατος.
   2. Σύντοµο βιογραφικό σηµείωµα.
   3. Αποδεικτικό γνώσης τουλάχιστον µίας ξένης γλώσσας (όπως ορίζεται στον Εσωτερικό Κανονισµό του ΠΜΣ).
   4. Έντυπη µορφή του Εξώφυλλου της πτυχιακής και έντυπη µονοσέλιδη περίληψη της πτυχιακής εργασίας (για πτυχιούχους εκτός Τµήµατος Χηµείας ΑΠΘ απαιτείται επιπλέον το πλήρες κείµενο της πτυχιακής σε ψηφιακή (cd) ή έντυπη µορφή).
   5. Ανάτυπα δηµοσιευµένων εργασιών σε επιστηµονικά περιοδικά ή/και ανακοινώσεων σε συνέδρια.
   6. Βεβαιώσεις συναφούς προϋπηρεσίας.
   7. Αναγνώριση από ∆ΟΑΤΑΠ ή βεβαίωση κατάθεσης δικαιολογητικών σε περίπτωση που το πτυχίο έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή.
   8. Αντίγραφο άλλου Μεταπτυχιακού ή/και ∆ιδακτορικού τίτλου, εφόσον υπάρχουν.

   Ε. ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
   H επιλογή των φοιτητών θα γίνει το µήνα Σεπτέµβριο, µε βάση τον αλγόριθµο µοριοδότησης που
   περιγράφεται στον Κανονισµό του ΠΜΣ και περιλαµβάνει τα εξής κριτήρια (σε παρένθεση η µέγιστη
   ποσόστωση για τη µοριοδότηση):
   – Βαθµός πτυχίου (45%)
   – Βαθµολογία σε 4 µαθήµατα σχετικά µε την αιτούµενη κατεύθυνση (30%)
   – Πτυχιακή εργασία (10%)
   – ∆ηµοσιεύσεις σε περιοδικά/ανακοινώσεις (3%)
   – Ξένες γλώσσες (3%)
   – Συνέντευξη (2%)
   – Επαγγελµατική/Ερευνητική εµπειρία σχετική µε την κατεύθυνση (2%)
   – ∆ήλωση 1ης προτίµησης (2%)
   – Κατοχή Μεταπτυχιακού ∆ιπλώµατος Ειδίκευσης (1%)
   – Κατοχή ∆ιδακτορικού ∆ιπλώµατος (2%)

   Οι συνεντεύξεις θα γίνουν από την Τριµελή Επιτροπή Επιλογής και Εξέτασης του ΠΜΣ τον Σεπτέµβριο σε συγκεκριµένες ηµεροµηνίες ανά Ειδίκευση, οι οποίες θα ανακοινωθούν στην ιστοσελίδα του Τµήµατος.

   O τελικός πίνακας επιλογής θα επικυρωθεί από τη Συνέλευση του Τµήµατος και οι επιτυχόντες θα κληθούν για εγγραφή και δήλωση µαθηµάτων του A’ εξαµήνου. Η εγγραφή φοιτητών που είχαν υποβάλει αίτηση ως τελειόφοιτοι, εφόσον επιλεγούν, προϋποθέτει την επιτυχή εξέτασή τους στα οφειλόµενα µαθήµατα κατά την περίοδο του Σεπτεµβρίου, και την προσκόµιση της σχετικής βεβαίωσης στη Γραµµατεία του Τµήµατος.

   Σε περιπτώσεις που η επιτροπή κρίνει ότι κάποιος/α µεταπτυχιακός/κή φοιτητής/τρια δεν έχει επαρκείς γνώσεις σε βασικά αντικείµενα Χηµείας που είναι συναφή προς την Κατεύθυνση του ΠΜΣ όπου έχει επιλεγεί, µπορεί να γίνει επιπλέον χρέωση µαθηµάτων του ΠΠΣ του Τµήµατος. κατά τα δύο πρώτα εξάµηνα των µεταπτυχιακών σπουδών τους.

  • Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών Δ.Μ.Σ. είναι 90. Το αναλυτικό εβδομαδιαίο πρόγραμμα μαθημάτων ανά εξάμηνο διαμορφώνεται ως εξής:

   Ειδίκευση Α: Bιοανάλυση – Φαρμακευτική ανάλυση

  Α΄ Εξάμηνο:

  • Φασματοσκοπικές και Αυτόματες Τεχνικές Ανάλυσης Υ  10 ECTS
  • Διαχωριστικές Τεχνικές Ανάλυσης Υ 10 ECTS
  • Ηλεκτροαναλυτικές Τεχνικές Ανάλυσης και Αισθητήρες Υ 10 ECTS
   Σύνολο ECTS 30

  Β΄ Εξάμηνο:

  • Διαχείριση Ποιότητας, Χημειομετρία και Μετρολογία Υ 5 ECTS
  • Φαρμακευτική Ανάλυση και Έλεγχος Ποιότητας Φαρμάκων Υ 10 ECTS
  • Βιοαναλυτικές μέθοδοι Υ 10 ECTS
  • Ερευνητική και Εργαστηριακή Μεθοδολογία στη Βιοανάλυση Υ  5 ECTS
   Σύνολο 30 ECTS

  Γ΄ Εξάμηνο:

  • Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία Μ2Δ18 Υ 30 ECTS
   Γενικό Σύνολο 90 ECTS

   

  Ειδίκευση Β: Έλεγχος και Διασφάλιση Ποιότητας Προϊόντων

  Α’ Εξάμηνο:

  • Πρότυπες Φασματοσκοπικές Μέθοδοι Ανάλυσης Υ 10 ECTS
  • Πρότυπες Διαχωριστικές Τεχνικές Ανάλυσης Υ 10 ECTS
  • Συστήματα Διασφάλισης Ποιότητας Υ 10 ECTS
   Σύνολο ECTS 30

  Β΄ Εξάμηνο:

  • Διαχείριση Ποιότητας, Χημειομετρία και Μετρολογία Υ 5 ECTS
  • Ειδικά θέματα ασφάλειας, γνησιότητας και συσκευασίας τροφίμων Υ  10 ECTS
  • Ανάλυση και Έλεγχος Ποιότητας Προϊόντων και Υλών Υ 10 ECTS
  • Ερευνητική και Εργαστηριακή Μεθοδολογία στον Έλεγχο Ποιότητας Υ 5 ECTS
   Σύνολο ECTS 30

  Γ΄ Εξάμηνο:

  • Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία Υ 30 ECTS
   Σύνολο ECTS 90

  Ειδίκευση Γ: Έλεγχος Ποιότητας και Διαχείριση Περιβάλλοντος

  Α΄ Εξάμηνο:

  • Χημεία και Έλεγχος Ρύπανσης Ατμοσφαιρικού Περιβάλλοντος Υ 10 ECTS
  • Χημεία και Έλεγχος Ρύπανσης Υδάτινων και Χερσαίων συστημάτων Υ 10 ECTS
  • Μέθοδοι Περιβαλλοντικής Ανάλυσης Υ 10 ECTS
   Σύνολο ECTS 30

  Β΄ Εξάμηνο:

  • Αντιρρύπανση και Διαχείριση Νερών και Αποβλήτων Υ 10 ECTS
  • Διασφάλιση Ποιότητας Περιβαλλοντικών Μετρήσεων – Πρότυπα Διαχείρισης Περιβάλλοντος Υ 10 ECTS
  • Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών για τον Έλεγχο Ρύπανσης Περιβάλλοντος Υ 10 ECTS
   Σύνολο ECTS 30 

  Γ΄ Εξάμηνο:

  • Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία Υ 30 ECTS
   Γενικό Σύνολο ECTS 90
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email