Loading...

Μοριακός Σχεδιασμός και Μοντελοποίηση – Χημική Εκπαίδευση

 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  Share
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Το Π.Μ.Σ. απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) με τίτλο «Μοριακός Σχεδιασμός και Μοντελοποίηση – Χημική Εκπαίδευση», στις εξής ειδικεύσεις:

   • Ειδίκευση Α: Μοριακός Σχεδιασμός και Μοντελοποίηση και
   • Ειδίκευση Β: Χημική Εκπαίδευση και Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας».

   Αντικείμενο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.): Το προτεινόμενο ΠΜΣ συμβάλει στην πρόοδο της Επιστήμης της Χημείας στα συναφή με τις προτεινόμενες ειδικεύσεις επιστημονικά πεδία.

   Πιο συγκεκριμένα:

   α. Το πεδίο της έρευνας σε θέματα Μοριακής Μοντελοποίησης και Υπολογιστικής Χημείας συμβάλει καθοριστικά στην κατανόηση του τρόπου με τον οποίο λειτουργεί ο κόσμος μας, βοηθά τους πειραματικούς χημικούς να
   σχεδιάζουν νέες ενώσεις και υλικά με προκαθορισμένες ιδιότητες και πιο αποτελεσματικές παραγωγικές διαδικασίες. Η υπολογιστική χημεία χρησιμοποιείται επίσης για τη μελέτη των θεμελιωδών ιδιοτήτων των ατόμων,
   των μορίων και των χημικών αντιδράσεων, χρησιμοποιώντας τη μοριακή μηχανική, την κβαντική μηχανική και
   τη θερμοδυναμική.

   β. Η διεθνής επιστημονική κοινότητα έχει από καιρό συνειδητοποιήσει την ανάγκη της έρευνας σε διδακτικής
   των φυσικών επιστημών και Χημικής Εκπαίδευσης ειδικότερα. Επίσης η ανάπτυξη των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνίας έχει οδηγήσει στην εντατικοποίηση της χρήσης τους στη χημική εκπαίδευση και της έρευνας
   επί των αρχών ανάπτυξής τους και της διδακτικής αποτελεσματικότητάς τους. Παράλληλα, είναι πλέον σαφής
   η ανάγκη της διαμόρφωσης ενός νέου τύπου εκπαιδευτικού, με χαρακτηριστικά και γνώσεις ερευνητή, για την
   καλύτερη αντιμετώπιση των εκπαιδευτικών προβλημάτων και την προσέγγιση μεταξύ έρευνας και πράξης.

   Σκοπός του Π.Μ.Σ. είναι η προαγωγή της γνώσης, η ανάπτυξη της έρευνας και της τεχνολογίας, καθώς και η ικανοποίηση των εκπαιδευτικών, ερευνητικών, κοινωνικών, πολιτιστικών και αναπτυξιακών αναγκών της χώρας. Ειδικότερα στοχεύει στην υψηλού επιπέδου κατάρτιση και εξειδίκευση επιστημόνων σε θέματα μοριακού σχεδιασμού και μοντελοποίησης, καθώς και στη Χημική εκπαίδευση και στις τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνίας.

   Δείτε αναλυτικά τη προκήρυξη:

   ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ EΠIΛOΓHΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
   ΠΜΣ «ΜΟΡΙΑΚΟΣ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ – ΧΗΜΙΚΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ»

   Το Τµήµα Χηµείας της Σχολής Θετικών Επιστηµών του ΑΠΘ οργανώνει και λειτουργεί για το ακαδηµαϊκό έτος 2019-2020 Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) µε τίτλο: «Μοριακός Σχεδιασµός και Μοντελοποίηση – Χηµική Εκπαίδευση», σύµφωνα µε τις διατάξεις της σχετικής απόφασης της Συγκλήτου (ΦΕΚ 2657/τ.Β’/06-07-2018) και τις διατάξεις του Ν. 4485/2017 (ΦΕΚ Α΄114/4-8-2017). Η λειτουργία του ΠΜΣ διέπεται από τις διατάξεις του Κανονισµού που εγκρίθηκε από τη Συνέλευση του Τµήµατος στη συνεδρίαση αριθµ. 655/14-2-2018.

   Σχετική ιστοσελίδα: https://www.chem.auth.gr/programmata-metaptychiakon/

   A. TITΛOI ΣΠOY∆ΩN
   Το ΠΜΣ απονέµει ∆ίπλωµα Μεταπτυχιακών Σπουδών (∆ΜΣ) µε τίτλο «Μοριακός Σχεδιασµός και Μοντελοποίηση – Χηµική Εκπαίδευση», στις εξής Ειδικεύσεις:

   • Ειδίκευση Α «Μοριακός Σχεδιασµός και Μοντελοποίηση» και
   • Ειδίκευση Β «Χηµική Εκπαίδευση και Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας»

   B. APIΘMOΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
   O αριθµός εισακτέων µεταπτυχιακών φοιτητών για το παν/κό έτος 2019-2020 είναι δεκαπέντε (15) και ο αριθµός αυτός, κατανεµήθηκε στις προαναφερθείσες ειδικεύσεις ως εξής:

   • Ειδίκευση Α «Μοριακός Σχεδιασµός και Μοντελοποίηση» 5
   • Ειδίκευση Β «Χηµική Εκπαίδευση και Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας» 10

   Γ. ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥ∆ΩΝ ΚΑΙ ∆Ι∆ΑΚΤΙΚΕΣ MONA∆EΣ
   Ο ελάχιστος και ο µέγιστος χρόνος σπουδών για την απόκτηση του ∆ΜΣ είναι 3 και 6 εξάµηνα αντίστοιχα. Για την απόκτηση του ∆ΜΣ απαιτείται η συµπλήρωση 90 ECTS (60 ECTS από µεταπτυχιακά µαθήµατα + 30 ECTS από µεταπτυχιακή διπλωµατική εργασία).

   ∆. EIΣ∆OXH YΠOΨHΦIΩN
   Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί µεταπτυχιακοί/κές φοιτητές/τριες, πτυχιούχοι Τµηµάτων ΑΕΙ (Πανεπιστηµίων και ΤΕΙ) της ηµεδαπής και αναγνωρισµένων οµοταγών Ιδρυµάτων της αλλοδαπής, µε συναφές αντικείµενο. Επίσης γίνεται δεκτός/ή ως υπεράριθµος/η και ένα (1) µέλος των κατηγοριών Ε∆ΙΠ και ΕΤΕΠ, σύµφωνα µε το Ν.4485, άρθ. 34, παρ.8. Ακόµη θα γίνονται δεκτοί και τελειόφοιτοι φοιτητές των προαναφερόµενων Ιδρυµάτων, οι οποίοι οφείλουν µέχρι δύο µαθήµατα για τη λήψη του πτυχίου τους και η εγγραφή τους στο ΠΜΣ, εφόσον επιλεγούν, προϋποθέτει την επιτυχή εξέτασή τους στα µαθήµατα αυτά κατά την περίοδο του Σεπτεµβρίου, οπότε και θα πρέπει να προσκοµίσουν κατά την εγγραφή τους σχετικό πιστοποιητικό στη Γραµµατεία του Τµήµατος.

   Οι ενδιαφερόµενοι θα πρέπει να υποβάλουν στη Γραµµατεία αίτηση από 17/06/2019 έως 19/07/2019 (ώρες 12:00-13:30). Η αίτηση µπορεί να υποβληθεί και ταχυδροµικώς µε σφραγίδα ταχυδροµείου εντός της προαναφερόµενης προθεσµίας. Ο κάθε υποψήφιος θα µπορεί να δηλώσει στην Αίτησή του µέχρι δύο Ειδικεύσεις του ΠΜΣ, µε σειρά προτίµησης.

   Μαζί µε την Αίτηση οι ενδιαφερόµενοι πρέπει να υποβάλουν τα παρακάτω δικαιολογητικά:

   • Πιστοποιητικό Αναλυτικής Βαθµολογίας ή αντίγραφο Πτυχίου συνοδευόµενο από Παράρτηµα ∆ιπλώµατος.
   • Σύντοµο Βιογραφικό σηµείωµα.
   • Αποδεικτικό γνώσης τουλάχιστον µίας Ξένης Γλώσσας, σύµφωνα µε τον Εσωτερικό Κανονισµό του ΠΜΣ.
   • Έντυπη µορφή του Εξώφυλλου της πτυχιακής και έντυπη µονοσέλιδη περίληψη της πτυχιακής εργασίας (για πτυχιούχους εκτός Τµήµατος Χηµείας ΑΠΘ απαιτείται επιπλέον το πλήρες κείµενο της πτυχιακής σε ψηφιακή (cd) ή έντυπη µορφή).
   • Ανάτυπα δηµοσιευµένων εργασιών, εφόσον υπάρχουν, ή/και ανακοινώσεων σε συνέδρια.
   • Βεβαιώσεις συναφούς προϋπηρεσίας, εφόσον υπάρχουν.
   • Αναγνώριση από ∆ΟΑΤΑΠ ή βεβαίωση κατάθεσης δικαιολογητικών σε περίπτωση που το πτυχίο έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή.
   • Αντίγραφο άλλου Μεταπτυχιακού ή/και ∆ιδακτορικού τίτλου, εφόσον υπάρχουν.

   H επιλογή των φοιτητών θα γίνει το µήνα Σεπτέµβριο, µε βάση τον Αλγόριθµο Μοριοδότησης που περιγράφεται στον Κανονισµό του ΠΜΣ και περιλαµβάνει τα εξής κριτήρια (σε παρένθεση η µέγιστη ποσόστωση για τη µοριοδότηση):

   1.   Βαθµός Πτυχίου (45%)
   2. Μαθήµατα σχετικά µε την αιτούµενη κατεύθυνση (30%)
   3. Πτυχιακή Εργασία (10%)
   4. ∆ηµοσιεύσεις σε περιοδικά/ανακοινώσεις (3%)
   5. Ξένες Γλώσσες (3%)
   6. Συνέντευξη (2%)
   7. Επαγγελµατική/Ερευνητική Εµπειρία σχετική µε την κατεύθυνση (2%)
   8. ∆ήλωση 1ης προτίµησης (2%)
   9. Κατοχή Μεταπτυχιακού ∆ιπλώµατος Ειδίκευσης (1%)
   10. Κατοχή ∆ιδακτορικού ∆ιπλώµατος (2%)

   Οι συνεντεύξεις προγραµµατίζονται να γίνουν από την Τριµελή Επιτροπή Επιλογής και Εξέτασης τον Σεπτέµβριο σε συγκεκριµένες ηµεροµηνίες ανά Ειδίκευση του ΠΜΣ, οι οποίες θα ανακοινωθούν εγκαίρως στην ιστοσελίδα του Τµήµατος.
   O τελικός πίνακας επιλογής θα επικυρωθεί από τη Συνέλευση του Τµήµατος και οι επιτυχόντες θα
   κληθούν για εγγραφή και δήλωση µαθηµάτων του A’ εξαµήνου.

   Οι µεταπτυχιακοί/κές φοιτητές/τριες οφείλουν να έχουν επαρκείς γνώσεις στα βασικά µαθήµατα του Τµήµατος Χηµείας που είναι συναφή προς την Κατεύθυνση του ΠΜΣ την οποία πρόκειται να παρακολουθήσουν, ή εάν απαιτείται, να εξεταστούν επιτυχώς, σε µαθήµατα του ΠΠΣ του Τµήµατος που θα καθορίζονται για κάθε φοιτητή/τρια από την Τριµελή Επιτροπή Επιλογής. Τα µαθήµατα αυτά οφείλουν να τα παρακολουθήσουν παράλληλα, κατά τα δύο πρώτα εξάµηνα των µεταπτυχιακών σπουδών τους.

  • Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών Δ.Μ.Σ. είναι 90. Το αναλυτικό πρόγραμμα μαθημάτων ανά εξάμηνο διαμορφώνεται ως εξής:

   Ειδίκευση Α: Μοριακός Σχεδιασμός και Μοντελοποίηση

  Α΄Εξάμηνο:

  • Τεχνικές και εργαλεία οπτικοποίησης μοριακής δομής, χημικών ιδιοτήτων και δεδομένων Υ 10
  • Μοριακή Μηχανική Υ 3 10
  • Μοριακή Κβαντική Χημεία Υ 3 10
   Σύνολο ECTS Εξαμήνου 30

  Β΄Εξάμηνο:

  • Εφαρμογές Μοριακής Συμμετρίας και Θεωρίας Ομάδων Υ2 5
  • Υπολογισμός μοριακών ιδιοτήτων Υ 3 10
  • Κβαντοχημική Μελέτη της Χημικής Δραστικότητας Υ 3 10
  • Ερευνητική μεθοδολογία στην Υπολογιστική Χημεία Υ2 5
   Σύνολο ECTS Εξαμήνου 30

  Γ΄Εξάμηνο:

  • Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία Υ 30

  Ειδίκευση Β: Χημική Εκπαίδευση και Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας

  Α΄Εξάμηνο:

  • Τεχνικές και εργαλεία οπτικοποίησης μοριακής δομής, χημικών ιδιοτήτων και δεδομένων Υ 3 10
  • Διδακτική Φυσικών Επιστημών Υ 3 10
  • Σύγχρονες Παιδαγωγικές Προσεγγίσεις και Οργάνωση της Διδασκαλίας Υ 3 10
   Σύνολο ECTS Εξαμήνου 30

  Β΄Εξάμηνο:

  • Διδακτική Προσέγγιση Θεμάτων Χημείας Υ2 5
  • Εργαστηριακή διδασκαλία της Χημείας και Εφαρμογές Αυτοματοποίησης και Πληροφορικής Υ2 5
  • Ιστορία και Επιστημολογία της Χημείας Υ2 5
  • Εφαρμογές των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνίας στη Διδασκαλία της Χημείας Υ 3 10
  • Μεθοδολογία Έρευνας και Ανάπτυξης στη Χημική Εκπαίδευση Υ2 5
   Σύνολο ECTS Εξαμήνου 30

  Γ΄Εξάμηνο:

  • Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία Υ 30
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

  Αφήστε μια απάντηση

  Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

  ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
  ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
  ΆΡΘΡΑ