Loading...

Φυσική του Περιβάλλοντος

 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  Share
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Το Π.Μ.Σ. απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) με τίτλο «Φυσική του Περιβάλλοντος».

   Αντικείμενο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) είναι η λειτουργία ενός μεταπτυχιακού εκπαιδευτικού προγράμματος με έμφαση στην εκπαίδευση και εξειδίκευση στον τομέα της Φυσικής του Περιβάλλοντος και στη σύγχρονη ερευνητική μεθοδολογία, αξιοποιώντας τη σοβαρή υποδομή και τεχνογνωσία του
   Τμήματος Φυσικής του ΑΠΘ.

   Σκοπός του Π.Μ.Σ. είναι η δημιουργία πτυχιούχων φυσικών – περιβαλλοντολόγων εξειδικευμένων σε θέματα
   που αφορούν την έρευνα και προστασία του Περιβάλλοντος, ικανών να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της
   σύγχρονης αγοράς εργασίας και της κοινωνίας για την
   αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών προβλημάτων.

   Δείτε αναλυτικά τη προκήρυξη:

   Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) «Φυσική Περιβάλλοντος»

   Γίνονται δεκτοί απόφοιτοι των Τμημάτων (α) Σχολών Θετικών Επιστημών, (β) Πολυτεχνικών Σχολών, (γ) Σχολών Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος και (δ) Περιβάλλοντος, Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και (ε) πτυχιούχοι της Σχολής Ικάρων των ΑΣΕΙ.

   Αναγκαίες προϋποθέσεις για την εισαγωγή στο ΠΜΣ:
   1. Οι υποψήφιοι να έχουν αποφοιτήσει με βαθμό πτυχίου μεγαλύτερο ή ίσου του 6.0/10
   2. οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν επαρκή γνώση της αγγλικής, ενώ οι αλλοδαποί επιπλέον να γνωρίζουν επαρκώς και την ελληνική γλώσσα

   Τα κριτήρια επιλογής των μεταπτυχιακών φοιτητών του ΠΜΣ «Φυσική Περιβάλλοντος» είναι:
   1. Βαθμός πτυχίου.
   2. Χρόνος απόκτησης πτυχίου σε σχέση με τον ελάχιστο απαιτούμενο.
   3. Βαθμολογία σε προπτυχιακά μαθήματα, που είναι σχετικά με το Π.Μ.Σ.
   4. Επίδοση στην Πτυχιακή Εργασία (σχετική με το μεταπτυχιακό).
   5. Άλλα προσόντα, όπως συστατικές επιστολές, δημοσιεύσεις, εργασίες, άλλα πτυχία, σχετική επαγγελματική εμπειρία, συνέντευξη κ.λ.π.

   Δεκτές γίνονται και αιτήσεις αποφοίτων τμημάτων ή σχολών που δεν αναφέρονται στην πρόσκληση, αλλά είναι συναφούς γνωστικού αντικειμένου. Στις περιπτώσεις αυτές η συνάφεια κρίνεται από την Τριμελή Επιτροπή Επιλογής και Εξέτασης. Εφόσον το τμήμα ή η σχολή αποφοίτησης κριθεί συναφής, αποφασίζεται η πιθανή
   συμμετοχή του υποψηφίου στις ειδικές εξετάσεις στα παρακάτω τρία προπτυχιακά μαθήματα:

   Εφαρμοσμένα Μαθηματικά ΙΙ (Διαφορικές Εξισώσεις) (υποχρεωτικό 3ου εξαμήνου)
   Θεωρητική Μηχανική (υποχρεωτικό 4ου εξαμήνου)
   Φυσική Ατμόσφαιρας και Περιβάλλοντος (υποχρεωτικό 3ου εξαμήνου)

   Οι ειδικές εξετάσεις αποτελούν ένα προστάδιο στη διαδικασία εισαγωγής. Μόνο σε περίπτωση επιτυχίας
   (βαθμοί πάνω από τη βάση και στα 3 μαθήματα), ο υποψήφιος θεωρείται συνυποψήφιος με τους υπόλοιπους
   υποψηφίους

   ΑΙΤΗΣΗ
   Οι υποψήφιοι/ες μαζί με την αίτηση καταθέτουν:
   1. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα,
   2. Σύντομο σημείωμα ενδιαφέροντος (statement of purpose), για κάθε ΠΜΣ στο οποίο υποβάλλουν αίτηση, στο οποίο αναπτύσσουν τους λόγους που επιλέγουν το συγκεκριμένο ΠΜΣ και τα σχέδια που έχουν για τη μελλοντική αξιοποίηση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ).
   3. Τελική αναλυτική βαθμολογία όπου θα περιλαμβάνονται ο βαθμός πτυχίου και η ημερομηνία ανακήρυξης (στην περίπτωση που ο υποψήφιος ολοκληρώνει τις σπουδές του στην εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου, υποβάλει αναλυτική βαθμολογία με το σύνολο των μαθημάτων που έχει εξεταστεί επιτυχώς και δεσμεύεται να προσκομίσει την τελική αναλυτική βαθμολογία όταν αυτή θα περιλαμβάνει όλα τα μαθήματα και σημείωση ότι έχουν συμπληρωθεί οι απαραίτητες ECTS για τη λήψη του πτυχίου ή διπλώματος).
   4. Αντίγραφα (σε CD) τυχόν εργασιών (αν υπάρχουν), π.χ. Πτυχιακή/Διπλωματική εργασία, εργασίες στο πλαίσιο μαθημάτων κ.λ.π.
   5. Αντίγραφα πιστοποιητικών γνώσης της Αγγλικής γλώσσας επιπέδου Β2 και άνω (αν υπάρχει)
   6. Οποιοδήποτε πιστοποιητικό αποδεικνύει δραστηριότητα ή διάκριση που αναφέρεται στο βιογραφικό σημείωμα και είναι συναφές με το αντικείμενο του ΠΜΣ
   7. Δύο (2) συστατικές επιστολές (βλ. παρακάτω)

   Αν οι τίτλοι σπουδών έχουν εκδοθεί από Πανεπιστήμια του εξωτερικού θα πρέπει να υποβληθούν και οι σχετικές
   βεβαιώσεις ισοτιμίας από το ΔΟΑΤΑΠ.
   Επισημαίνεται ότι γίνονται δεκτές και αιτήσεις υποψηφίων που πρόκειται να ολοκληρώσουν τις προπτυχιακές
   τους σπουδές κατά την εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου.
   Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις σε περισσότερα του ενός Προγράμματα Μεταπτυχιακών
   Σπουδών δηλώνοντας τη σειρά προτίμησής τους.
   Η αίτηση κατατίθεται στη Γραμματεία του Τμήματος Φυσικής από 26-8-2019 έως 20 – 09 – 2019.

   ΣΥΣΤΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ
   Οι υποψήφιοι φροντίζουν να σταλούν στο Τμήμα δύο (2) συστατικές επιστολές. Προτιμώνται συστατικές
   επιστολές από τους επιβλέποντες καθηγητές των Πτυχιακών/Διπλωματικών ή άλλων εργασιών. Απόφοιτοι του
   ΑΠΘ αντί των επιστολών προτείνουν τα ονόματα δύο μελών ΔΕΠ, τα οποία διατίθενται να τους δώσουν
   συστατική επιστολή.

   ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ
   Όλοι οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν επαρκή γνώση της αγγλικής, ενώ οι αλλοδαποί επιπλέον να γνωρίζουν
   επαρκώς και την ελληνική γλώσσα.
   Όσοι υποψήφιοι δεν κατέχουν έγκυρα πιστοποιητικά καλής γνώσης της αγγλικής γλώσσας (επίπεδο Β2, π.χ. First
   Certificate in English, πτυχίο αγγλόφωνου Πανεπιστημίου κλπ) ή και της ελληνικής γλώσσας για αλλοδαπούς
   φοιτητές, υποχρεούνται σε εξέταση της ικανότητάς τους να μεταφράζουν επιστημονικά κείμενα με άνεση, την
   οποία διενεργεί το Τμήμα Φυσικής κατά την περίοδο των εισαγωγικών εξετάσεων (επιτρέπεται η χρήση έντυπου
   λεξικού).

   ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
   Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
   Γραμματεία τμήματος Φυσικής
   54124, Θεσσαλονίκη
   τηλ.: 2310 998150
   ΠΜΣ Φυσική Περιβάλλοντος http://msc-env.physics.auth.gr  email: [email protected]

  • Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών Δ.Μ.Σ. είναι 120. Το αναλυτικό πρόγραμμα
   μαθημάτων ανά εξάμηνο διαμορφώνεται ως εξής:

  Α΄ Εξάμηνο:

  • Φυσική Ατμόσφαιρας και Περιβάλλοντος Υ 8
  • Ακτινοβολία στην Ατμόσφαιρα Υ 8
  • Ανάλυση Περιβαλλοντικών Μετρήσεων Υ 5
  • Δορυφορική Τηλεπισκόπηση Υ 5
  • Μάθημα Επιλογής Ε 4
   Σύνολο ECTS 30

  Β΄ Εξάμηνο:

  • Ατμοσφαιρική Ρύπανση και Περιβαλλοντική Μετεωρολογία Υ 8
  • Χημεία Περιβάλλοντος Υ 6
  • Τεχνικές Μέτρησης Ατμοσφαιρικών Παραμέτρων Υ 8
  • Μάθημα Επιλογής Ε 4
  • Μάθημα Επιλογής Ε 4
   Σύνολo ECTS 30

  Γ΄ Εξάμηνο:

  • Μοντέλα Ποιότητας του Αέρα Υ 6
  • Διαχείριση Περιβάλλοντος Υ 8
  • Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Υ 8
  • Μάθημα Επιλογής Ε 4
  • Μάθημα Επιλογής Ε 4
   Σύνολο ECTS 30

  Δ΄ Εξάμηνο:

  • Μεταπτυχιακή Διπλωματική εργασία Υ 30
   Σύνολο ECTS 30

  Μαθήματα Επιλογής:

  • Παγκόσμιες Μεταβολές 4
  • Βασικές Αρχές Μετεωρολογίας 4
  • Μοντέλα Διάδοσης Ακτινοβολίας 4
  • Μοντέλα Ατμοσφαιρικής Κυκλοφορίας 4
  • Ανανεώσιμες Μορφές Ενέργειας 4
  • Εργαστηριακές Ασκήσεις και Mετρήσεις Πεδίου 4
  • Ατμοσφαιρικά Αιωρήματα 4
  • Βιογεωχημικοί Κύκλοι 4
  • Ραδιενέργεια Περιβάλλοντος 4
  • Πρακτική Άσκηση 4
  • Στατιστική ανάλυση χρονοσειρών 4
  • Μοντελοποίηση Περιβαλλοντικών δεδομένων και ανάπτυξη ηλεκτρονικών υπηρεσιών ενημέρωσης 4
  • Περιβαλλοντική Αξιολόγηση: Εργαλεία και Εφαρμογές 4
  • Περιβαλλοντικά εργαλεία πληροφορικής 4
  • Θέματα Περιβαλλοντικής Έρευνας 4
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

  Αφήστε μια απάντηση

  Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

  ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
  ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
  ΆΡΘΡΑ