Loading...

Υποατομική Φυσική και Τεχνολογικές Εφαρμογές

 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  Share
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Το Π.Μ.Σ. απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στην: «Υποατομική Φυσική και Τεχνολογικές
   Εφαρμογές».

   Αντικείμενο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) «Υποατομική Φυσική και Τεχνολογικές Εφαρμογές» είναι η οργάνωση και παροχή μεταπτυχιακής εκπαίδευσης στο επιστημονικό πεδίο της Υποατομικής Φυσικής παρέχοντας βαθιά γνώση τόσο στη θεμελιώδη Φυσική όσο και ειδικές γνώσεις στους κλάδους της Πυρηνικής Φυσικής, της Σωματιδιακής και Αστροσωματιδιακή Φυσική, καθώς και δεξιότητες για εφαρμογές μεθόδων και τεχνολογιών από ένα ευρύ πεδίο συναφών επιστημών, προκειμένου να είναι ικανοί να
   διεξάγουν αυτοδύναμη έρευνα.

   Σκοπός του Π.Μ.Σ. είναι η προετοιμασία επιστημόνων που θα έχουν βαθιά γνώση της θεμελιώδους Φυσικής και
   των επιστημονικών σύγχρονων απόψεων για τα θεμελιώδη συστατικά της Ύλης και των θεμελιωδών αλληλεπιδράσεων τους, εμπειρία και δεξιότητες σε σύγχρονες ερευνητικές μεθόδους και τεχνολογίες και την ικανότητα εφαρμογής τους, σε υψηλό θεωρητικό και τεχνικό επίπεδο, σε ευρύτερα ερευνητικά ή/και αναπτυξιακά έργα.

   Το ΠΜΣ στοχεύει στην προετοιμασία επιστημόνων οι οποίοι θα είναι σε θέση να προσφέρουν στην κοινωνία
   υπηρεσίες που αφορούν σε επιστημονική έρευνα στην Υποατομική Φυσική ή/και έρευνα για τεχνολογική ανάπτυξη καθώς και υπηρεσίες που συνδυάζουν διδασκαλία με έρευνα.

   Δείτε αναλυτικά τη προκήρυξη:

   Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) «Υποατομική Φυσική και Τεχνολογικές Εφαρμογές»

   Γίνονται δεκτοί ως μεταπτυχιακοί/κες φοιτητές/τριες, πτυχιούχοι Τμημάτων ΑΕΙ (Πανεπιστημίων και ΤΕΙ) της
   ημεδαπής και αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Ειδικότερα γίνονται δεκτοί απόφοιτοι των
   Τμημάτων Φυσικής, Μαθηματικών, Επιστήμης και Τεχνολογίας Υπολογιστών, Πληροφορικής, καθώς και
   Τμημάτων Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, Μηχανολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (και συναφή),
   των Πολυτεχνικών Σχολών.

   Αναγκαίες προϋποθέσεις για την εισαγωγή στο ΠΜΣ:
   1. Οι υποψήφιοι να έχουν αποφοιτήσει με βαθμό πτυχίου μεγαλύτερο ή ίσου του 6.5/10
   2. οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν επαρκή γνώση της αγγλικής, ενώ οι αλλοδαποί επιπλέον να γνωρίζουν
   επαρκώς και την ελληνική γλώσσα

   Τα κριτήρια επιλογής των μεταπτυχιακών φοιτητών του ΠΜΣ «Υποατομική Φυσική και Τεχνολογικές Εφαρμογές»
   είναι:

   1. Βαθμός πτυχίου.
   2. Χρόνος απόκτησης πτυχίου σε σχέση με τον ελάχιστο απαιτούμενο.
   3. Βαθμολογία σε προπτυχιακά μαθήματα, που είναι σχετικά με τα υποχρεωτικά μαθήματα του Α εξαμήνου σπουδών του Π.Μ.Σ.
   4. Επίδοση στην Πτυχιακή Εργασία, όπου αυτή προβλέπεται στον πρώτο κύκλο σπουδών ή άλλων εργασιών στο πλαίσιο του πρώτου κύκλου.
   5. Άλλα προσόντα, όπως συστατικές επιστολές, δημοσιεύσεις, εργασίες, άλλα πτυχία, επαγγελματική εμπειρία, συνέντευξη κ.λ.π.

   Δεκτές γίνονται και αιτήσεις αποφοίτων τμημάτων ή σχολών που δεν αναφέρονται στην πρόσκληση, αλλά είναι
   συναφούς γνωστικού αντικειμένου. Στις περιπτώσεις αυτές η συνάφεια κρίνεται από την Τριμελή Επιτροπή
   Επιλογής και Εξέτασης. Εφόσον το τμήμα ή η σχολή αποφοίτησης κριθεί συναφής, αποφασίζεται η πιθανή
   συμμετοχή του υποψηφίου στις ειδικές εξετάσεις σε κάποια από ή και σε όλα τα παρακάτω προπτυχιακά
   μαθήματα:
   Α), Θεωρητική Μηχανική (υποχρεωτικό 4ου εξαμήνου)
   Β Ηλεκτρομαγνητισμός (υποχρεωτικό 6ου εξαμήνου)
   Γ) Κβαντομηχανική Ι (υποχρεωτικό 5ου εξαμήνου)
   Δ) Εφαρμοσμένα Μαθηματικά ΙΙ (Διαφορικές Εξισώσεις) (υποχρεωτικό 3ου εξαμήνου)

   Οι ειδικές εξετάσεις αποτελούν ένα προστάδιο στη διαδικασία εισαγωγής. Μόνο σε περίπτωση επιτυχίας (βαθμοί πάνω από τη βάση σε κάθε ένα από τα εξεταζόμενα μαθήματα), ο υποψήφιος θεωρείται συνυποψήφιος
   με τους υπόλοιπους υποψηφίους.

   ΑΙΤΗΣΗ
   Οι υποψήφιοι/ες μαζί με την αίτηση καταθέτουν:
   1. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα,
   2. Σύντομο σημείωμα ενδιαφέροντος (statement of purpose), για κάθε ΠΜΣ στο οποίο υποβάλλουν αίτηση, στο οποίο αναπτύσσουν τους λόγους που επιλέγουν το συγκεκριμένο ΠΜΣ και τα σχέδια που έχουν για τη μελλοντική αξιοποίηση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ).
   3. Τελική αναλυτική βαθμολογία όπου θα περιλαμβάνονται ο βαθμός πτυχίου και η ημερομηνία ανακήρυξης (στην περίπτωση που ο υποψήφιος ολοκληρώνει τις σπουδές του στην εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου, υποβάλει αναλυτική βαθμολογία με το σύνολο των μαθημάτων που έχει εξεταστεί επιτυχώς και δεσμεύεται να προσκομίσει την τελική αναλυτική βαθμολογία όταν αυτή θα περιλαμβάνει όλα τα μαθήματα και σημείωση ότι έχουν συμπληρωθεί οι απαραίτητες ECTS για τη λήψη του πτυχίου ή διπλώματος).
   4. Αντίγραφα (σε CD) τυχόν εργασιών (αν υπάρχουν), π.χ. Πτυχιακή/Διπλωματική εργασία, εργασίες στο πλαίσιο μαθημάτων κ.λ.π.
   5. Αντίγραφα πιστοποιητικών γνώσης της Αγγλικής γλώσσας επιπέδου Β2 και άνω (αν υπάρχει)
   6. Οποιοδήποτε πιστοποιητικό αποδεικνύει δραστηριότητα ή διάκριση που αναφέρεται στο βιογραφικό σημείωμα και είναι συναφές με το αντικείμενο του ΠΜΣ
   7. Δύο (2) συστατικές επιστολές (βλ. παρακάτω)

   Αν οι τίτλοι σπουδών έχουν εκδοθεί από Πανεπιστήμια του εξωτερικού θα πρέπει να υποβληθούν και οι σχετικές
   βεβαιώσεις ισοτιμίας από το ΔΟΑΤΑΠ.

   Επισημαίνεται ότι γίνονται δεκτές και αιτήσεις υποψηφίων που πρόκειται να ολοκληρώσουν τις προπτυχιακές
   τους σπουδές κατά την εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου.

   Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις σε περισσότερα του ενός Προγράμματα Μεταπτυχιακών
   Σπουδών δηλώνοντας τη σειρά προτίμησής τους.
   Η αίτηση κατατίθεται στη Γραμματεία του Τμήματος Φυσικής από 26-8-2019 έως 20 – 09 – 2019.

   3. ΣΥΣΤΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ
   Οι υποψήφιοι φροντίζουν να σταλούν στο Τμήμα δύο (2) συστατικές επιστολές. Προτιμώνται συστατικές
   επιστολές από τους επιβλέποντες καθηγητές των Πτυχιακών/Διπλωματικών ή άλλων εργασιών. Απόφοιτοι του
   ΑΠΘ αντί των επιστολών προτείνουν τα ονόματα δύο μελών ΔΕΠ, τα οποία διατίθενται να τους δώσουν
   συστατική επιστολή.

   4. ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ
   Όλοι οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν επαρκή γνώση της αγγλικής, ενώ οι αλλοδαποί επιπλέον να γνωρίζουν
   επαρκώς και την ελληνική γλώσσα.
   Όσοι υποψήφιοι δεν κατέχουν έγκυρα πιστοποιητικά καλής γνώσης της αγγλικής γλώσσας (επίπεδο Β2, π.χ. First
   Certificate in English, πτυχίο αγγλόφωνου Πανεπιστημίου κλπ) ή και της ελληνικής γλώσσας για αλλοδαπούς
   φοιτητές, υποχρεούνται σε εξέταση της ικανότητάς τους να μεταφράζουν επιστημονικά κείμενα με άνεση, την
   οποία διενεργεί το Τμήμα Φυσικής κατά την περίοδο των εισαγωγικών εξετάσεων (επιτρέπεται η χρήση έντυπου
   λεξικού).

   ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
   Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
   Γραμματεία τμήματος Φυσικής
   54124, Θεσσαλονίκη
   τηλ.: 2310 998150
   ΠΜΣ Υποατομική Φυσική & Τεχν. Εφαρμ. http://subatomic.physics.auth.gr

   email: pms [email protected]

  • Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών Δ.Μ.Σ. είναι 120. Το αναλυτικό πρόγραμμα
   μαθημάτων ανά εξάμηνο διαμορφώνεται ως εξής:

   A’ Εξάμηνο:

   • Προχωρημένες Σπουδές στην Κλασική Μηχανική Υ 7,5
   • Προχωρημένες Σπουδές στον Ηλεκτρομαγνητισμό Ι Υ 7,5
   • Προχωρημένες Σπουδές σε Μαθηματικές Μεθόδους Φυσικής Υ 7,5
   • Προχωρημένες Σπουδές στην Κβαντομηχανική Ι Υ 7,5
    Σύνολο ECTS 30

   Β’ Εξάμηνο:

   • Προχωρημένες Σπουδές στη Στατιστική Φυσική Υ 7,5
   • Προχωρημένες Σπουδές στον Ηλεκτρομαγνητισμό II Υ 7,5
   • Προχωρημένες σε Μεθόδους Ανάλυσης Πειραματικών Δεδομένων Υ 7,5
   • Προχωρημένες Σπουδές στην Κβαντομηχανική II Υ 7,5
    Σύνολο ECTS 30

   Γ’ Εξάμηνο:
   Οι φοιτητές επιλέγουν 2 μαθήματα και εκπονούν το πρώτο μέρος της διπλωματικής τους εργασίας

   • Σπουδές στην Κβαντική Θεωρία Πεδίου Ι Ε 7,5
   • Σπουδές στην Οργανολογία Ανιχνευτικών Διατάξεων Ι Ε 7,5
   • Σπουδές στην Φυσική Στοιχειωδών Σωματιδίων Ε 7,5
   • Σπουδές στην Πυρηνική Φυσική Ε 7,5
   • Σπουδές στη Γενική Σχετικότητα Ε 7,5
   • Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία 1 Υ 15
    Σύνολο ECTS 30

   Δ’ Εξάμηνο:

   Οι φοιτητές επιλέγουν 2 μαθήματα και εκπονούν το δεύτερο μέρος της διπλωματικής τους εργασίας

   • Σπουδές στην Κβαντική Θεωρία Πεδίου II * Ε 7,5
   • Σπουδές στην Οργανολογία Ανιχνευτικών Διατάξεων II ** Ε 7,5
   • Σπουδές στην Αστροσωματιδιακή Φυσική και Κοσμολογία Ε 7,5
   • Σπουδές στην Φυσική ακτινοβολιών – Δοσιμετρία και εφαρμογές  Ε 7,5
   • Σπουδές σε Επιταχυντική Φυσική Ε 7,5
   • Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία-2 Υ 15
    Σύνολο ECTS 30
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

  Αφήστε μια απάντηση

  Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

  ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
  ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
  ΆΡΘΡΑ