Loading...

Καινοτομία,Ποιότητα και Ασφάλεια Τροφίμων

 • pada
 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ: 2.700
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  Share
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Αντικείμενο – Σκοπός – Μαθησιακά Αποτελέσματα

   Αντικείμενο του ΠΜΣ είναι η παροχή υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακής εκπαίδευσης, η προαγωγή της γνώσης και της έρευνας στο επιστημονικό πεδίο της επιστήμης των τροφίμων. Γενικός σκοπός του Προγράμματος είναι να εφοδιάσει το φοιτητή με εξειδικευμένες γνώσεις της επιστήμης και τεχνολογίας τροφίμων και την εφαρμογή τους στην ανάπτυξη προϊόντων και διεργασιών για την παραγωγή υψηλής ποιότητας, ασφαλών τροφίμων.

   Το ΠΜΣ οδηγεί στην απονομή «Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών» με τίτλο «ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ, ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» μετά την επιτυχή ολοκλήρωση των υποχρεώσεων των φοιτητών ως προς το σύνολο των θεματικών ενοτήτων του προγράμματος σπουδών του ΠΜΣ. To ΔΜΣ απονέμεται από το Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων του Πανεπιστημίου Δυτικής
   Αττικής.

   Σκοπός του Προγράμματος είναι να προσφέρει υψηλού επιπέδου εξειδίκευση και να επιτρέψει στο φοιτητή να αναπτύξει ικανότητες στην εφαρμογή επιστημονικών μεθόδων αξιολόγησης και ελέγχου της ποιότητας τροφίμων, διαχείρισης της ασφάλειας, πειραματικού σχεδιασμού και ανάπτυξης νέων προϊόντων. Στη διάρκεια των σπουδών, ο φοιτητής αναμένεται να κατανοήσει σύγχρονες βιομηχανικές τεχνικές, αναλυτικές και οργανοληπτικές μεθόδους ελέγχου και πρακτικές προρρητικής μοντελοποίησης, διεθνή πρότυπα διαχείρισης της ποιότητας και ασφάλειας, καθώς και τον αντίκτυπο της νομοθεσίας στα προϊόντα διατροφής. Η εκπαιδευτική διαδικασία περιλαμβάνει
   διαλέξεις και εργαστηριακές ασκήσεις, σεμινάρια, μελέτες περιπτώσεων και αναθέσεις εργασιών, εποπτευόμενη συμμετοχή σε ερευνητικές δραστηριότητες και εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.

   Τα μαθησιακά αποτελέσματα του προγράμματος είναι:
   • Η απόκτηση μια ευρείας κατανόησης της επιστήμης τροφίμων, και η σε βάθος γνώση των εξειδικευμένων πεδίων της χημείας, μικροβιολογίας, επεξεργασίας – συντήρησης και ποιότητας και ασφάλειας των τροφίμων.
   • Η εκτίμηση και η διερεύνηση της επίδρασης των συστατικών, της δομής, της σύνθεσης και της επεξεργασίας στη συνολική ποιότητα των νωπών και επεξεργασμένων τροφίμων.
   • Η ανάπτυξη της ικανότητας να ταυτοποιούνται και να επιλύονται αναλυτικά προβλήματα και προβλήματα επεξεργασίας, να επιλέγονται οι
   κατάλληλες μέθοδοι και να αξιολογείται με κριτικό τρόπο η σημασία των πειραματικών δεδομένων ή δεδομένων βιομηχανικής παραγωγής.
   • Η ανάπτυξη ικανότητας εργασίας με πραγματικά προβλήματα και υπόδειξης λύσεων σε ότι αφορά στον έλεγχο της ποιότητας και των
   παραγόντων που επηρεάζουν την ασφάλεια των τροφίμων.
   • Η διεξαγωγή υψηλού επιπέδου και καινοτόμου έρευνας στην επιστήμη των τροφίμων, με έμφαση στην ανάπτυξη νέων προϊόντων, όπως και στην παραγωγή και προαγωγή νέας γνώσης.

   Το Πρόγραμμα στοχεύει επίσης:
   • Στη διαμόρφωση πλαισίου συνεργασίας με άλλα Πανεπιστημιακά Ιδρύματα και Ερευνητικά κέντρα.
   • Στην προσέλκυση φοιτητών και διδακτικού προσωπικού από άλλα Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης.
   • Στην προβολή του ερευνητικού έργου των φοιτητών σε διεθνή και ελληνικά επιστημονικά συνέδρια ή/και στη δημοσίευση σημαντικών
   ερευνητικών αποτελεσμάτων σε επιστημονικά περιοδικά διεθνούς κύρους.
   • Στην ανάδειξη της Αριστείας, χορηγώντας βραβεία στους διακριθέντες φοιτητές.
   • Στη διαρκή στήριξη των αποφοίτων τόσο σε επιστημονικές όσο και σε επαγγελματικές αναζητήσεις τους.
   Σημειώνεται ότι, το συγκεκριμένο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών έχει σχεδιασθεί ώστε να αναπτύσσεται μέσα από σύγχρονο και ολοκληρωμένο αναλυτικό περίγραμμα μαθημάτων και λοιπών δραστηριοτήτων εκπαίδευσης, αξιοποιώντας, συνθέτοντας και εξελίσσοντας τη διεθνή τεχνογνωσία ενώ παράλληλα βασίζεται στα μαθησιακά αποτελέσματα.

   Δείτε αναλυτικά την Προκήρυξη:

   1. Αριθμός Εισακτέων – Διαδικασία εισαγωγής μεταπτυχιακών φοιτητών

   Το ΠΜΣ «ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ, ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» θα δέχεται τριάντα (30) φοιτητές ανά ακαδημαϊκό έτος. Η επιλογή των φοιτητών γίνεται σύμφωνα με το νόμο 4485/2017 και τις προβλέψεις του Κανονισμού Μεταπτυχιακών Σπουδών. Γίνονται δεκτοί ως υπεράριθμοι υπότροφοι και μέλη των κατηγοριών ΕΕΠ, ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 34 του νόμου 4485/2017.

   Κάθε έτος κατά την περίοδο Μαΐου-Ιουνίου, με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων, δημοσιεύεται στον τύπο και αναρτάται στην ιστοσελίδα του Τμήματος και του Ιδρύματος προκήρυξη για την εισαγωγή μεταπτυχιακών φοιτητών στο ΠΜΣ. Οι αιτήσεις, μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, κατατίθενται στη Γραμματεία του ΠΜΣ, σε προθεσμία που ορίζεται κατά την προκήρυξη και μπορεί να παραταθεί με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος.

    

   Η Γραμματεία προωθεί στη Συντονιστική Επιτροπή το σύνολο των αιτήσεων, με το συνοδευτικό υλικό. Η αξιολόγηση των υποψηφίων και η επιλογή των εισακτέων πραγματοποιείται με βάση τα ακόλουθα κριτήρια και τους αντίστοιχους συντελεστές βαρύτητας:

   Α/Α Κριτήριο Μόρια Συντελεστής βαρύτητας Μέγιστο
   1 Βαθμός πτυχίου 5-10 30% 3,0
   2 Μέσος όρος βαθμολογίας σε σχετικά με το ΠΜΣ μαθήματα του Α’ κύκλου σπουδών 0-10 20% 2,0
   3 Επίδοση σε πτυχιακή εργασία 5-10 10% 1,0
   4 Γνώση Αγγλικής γλώσσας [1]   5, 10 [2] 10% 1,0
   5 Ερευνητική δραστηριότητα σε αντικείμενο συναφές με το ΠΜΣ 0 ή 10 5% 0,5
   6 Δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά ή συνέδρια με κριτές [3] 0-5 5% 0,25
   7 Επαγγελματική δραστηριότητα σε συναφές με το ΠΜΣ αντικείμενο 0 ή 10 10% 1,0
   8 Συνέντευξη [4] 0-10 10% 1,0

    [1] Η τεκμηρίωση της Γνώσης Αγγλικής Γλώσσας αναφέρεται στο παράρτημα του παρόντος. Οι αλλοδαποί πρέπει να γνωρίζουν επαρκώς την ελληνική γλώσσα για την απρόσκοπτη παρακολούθηση του ΠΜΣ.

   [2] Lower ή αντίστοιχου επιπέδου (5),  Proficiency ή αντίστοιχου επιπέδου (10).

   [3] Μέχρι 5, ένα (1) μόριο ανά δημοσίευση.

   [4] Στην προσωπική συνέντευξη εκτιμάται η προσωπικότητα του υποψηφίου. Ειδική βαρύτητα στη διαμόρφωση γνώμης για τον υποψήφιο έχουν η ικανότητα επικοινωνίας με σαφήνεια και πειθώ, η ορθή κρίση και η γενικότερη συγκρότηση του υποψηφίου.

    

   Με βάση τα ανωτέρω κριτήρια και τον προβλεπόμενο αριθμό εισακτέων, η Συντονιστική Επιτροπή καταρτίζει Πίνακα αξιολόγησης των υποψηφίων που κρίνονται κατάλληλοι για την παρακολούθηση του ΠΜΣ και τον καταθέτει προς έγκριση στη Συνέλευση του Τμήματος. Οι επιτυχόντες υποψήφιοι ενημερώνονται για την επιλογή τους και καλούνται να εγγραφούν στη Γραμματεία του ΠΜΣ εντός 10 ημερών από την απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος, αποδεχόμενοι τον Κανονισμό και τους όρους λειτουργίας του Προγράμματος.

   Σε περίπτωση μη εγγραφής, εντός της προαναφερθείσης προθεσμίας, ενός ή περισσοτέρων φοιτητών, καλούνται να εγγραφούν στο Πρόγραμμα ο 1ος, 2ος, κλπ., επιλαχών (εάν υπάρχουν), σύμφωνα με τη σειρά τους στον εγκεκριμένο αξιολογικό πίνακα. Σε περίπτωση ισοβαθμίας στον τελευταίο υποψήφιο, και εφόσον οι ισοβαθμήσαντες είναι έως και τρεις (3), γίνονται, κατ’ εξαίρεση, όλοι δεκτοί και εγγράφονται στο ΠΜΣ. Εάν οι ισοβαθμήσαντες είναι περισσότεροι από τρεις (3), τότε επιλέγονται οι τρεις (3) υποψήφιοι με το μεγαλύτερο βαθμό πτυχίου Α’ κύκλου σπουδών. Σε περίπτωση που κάποιος ή κάποιοι από τους ισοβαθμήσαντες υποψηφίους έχουν άνω του ενός πτυχίου Α’ κύκλου σπουδών, θα υπολογίζεται μόνο ο βαθμός του συναφούς με το αντικείμενο του ΠΜΣ αποκτηθέντος πτυχίου Α’ κύκλου σπουδών. Σε περίπτωση που οι συναφείς με το αντικείμενο του ΠΜΣ αποκτηθέντες τίτλοι Α’ κύκλου σπουδών είναι άνω του ενός, θα λαμβάνεται υπόψη ο τίτλος με το μεγαλύτερο βαθμό πτυχίου.

   Οι φοιτητές που επιλέγονται για το πρόγραμμα και διαθέτουν αναγνωρισμένους μεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, καταθέτουν τα σχετικά δικαιολογητικά στη Συντονιστική Επιτροπή, η οποία αποφασίζει για την αντιστοίχιση και απαλλαγή τους από αντίστοιχα μαθήματα ή και εργαστήρια.

   1. Δικαιολογητικά – Υποβολή Αιτήσεων

   Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τον φάκελο υποψηφιότητάς τους με τα δικαιολογητικά έως και την 6η Σεπτεμβρίου 2019.

   Απαραίτητα δικαιολογητικά:

   1. Αίτηση υποψηφιότητας με φωτογραφία (βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α).
   2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.

   Τίτλοι σπουδών και πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας Α΄ κύκλου σπουδών νομίμως επικυρωμένα (αν οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί

   1. από ΑΕΙ του εξωτερικού πρέπει να έχουν την αναγνώριση αντιστοιχίας και ισοτιμίας από τον ΔΟΑΤΑΠ, σύμφωνα με το άρθρο 34, παρ. 7 του Ν.4485/2017) και ενδεχομένως υπεύθυνη δήλωση με τα μαθήματα στα οποία αναμένεται βαθμολογία στην εξεταστική περίοδο Ιουνίου ή και Σεπτεμβρίου του ιδίου έτους).
   2. Δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά και ανακοινώσεις σε συνέδρια με σύστημα κριτών, εάν υπάρχουν.
   3. Αποδεικτικά επαγγελματικής ή ερευνητικής δραστηριότητας, εάν υπάρχουν.
   4. Τεκμηρίωση Γνώσης Αγγλικής Γλώσσας (βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β).
   5. Κείμενο Προθέσεων Φοίτησης (βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ).
   6. Δύο κλειστές συστατικές επιστολές από επιστήμονες αναγνωρισμένου κύρους.
   7. Φωτοτυπία δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.

    

   Η αίτηση υποψηφιότητας και ο φάκελος υποψηφιότητας με τα απαραίτητα δικαιολογητικά θα υποβάλλονται στη Γραμματεία της Κοσμητείας της Σχολής Επιστημών Τροφίμων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής ή θα αποστέλλονται ταχυδρομικώς στη διεύθυνση:

    

   ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

   ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ 1

   ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

   ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΣΜΗΤΕΙΑΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

   Για το Π.Μ.Σ. «ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ, ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ»

   Αγ. Σπυρίδωνος, 122 43 Αιγάλεω, Αττική

    

   Πληροφορίες

   • Για τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του Π.Μ.Σ. με τα Παραρτήματά του και οποιαδήποτε πληροφορία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην ιστοσελίδα του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων του ΠΑΔΑ [http://fst.uniwa.gr/] και στην ιστοσελίδα του Κανονισμού (http://fst.uniwa.gr/announcements/fek-kanonismoy-spoydon-pms/)
   • Στη Γραμματέα του Π.Μ.Σ. κα Παπαπαύλου Ευανθία (τηλ. 210-5385529) και στην Γραμματεία του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων (τηλ. 210-5385506).
    Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

    ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

    Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

    ΤΟΥ Π.Μ.Σ.

     

    ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΣΙΝΑΝΟΓΛΟΥ

    Αναπλ. Καθηγήτρια

    ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΑΚΝΗΣ

    Καθηγητής

     

  • Το πρόγραμμα των θεματικών ενοτήτων του ΠΜΣ «ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ, ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» διαμορφώνεται ως εξής:

    

   Α’ Εξάμηνο σπουδών

   Α/Α Θεματική ενότητα Πιστωτικές Μονάδες (ECTS)
   1 Αρχές και Μέθοδοι Επεξεργασίας και Συντήρησης Τροφίμων 6
   2 Θέματα Μικροβιολογίας Τροφίμων 6
   3 Δομή και Λειτουργίες Συστατικών των Τροφίμων 7
   4 Ανάλυση Τροφίμων 6
   5 Διαχείριση Ποιότητας Τροφίμων 5
   Σύνολο 30

    

   Β’ Εξάμηνο σπουδών

   Α/Α Θεματική ενότητα Πιστωτικές Μονάδες (ECTS)
   1 Ειδικά Θέματα Επεξεργασίας, Συντήρησης και Συσκευασίας Τροφίμων 6
   2 Χημική και Μικροβιολογική Ασφάλεια Τροφίμων 6
   3 Καινοτομία και Ανάπτυξη Προϊόντων Τροφίμων 6
   4 Συστήματα Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων – Πιστοποίηση και Διαπίστευση 6
   5 Οργανοληπτική Αξιολόγηση Τροφίμων 6
   Σύνολο 30

    

   Γ’ Εξάμηνο σπουδών

   Α/Α Πιστωτικές Μονάδες (ECTS)
   1 Εκπόνηση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας
   Σύνολο 30

   Όλα τα μαθήματα του προγράμματος είναι υποχρεωτικά και περιλαμβάνουν
   θεωρητική και, κατά περίπτωση, εργαστηριακή διδασκαλία. Κάθε διδακτικό
   εξάμηνο, ο φοιτητής υποχρεούται να συμπληρώσει τριάντα (30) πιστωτικές
   μονάδες (ECTS) από την παρακολούθηση πέντε (5) μαθημάτων. Η Μεταπτυχιακή
   Διπλωματική Εργασία (ΜΔΕ) ισοδυναμεί με άλλες τριάντα (30) πιστωτικές
   μονάδες.

  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

  Αφήστε μια απάντηση

  Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

  ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
  ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
  ΆΡΘΡΑ