Loading...

Διακυβέρνηση-Περιφερειακή Ανάπτυξη

 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  Share
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) του Τμήματος Πολιτικών Επιστημών και του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης σε «Διακυβέρνηση-Περιφερειακή Ανάπτυξη» (Governance – Regional Development), οδηγεί στη λήψη Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ) με ειδίκευση την «Διακυβέρνηση-Περιφερειακή Ανάπτυξη».

   Επιστημονικός σκοπός του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών είναι ο εμπλουτισμός, η εμβάθυνση και η διεύρυνση της έρευνας και της διδασκαλίας στις Οικονομικές και Πολιτικές Επιστήμες με την παροχή υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακών σπουδών στη Διακυβέρνηση-Περιφερειακή Ανάπτυξη.

   Το Πρόγραμμα Σπουδών μελετά τα εθνικά και τα υπερεθνικά συστήματα, αναλύει την κατανομή αρμοδιοτήτων στα επίπεδα διοίκησης στο εσωτερικό σύστημα (τοπική και περιφερειακή αυτοδιοίκηση, αποκεντρωμένη λειτουργία του Κράτους), τις επιδράσεις των ασκούμενων πολιτικών στους πολίτες, τη διαμόρφωση της εκλογικής πολιτικής και στρατηγικής των συλλογικών υποκειμένων στο εσωτερικό των θεσμών. Μέρος των σπουδών στοχεύει – μέσω της συμμετοχικής παρατήρησης των φοιτητών – στην αλληλεπίδραση των φοιτητών με τους υπό μελέτη θεσμούς και υποκείμενα.

   Δείτε αναλυτικά τη προκήρυξη:

   Προκήρυξη Δ.Π.Μ.Σ.: Διακυβέρνηση –Περιφερειακή Ανάπτυξη των Τμημάτων Πολιτικών Επιστημών και Οικονομικών Επιστημών του Α.Π.Θ.

   Το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) Διακυβέρνηση –Περιφερειακή Ανάπτυξη των Τμημάτων Πολιτικών Επιστημών και Οικονομικών Επιστημών του Α.Π.Θ., προσκαλεί τους/τις ενδιαφερόμενους/ες να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για τον νέο κύκλο του προγράμματος που αφορά το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020.

   Το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών οδηγεί στη λήψη Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στην Διακυβέρνηση-Περιφερειακή Ανάπτυξη

   Στο Δ.Π.Μ.Σ. των Τμημάτων Πολιτικών Επιστημών και Οικονομικών Επιστημών του Α.Π.Θ. γίνονται δεκτοί/ές πτυχιούχοι ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης του εσωτερικού καθώς και αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

   Η αίτηση για τη συμμετοχή στις εισαγωγικές εξετάσεις του προγράμματος, μαζί με τα συνοδευτικά έγγραφα, πρέπει να κατατεθεί στη Γραμματεία του Τμήματος Πολιτικών Επιστημών του Α.Π.Θ. αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικά, από 25/11/2019. έως την 13/12/2019.

   Η αίτηση για την εισαγωγή στο Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών συνοδεύεται, κατά την υποβολή της, από τα ακόλουθα έγγραφα:

   α) Αντίγραφο πτυχίου (στην περίπτωση που ο τίτλος έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή πρέπει να συνοδεύεται από πιστοποιητικό ισοτιμίας του ΔΟΑΤΑΠ) ή πιστοποιητικό περάτωσης σπουδών.

   β) Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας για το σύνολο των σπουδών του,

   γ) Φάκελο με τις τυχόν δημοσιευμένες μελέτες του/της υποψηφίου/ας.

   δ) Εμπεριστατωμένη ερευνητική πρόταση 1500-2000 λέξεων, η οποία θα αναφέρεται ενδεικτικά σε επιστημονική θεματική την οποία προτίθεται ο/η υποψήφιος/α να διερευνήσει στην καταληκτική διπλωματική εργασία του. Η ερευνητική πρόταση δεν είναι δεσμευτική για τον υποψήφιο και δεν είναι επιστημονική εργασία. Από την πρόταση θα πρέπει να προκύπτουν τα ερευνητικά του/της ενδιαφέροντα και ερωτήματα, οι υποθέσεις εργασίας, η μεθοδολογία, οι σχετικές πηγές και ο βαθμός της βιβλιογραφικής ενημέρωσής του/της σε μια συγκεκριμένη θεματική περιορισμένου εύρους. Η πρόταση θα χρησιμεύσει στη φάση της συνέντευξης για την αξιολόγηση της ικανότητάς του/της στην εκπόνηση σχεδίου επιστημονικής μελέτης.

   στ) Τίτλος γλωσσομάθειας ξένης γλώσσας πέραν αυτής στην οποία διεξάγεται το μεταπτυχιακό (ή της ελληνικής στην περίπτωση αλλοδαπών υποψηφίων) από την οποία να προκύπτει «καλή γνώση» κατά τον ορισμό του άρθρου 1 του ΠΔ 147/2007 (ΦΕΚ 185/3.8.2007/τ. Α’).

   Εξετάσεις για την εισαγωγή στο Πρόγραμμα

   Η αξιολόγηση και κατάταξη των υποψήφιων μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών πραγματοποιείται μετά από τη συμμετοχή τους σε γραπτές εξετάσεις και συνέντευξη σύμφωνα με το αρ.4 του Κανονισμού του ΔΠΜΣ.

   Πτυχιούχοι που έχουν εξασφαλίσει –μετά από ειδικές εξετάσεις- υποτροφία του ΙΚΥ ή αλλοδαποί υπότροφοι του ελληνικού κράτους γίνονται δεκτοί στο ΠΜΣ.

   Α΄ στάδιο: Γραπτή εξέταση (22/1/2020 18:00-20:00 Αίθουσα Α ισόγειο κτηρίου Νομικής ΑΠΘ)

   1. Οι υποψήφιοι/ες εξετάζονται στο μάθημα «Συγκριτική Πολιτική και Μεθοδολογία».

   2. Όλα τα γραπτά αξιολογούνται και βαθμολογούνται από δύο (2) βαθμολογητές με κλίμακα από το ένα (1) έως το δέκα (10), με βάση το πέντε (5).

   3. Τα αποτελέσματα ανακοινώνονται από τη γραμματεία του ΔΜΠΣ και περιλαμβάνουν αναλυτικά: τους βαθμούς που έλαβε ο/η υποψήφιος/α και το τελικό άθροισμά της βαθμολογίας του/της.

   4. Επιτυχόντες/ούσες στις εξετάσεις μαθημάτων κατεύθυνσης θεωρούνται, καταρχήν, όσοι/ες έχουν λάβει αθροιστικά τουλάχιστον τη βάση (μέσος όρος των βαθμών των δύο βαθμολογητών μεγαλύτερος ή ίσος του 5 σε κλίμακα 0-10).

   Β΄ στάδιο: Συνέντευξη (28/1/2020 και ενδεχομένως 29/1/2020)

   Οι επιτυχόντες στις εξετάσεις μαθημάτων κατεύθυνσης προσέρχονται σε συνέντευξη ενώπιον της ΕΕΜΦ. Η ΕΕΜΦ συνεδριάζει με την παρουσία τουλάχιστον τριών μελών της. Αντικείμενο της συνέντευξης είναι, καταρχήν, η κατατεθειμένη ερευνητική πρόταση κάθε υποψηφίου και οι τυχόν δημοσιεύσεις του. Η συνέντευξη βαθμολογείται από όλα τα παρόντα μέλη της Επιτροπής (σε κλίμακα 0-10, άριστα=10, βάση=5). Υπολογίζεται κατόπιν για κάθε έναν/μια υποψήφιο/α ο μέσος όρος των βαθμών. Επιτυχόντες/ούσες στη συνέντευξη θεωρούνται, καταρχήν, όσοι/ες έχουν λάβει τουλάχιστον τη βάση ως μέσο όρο.

   Οι συνεντεύξεις (όσον αφορά την ημέρα και ώρα) θα προγραμματιστούν ανάλογα με τον αριθμό των επιτυχόντων στην γραπτή εξέταση.

   Αφού επικυρωθούν από την ΕΔΕ, τα τελικά αποτελέσματα των εισαγωγικών εξετάσεων εκδίδονται από τη γραμματεία του ΔΠΜΣ με ευθύνη της Συντονιστικής Επιτροπής. Στο ΔΠΜΣ γίνονται δεκτοί/ές οι τριάντα (30) συνολικώς πρωτεύσαντες/σες.

   Τα μαθήματα του πρώτου εξαμήνου προβλέπεται να ξεκινήσουν τον Φεβρουάριο του 2020 (10/2 ή 17/2).

   Για περισσότερες πληροφορίες και έντυπο υλικό, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην ιστοσελίδα του Τμήματος http://www.polsci.auth.gr, στη Γραμματεία του Τμήματος Πολιτικών Επιστημών του Α.Π.Θ., Πανεπιστημιούπολη, κτίριο Ν.Ο.Π.Ε., ισόγειο, Τ.Κ.54124, Τηλ. 2310995270, Fax 2310995391, e-mail: [email protected]

    

  • Tο σύνολο των πιστωτικών μονάδων (ECTS) για τη λήψη του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης είναι 90, εκ των οποίων οι 60 πιστώνονται με επιτυχή συμμετοχή στις εξετάσεις των μαθημάτων και οι 30 με την επιτυχή υποστήριξη της διπλωματικής εργασίας. Το πρόγραμμα σπουδών διαμορφώνεται ως εξής:

   Α΄ Εξάμηνο: Υποχρεωτικά

  • Μεθοδολογία των Κοινωνικών Επιστημών
  • Εισαγωγή στη Διακυβέρνηση

  Επιλογής (2 από τα παρακάτω)

  • Διεθνής Πολιτική Οικονομία
  • Τοπική και Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση
  • Θεωρία αποφάσεων και διαμόρφωση πολιτικής
  • Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση, Θεσμοί Διαβούλευσης
  • Κράτος και Δημόσιες Πολιτικές, Δημόσια Διοίκηση

  ΣΥΝΟΛΟ ECTS Α΄ΕΞΑΜΗΝΟΥ 30

  Β΄ Εξάμηνο: Επιλογής Υποχρεωτικά (3 από τα παρακάτω)

  • Ευρωπαϊκή Πολιτική, Διεθνείς Σχέσεις
  • Πολιτικό Μάρκετινγκ
  • Διοικητική οργάνωση του Κράτους
  • Οικονομικά και Αναπτυξιακά Σχέδια
  • Αντιπροσώπευση, Διαβούλευση, Συμμετοχή
  • Οικονομικός προγραμματισμός και διαχείριση στη δημόσια διοίκηση

  ΣΥΝΟΛΟ ECTS Β΄ΕΞΑΜΗΝΟΥ 30

  Γ’ Εξάμηνο:

  • Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία 30 ECTS
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

  Αφήστε μια απάντηση

  Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

  ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
  ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
  ΆΡΘΡΑ