Ορθοδοντική

 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ: 22.800
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Το Π.Μ.Σ. απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) με τίτλο «Ορθοδοντική»

   Αντικείμενο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών Ορθοδοντικής (Π.Μ.Σ.Ο.) είναι η εξειδίκευση
   στις μεθόδους και τις εφαρμογές της Ορθοδοντικής επιστήμης. Η Ορθοδοντική είναι η Ειδικότητα της Οδοντιατρικής που ασχολείται με τη διάγνωση των ανωμαλιών της σύγκλεισης των δοντιών και του γενικότερου οδοντογναθικού συμπλέγματος, καθώς επίσης και της
   δυσλειτουργίας του στοματογναθικού συστήματος.
   Με την ορθοδοντική παρέμβαση γίνεται προληπτική, κατασταλτική ή θεραπευτική αγωγή για την αντιμετώπιση των ως άνω ανωμαλιών με μετακινήσεις δοντιών ή και με έλεγχο της αύξησης του οδοντοπροσωπικού συμπλέγματος με ορθοδοντικές ή ορθοπεδικές δυνάμεις αντίστοιχα.

   Η Ορθοδοντική συμβάλλει επίσης στη διάγνωση και αντιμετώπιση περιπτώσεων σκελετικών οδοντοπροσωπικών δυσπλασιών, κρανιοπροσωπικών ανωμαλιών και περιπτώσεων ασθενών με συγκλεισιακά προβλήματα των οποίων η αντιμετώπιση απαιτεί συνεργασία με άλλες ειδικότητες ή γνωστικά αντικείμενα της Οδοντιατρικής και Ιατρικής.

   Δείτε αναλυτικά τη προκήρυξη:

   ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στην ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΗ TMHMA ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ
   ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
   ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

   ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
   Το Εργαστήριο Ορθοδοντικής του Τμήματος Οδοντιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης σύμφωνα (α) με την υπ’ αριθμ. 31377 απόφαση ίδρυσης του «Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Ορθοδοντική», όπως αυτή δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως αρ. φύλλου 3803, τεύχος δεύτερο, στις 04.09.2018 και (β) τον «Κανονισμό του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Ορθοδοντική» όπως εγκρίθηκε από τη Σύγκλητο του
   ΑΠΘ με την απόφαση 2959/16 της 17-05-2018, πρόκειται να οργανώσει και να λειτουργήσει για την περίοδο 2018-2021 το νέο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Ορθοδοντική (Π.Μ.Σ.Ο.), το οποίο απονέμει μετά το επιτυχές πέρας των σπουδών το «Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Ορθοδοντική» (Master of Science in Orthodontics).
   Σύμφωνα με τον «Κανονισμό του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Ορθοδοντική» όπως εγκρίθηκε από τη Σύγκλητο του ΑΠΘ με την απόφαση 2959/16 της 17-05-2018, η Γλώσσα Διδασκαλίας του Π.Μ.Σ. Ορθοδοντικής είναι η Ελληνική. Σε περίπτωση εισαγωγής αλλοδαπών φοιτητών η Γλώσσα Διδασκαλίας μπορεί να είναι η Αγγλική.
   Ο αριθμός των εισακτέων στο Π.Μ.Σ.Ο. ορίζεται σε έξι (6) άτομα. Υποψήφιοι μπορεί να είναι Έλληνες υπήκοοι ή υπήκοοι άλλων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (E.E.), καθώς και υπήκοοι χωρών εκτός E.E. Για την απόκτηση του «Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Ορθοδοντική» (Master of Science in Orthodontics) που αποδίδει το Π.Μ.Σ.Ο. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων/Σχολών Οδοντιατρικής των Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Στην
   δεύτερη περίπτωση είναι απαραίτητη η αναγνώριση ισοτιμίας του Πτυχίου Οδοντιατρικής από αρμόδια αρχή της ημεδαπής (ΔΟΑΤΑΠ).

   Η επιλογή των υποψηφίων μεταπτυχιακών φοιτητών θα γίνει με συνεκτίμηση των εξής κριτηρίων:
   1 Γενικός βαθμός πτυχίου σε ποσοστό 15%
   2 Βαθμολογία των προπτυχιακών μαθημάτων, που σχετίζονται με την Ορθοδοντική σε ποσοστό 10%
   3 Άλλα στοιχεία του βιογραφικού σημειώματος του υποψηφίου:
   – κατάταξη στους τρεις (3) πρώτους της σειράς αποφοίτησης.
   – πιστοποιημένη γνώση Η/Υ ή άλλων ξένων γλωσσών
   – παρακολούθηση επιστημονικών συνεδρίων.
   σε ποσοστό 5%
   4 Ύπαρξη άλλων μεταπτυχιακών σπουδών ή τίτλων σε ποσοστό 25%
   5 Προηγούμενη ερευνητική και επιστημονική δραστηριότητα του υποψήφιου – Προπτυχιακές σπουδές σε βιο-ιατρικές επιστήμες (Ιατρική, Βιολογία, Φαρμακευτική) – Δημοσιεύσεις – Ανακοινώσεις σε ποσοστό 15%
   6 Η εν γένει προσωπικότητα, η ικανότητα έκφρασης, η επιστημονική συγκρότηση και η κριτική ικανότητα, καθώς και η επάρκεια του
   υποψηφίου όπως προκύπτει από τη συνέντευξή του στην επιτροπή αξιολόγησης εισακτέων σε ποσοστό 30%
   Για όλους τους υποψηφίους αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση η πιστοποίηση άριστης γνώσης της αγγλικής γλώσσας επιπέδου Γ2 (C2) όπως ορίζονται από τις προκηρύξεις του ΑΣΕΠ, σύμφωνα με τα παρακάτω δικαιολογητικά (τα σχετικά πιστοποιητικά θα πρέπει να προσκομισθούν και να συνοδεύουν την αίτηση υποψηφιότητας):
   1. Κρατικό Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας επιπέδου Γ2/C2.
   2. Certificate of Proficiency in English των Πανεπιστημίων Cambridge ή Michigan.
   3. International English Language Testing System (IELTS) από το University of Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES)-The British Council-IDP Education Australia IELTS Australia με βαθμολογία 7.5 και άνω.
   4. London Tests of English Level 5-Proficient Communication-EDEXCEL.
   5. City and Guilds Level 3 Certificate in ESOL International (reading, writing and listening)- MASTERY- και City and Guilds Level 3 Certificate in ESOL International (spoken)-MASTERY (συνυποβάλλονται αθροιστικά για την απόδειξη της άριστης γνώσης) ή City and Guilds Certificate in International ESOL-MASTERY- και Guilds Certificate in International Spoken ESOLMASTERY (συνυποβάλλονται αθροιστικά για την απόδειξη της άριστης γνώσης).
   6. BULATS English Language Test, Βαθμολογία 90-100, του Πανεπιστημίου Cambridge.
   7. ISE IV Integrated Skills in English Level 3 Certificate in ESOL International του Trinity College
   London.
   8. OCNW Certificate in ESOL International at Level 3 (Common European Framework equivalent
   level C2).
   9. ESB Level 3 Certificate in ESOL International All modes (Council of Europe Level C2).
   10. Test of Interactive English, C2 Level.
   11. Πτυχίο ή μεταπτυχιακός τίτλος από ΑΕΙ της αλλοδαπής (αγγλόφωνο), πτυχίο Τμήματος Αγγλικής Γλώσσας ελληνικού πανεπιστημίου.
   Επιπρόσθετα, δεκτά θα γίνονται και τα παρακάτω πιστοποιητικά:
   α. Test of English for International Communication (TOEIC), βαθμολογία από 905 και άνω του Educational Testing Service/Chauncey, USA.
   β. TOEFL score: 220 παλιό σύστημα εξέτασης, 80 νέο σύστημα εξέτασης.
   Για αλλοδαπούς υποψηφίους απαιτούνται επιπλέον αποδεδειγμένα στοιχεία γνώσης και της ελληνικής
   γλώσσας:
    τουλάχιστον επιπέδου Α1 με την υποβολή της αίτησης και
    του επιπέδου Β2 το αργότερο πριν την έναρξη του Β’ εξαμήνου.

   Δικαιολογητικά υποψηφιότητας (κατατίθενται σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή ταυτόχρονα):
   1. Αίτηση υποψηφιότητας για το ΠΜΣ Ορθοδοντικής (διαθέσιμη στην ιστοσελίδα:
   http://www.dent.auth.gr/?q=lab/orthodontikis).
   2. Αντίγραφο πτυχίου (Για αλλοδαπούς υποψηφίους απαιτείται να έχουν λάβει αναγνώριση ισοτιμίας για τον Τίτλο Σπουδών τους από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.).
   3. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας.
   4. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα (διαθέσιμο στην ιστοσελίδα:
   http://www.dent.auth.gr/?q=lab/orthodontikis).
   5. Αποδεικτικά στοιχεία οποιασδήποτε επαγγελματικής (κλινικής), εκπαιδευτικής, ερευνητικής ή άλλης επιστημονικής δραστηριότητας. Η κλινική εμπειρία πρέπει να αποδεικνύεται: (α) από πιστοποιητικό άδειας λειτουργίας οδοντιατρείου και δελτία παροχής υπηρεσιών, ή (β) από πιστοποιητικό προϋπηρεσίας σε θέση οδοντιάτρου στις ένοπλες δυνάμεις ή σε άλλη υπηρεσία, ή σε ιδιωτικό οδοντιατρείο και (γ) από την εγγραφή του στο ΤΣΑΥ.
   6. Αποδεικτικά στοιχεία άριστης γνώσης της αγγλικής γλώσσας επιπέδου Γ2 (C2) σύμφωνα με τα πιστοποιητικά που ορίζονται από τις προκηρύξεις του ΑΣΕΠ (Παράρτημα Ε του ΑΣΕΠ και Παράρτημα ΙΙ του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του ΠΜΣ), τα οποία θα πρέπει να έχουν ληφθεί πριν από την υποβολή της αίτησης υποψηφιότητας.

   Επιπρόσθετα, δεκτά θα γίνονται και τα παρακάτω πιστοποιητικά:
   α. Test of English for International Communication (TOEIC), βαθμολογία από 905 και άνω του Educational Testing Service/Chauncey, USA.
   β. TOEFL score: 220 παλιό σύστημα εξέτασης, 80 νέο σύστημα εξέτασης.
   7. Αποδεικτικά γνώσης άλλων ξένων γλωσσών.
   8. Για αλλοδαπούς υποψηφίους απαιτούνται αποδεδειγμένα στοιχεία γνώσης και της ελληνικής γλώσσας.
   9. Συστατικές επιστολές.

   Τα τέλη φοίτησης για την παρακολούθηση του Π.Μ.Σ. Ορθοδοντικής είναι:
    για τους Έλληνες υπηκόους ή τους υπηκόους χωρών της Ε.Ε. €3.325,00 ανά εξάμηνο σπουδών.
    για τους υπηκόους χωρών εκτός Ε.Ε., €6.650,00 ανά εξάμηνο σπουδών.

   Επιπλέον, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές που θα γίνουν δεκτοί στο ΠΜΣ Ορθοδοντικής υποχρεούνται με δικά τους έξοδα να προμηθευτούν εξοπλισμό απαραίτητο για την κλινική και εργαστηριακή εκπαίδευσή τους (όπως ορθοδοντικές πένσες, ψηφιακή φωτογραφική μηχανή, laptop κλπ).
   Καταληκτική ημερομηνία παραλαβής αιτήσεων σε ηλεκτρονική και έντυπη μορφή: Πέμπτη 20 Σεπτεμβρίου 2018.

   Οι συνεντεύξεις των υποψηφίων μεταπτυχιακών φοιτητών θα πραγματοποιηθούν στις 24 Σεπτεμβρίου 2018, σύμφωνα με πρόγραμμα που θα ανακοινωθεί από τη Γραμματεία του Εργαστηρίου Ορθοδοντικής στη διεύθυνση: http://www.dent.auth.gr/?q=lab/orthodontikis
   Η ανάρτηση του πίνακα τελικής αξιολόγησης των υποψηφίων μεταπτυχιακών φοιτητών θα γίνει την 28η Σεπτεμβρίου 2018.

   Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις προϋποθέσεις, τους όρους και τα προσόντα των υποψηφίων για την παρακολούθηση του προγράμματος καθώς και το ειδικό έντυπο υποβολής αίτησης για το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Ορθοδοντική περιλαμβάνονται στην ιστοσελίδα του Εργαστηρίου Ορθοδοντικής στη διεύθυνση: http://www.dent.auth.gr/?q=lab/orthodontikis
   Για κάθε συμπληρωματική πληροφορία μπορείτε να επισκέπτεσθε την ιστοσελίδα του Εργαστηρίου Ορθοδοντικής (http://www.dent.auth.gr/?q=lab/orthodontikis) ή να απευθύνεστε στη Γραμματεία της Ορθοδοντικής (κα. Ελένη Μαργαρίτη, [email protected] Τηλ.: 2310 999556).
   Η αίτηση και ο πλήρης φάκελος της υποψηφιότητας θα πρέπει να υποβληθούν αυτοπροσώπως ή να αποσταλούν ταχυδρομικά με συστημένη αποστολή στη διεύθυνση:
   Π.Μ.Σ. ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΗΣ
   ΤΜΗΜΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ (Κεντρική Γραμματεία)
   ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
   ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
   ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ
   54124 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

  • Τα γενικά μαθήματα του Π.Μ.Σ. Ορθοδοντικής με τις αντίστοιχες πιστωτικές μονάδες εμφανίζονται στον Πίνακα που ακολουθεί:

   Γενικά Μαθήματα:

  A’Εξάμηνο:

  • Ανατομία και Εμβρυολογία του Κρανιοπροσωπικού Συμπλέγματος Υποχρεωτικό 2
  • Γενετική Υποχρεωτικό 2
  • Κυτταρική και μοριακή Βιολογία, Ανοσολογία και Μικροβιολογία Υποχρεωτικό 2
  • Ερευνητική μεθοδολογία και Βιοστατιστική Ι Υποχρεωτικό 2
  • Κρανιοπροσωπικά Σύνδρομα Υποχρεωτικό 2
   Σύνολο ECTS 10

  Β’ Εξάμηνο:

  • Ερευνητική μεθοδολογία και Βιοστατιστική ΙΙ Υποχρεωτικό 2
  • Παιδιατρική Υποχρεωτικό 2
  • Φαρμακολογία, Παθολογία Στόματος και Ιατρική Υποχρεωτικό 2
  • ΩΡΛ και ομιλία Υποχρεωτικό 2
  • Ψυχολογία παιδιών, εφήβων και ενηλίκων Υποχρεωτικό 2
   Σύνολο ECTS 10

  Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές παρακολουθούν υποχρεωτικά όλα τα γενικά μαθήματα. Είναι υποχρεωτική η συμπλήρωση 20 πιστωτικών μονάδων από όλα τα γενικά μαθήματα.

  Ειδικά Μαθήματα:

   A’ Εξάμηνο:

  • Ορθοδοντική Ι: 20
   -Εισαγωγή στη σύγχρονη Ορθοδοντική
   -Αιτιολογία και επιδημιολογία των συγκλεισιακών διαταραχών
   -Διάπλαση οδοντοφυΐας και οδοντικών τόξων
   -Ανάπτυξη και αύξηση του κρανιοπροσωπικού συμπλέγματος
   -Φυσιολογία και παθοφυσιολογία του στοματογναθικού συστήματος
   -Στοματική και Γναθοπροσωπική ακτινολογία και άλλες απεικονιστικές τεχνικές. Κεφαλομετρία (λήψη κεφαλομετρικών και πανοραμικών ακτινογραφιών , αξιολόγηση πανοραμικών
   ακτινογραφιών, αρχές πλάγιας κεφαλομετρίας, πλάγιες κεφαλομετρικές αναλύσεις, αξιολόγηση – συζήτηση πλάγιων κεφαλομετρικών ακτινογραφιών, οπισθοπρόσθια κεφα- λομετρική
   ακτινογραφία, ανάλυση ακτινογραφίας άκρας χειρός)
   – Ανάγκη ορθοδοντικής θεραπείας, στόχοι θεραπείας, ορθοδοντική διάγνωση και αντιμετώπιση (λήψη ιστορικού – κλινική εξέταση, λειτουργική ανάλυση
   ανάλυση και αξιολόγηση εκμαγείων, ανάλυση Bolton, συγκλεισιόγραμμα, διαγνωστικό set-up,
   δείκτες PAR, ICON, IOTN, βασικές αρχές οδοντιατρικής φωτογραφίας, χρήση ψηφιακής φωτογραφικής μηχανής, αξιολόγηση φωτογρα- φιών, λίστα προβλημάτων και σχεδιασμός θεραπείας)
   -Ορθοδοντική μετακίνηση και οδοντοπροσωπική ορθοπεδική
   -Ορθοδοντικά υλικά
   -Ορθοδοντική εμβιομηχανική
   -Ορθοδοντικές τεχνικές (κινητά μηχανήματα, λειτουργικά μηχανήματα, ακίνητες συσκευές,μερικώς ακίνητες συσκευές, ακίνητες διευρυντικές συσκευές, προληπτική ορθοδοντική, τεχνικές συγκόλλησης δακτυλίων και αγκυλίων)
   -Υγεία και ασφάλεια στο ορθοδοντικό ιατρείο (Αρχές αποστείρωσης –απολύμανσης)
   -Εργαστηριακή άσκηση
   -Κλινική άσκηση
   Γενικά Μαθήματα 10
   Σύνολο 30

  Β’ Εξάμηνο:

  • Ορθοδοντική ΙΙ: 20
   -Ορθοδοντική διάγνωση και αντιμετώπιση (ανάλυση αύξησης, διαφορική διάγνωση συγκλεισιακών προβλημάτων Τάξης ΙΙ, προβλήματα χώρου κ.α.)
   -Ορθοδοντικές τεχνικές (εξωστοματικά μηχανήματα, λειτουργικές συσκευές, τεχνική αυτόδετων αγκυλίων, συσκευές άπνοιας κ.α.)
   -Εμβιομηχανική στην Ορθοδοντική (τύποι και προβλήματα στήριξης κ.α.)
   -Ορθοδοντικά υλικά (μεταλλουργία)
   -Συζήτηση βιβλιογραφίας
   -Παρουσίαση περιστατικών
   -Εργαστηριακή άσκηση
   -Κλινική άσκηση
   Γενικά Μαθήματα 10
   Σύνολο 30

  Γ’ Εξάμηνο:

  • Ορθοδοντική ΙΙΙ: 30
   -Τρισδιάστατες απεικονιστικές τεχνικές
   -Ορθοδοντική διάγνωση και αντιμετώπιση (ασυμμετρίες προσώπου, προβλήματα εγκάρσιας
   διάστασης κ.α.)
   -Κεφαλομετρία (κεφαλομετρική αλληλεπίθεση, κεφαλομετρική ανάλυση McNamara, κεφαλομετρική ανάλυση Ricketts, κεφαλομετρική αξιολόγιση θεραπευτικών αποτελεσμάτων, κρανιοπροσωπική αύξηση και διάπλαση)
   -Παρουσίαση περιστατικών
   -Εργαστηριακή άσκηση
   -Κλινική άσκηση
   Σύνολο 30

   Δ’ Εξάμηνο:

  • Ορθοδοντική ΙV: 30
   -Κεφαλομετρία (δομική κεφαλομετρική ανάλυση, ερευνητικές εφαρμογές στην κεφαλομετρία, κεφαλομετρική ανάλυση Bjork, κεφαλομετρική ανάλυση Coben, κεφαλομετρική ανάλυση
   Downs, κεφαλομετρική ανάλυση Hasund, κεφαλομε- τρική ανάλυση Sasouni, κεφαλομετρική ανάλυση Steiner & αξιολόγηση Witts, κεφαλομετρική ανάλυση Tweed)
   -Ορθοδοντική ενηλίκων
   -Συνδυασμένη Ορθοδοντική – χειρουργική αντιμετώπιση
   -Ορθοδοντική και κροταφογναθικές διαταραχές (νάρθηκες σύγκλεισης)
   -Ορθοδοντικές τεχνικές (τεχνική Begg, τεχνική Burstone, τεχνική Ricketts, τεχνική Standard Edgewise, τεχνική Tweed, τεχνική ευθέως σύρματος- Straight Wire).
   -Παρουσίαση περιστατικών
   -Εργαστηριακή άσκηση
   -Κλινική άσκηση
   Σύνολο 30

  Ε’ Εξάμηνο:

  • Ορθοδοντική V: 30
   -Ορθοδοντική διάγνωση και αντιμετώπιση (διαφορική διάγνωση και θεραπεία συγκλεισιακών προβλημάτων κατακόρυφης διάστασης, εξισορρόπηση σύγκλεισης, κλινική ανάλυση σύγκλεισης, λήψη προσωπικού τόξου & ανάρτηση σε αρθρωτήρα, αρχές ηλεκτρομυογραφίας, αποφρακτική άπνοια ύπνου)
   -Αναπνοή και διάπλαση του κρανιοπροσωπικού συμπλέγματος
   -Ορθοδοντική εμβιομηχανική – βιοϋλικά
   -Συνδυασμένη ορθοδοντική – προσθετική θεραπεία (Προ-προσθετική ορθοδοντική θεραπεία,
   πρωτόκολλα συνεργασίας Προσθετικής και Ορθοδοντικής)
   -Συνδυασμένη ορθοδοντική – περιοδοντική θεραπεία (ορθοδοντική θεραπεία σε περιστατικά
   με βιολογικούς περιορισμούς)
   -Παρουσίαση περιστατικών
   -Εργαστηριακή άσκηση
   -Κλινική άσκηση
   Σύνολο 30

  ΣΤ’ Εξάμηνο:

  • Ορθοδοντική VΙ: 28
   -Ορθοδοντική διάγνωση και αντιμετώπιση (διαφορική διάγνωση και θεραπεία συγκλεισιακώνπροβλημάτων Τάξης ΙΙΙ, ορθοδοντική – χειρουργική αντιμετώπιση εγκλείστων δοντιών)
   – Χειρουργική πρόβλεψη (SVTO με χρήση H/Υ, SVTO με χρήση templates)
   -Ιατρογενή συμβάματα (Ιστικές αντιδράσεις σε ορθοδοντικές δυνάμεις, νέκρωση πολφού,απορροφήσεις κ.α.)
   -Συνδυασμένη Ορθοδοντική – χειρουργική αντιμετώπιση κρανιοπροσωπικών ανωμαλιών
   -Ορθοδοντική θεραπεία σε μη συνεργάσιμους ασθενείς
   -Συγκράτηση αποτελέσματος ορθοδοντικής θεραπείας
   -Μακροχρόνια επίδραση της ορθοδοντικής θεραπείας (αύξηση, γήρανση, υποτροπή μετάαπό ορθοδοντική θεραπεία)
   -Ορθοδοντικές τεχνικές (χρήση των μαγνητών στην Ορθοδοντική, χρήση των μίνι-εμφυτευμάτων στην Ορθοδοντική)
   -Οργάνωση ορθοδοντικού ιατρείου (σχεδιασμός, εξοπλισμός, εργονομία, νομοθεσία, ηθική)
   -Ανάγκη, επιζήτηση και οργάνωση ορθοδοντικών υπηρεσιών
   -Συζήτηση βιβλιογραφίας
   -Παρουσίαση περιστατικών
   -Εργαστηριακή άσκηση
   -Κλινική άσκηση
  • -Μεταπτυχιακή Διπλωματική εργασία 2
   Σύνολο 30

  Ζ’ Εξάμηνο:

  • Ορθοδοντική VII: 12
   -Παρουσίαση περιστατικών
   -Κλινική άσκηση
  • -Μεταπτυχιακή Διπλωματική εργασία 18
   Σύνολο 30
   ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ 210
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email