Loading...

Σύγχρονες Ευρωπαϊκές Σπουδές: Δίκαιο, Οικονομία, Πολιτική

 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ: 2.400
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  Share
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Το πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών εντάσσεται στον στρατηγικό σχεδιασμό του Δ.Π.Θ., διέπεται από επιστημονική συνοχή και αποσκοπεί στην περαιτέρω προαγωγή της γνώσης, στην ανάπτυξη της έρευνας, στην ικανοποίηση των εκπαιδευτικών, ερευνητικών, κοινωνικών, και αναπτυξιακών αναγκών της χώρας, και στην υψηλού επιπέδου εξειδίκευση των πτυχιούχων σε θεωρητικές και εφαρμοσμένες σπουδές που αφορούν τις νομικές, οικονομικές και πολιτικές πτυχές της Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης.

   Δείτε αναλυτικά την Προκήρυξη:

   Η Ειδική Διατμηματική Επιτροπή του ΔΠΜΣ «Σύγχρονες Ευρωπαϊκές Σπουδές:
   Δίκαιο, Οικονομία, Πολιτική» του Τμήματος Νομικής της Νομικής Σχολής και του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών της Σχολής Κοινωνικών, Πολιτικών και Οικονομικών Επιστημών του Δ.Π.Θ., στην με αριθ. 4/20.6.2019 συνεδρίασή της, αποφάσισε ομόφωνα
   τα ακόλουθα για την εισαγωγή των υποψηφίων στο εν λόγω Π.Μ.Σ., για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020:

   Α. Στο Δ.Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι των Νομικών Τμημάτων των Νομικών Σχολών, των Τμημάτων Οικονομικών Επιστημών, Τμημάτων Πολιτικών Επιστημών καθώς και άλλων Τμημάτων συναφούς γνωστικού αντικειμένου Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής.
   Β. Όρισε ως εξής τον αριθμό εισακτέων καθώς και τον τρόπο επιλογής μεταξύ των υποψηφίων για την εισαγωγή στο Π.Μ.Σ. για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020:
   Ι. Ο αριθμός εισακτέων κατ’ έτος ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε εξήντα (60) μεταπτυχιακούς/ες φοιτητές/τριες. Αυτοί κατανέμονται ισομερώς ανά είκοσι (20) στις τρεις ειδικεύσεις (Νομικής, Οικονομίας και Πολιτικής) του Δ.Π.Μ.Σ.
   ΙI. Τα κριτήρια επιλογής των υποψηφίων είναι συγκεκριμένα, ποσοτικά ή/και ποιοτικά, αξιολογούνται δε και μοριοδοτούνται από την Επιτροπή Επιλογής Εισακτέων.

   Τα κριτήρια αυτά είναι τα εξής:
   1. Ο Γενικός Βαθμός Πτυχίου επί 10 μόρια.
   2. Ο Μέσος Όρος της βαθμολογίας του υποψηφίου στα προπτυχιακά μαθήματα, που είναι σχετικά με το αντικείμενο του Δ.Π.Μ.Σ επί 5 μόρια.
   3. Η επαρκής γνώση μιας ξένης γλώσσας (Αγγλικής, Γαλλικής, Γερμανικής ή Ιταλικής), ως απαραίτητη προϋπόθεση.

   Το επίπεδο γλωσσομάθειας της ξένης γλώσσας αποδεικνύεται με τους εξής τρόπους:
   α) Κρατικό Πιστοποιητικό του ν. 2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 19 του άρθρου 13 του ν. 3149/2003,
   β) Πτυχίο Ξένης Γλώσσας και Φιλολογίας ή Πτυχίο Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης και Διερμηνείας της ημεδαπής ή αντίστοιχο και ισότιμο σχολών της αλλοδαπής,
   γ) Πτυχίο, προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό δίπλωμα ή διδακτορικό δίπλωμα οποιουδήποτε αναγνωρισμένου ιδρύματος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της αλλοδαπής,
   Η άδεια επάρκειας διδασκαλίας ξένης γλώσσας δεν αποδεικνύει τη γνώση ξένης γλώσσας (π.δ. 347/2003). Οι υποψήφιοι που είναι κάτοχοι της σχετικής άδειας πρέπει να προσκομίσουν επικυρωμένο αντίγραφο και ακριβή μετάφραση του τίτλου σπουδών βάσει του οποίου εκδόθηκε η άδεια επάρκειας διδασκαλίας ξένης γλώσσας.
   4. Η γνώση δεύτερης ή και τρίτης ξένης γλώσσας επί 5 μόρια ανά γλώσσα και μέχρι 10 μόρια κατ’ ανώτατο όριο.
   5. Η σχετική ερευνητική, συγγραφική ή επαγγελματική δραστηριότητα του υποψηφίου σχετική με το γνωστικό αντικείμενο του Δ.Π.Μ.Σ.. Η ανωτέρω δραστηριότητα μοριοδοτείται από 0 – 10 μόρια κατά την κρίση της Επιτροπής Επιλογής Εισακτέων.
   6. Μία (1) Συστατική επιστολή από 0 – 5 μόρια κατά την κρίση της Επιτροπής Επιλογής Εισακτέων.

   Οι υποψήφιοι, πρέπει να υποβάλουν φάκελο υποψηφιότητας, σε μορφή PDF αποκλειστικά (αποστέλλεται ένα μήνυμα με συνημμένα : ένα αρχείο με την αίτηση καιένα αρχείο με τα λοιπά δικαιολογητικά), στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
   [email protected], της Γραμματείας του Τμήματος Νομικής, της Νομικής Σχολής του Δ.Π.Θ., από 27 Ιουνίου 2019 έως και 10 Σεπτεμβρίου 2019, τον οποίο, όσοι επιλεγούν, θα κληθούν να καταθέσουν και σε έντυπη μορφή προκειμένου να πραγματοποιηθεί η
   εγγραφή τους και ο οποίος θα περιέχει τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

   i) Αίτηση (Χορηγείται από την Γραμματεία ή εκτυπώνεται από την αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Τμήματος: www.law.duth.gr)
   ii) Σύντομο βιογραφικό σημείωμα,
   iii) Αντίγραφο πτυχίου,
   iv) Αναλυτική Βαθμολογία,
   ν) Τίτλους σπουδών ξένης γλώσσας (Αγγλικής, Γαλλικής, Γερμανικής, Ιταλικής), (επικυρωμένο αντίγραφο)
   vi) Συστατική Επιστολή και
   vi) Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας.
   Στην περίπτωση που δεν υποβληθούν τίτλοι σπουδών ξένης γλώσσας ή οι υποβαλλόμενοι δεν αποδεικνύουν την επαρκή γνώση αυτής, οι υποψήφιοι θα εξεταστούν σε μία από τις ως άνω αναφερόμενες ξένες γλώσσες, την οποία θα δηλώσουν στο έντυπο
   της αίτησής τους.
   Η εξέταση θα γίνει σε νομικό ή οικονομικό ή πολιτικό κείμενο γενικού περιεχομένου ανάλογα με την ειδίκευση και θα επιτρέπεται η χρήση του αντίστοιχου λεξικού και θα είναι ενιαία για όλες τις ειδικεύσεις.
   Γενικές επισημάνσεις:

   – Οι μεταπτυχιακοί/κές φοιτητές/τριες υποχρεούνται στην καταβολή τελών φοίτησης. Το ύψος των προβλεπόμενων τελών φοίτησης για το σύνολο του προγράμματος καθορίζεται στο ποσό των δύο χιλιάδων τετρακοσίων (2.400) ευρώ. Τα τέλη καταβάλλονται σε τρεις ισόποσες δόσεις, με την πρώτη κατά την έγγραφή των φοιτητών στο Πρόγραμμα και τις δύο επόμενες κατά την έναρξη του δευτέρου και τρίτου εξαμήνου σπουδών.
   -Οι τίτλοι σπουδών ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής θα πρέπει να κατατεθούν σε επικυρωμένα αντίγραφα και να συνοδεύονται από την Πράξη του ΔΟΑΤΑΠ, περί αναγνωρίσεως της ισοτιμίας και της αντιστοιχίας, εφόσον πρόκειται για τίτλο πρώτου επιπέδου και περί αναγνωρίσεως ισοτιμίας για τους τίτλους των λοιπών επιπέδων σπουδών.
   Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήματος Νομικής (τηλ.2531039898, 39897, 39840).

  • Το πρόγραμμα των μαθημάτων και κάθε ακαδημαϊκή δραστηριότητα ορίζεται και προσαρμόζεται από την Σ.Ε. του Δ.Π.Μ.Σ. Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) είναι εκατό είκοσι (120). Κάθε ECTS αντιστοιχεί σε 25 ώρες φόρτου εργασίας. Για την απόκτηση του Δ.Μ.Σ. απαιτείται η υποχρεωτική παρακολούθηση και επιτυχής εξέταση σε όλα τα μαθήματα τα οποία κατανέμονται στα τρία πρώτα εξάμηνα σπουδών (Α΄, Β΄ και
   Γ). Το Α΄ εξάμηνο σπουδών είναι κοινό και για τις τρεις ειδικεύσεις, ενώ το Β΄και Γ΄ εξάμηνο είναι εξάμηνα ειδίκευσης, στα οποία οι μεταπτυχιακοί φοιτητές παρακολουθούν υποχρεωτικά δύο (2) μαθήματα ειδίκευσης και ένα (1) μάθημα άλλης ειδίκευσης, που αποτελεί επιλεγόμενο μάθημα.

   Δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα σπουδών εδώ

  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

  Αφήστε μια απάντηση

  Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

  ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
  ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
  ΆΡΘΡΑ