Εικαστικών Τεχνών

Εικαστικών Σπουδών

  • Ανενεργή
  • Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών

  • 24 μήνες

  • ΔΩΡΕΑΝ
ΑΣΚΤ

Το Μεταπτυχιακό Εικαστικών Τεχνών δημιουργήθηκε ως ανάγκη προέκτασης των προπτυχιακών σπουδών της Σχολής, έχοντας ως στόχο την οργάνωση εκπαιδευτικών συνθηκών για τη διαμόρφωση ενός προχωρημένου δυναμικού εικαστικής σκέψης. Το Μ.Ε.Τ. συγκροτεί μια κοινότητα διαλόγου που θα εμπνέει και θα διευκολύνει την καλλιτεχνική διεργασία για την εξέλιξη και εμβάθυνση του έργου των νέων καλλιτεχνών καθώς επίσης την καλλιέργεια της αυτοσυνειδησίας για την κατάκτηση της αυτονομίας τους.

Η εμπειρία και η γνώση των Δασκάλων θεωρητικών και καλλιτεχνών, συναντά το δημιουργικό σφρίγος των νέων καλλιτεχνών ορίζοντας ένα πνευματικό τόπο που λειτουργεί καταλυτικά στη μορφοποίηση των έργων.

Η Σχολή Καλών Τεχνών της Αθήνας, που η ιστορία της συμπίπτει χρονικά με την ιστορία του νεοσύστατου ελληνικού κράτους, εμπλουτίζει και ανασυντάσσει το θεσμικό της ρόλο ενθαρρύνοντας διαδικασίες καλλιτεχνικής εκπαίδευσης και έρευνας.

Η ιδέα για το Μ.Ε.Τ. που ξεκίνησε αρκετά χρόνια πριν, υλοποιήθηκε το 2004 και σ’ αυτό συντέλεσαν μια σειρά από προϋποθέσεις και αναγκαία μέτρα όπως η στελέχωση της Σχολής στα πεδία Φιλοσοφίας, Αισθητικής, Ιστορίας και Θεωρίας της Τέχνης, η συγκυρία της οικονομικής υποστήριξης μέσω του ΕΠ.Ε.Α.Ε.Κ ΙΙ καθώς επίσης η ίδρυση του Τμήματος Θεωρητικών Σπουδών Τέχνης, δημιούργησε τις προϋποθέσεις διεύρυνσης της επιστημονικής κοινότητας της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών.

Σκοπός του προγράμματος είναι να διασφαλίσει την οργάνωση ενός πεδίου έρευνας και διαλόγου για την καλλιέργεια της κριτικής σκέψης των νέων καλλιτεχνών, ως προς το έργο τους, αλλά και ως προς τις τάσεις μιας πολύμορφης εικαστικής «νέας πραγματικότητας». Απέναντι σε αυτή την πραγματικότητα που χαρακτηρίζεται, αφενός από έναν πρωτοφανή καταιγισμό θέσεων και εκφραστικών εκδοχών, αφετέρου από το πλεονέκτημα της άμεσης ενημέρωσης, η κοινότητα του Μ.Ε.Τ. ενισχύει τη δημιουργικότητα των νέων καλλιτεχνών και τους προετοιμάζει πνευματικά, να σηματοδοτήσουν με το έργο τους το δικό τους τόπο, συνδιαλεγόμενοι με τα καινούργια δεδομένα που παράγει η μετατόπιση των ορίων από τις πολιτισμικές αλλαγές.

1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
α. Οι λεπτομέρειες σχετικά με την οργάνωση και την λειτουργία των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών καθορίζονται στις διατάξεις των άρθρων 10-14 του Ν.2083/92, όπως ισχύει τροποποιημένος και συμπληρωμένος, τις Υπουργικές Αποφάσεις με τις οποίες εγκρίνονται τα Π.Μ.Σ., τις διατάξεις του παρόντος Εσωτερικού Κανονισμού, καθώς και τις αποφάσεις της Συγκλήτου Ειδικής Σύνθεσης, που ρυθμίζει θέματα διοικητικού και οργανωτικού χαρακτήρα των Μεταπτυχιακών Σπουδών.

β. Ο παρών Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας τίθεται σε ισχύ με την έγκρισή του από τη Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης (Γ.Σ.Ε.Σ.) του Τμήματος. Για κάθε θέμα που θα προκύψει κατά την εφαρμογή του αποφασίζει η Γ.Σ.Ε.Σ., ύστερα από εισήγηση της Συντονιστικής Επιτροπής του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών.

γ. Στη διάρκεια λειτουργίας του Π.Μ.Σ., η Γ.Σ.Ε.Σ. μπορεί να επιφέρει τροποποιήσεις στο Πρόγραμμα μαθημάτων, εφ’ όσον αυτές κριθούν απαραίτητες για την αποτελεσματικότερη λειτουργία του Π.Μ.Σ., οι οποίες θα ισχύουν μετά από την έγκρισή της από τη Σύγκλητο Ειδικής Σύνθεσης και σχετική τροποποίηση της Υπουργικής Απόφασης που αφορά στο Π.Μ.Σ.

  ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
α. Το Τμήμα με απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. καθορίζει τον τρόπο εισαγωγής, τις ημερομηνίες και τον τρόπο εγγραφής των ενδιαφερομένων. Η απόφαση που ρυθμίζει τη διαδικασία της εισαγωγής μεταπτυχιακών φοιτητών, λαμβάνεται το μήνα Μάϊο από την Γ.Σ.Ε.Σ. και η υλοποίησή της ανατίθεται στη Συντονιστική Επιτροπή.

β. Η επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών γίνεται από 5μελή Επιτροπή μελών Δ.Ε.Π. του Τμήματος, που συγκροτείται με απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ., με συνεκτίμηση των εξής κυρίως κριτηρίων:

Πέντε (5) πρόσφατα έργα
Βαθμός πτυχίου
Φάκελος φωτογραφιών – διαφάνειες έως 20
Γραπτό θεωρητικής υποστήριξης του έργου 
(έως 2 σελίδες)
Ξένη γλώσσα
Συνέντευξη
Επίσης, οι υποψήφιοι παρουσιάζονται σε προφορική συνέντευξη ενώπιον της Επιτροπής. Ο πίνακας επιτυχόντων επικυρώνεται από τη Γ.Σ.Ε.Σ.

γ. Για τους αλλοδαπούς υποψήφιους απαιτείται επαρκής γνώση της ελληνικής γλώσσας.

δ. Εφόσον ο μεταπτυχιακός φοιτητής δεν είναι πτυχιούχος της Α.Σ.Κ.Τ., στον αριθμό των μεταπτυχιακών μαθημάτων μπορούν να προστεθούν ορισμένα βασικά μαθήματα του προπτυχιακού προγράμματος Σπουδών, μετά από εισήγηση της 3μελούς Επιτροπής για επιλογή εισακτέων στο Π.Μ.Σ. και απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ.

ε. Στους μεταπτυχιακούς φοιτητές είναι δυνατό να ανατίθεται επικουρικό διδακτικό έργο, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 28 §7 του Ν.2083/92 με απόφαση της Γ.Σ. του Τμήματος, με ωριαία αντιμισθία. Η σχετική δαπάνη βαρύνει τον προϋπολογισμό της Α.Σ.Κ.Τ.

στ. Το Π.Μ.Σ., αναλόγως της σχετικής χρηματικής δυνατότητας που παρέχεται από το Ι.Κ.Υ., το ΥΠΕΠΘ ή και το Ίδρυμα, δύναται να παρέχει κατ’ έτος συγκεκριμένο αριθμό υποτροφιών στους μεταπτυχιακούς φοιτητές. Το ύψος των παρεχομένων υποτροφιών και οι διαδικασίες επιλογής των υποτρόφων εξειδικεύονται στην Προκήρυξη Επιλογής Μεταπτυχιακών Φοιτητών, με απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος.

ζ. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές συμμετέχουν ενεργώς, δια των νομίμως ορισμένων εκπροσώπων τους, στις διοικητικές δραστηριότητες των συλλογικών οργάνων της Α.Σ.Κ.Τ. (Γ.Σ., Γ.Σ.Ε.Σ., Σύγκλητος, Σύγκλητος Ε.Σ., Πρυτανικό Σύμβούλιο), συμβάλλοντας στην οργάνωση και λειτουργία των διοικητικών και εκπαιδευτικών διαδικασιών του Τμήματος και της Σχολής.

Το πρόγραμμα έχει διάρκεια 2 χρόνια και προσφέρεται ΔΩΡΕΑΝ.

Αιτήσεις μέχρι τις 29/07/2019

Δείτε εδώ: Προκήρυξη Υποβολής Υποψηφιοτήτων

Προκηρύξεις Μεταπτυχιακών Σήμερα

Εφαρμοσμένες Πολιτικές και Τεχνικές Προστασίας Περιβάλλοντος
Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
Επιστήμες Γης και Περιβάλλον

Επιστήμες Γης και Περιβάλλον

Τμήμα:Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Λογιστική και Χρηματοοικονομική

Λογιστική και Χρηματοοικονομική/ Accounting and Finance

Τμήμα:Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
Χρηματοοικονομικός Σχεδιασμός
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση

Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση

Τμήμα:Σχολή Επιστημών της Αγωγής
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, Πανεπιστήμιο Πατρών
Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
Παιδαγωγική μέσω Καινοτόμων Τεχνολογιών και Βιοϊατρικών Προσεγγίσεων
ΑΣΠΑΙΤΕ, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
Ψηφιακά Μέσα-Υπολογιστική Νοημοσύνη
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Πληροφορική και Τηλεματική

Πληροφορική και Τηλεματική

Τμήμα:Πληροφορικής και Τηλεματικής
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Επιστήμη Δεδομένων και Τεχνολογίες Πληροφορίας

Επιστήμη Δεδομένων και Τεχνολογίες Πληροφορίας

Τμήμα:Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Mediterranean Studies (Μεσογειακές Σπουδές)

Mediterranean Studies (Μεσογειακές Σπουδές)

Τμήμα:Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
Οργάνωση & Διοίκηση Αθλητικών Οργανισμών & Επιχειρήσεων

Οργάνωση & Διοίκηση Αθλητικών Οργανισμών & Επιχειρήσεων

Τμήμα:Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
MBA
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
MBA

Διοίκηση Επιχειρήσεων: Διοίκηση (MBA)

Τμήμα:Διοίκησης Επιχειρήσεων
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
MBA

Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA)

Τμήμα:Διοίκησης Επιχειρήσεων
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
Τέχνες στην Εκπαίδευση (MEd)

Τέχνες στην Εκπαίδευση (MEd)

Τμήμα:Σχολή Επιστημών της Αγωγής
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
Εκπαιδευτική Τεχνολογία (MEd)

Εκπαιδευτική Τεχνολογία (MEd)

Τμήμα:Σχολή Επιστημών της Αγωγής
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
Δημόσια Διοίκηση (MPA)
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
Διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης/Ξένης Γλώσσας Πανεπιστήμιο Λευκωσίας

Διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης/Ξένης Γλώσσας

Τμήμα:Σχολή Ανθρωπιστικών Σπουδών, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
Διακυβέρνηση και Δημόσιες Πολιτικές

Διακυβέρνηση και Δημόσιες Πολιτικές

Τμήμα:Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου