Χορήγηση υποτροφιών από το ΕΛΚΕΘΕ

Χορήγηση υποτροφιών από το ΕΛΚΕΘΕ

30/01/2019 - 10:07

Το Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.) ενδιαφέρεται για την χορήγηση υποτροφίας δύο (2) Διδακτορικών Υποτρόφων.

H προκήρυξη αφορά την χορήγηση δύο (2) υποτροφιών διάρκειας δώδεκα (12) μηνών με δυνατότητα παράτασης έως συνολικά τριάντα τέσσερις (34) μήνες και τριάντα δύο (32) μήνες αντίστοιχα για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου ΒΑΚΤΗΡΙΟΦΑΓΟΙ με κωδικό ΕΛΚΕ (33.60.31803) το οποίο εγκρίθηκε και χρηματοδοτείται στο πλαίσιο της πρόσκλησης ΕΠΑΛΘ (Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων) της πρόσκλησης ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΈΡΓΕΙΑ με ποσοστό χρηματοδότησης από το ΕΠΑΘ 100% και τελεί υπό την εποπτεία του Δρ.Παντελή Καθάριου επιστημονικού υπευθύνου του έργου.

Απαραίτητα προσόντα
1. Πτυχίο ΠΕ σε Βιολογικές Επιστήμες
2. Μεταπτυχιακό τίτλο ειδίκευσης στην Θαλάσσια Βιολογία ή Υδατοκαλλιέργειες ή σε συναφές αντικείμενο
3. Γνώση Γενικής Μικροβιολογίας
4. Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας
5. Εγγραφή σε Πανεπιστήμιο για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής σε θέμα που άπτεται της μικροβιολογίας υδατοκαλλιεργειών ή ιχθυοπαθολογίας
6. Απαραίτητη είναι η εμπειρία (τουλάχιστον 4 μηνών) σε θέματα που άπτονται μικροβιολογίας ή ιχθυοπαθολογίας

Οι ενδιαφερόμενοι για τυχόν διευκρινίσεις μπορούν να απευθύνονται στο τηλέφωνο 22910 76331

Για να δείτε την προκήρυξη πατήστε ΕΔΩ