Χορήγηση υποτροφίας από το Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών

Χορήγηση υποτροφίας από το Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών

21/01/2019 - 10:41

Το Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών και Ενεργειακών Πόρων (ΙΔΕΠ) του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού έργου «Integrated and intelligent upgrade of carbon sources through hydrogen addition for the steel industry» - «i3upgrade», με αριθμό συμβολαίου «G.A.800659», το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μέσω του Προγράμματος Πλαισίου «HORIZON 2020», προτίθεται να χορηγήσει μία (1) Μεταπτυχιακή Υποτροφία και προσκαλεί φυσικά πρόσωπα τα εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για τη χορήγηση αυτής, σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται στη συνέχεια της παρούσας πρόσκλησης.

ΘΕΣΗ:
Στο πλαίσιο της παρούσας Πρόσκλησης προκηρύσσεται από το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ)/Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών και Ενεργειακών Πόρων (ΙΔΕΠ) μία (1) Μεταπτυχιακή υποτροφία (ανταποδοτική)
που θα χορηγηθεί σε έναν/μία (1) υποψήφιο (-α) διδάκτορα με τον/την οποίο(-α) θα συναφθεί σύμβαση υποτροφίας.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
1. Πτυχίο ΑΕΙ Χημικού Μηχανικού
2. Εγγεγραμμένος υποψήφιος Διδάκτορας σε πρόγραμμα διδακτορικών σπουδών και σε αντικείμενο συναφές με το αντικείμενο της θέσης
3. Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνικά στο 2310498112 ή στο email: [email protected] (κα. Μοσχοπούλου Αθηνά).

Για να δείτε την πρόσκληση πατήστε ΕΔΩ