Χορήγηση υποτροφίας από το Ινστιτούτο Βιολογίας Φαρμακευτικής Χημείας

Χορήγηση υποτροφίας από το Ινστιτούτο Βιολογίας Φαρμακευτικής Χημείας

15/11/2018 - 11:04

Στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου 7 «OMIC-ENGINE- Eθνικό Ίδρυμα Ερευνών» της Πράξης «Synthetic Biology: From omics technologies to genomic engineering (OMIC-ENGINE)» και κωδικό MIS 5002636, η οποία έχει ενταχθεί στη Δράση «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επιχειρηματικότητα Ανταγωνιστικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) που χρηματοδοτείται από την ΣΑΕ1451 με κωδικό Πράξης/Έργου ΣΑ 2017ΣΕ14510051 και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (ΕΙΕ) / Ινστιτούτο Βιολογίας Φαρμακευτικής Χημείας και Βιοτεχνολογίας (ΙΒΦΧΒ) προτίθεται να απασχολήσει έναν έκτακτο συνεργάτη και συγκεκριμένα έναν/μία Υποψήφιο(α) Διδάκτορα ή εν δυνάμει Υποψήφιο(α) Διδάκτορα, με Σύμβαση Ανταποδοτικής Υποτροφίας, και προσκαλεί φυσικά πρόσωπα να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για τις προς πλήρωση θέσεις σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται στη συνέχεια της παρούσας πρόσκλησης.

Απαιτούμενα προσόντα:
1) Πτυχίο Βιολογίας ή Χημείας η Χημικής Μηχανικής ή συναφούς ειδικότητας
2) Μεταπτυχιακό Δίπλωμα σε τομέα των Βιολογικών Επιστημών
3) Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας
4) Γνώσεις σε τεχνικές μοριακής βιολογίας, βιοχημείας και βιοτεχνολογίας
5) Εμπειρία σε τεχνολογίες ανασυνδυασμένου DNA
6) Εμπειρία στην καλλιέργεια και κατασκευή ανασυνδυασμένων βακτηριακών στελεχών
7) Γνώση εφαρμογών Η/Υ

Καταληκτική ημερομηνία: Τετάρτη 28 Νοεμβρίου 2018

Για να δείτε την απόφαση πατήστε ΕΔΩ