Χορήγηση 4 υποτροφιών από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο

Χορήγηση 4 υποτροφιών από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο

21/11/2018 - 10:12

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΕΛΚΕ ΑΠΘ) στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Ευφυές σύστημα τμημάτων επειγόντων περιστατικών και κλινικών νοσοκομείων για την κατά προτεραιότητα διαλογή και παρακολούθηση ιατρικών συμβάντων», που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) και από Εθνικούς Πόρους, μέσω του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ), στα πλαίσια της δράσης εθνικής εμβέλειας «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ», με επιστημονικό υπεύθυνο τον κ. Παναγιώτη Μπαμίδη, Αν.Καθηγητή του Τμ, Ιατρικής ΑΠΘ προκηρύσσει τρεις (3) υποτροφίες υποψήφιου διδάκτορα και μία (1) υποτροφία διδάκτορα σύμφωνα με το άρθρο 98 του Ν.4547/2018 για χρονικό διάστημα , συνεχόμενο ή όχι, έως τις 27/12/2020 και με προϋπολογισθέν ποσό έως
1.050,00 € ανά μήνα για διδάκτορα / 750,00€ ανά μήνα για υποψήφιο διδάκτορα.

(Α) 1 άτομο Υποψήφιος Διδάκτορας με ειδικότητα σε Δίκτυα Επικοινωνιών
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ – ΚΡΙΤΗΡΙΑ
- Πτυχίο Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού ΗΥ
- Υποψήφιος Διδάκτορας σε Δίκτυα Επικοινωνιών (η ιδιότητα αποδεικνύεται με σχετική βεβαίωση του οικείου τμήματος)
- Αποδεδειγμένη γνώση σε μελέτη απόδοσης/προσομοίωση αλγορίθμων και πρωτοκόλλων σε δίκτυα επικοινωνιών. Η γνώση τεκμηριώνεται με σχετική διπλωματική εργασία ή με σχετικά μαθήματα του κύκλου σπουδών (αναλυτική βαθμολογία και αν από τον τίτλο του μαθήματος δεν προκύπτει άμεσα η συσχέτιση, η αναλυτική βαθμολογία να συνοδεύεται και από την περιγραφή του μαθήματος στον Οδηγό Σπουδών)
- Τουλάχιστον καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας (Β2)

(Β) 1 άτομο Υποψήφιος Διδάκτορας με ειδικότητα σε Δίκτυα Επικοινωνιών
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ – ΚΡΙΤΗΡΙΑ
- Πτυχίο Πληροφορικής Πανεπιστημίου
- Υποψήφιος Διδάκτορας σε Δίκτυα Επικοινωνιών (η ιδιότητα αποδεικνύεται με σχετική βεβαίωση του οικείου τμήματος)
- Τουλάχιστον καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας (Β2)

(Γ) 1 άτομο Υποψήφιος Διδάκτορας με ειδικότητα σε Δίκτυα Επικοινωνιών
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ – ΚΡΙΤΗΡΙΑ
- Πτυχίο Πληροφορικής Πανεπιστημίου
- Υποψήφιος Διδάκτορας σε Δίκτυα Επικοινωνιών (η ιδιότητα αποδεικνύεται με σχετική βεβαίωση του οικείου τμήματος)
- Τουλάχιστον καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας (Β2)

(Δ) 1 άτομο Διδάκτορας με ειδικότητα σε Δίκτυα Επικοινωνιών
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ – ΚΡΙΤΗΡΙΑ
- Πτυχίο Πανεπιστημίου Μαθηματικού
- Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών σε ειδικότητα της Πληροφορικής
- Διδακτορικό Δίπλωμα σε Δίκτυα Επικοινωνιών
- Τουλάχιστον καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας (Β2)

Για πληροφορίες σχετικά με το αντικείμενο του έργου, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται τηλεφωνικά στο 2310-998538, ενώ για πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία υποβολής πρότασης μπορούν να απευθύνονται στον ΕΛΚΕ ΑΠΘ στα τηλέφωνα 2310-994009, 994082

Καταληκτική ημερομηνία: Τρίτη 4 Δεκεμβρίου 2018

Για να δείτε την προκήρυξη πατήστε ΕΔΩ