6 Θέσεις εργασίας στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

6 Θέσεις εργασίας στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

14/06/2018 - 12:40

O Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 50, 54 παρ. ιβ’ και 64 του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ Α' 114/4-8-2017), στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «ReinFORCE SOCIAL EntrepreneurialSpiritthroughsettingupInnovative Support Structures in the crossborderTerritory», που χρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ στο πλαίσιο του προγράμματος «Interreg V-A Greece – Bulgaria 2014-2020» με χρονική διάρκεια έργου από 18/10/2017 έως 17/10/2019, Επιστημονικά Υπεύθυνο το Δρ. Μιλτιάδη Σταμπουλή, Επίκουρο Καθηγητή του Τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής, κατ’ εφαρμογή της υπ' αριθμ. 210/23.05.2018 απόφασης έκτακτης συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών & Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε., προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να παράσχουν έργο μετά από διαδικασία αξιολόγησης βιογραφικών σημειωμάτων, τίτλων σπουδών, λοιπών δικαιολογητικών, με σύμβαση ανάθεσης έργου ιδιωτικού δικαίου.

Θέση 1
Απαραίτητα προσόντα:

- Κατοχή Πτυχίου Α.Ε.Ι. στη Γεωπονία ή τίτλου σπουδών αντίστοιχης ειδικότητας άλλου συναφούς Τμήματος της ημεδαπής ή ισοτίμου και αντιστοίχου τίτλου σπουδών της αλλοδαπής. Σε περίπτωση που ο τίτλος σπουδών έχει χορηγηθεί από Πανεπιστήμιο της αλλοδαπής θα πρέπει να υποβληθούν επιπροσθέτως και οι νόμιμες βεβαιώσεις ισοτιμίας και αντιστοιχίας.
- Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
- Άριστη γνώση της Βουλγαρικής γλώσσας
- Άριστη γνώση της Ελληνικής γλώσσας
- Εμπειρία συμμετοχής στην υλοποίηση έργων Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας, για διάστημα τουλάχιστον 24 μηνών την τελευταία 5ετία

Θέση 2
Απαραίτητα προσόντα:

- Κατοχή Πτυχίου ΑΕΙ Μηχανικού Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης ή τίτλου σπουδών αντίστοιχης ειδικότητας άλλου συναφούς Τμήματος της ημεδαπής ή ισοτίμου και αντιστοίχου τίτλου σπουδών της αλλοδαπής. Σε περίπτωση που ο τίτλος σπουδών έχει χορηγηθεί από Πανεπιστήμιο της αλλοδαπής θα πρέπει να υποβληθούν επιπροσθέτως και οι νόμιμες βεβαιώσεις ισοτιμίας και αντιστοιχίας.
- Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
- Άριστη γνώση της Ελληνικής γλώσσας.
- Εμπειρία συμμετοχής στην υλοποίηση έργων Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας, για διάστημα τουλάχιστον 24 μηνών την τελευταία 5ετία.
- Εμπειρία συμμετοχής σε τουλάχιστον 3 έργα στο πεδίο της κοινωνικής επιχειρηματικότητας κατά την τελευταία 5ετία

Θέση 3
Απαραίτητα προσόντα:

- Κατοχή Πτυχίου Α.Ε.Ι. Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης ή τίτλου σπουδών αντίστοιχης ειδικότητας άλλου συναφούς Τμήματος της ημεδαπής ή ισοτίμου και αντιστοίχου τίτλου σπουδών της αλλοδαπής. Σε περίπτωση που ο τίτλος σπουδών έχει χορηγηθεί από Πανεπιστήμιο της αλλοδαπής θα πρέπει να υποβληθούν επιπροσθέτως και οι νόμιμες βεβαιώσεις ισοτιμίας και αντιστοιχίας.
- Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
- Άριστη γνώση της Ελληνικής γλώσσας
- Εμπειρία συμμετοχής σε τουλάχιστον 3 έργα στο πεδίο της κοινωνικής επιχειρηματικότητας κατά την τελευταία 5ετία.

Θέση 4
Απαραίτητα προσόντα:

- Κατοχή Πτυχίου Α.Ε.Ι. Τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής ή τίτλου σπουδών αντίστοιχης ειδικότητας άλλου συναφούς Τμήματος της ημεδαπής ή ισοτίμου και αντιστοίχου τίτλου σπουδών της αλλοδαπής. Σε περίπτωση που ο τίτλος σπουδών έχει χορηγηθεί από Πανεπιστήμιο της αλλοδαπής θα πρέπει να υποβληθούν επιπροσθέτως και οι νόμιμες βεβαιώσεις ισοτιμίας και αντιστοιχίας.
- Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
- Άριστη γνώση της Ελληνικής γλώσσας

Θέση 5
Απαραίτητα προσόντα:

- Κατοχή Πτυχίου Α.Ε.Ι. Φιλοσοφίας – Παιδαγωγικής ή τίτλου σπουδών αντίστοιχης ειδικότητας άλλου συναφούς Τμήματος της ημεδαπής ή ισοτίμου και αντιστοίχου τίτλου σπουδών της αλλοδαπής. Σε περίπτωση που ο τίτλος σπουδών έχει χορηγηθεί από Πανεπιστήμιο της αλλοδαπής θα πρέπει να υποβληθούν επιπροσθέτως και οι νόμιμες βεβαιώσεις ισοτιμίας και αντιστοιχίας.
- Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας. Η
- Άριστη γνώση της Ελληνικής γλώσσας
- Εμπειρία και εξειδίκευση στο Σχεδιασμό Πλαισίων Προσόντων και Σχημάτων Πιστοποίησης που θα πιστοποιείται με τη συμμετοχή σε τουλάχιστον 2 αντίστοιχες μελέτες την τελευταία 5ετία

Θέση 6
Απαραίτητα προσόντα:

- Κατοχή Πτυχίου Α.Ε.Ι. Τμήματος Διεθνών Ευρωπαϊκών Οικονομικών και Πολιτικών Σπουδών ή τίτλου σπουδών αντίστοιχης ειδικότητας άλλου συναφούς Τμήματος της ημεδαπής ή ισοτίμου και αντιστοίχου τίτλου σπουδών της αλλοδαπής. Σε περίπτωση που ο τίτλος σπουδών έχει χορηγηθεί από Πανεπιστήμιο της αλλοδαπής θα πρέπει να υποβληθούν επιπροσθέτως και οι νόμιμες βεβαιώσεις ισοτιμίας και αντιστοιχίας.
- Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
- Άριστη γνώση της Ελληνικής γλώσσας
- Εμπειρία συμμετοχής σε τουλάχιστον 3 έργα στο πεδίο της κοινωνικής επιχειρηματικότητας κατά την τελευταία 5ετία

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται Επιστημονικά Υπεύθυνο, Επίκουρο Καθηγητή, κ. Μ. Σταμπουλή ([email protected]) κατά το ορισμένο από την Πρόσκληση διάστημα υποβολής δικαιολογητικών.

Καταληκτική ημερομηνία: Τετάρτη 27 Ιουνίου 2018

Για να δείτε περισσότερες πληροφορίες πατήστε ΕΔΩ