21 Θέσεις εργασίας στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

21 Θέσεις εργασίας στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

17/12/2018 - 09:34

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή υποψηφιοτήτων για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 681 ΑΚ επ. με εκπαιδευτικό προσωπικό πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, κατ’ ελάχιστο 21 άτομα ανάλογα με τις ανάγκες της πράξης, το οποίο θα απασχοληθεί στο έργο με Κ.Ε. 5311 και τίτλο «Ένταξη και Εκπαίδευση των παιδιών Ρομά στην Περιφέρεια Θεσσαλίας», με MIS:5001369 (Υποέργο 6) για την κάλυψη των αναγκών του ως άνω έργου. Η διάρκεια της σύμβασης που θα συναφθεί θα καθορίζεται αναλόγως με τις ανάγκες της πράξης κατά το διάστημα υλοποίησης αυτής και έως τις 31/8/2019 με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης εφόσον παραταθεί το έργο μέχρι τη λήξη του.

Παρακαλούνται όλοι οι ενδιαφερόμενοι και ενδιαφερόμενες να λάβουν υπόψη τα προσόντα που απαιτούνται για την κάθε ειδικότητα συνεργατών όπως περιγράφονται παρακάτω, και να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους συμπληρώνοντας το υπόδειγμα της Υποβολής Υποψηφιότητας και την Υπεύθυνη Δήλωση (βλ. Παράρτημα), τα οποία συνοδεύουν την παρούσα πρόσκληση και ακολούθως να το καταθέσουν στο Πρωτόκολλο του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή της υποψηφιότητας ορίζεται η Παρασκευή 28 Δεκεμβρίου 2018 και ώρα 15:00.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ