Υγεία και Περιβαλλοντικοί Παράγοντες

 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ: 2.700€
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Το ΔΠΜΣ απονέμει ενιαίο Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) με τίτλο: «Υγεία και Περιβαλλοντικοί Παράγοντες».

   Αντικείμενο του ΔΠΜΣ είναι η μεταπτυχιακή διδασκαλία, έρευνα, κατάρτιση και εξειδίκευση νέου επιστημονικού δυναμικού στις Επιστήμες Υγείας και Περιβάλλοντος. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην απόκτηση γνώσεων και ικανοτήτων σε θέματα βασικής και εφαρμοσμένης εργαστηριακής και κλινικής έρευνας.

   Σκοπός του Δ.Π.Μ.Σ. είναι η μελέτη της επίδρασης των περιβαλλοντικών παραγόντων στις διάφορες ασθένειες του ανθρώπου αποτελεί θεμέλιο λίθο στην κατανόηση και διασαφήνιση της αιτιοπαθογένειας και παθοφυσιολογίας τους. Οι περισσότερες νόσοι της σύγχρονης κοινωνίας είναι πολυπαραγοντικής αιτιολογίας με αποτέλεσμα η επίδραση του περιβάλλοντος στο ευρύτερο σύνολο αυτών των παθήσεων να χρήζει της δέουσας προσοχής και μελέτης. Αποκαλύπτονται οι καθοριστικοί παράγοντες του περιβάλλοντος που επιδρούν στην υγεία και τη νόσο μέσω έρευνας σε μοριακό και ιστολογικό επίπεδο.

   Στο παρόν ΔΠΜΣ μελετώνται οι παθήσεις των συστημάτων οι οποίες σχετίζονται με βιολογικούς παράγοντες, με οργανικά και ανόργανα υλικά, καθώς και με παράγοντες που οφείλονται στο φυσικό ή δομημένο περιβάλλον. Η μελέτη λαμβάνει χώρα τόσο σε μοριακό επίπεδο, με χρήση σύγχρονων μεθόδων ανίχνευσης μεταλλαξιγόνων και λοιμογόνων παραγόντων, όσο και σε ιστολογικό επίπεδο, με χρήση τεχνικών ανοσοϊστοχημείας και παρατήρησης στο οπτικό και ηλεκτρονικό μικροσκόπιο.

   Δείτε αναλυτικά την προκήρυξη:

    

   Τα Τμήματα Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας (ΑΠΘ), Γεωλογίας της Σχολής Θετικών Επιστημών (ΑΠΘ), Ιατρικής, της Σχολής Επιστημών Υγείας (ΔΠΘ), και Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών (ΠΡΩΗΝ ΑΤΕΙΘ), προκηρύσσουν σαράντα (40) θέσεις μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών για το ακαδημαϊκό έτος 2020–2021 στο “Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών” (ΔΠΜΣ) : «ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ».

   Η διάρκεια του Προγράμματος είναι δύο εξάμηνα παρακολούθησης και ένα εξάμηνο εκπόνησης διπλωματικής εργασίας. Η επιτυχής εκπλήρωση των σχετικών υποχρεώσεων οδηγεί στην απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ). Η παρακολούθηση των μαθημάτων, σεμιναρίων και λοιπών δραστηριοτήτων του Προγράμματος είναι υποχρεωτική.

   Κατηγορίες εισακτέων

   Στο ΔΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι των Τμημάτων Ιατρικής, Οδοντιατρικής, Φαρμακευτικής, Βιολογίας, Νοσηλευτικής, Ιατρικών εργαστηρίων, Κτηνιατρικής, Γεωπονίας, Γεωλογίας, Χημείας, Φυσικής, Μαθηματικών, Μηχανικών, Πολυτεχνικών Σχολών και ΤΕΙ, Επιστημών Οικονομίας και Διοίκησης, Πληροφορικής, Ψυχολογίας, Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών, Επιστημών Φυσικής Αγωγής, Διατροφολογίας, ΑισθητικήςΚοσμητολογίας και άλλων Τμημάτων Α.Ε.Ι και Τ.Ε.Ι της ημεδαπής και αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής καθώς και πτυχιούχοι Στρατιωτικών Σχολών συναφούς γνωστικού αντικειμένου. Επίσης, μπορούν να γίνουν δεκτοί και πτυχιούχοι άλλων Τμημάτων ή άλλων Ανωτάτων Σχολών, μετά από απόφαση της Ειδικής Διϊδρυματικής Επιτροπής (εδε). υποψήφιοι μπορούν να είναι και τελειόφοιτοι φοιτητές, οι οποίοι θα έχουν περατώσει επιτυχώς τις προπτυχιακές τους σπουδές πριν από τη λήξη των εγγραφών και θα πληρούν τις προϋποθέσεις.

   Αριθμός εισακτέων

   Ο ετήσιος αριθμός των εισακτέων στο ΔΠΜΣ ορίζεται σε σαράντα (40) Σε περίπτωση ισοβαθμίας εισάγονται επιπλέον οι ισοβαθμήσαντες υποψήφιοι.

   Αιτήσεις

   Οι υποψήφιοι καλούνται να υποβάλουν τα δικαιολογητικά τους ηλεκτρονικά στη διεύθυνση του ΠΜΣ [email protected] από Δευτέρα 1 Ιουνίου 2020 έως και Παρασκευή 31 Ιουλίου 2020 και από Τρίτη 1 Σεπτεμβρίου έως Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου.

   Για την αίτηση συμμετοχής χρειάζονται τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

   α) Αίτηση (βρίσκεται στην ιστοσελίδα του Μεταπτυχιακού)
   β) Αντίγραφο πτυχίου ή πτυχίων ελληνικού ΑΕΙ ή ΤΕΙ συναφούς Τμήματος και πιστοποιητικό ισοτιμίας από το ΔΟΑΤΑΠ, σε περίπτωση πτυχιούχων πανεπιστημίων του εξωτερικού.
   γ) Πιστοποιητικό σπουδών με αναλυτική βαθμολογία όλων των προπτυχιακών μαθημάτων στο οποίο αναγράφεται και βαθμός του πτυχίου.
   δ) Βιογραφικό σημείωμα στο οποίο αναφέρονται αναλυτικά οι σπουδές, η διδακτική ή/και επαγγελματική εμπειρία, η επιστημονική και κοινωνική δραστηριότητα του υποψηφίου.
   ε) Υπόμνημα μέχρι 1000 λέξεις στο οποίο αναφέρονται τα επιστημονικά ενδιαφέροντα του υποψηφίου, καθώς και οι λόγοι για τους οποίους ενδιαφέρεται να αναλάβει σπουδές στο ΔΠΜΣ.
   στ) Πιστοποιητικό «καλής» γνώσης ξένης γλώσσας (έτσι όπως τυποποιείται στις προκηρύξεις του ΑΣΕΠ). Σε περίπτωση γνώσης και δεύτερης ξένης γλώσσας υποβάλλεται επίσης το αντίστοιχο πιστοποιητικό. Για τη γνώση σλαβικών γλωσσών υποβάλλεται πιστοποιητικό από το ΙΜΧΑ ή τίτλος σπουδών αναγνωρισμένου ιδρύματος. Οι αλλοδαποί καταθέτουν πιστοποιητικό επάρκειας της ελληνικής γλώσσας από Σχολείο Νέας Ελληνικής Γλώσσας ΑΕΙ. Σε περίπτωση που είναι πτυχιούχοι ελληνόγλωσσου Πανεπιστημιακού Τμήματος, το πτυχίο αυτό επέχει θέση και πιστοποιητικού επάρκειας της Ελληνικής γλώσσας.
   ζ) Αποδεικτικά για τυχόν ερευνητική και συγγραφική δραστηριότητα, για συμμετοχή σε εκπαιδευτικά προγράμματα κινητικότητας σπουδαστών, καθώς και για επαγγελματική εμπειρία συναφή προς το πεδίο ειδίκευσης.
   η) Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας.

   ΔΙΔΑΚΤΡΑ

   Τα δίδακτρα ανέρχονται στο ποσό των 2700 ευρώ (συνολική φοίτηση) και θα καταβάλλονται σε τρεις(3) δόσεις. Η καταβολή της πρώτης δόσης (900 €) είναι προϋπόθεση εγγραφής στο α΄εξάμηνο και η καταβολή της δεύτερης και τρίτης δόσης (από 900 €) είναι προϋπόθεση εγγραφής στο β΄και γ΄εξάμηνο αντίστοιχα.

   Περισσότερες πληροφορίες:
   Γραμματεία του Δ.Π.Μ.Σ. τηλ. : 2310 999338, και ώρες 11:30 π.μ-13:30 μ.μ. ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] στις ιστοσελίδες: https://www.med.auth.gr/ & www.med.auth.gr/hef.

  • Για την απόκτηση του ΜΔΕ απαιτείται η παρακολούθηση κύκλου μαθημάτων διάρκειας τριών (3) εξαμήνων και εκπόνηση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας (σύνολο 90 ECTS) Στο Α’ εξάμηνο διδάσκονται τέσσερα (4) υποχρεωτικά μαθήματα και ένα επιλογής, διάρκειας (13) διδακτικών εβδομάδων. Στο Β’ εξάμηνο διδάσκονται τρία (3) υποχρεωτικά μαθήματα και δύο (2) επιλογής διάρκειας (13) διδακτικών εβδομάδων. Η πρακτική άσκηση και η διπλωματική εργασία γίνονται στο Γ’ εξάμηνο.

   Α’ Eξάμηνο:

   •  Εισαγωγή στις Επιστήμες του Περιβάλλοντος 6 ECTS
   • Βασικές Βιοϊατρικές Γνώσεις των Οδών Έκθεσης και Μεταβολισμού του Ανθρώπινου Οργανισμού 6 ECTS
   • Δομικά υλικά και υγεία 6 ECTS
   • Περιβαλλοντικοί παράγοντες και ιστοί 6 ECTS 5.
   • Ένα (1) επιλεγόμενο μάθημα* 6 ECTS

   Σύνολο εξαμήνου 30 ECTS

   Β’ Εξάμηνο:

   • Περιβαλλοντικά φαινόμενα και Υγεία 6 ECTS
   • Γεωγραφικά συστήματα πληροφοριών – Βιοστατιστική – Ιατρική Πληροφορική 6 ECTS
   • Λοιμωγόνοι, Μεταλλαξιγόνοι, Τοξικοί Παράγοντες – Μεθοδολογίες ελέγχου μεταλλαξιγόνων ουσιών/Τερατογένεση, Καρκινογένεση και Περιβάλλον 6 ECTS
   • Ένα (1) επιλεγόμενο μάθημα* 6 ECTS
   • Ένα (1) επιλεγόμενο μάθημα* 6 ECTS

   Σύνολο εξαμήνου 30 ECTS

   Γ’ Εξάμηνο:

   • Πρακτική Άσκηση Επιτυχής περάτωση χωρίς ECTS
   • Μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία 30 ECTS

   Σύνολο εξαμήνου 30 ECTS

   Επιλεγόμενα μαθήματα:

   • Η επίδραση της διατροφής στους ιστούς
   • Επίδραση του περιβάλλοντος στην αναγέννηση των ιστών και των κυττάρων
   • Επίδραση του περιβάλλοντος στο κεντρικό και περιφερειακό νευρικό σύστημα
   • Περιβαλλοντική/Θεραπευτική ακτινοβολία και επιπτώσεις στην υγεία
   • Διαχείριση οικονομικών πόρων στην υγεία σε περιπτώσεις περιβαλλοντικών καταστροφών
   • Σχεδιασμός υποδομών παροχής πρώτων βοηθειών σε καταστάσεις έκτακτων περιβαλλοντικών αναγκών
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email