Δημόσια Υγεία και Πολιτική Υγείας

 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Συντονισμένο με τις πλέον σύγχρονες διεθνείς ακαδημαϊκές τάσεις, το Πρόγραμμα ακολουθεί τη διεπιστημονική και ολιστική προσέγγιση της υγείας σε πληθυσμιακό επίπεδο. Επιδιώκοντας λοιπόν την εκπαίδευση, την έρευνα και την επαγγελματική εξειδίκευση στα γνωστικά αντικείμενα της Δημόσιας Υγείας και της Πολιτικής Υγείας, ασχολείται, μεταξύ άλλων, με τις εξής θεματικές:

   • τις σχέσεις υγείας, κοινωνίας και περιβάλλοντος
   • τις σύγχρονες όψεις της παγκόσμιας διακυβέρνησης της υγείας
   • τις προκλήσεις που θέτουν στα συστήματα υγείας η τρέχουσα οικονομική κρίση και τα προγράμματα δημοσιονομικής προσαρμογής, η ανεργία, το διεθνές εμπόριο, οι μεταναστευτικές και προσφυγικές ροές
    την ανάμειξη των ΜΚΟ στο πεδίο της φροντίδας υγείας

   Το ΠΜΣ απευθύνεται σε πτυχιούχους ΑΕΙ/ΤΕΙ που ενδιαφέρονται για τη Δημόσια Υγεία και την Πολιτική Υγείας, πιθανόν εργάζονται ή προσδοκούν να εργαστούν σε φορείς Δημόσιας Υγείας και Πολιτικής Υγείας.

   Σκοπός του Προγράμματος είναι η παροχή εξειδικευμένων γνώσεων και η διεύρυνση της ερευνητικής δραστηριότητας στα αντικείμενα της Δημόσιας Υγείας και της Πολιτικής Υγείας.

   Δείτε αναλυτικά την προκήρυξη εδώ:

    

   Συνοπτική παρουσίαση του προγράμματος:

   Σκοπός του Π.Μ.Σ. είναι η παροχή εξειδικευμένων γνώσεων και η διεύρυνση της ερευνητικής δραστηριότητας στα αντικείμενα της Δημόσιας Υγείας και της Πολιτικής Υγείας. Bασικό προσανατολισμό του Π.Μ.Σ. αποτελεί η διεπιστημονική και ολιστική προσέγγιση της υγείας σε πληθυσμιακό επίπεδο.

   Το Π.Μ.Σ. διαρθρώνεται σε τέσσερα συνολικά εξάμηνα (διετής φοίτηση, 120 ECTS). Στα τρία πρώτα οι μεταπτυχιακοί φοιτητές καλούνται να παρακολουθήσουν (26 ώρες παρακολούθηση ανά μάθημα) και να ολοκληρώσουν επιτυχώς συνολικά εννέα (9) υποχρεωτικά και επιλεγόμενα μαθήματα, ενώ στο τέταρτο εξάμηνο εκπονούν την μεταπτυχιακή διπλωματική τους εργασία.

   Το αναλυτικό πρόγραμμα του Π.Μ.Σ. και ο εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας του είναι διαθέσιμα ηλεκτρονικά [ΦΕΚ Β’ 5103 | 31.12.2019].

   Το Π.Μ.Σ. διαθέτει δύο ειδικεύσεις
   (Α) Δημόσια Υγεία
   (Β) Πολιτική Υγείας
   με ανώτατο όριο εισακτέων κατά έτος τους 20 μεταπτυχιακούς φοιτητές (10 θέσεις ανά ειδίκευση).

   Αιτήσεις συμμετοχής:

   Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι των Τμημάτων ΑΕΙ/ΤΕΙ της ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής με αναγνώριση από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. Οι αιτήσεις γίνονται ηλεκτρονικά με συμπλήρωση της online φόρμας. Η δε αποστολή των απαιτούμενων δικαιολογητικών γίνεται ηλεκτρονικά στο: [email protected]

   Προθεσμίες υποβολής αιτήσεων και κατάθεσης δικαιολογητικών: 10-31 Ιουνίου 2020 και 1-11 Σεπτεμβρίου 2020

   Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

   Οι υποψήφιοι υποβάλουν τα παρακάτω δικαιολογητικά σε ηλεκτρονική μορφή:

   1. Αίτηση συνοδευόμενη από σύντομο υπόμνημα αιτιολόγησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος

   2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα

   3. Αντίγραφο πτυχίου ή διπλώματος (Οι πτυχιούχοι Τμημάτων Εξωτερικού πρέπει να καταθέσουν το πτυχίο τους μεταφρασμένο και επικυρωμένο από το ΥΠΕΠΘ, καθώς επίσης και την αναγνώριση ισοτιμίας από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. μαζί με την αντιστοιχία του βαθμού πτυχίου)

   4. Πιστοποιητικό γνώσης της αγγλικής γλώσσας: (α) Επιπέδου Β2 (καλή γνώση) ή (β) TOEFL με τουλάχιστον 87 μονάδες στο Internet-based test ή (γ) Απολυτήριο δευτεροβάθμιας ή Πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης από Αγγλόφωνο Πανεπιστήμιο (το οποίο έχει αναγνωρισθεί από το ΔΟΑΤΑΠ) ή (δ) Πτυχίο Αγγλικής Φιλολογίας

   5. Σε περίπτωση γνώσης και δεύτερης ξένης γλώσσας υποβάλεται, επίσης, το αντίστοιχο πιστοποιητικό

   6. Αποδεικτικά έγγραφα για τυχόν ερευνητική και συγγραφική δραστηριότητα, καθώς και για επαγγελματική εμπειρία συναφή προς το πεδίο ειδίκευσης (εφόσον υπάρχουν). Στην περίπτωση απόδειξης ερευνητικής/συγγραφικής δραστηριότητας οι υποψήφιοι καλούνται να καταθέσουν ανάτυπο μίας εργασίας (σε διεθνές ή ελληνικό περιοδικό με κρίση) ή ανακοίνωσης (σε επιστημονικό συνέδριο), βάσει της οποίας θα μοριοδοτηθούν για το σχετικό κριτήριο. Για τον τρόπο μοριοδότησης στο συγκεκριμένο κριτήριο δείτε [άρθρο 4 ΦΕΚ Β’ 5103 | 31.12.2019].

   7. Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου.

   Γραπτές εισαγωγικές εξετάσεις:

   Οι υποψήφιοι οι οποίοι εμπρόθεσμα θα συμπληρώσουν την αίτηση τους και θα αποστείλουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά καλούνται να συμμετάσχουν στις εισαγωγικές εξετάσεις του ΠΜΣ.

   Γραπτές εισαγωγικές εξετάσεις: Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου 2020, ώρα 6μμ (ο τόπος των εξετάσεων θα ανακοινωθεί σε δεύτερο χρόνο)

   Εξεταστέα ύληMarmot M. The health gap. The challenge of an unequal world. UK: Bloomsbury 2015 (εισαγωγή και κεφάλαια 1-4)

   Προσωπικές συνεντεύξεις:

   Οι υποψήφιοι οι οποίοι λάβουν προβιβάσιμο βαθμό στις γραπτές εξετάσεις, θα κληθούν από τη Γραμματεία του ΠΜΣ για συμμετοχή τους σε προσωπική συνέντευξη, τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου και ώρα 10πμ έως 5μμ.

   Πληροφορίες: περισσότερες πληροφορίες για το ΠΜΣ είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα του (http://publichealthpolicy.med.auth.gr). Για οποιαδήποτε διευκρίνηση σχετικά με τις αιτήσεις και την υποβολή των δικαιολογητικών, οι υποψήφιοι μπορούν να επικοινωνούν με τη Γραμμματεία του ΠΜΣ (μέσω email στο [email protected] ή τηλεφωνικά στο 2310-999339).

  • Ο κύκλος του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Ιατρικής Α.Π.Θ. διαρκεί 4 εξάμηνα, 120 ECTS. Μετά την επιτυχή εκπόνηση διπλωματικής εργασίας κατά το δ΄ εξάμηνο, οδηγεί σε Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Εξειδίκευσης στην Δημόσια Υγεία και Πολιτική Υγείας σε μία από τις παρακάτω 2 ειδικεύσεις:

   • Δημόσια Υγεία
   • Πολιτική Υγείας

   Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές στο πρώτο εξάμηνο παρακολουθούν 3 Υποχρεωτικά μαθήματα (30 ECTS).

   Στο δεύτερο εξάμηνο παρακολουθούν 1 Υποχρεωτικό και 2 μαθήματα Επιλογής (30 ECTS).

   Στο τρίτο εξάμηνο παρακολουθούν 1 Υποχρεωτικό και 2 μαθήματα Επιλογής (30 ECTS).

   Στο τέταρτο εξάμηνο  εκπονούν τη Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία.
   Απαιτείται συνεχής παρακολούθηση και συμμετοχή σε όλα τα μαθήματα, καθώς και πρακτική άσκηση (26 ώρες/μάθημα).

    

    

    

  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email