Βιοπληροφορική

 • Panepistimiop kritis
 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης σε συνεργασία με το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ), οργανώνει και λειτουργεί Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη «Bιοπληροφορική» σε εφαρμογή του ν.4485/2017 (ΦΕΚ Επανίδρυσης 1659Β’/11-5-2018 & ΦΕΚ Κανονισμού 2368Β’/21-6-2018), το οποίο οδηγεί στην απόκτηση Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) στην Bιοπληροφορική.

   Αντικείμενο- Σκοπός

   Αντικείμενο του Π.Μ.Σ. είναι η παροχή υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακής εκπαίδευσης στη Βιοπληροφορική. Πρωταρχικός σκοπός του ΠΜΣ είναι η δημιουργία στελεχών με υψηλό επίπεδο κατάρτισης στο επιστημονικό πεδίο της Βιοπληροφορικής. Συγκεκριμένα το ΠΜΣ θα προετοιμάζει τους φοιτητές και θα τους παρέχει εμπειρία και τεχνογνωσία είτε να ακολουθήσουν μια σταδιοδρομία στον ιδιωτικό τομέα, σε εργαστήρια που χρειάζονται άτομα με γνώσεις Βιοπληροφορικής για ανάλυση μεγάλου όγκου Βιοϊατρικών δεδομένων, είτε στη δημιουργία στελεχών που θα μπορούν να ασχοληθούν με την έρευνα και με τη διδασκαλία στο χώρο της Βιοπληροφορικής στον ακαδημαϊκό/ερευνητικό τομέα και στην απόκτηση διδακτορικού διπλώματος.

   Δείτε την τελευταία προκήρυξη:

   Η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης σε συνεργασία με το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ), οργανώνει και λειτουργεί Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη «Bιοπληροφορική» σε εφαρμογή του ν.4485/2017 (ΦΕΚ Επανίδρυσης 1659Β’/11-5-2018 & ΦΕΚ Κανονισμού 2368Β’/21-6-2018), το οποίο οδηγεί στην απόκτηση Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) στην Bιοπληροφορική. 

   Αντικείμενο του Προγράμματος είναι η παροχή υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακής εκπαίδευσης στη Βιοπληροφορική. Πρωταρχικός σκοπός του Προγράμματος είναι η δημιουργία επιστημόνων με υψηλό επίπεδο κατάρτισης στο επιστημονικό πεδίο της Βιοπληροφορικής. Συγκεκριμένα το Πρόγραμμα θα προετοιμάζει τους φοιτητές και θα τους παρέχει εμπειρία και τεχνογνωσία είτε να ακολουθήσουν μια σταδιοδρομία στον ιδιωτικό τομέα, σε εργαστήρια που χρειάζονται επιστήμονες με γνώσεις Βιοπληροφορικής για ανάλυση μεγάλου όγκου Βιοϊατρικών δεδομένων, είτε στη δημιουργία επιστημόνων που θα μπορούν να ασχοληθούν με την έρευνα και με τη διδασκαλία στο χώρο της Βιοπληροφορικής στον ακαδημαϊκό/ερευνητικό τομέα και στην απόκτηση διδακτορικού διπλώματος. 

   Η διάρκεια φοίτησης για την απόκτηση του τίτλου ΔΜΣ είναι τέσσερα (4) ακαδημαϊκά εξάμηνα. Ως Γλώσσα του Προγράμματος τόσο στη διδασκαλία όσο και στη συγγραφή της μεταπτυχιακής εργασίας ορίζεται η ελληνική ή/και η αγγλική. 

   Δεκτοί γίνονται: Στο Πρόγραμμα γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων πανεπιστημίων της ημεδαπής ή ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής, ενδεικτικά προερχόμενοι από τα Τμήματα: 

   (α) Ιατρικής, Οδοντιατρικής, Φαρμακευτικής, Νοσηλευτικής και άλλων συναφών Τμημάτων Επιστημών Υγείας. 

   (β) Βιολογίας, Φυσικής, Μαθηματικών, Χημείας και άλλων Τμημάτων συναφών αντικειμένων. 

   (γ) Επιστήμης Υπολογιστών, Πληροφορικής, Τμημάτων Πολυτεχνικών Σχολών ή και άλλων Τμημάτων συναφών αντικειμένων, 

   καθώς και Τμημάτων Τ.Ε.Ι συναφών με το πρόγραμμα αντικειμένων. 

   Αίτηση μπορούν να υποβάλουν και τελειόφοιτοι φοιτητές που αναμένεται να έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους πριν τις εγγραφές στο ΔΠΜΣ. 

   Ο αριθμός των εισακτέων ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε είκοσι (20) φοιτητές ετησίως. 

   Στην επιλογή προσμετρώνται τα ακόλουθα κριτήρια

   1) ο βαθμός του πτυχίου
   2) η βαθμολογία στα προπτυχιακά μαθήματα τα σχετικά με το ΔΠΜΣ
   3) η επίδοση στην διπλωματική εργασία εάν αυτή προβλέπεται στο προπτυχιακό επίπεδο σπουδών
   4) η τυχόν ερευνητική/επαγγελματική δραστηριότητα του/της υποψηφίου/ας
   5) η αξιολόγηση συστατικών επιστολών
   6) η τεκμηρίωση επαρκούς γνώσης Αγγλικής (γνώση της αγγλικής γλώσσας σε επίπεδο τουλάχιστον Β2 με βάση το Κοινό Ευρωπαϊκό πλαίσιο αναφοράς για τις γλώσσες)
   7) τα αποτελέσματα της προσωπικής συνέντευξης
   8) επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος του υποψηφίου και
   9) γενικότερα προσόντα όπως προκύπτουν από το βιογραφικό του/της υποψηφίου/ας 

   Η προφορική συνέντευξη αποβλέπει στη διαπίστωση του κατά πόσο τα προσόντα που αναφέρονται στα υποβληθέντα δικαιολογητικά και στις συστατικές του επιστολές ανταποκρίνονται στη γενική κατάρτιση και τις ικανότητες του υποψήφιου. 

   Τέλη Φοίτησης και Υποτροφίες: Το Πρόγραμμα δεν προβλέπει τέλη φοίτησης ή υποτροφίες. Ενθαρρύνει τους φοιτητές να διεκδικήσουν ανταγωνιστική χρηματοδότηση των μεταπτυχιακών τους σπουδών είτε από την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης είτε από διάφορα Ιδρύματα και Ερευνητικά Ινστιτούτα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής. 

   Υποβολή Αίτησης και Δικαιολογητικών Υποβολή της αίτησης και των δικαιολογητικών γίνεται MONO ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας https://postgrad.cict.uoc.gr στην οποία οι υποψήφιοι θα πρέπει να δημιουργήσουν λογαριασμό χρήστη, να επεξεργαστούν την αίτησή τους, να επισυνάψουν (upload) τα δικαιολογητικά τους και να την υποβάλλουν οριστικά πριν τη λήξη της προθεσμίας. 

   Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν:

   1. Αίτηση συμμετοχής στην ιστοσελίδα https://postgrad.cict.uoc.gr και τα παρακάτω πιστοποιητικά ή αρχεία
   2. Για πτυχιούχους:
    2.1. Αντίγραφο Πτυχίου και 2
    2.2.
    Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας μαθημάτων

    Για πτυχιούχους Πανεπιστημίων του εξωτερικού Επιπρόσθετα καλούνται να υποβάλλουν πιστοποιητικό ισοτιμίας ή/και αντιστοιχίας του πτυχίου τους από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ή αντίγραφο της αίτησης που έχει κατατεθεί στον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (Η ισοτιμία θα πρέπει να να έχει γίνει αποδεκτή πριν το πέρας των σπουδών). Για τελειόφοιτους: Υποβάλλουν μόνο Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας μαθημάτων και Βεβαίωση περάτωσης σπουδών (εφόσον υπάρχει)

   1. Πιστοποιητικό γνώσης Αγγλικής γλώσσας σε επίπεδο τουλάχιστον Β2 ή εναλλακτικά τίτλο σπουδών από Εκπαιδευτικό Ίδρυμα αγγλόφωνης χώρας ή αγγλόφωνου προγράμματος σπουδών
   2. Αποδεικτικά επαγγελματικής ή ερευνητικής δραστηριότητας και διακρίσεων π.χ. επαγγελματικές πιστοποιήσεις, βραβεία, υποτροφίες αριστείας, κ.α.
   3. Κατάλογο δημοσιεύσεων και εργασιών σε συνέδρια εφόσον υπάρχουν (δείτε οδηγίες στο αρχείο ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ που συνοδεύει την προκήρυξη)
   4. Έκθεση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (1 σελίδα) στην οποία οι υποψήφιοι καλούνται να συνοψίσουν τους λόγους επιλογής του συγκεκριμένου προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών.
   5. Δύο (2) συστατικές επιστολές οι οποίες θα σταλούν απ’ ευθείας στη γραμματεία (βλ. παρακάτω) από τους συντάκτες και όχι από τους υποψηφίους.
   6. Φωτογραφία 

   Για τα σαρωμένα πιστοποιητικά και τα αρχεία Μπορείτε να επισυνάψετε μόνο αρχεία τύπου pdf. Μέγιστο επιτρεπόμενο μέγεθος κάθε αρχείου = 2MB. Συνολικό μέγιστο επιτρεπόμενο μέγεθος αρχείων = 20MB. 

   Για τη Φωτογραφία Μπορείτε να επισυνάψετε αρχεία τύπου: .png, .jpeg Μέγιστο Μέγεθος: 2MB Διαστάσεις: 200px x 200px 

   Για τις Συστατικές Επιστολές Οι συστατικές επιστολές πρέπει να σταλούν με e-mail και πρέπει να πληρούνται οι παρακάτω προϋποθέσεις. Η αποστολή του e-mail θα πρέπει:

   1. να γίνει από τον συντάκτη της συστατικής στις διευθύνσεις [email protected] KAI [email protected] με την ένδειξη «Συστατική για τον/την υποψήφιο/α κ. (ΕΠΩΝΥΜΟ) του ΔΠΜΣ «ΒΙΟΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ»
   2. να γίνει μέχρι και πριν τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων
   3. να γίνει από διεύθυνση e-mail του φορέα στον οποίο ανήκει/εργάζεται ο συντάκτης
   4. να περιλαμβάνει την ιδιότητα και πλήρη στοιχεία επικοινωνίας του συντάκτη 

   Προθεσμία Υποβολή της αίτησης και των δικαιολογητικών μέχρι και την 20/5/2020. 

   Οι συνεντεύξεις θα πραγματοποιηθούν στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης στο Ηράκλειο. Για την ημερομηνία και το αναλυτικό πρόγραμμα των συνεντεύξεων, οι υποψήφιοι θα ενημερωθούν από τη Γραμματεία μέσω e-mail. Για οποιαδήποτε πληροφορία, απευθυνθείτε στη Γραμματέα του ΔΠΜΣ, Μαρία Πανάγου ([email protected]), τηλ. 2810 394526.

  • Για την επιτυχή ολοκλήρωση του ΔΠΜΣ/ΒΠ και την απονομή του ΔΜΣ ο μεταπτυχιακός φοιτητής πρέπει να συγκεντρώσει εκατόν είκοσι (120) Πιστωτικές Μονάδες σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων (ECTS), και συγκεκριμένα: (α) εξήντα (60) ECTS από την επιτυχή παρακολούθηση υποχρεωτικών μαθημάτων (β) δεκαπέντε (15) ECTS από την επιτυχή παρακολούθηση μαθημάτων επιλογής και (γ) σαράντα πέντε (45) ECTS από την επιτυχή εκπόνηση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας.

   Υπάρχει η δυνατότητα αναγνώρισης μαθημάτων (από τις προηγούμενες σπουδές του ΜΦ) και κατοχύρωσης των αντίστοιχων πιστωτικών μονάδων στο Α’ εξάμηνο Σπουδών.

   Το (ενδεικτικό) πρόγραμμα σπουδών ανά εξάμηνο διαμορφώνεται ως εξής:

  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email