Θεωρία, Πράξη και Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου (M.A.Ed./Master of Arts in Education in Theory, Praxis and Evaluation of Educational Work)

 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ: 3,200€
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Σκοπός του ΠΜΣ «Θεωρία, Πράξη και Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου» είναι η παροχή υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακής εκπαίδευσης στο επιστημονικό πεδίο της Παιδαγωγικής – Επιστημών της Εκπαίδευσης. Συγκεκριμένα, το ΠΜΣ επιδιώκει να προσφέρει στους πτυχιούχους που έχουν τη δυνατότητα να ασκήσουν εκπαιδευτικό έργο:
   α. επιστημονική εξειδίκευση σε ένα ευρύ φάσμα της σύγχρονης παιδαγωγικής επιστήμης και των επιστημών της εκπαίδευσης,
   β. ερευνητικές γνώσεις και δεξιότητες, ώστε να συνεισφέρουν στην παραγωγή νέας γνώσης στα σχετικά πεδία, και
   γ. επαγγελματικές γνώσεις, δεξιότητες και κριτήρια, ώστε να μπορούν να αντεπεξέρχονται στις νέες, πολυσύνθετες απαιτήσεις του σύγχρονου εκπαιδευτικού έργου.

   Δείτε αναλυτικά την προκήρυξη:

   Το Παιδαγωγικό Τμήμα Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, στο πλαίσιο της  λειτουργίας του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: «Θεωρία, Πράξη και Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου» (ΦΕΚ 5500 τεύχος Β΄7.12.2018, ΦΕΚ 3133, τεύχος Β΄6.8.2019), καλεί τους ενδιαφερομένους να καταθέσουν αίτηση για:

   •  Έως 20 θέσεις μεταπτυχιακών σπουδαστών για την Ειδίκευση «Διδασκαλία Ανθρωπιστικών Αντικειμένων και Εκπαιδευτική Αξιολόγηση»
   • Έως 25 θέσεις μεταπτυχιακών σπουδαστών για την Ειδίκευση «Διαπολιτισμική Εκπαίδευση»
    (Διευκρινίζεται ότι ο αριθμός των φοιτητών που θα επιλεγούν ανά ειδίκευση ενδέχεται να είναι μικρότερος του ορίου που αναγράφεται και εξαρτάται από την γενική επίδοση των υποψηφίων)

   Η φοίτηση θα ξεκινήσει στο χειμερινό εξάμηνο του ακαδ. έτους 2020-2021. Η παρακολούθηση του Προγράμματος προϋποθέτει την καταβολή διδάκτρων 800 Ευρώ για καθένα από τα 4 εξάμηνα φοίτησης.

   Οι υποψήφιοι, λόγω των έκτακτων συνθηκών που δημιούργησε η πανδημία, πρέπει να αποστείλουν τα παρακάτω δικαιολογητικά σε αρχεία pdf (κατά προτίμηση με we transfer) αποκλειστικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση του ΠΜΣ ΘΕΠΑΕΕΕ: [email protected]

   1. Αίτηση συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής (βρίσκεται αναρτημένη στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ http://thepae.ppp.uoa.gr/).
   2. Βιογραφικό σημείωμα (σε αρχείο pdf) στο οποίο να αναφέρονται αναλυτικά οι σπουδές, η διδακτική, επαγγελματική και ερευνητική εμπειρία, καθώς και η επιστημονική και η κοινωνική δραστηριότητα (τα δικαιολογητικά από την παρακολούθηση συνεδρίων, ημερίδων, προγραμμάτων κλπ. θα πρέπει να επισυνάπτονται στο mail σκαναρισμένα).
   3. Αντίγραφο πτυχίου ή πτυχίων (ευκρινές φωτοαντίγραφο πρωτότυπου ή επικυρωμένου τίτλου) ή βεβαίωση του Τμήματος για την περάτωση των σπουδών τους (όπου θα αναγράφεται ο βαθμός πτυχίου).
   4. Πιστοποιητικό Αναλυτικής Βαθμολογίας (ευκρινές φωτοαντίγραφο πρωτότυπου ή επικυρωμένου τίτλου).
   5. Πιστοποιητικό κατοχής ξένης γλώσσας Β2 και πλέον (ευκρινές φωτοαντίγραφο πρωτότυπου ή επικυρωμένου τίτλου). Σε περίπτωση που ο υποψήφιος/η υποψήφια δεν έχει ούτε πιστοποιητικό επιπέδου Β2, δεν έχει δικαίωμα να υποβάλει αίτηση στο ΠΜΣ.
   6. Δημοσιεύσεις, ανακοινώσεις σε συνέδρια (αν υπάρχουν).
   7. Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986, στην οποία ο υποψήφιος/η υποψήφια δηλώνει ότι μπορεί να ανταποκριθεί πλήρως στις απαιτήσεις της υποχρεωτικής φοίτησης σύμφωνα με τον Κανονισμό Σπουδών του ΠΜΣ και την προκήρυξη αυτή.
   8. Αστυνομική Ταυτότητα (δύο όψεων).
   9. Σύντομο κείμενο (έως 200 λέξεις), στο οποίο ο υποψήφιος/η υποψήφια θα εκθέτει τους λόγους επιλογής της Ειδίκευσης του συγκεκριμένου ΠΜΣ.

   Οι απόφοιτοι από ιδρύματα της αλλοδαπής πρέπει να αποστείλουν πιστοποιητικό αντιστοιχίας και ισοτιμίας του πτυχίου τους από τον ΔΟΑΤΑΠ, σύμφωνα με το άρ. 34, παρ. 7 του ν. 4485/2017, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 101 παρ. 5 του ν. 4547/2018.

   Η επιλογή των εισακτέων πραγματοποιείται: Για τις ειδικεύσεις: Διδασκαλία Ανθρωπιστικών Αντικειμένων και Εκπαιδευτική Αξιολόγηση και Διαπολιτισμική Εκπαίδευση: α/ με συνεκτίμηση προσόντων και β/ με προφορική συνέντευξη, βάσει της ακόλουθης κατανομής:
   -Βαθμός Πτυχίου: 20%.
   -Βαθμολογία γνωστικών αντικειμένων ειδίκευσης στον προπτυχιακό κύκλο σπουδών: 15%.
   -Πιστοποιημένη γνώση ξένων γλωσσών πέραν της υποχρεωτικής: 5%.
   -Επιπλέον προσόντα (κατοχή δεύτερου πτυχίου Α’ ή Β’ κύκλου σπουδών, συγγραφικό και ερευνητικό έργο, συμμετοχή σε συνέδρια, επιμόρφωση): 20%
   -Συνέντευξη: 40%.

   Με βάση τα συνολικά κριτήρια, η ΣΕ καταρτίζει τον πίνακα αξιολόγησης των φοιτητών και τον καταθέτει προς έγκριση στη Συνέλευση.

   Καμία αίτηση δεν θα εξετάζεται εάν δεν είναι πλήρης.

   Σε όλα τα αποστελλόμενα αρχεία, οι υποψήφιοι πρέπει να γράφουν στον εξωτερικό τίτλο του αρχείου πρώτα το ονοματεπώνυμό τους και μετά το περιεχόμενο του αρχείου. Π.χ.: Νίκος Παυλίδης_Βιογραφικό σημείωμα

   Δικαίωμα να υποβάλουν αίτηση έχουν:

   Α.Για την Ειδίκευση «Διδασκαλία Ανθρωπιστικών Αντικειμένων και Εκπαιδευτική Αξιολόγηση» οι πτυχιούχοι των Τμημάτων Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας, Φιλοσοφίας-Παιδαγωγικής, Φιλολογίας, Ιστορίας και Αρχαιολογίας, Φιλοσοφίας και Κοινωνικών Σπουδών των Φιλοσοφικών Σχολών της χώρας ή ισότιμων και αντίστοιχων Τμημάτων της αλλοδαπής. Η λειτουργία της ειδίκευσης αυτής απαιτεί υποχρεωτική παρακολούθηση των μαθημάτων και πλήρη απασχόληση, και α μαθήματα της ειδίκευσης θα διεξάγονται μεταξύ των ωρών 9.00-16.00, και, σε ειδικές περιπτώσεις, τα Σάββατα 9.00-15.00.

   Β.Για την Ειδίκευση «Διαπολιτισμική Εκπαίδευση» οι πτυχιούχοι όλων των Τμημάτων που καταρτίζουν εκπαιδευτικούς για την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Η λειτουργία της ειδίκευσης αυτής απαιτεί υποχρεωτική παρακολούθηση των μαθημάτων και πλήρη απασχόληση, και τα μαθήματα θα διεξάγονται μεταξύ των ωρών 14.30-19.00 και, σε ειδικές περιπτώσεις, τα Σάββατα 9.00-15.00.

   Για την απόκτηση του ΔΜΣ απαιτούνται συνολικά εκατόν είκοσι (120) πιστωτικές μονάδες (ECTS). Η χρονική διάρκεια για τις σπουδές που οδηγούν στην απονομή του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) του συγκεκριμένου Προγράμματος ορίζεται σε τέσσερα (4) εξάμηνα. Ο ανώτατος επιτρεπόμενος χρόνος ολοκλήρωσης των σπουδών, ορίζεται στα έξι (6) ακαδημαϊκά εξάμηνα.

   Η Γραμματεία του Π.Μ.Σ. «Θεωρία, Πράξη και Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου» εδρεύει στο Εργαστήριο Πειραματικής Παιδαγωγικής, (γρ. 547), Φιλοσοφική Σχολή, 5ος όροφος, Πανεπιστημιούπολη – Τ.Κ. 15784 Ιλίσια, γραφείο 547.

   Τα δικαιολογητικά θα αποστέλλονται ηλεκτρονικά από την Δευτέρα 11/5/2020 έως και την Παρασκευή 28.8.2020, αποκλειστικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση:[email protected]

  • Για την απόκτηση ΔΜΣ απαιτούνται συνολικά 120 (εκατόν είκοσι) πιστωτικές μονάδες (ECTS).

   Κατά τη διάρκεια των σπουδών, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές (ΜΦ)1 υποχρεούνται σε παρακολούθηση και επιτυχή εξέταση μεταπτυχιακών μαθημάτων, συγγραφή επιστημονικών εργασιών, διεξαγωγή έρευνας (στο πλαίσιο μαθημάτων/πρακτικής άσκησης/εκπόνησης διπλωματικής εργασίας), καθώς και σε εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.

   Η διδασκαλία των μαθημάτων γίνεται διά ζώσης, καθώς και με μέσα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (σε ποσοστό που δεν θα υπερβαίνει το 35% των διδασκόμενων μαθημάτων παρ. 3, αρ. 30, ν. 4485/2017).

   Τα μαθήματα οργανώνονται σε εξάμηνα, πραγματοποιούνται σε εβδομαδιαία βάση και διεξάγονται στην ελληνική γλώσσα.

   Α. Το πρόγραμμα των μαθημάτων ανά Ειδίκευση διαμορφώνεται ως εξής:

   Ειδίκευση 1: «Διδασκαλία Ανθρωπιστικών Αντικειμένων και Εκπαιδευτική Αξιολόγηση»

   Α’ Εξάμηνο
   Επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών και διδασκαλία (Γενικό μάθημα για όλες τις κατευθύνσεις) (9 ECTS)
   Εκπαιδευτικά Προγράμματα Διδασκαλία, Μάθηση και Αξιολόγηση (7 ECTS)
   Μεθοδολογία Εκπαιδευτικής Έρευνας (7 ECTS)

   Μαθήματα Επιλογής (1 από 5)
   ή Εισαγωγικό μάθημα Κατεύθυνσης 2 (7 ECTS)
   ή Εισαγωγικό μάθημα Κατεύθυνσης 3 (7 ECTS)
   ή Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης (7 ECTS)
   ή Εισαγωγικό Μάθημα Ψηφιακών Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση: Παιδαγωγική Αξιοποίηση Ψηφιακών Τεχνολογιών (7 ECTS)
   ή Περιβαλλοντική εκπαίδευση και μάθηση για την αειφορία (7 ECTS)
   Σύνολο 30 ECTS

   Β’ Εξάμηνο
   Αξιολόγηση της Επίδοσης των Μαθητών (7 ECTS)
   Μεθοδολογία της Διδασκαλίας Ανθρωπιστικών Αντικειμένων (i. Αρχαίων Ελληνικών, ii Νεοελληνικής Γλώσσας, iii. Λογοτεχνίας, iv. Ιστορίας) (16 ECTS)
   Αξιολόγηση Σχολικών Μονάδων και των Εκπαιδευτικών (7 ECTS)
   Σύνολο 30 ECTS

   Γ’ Εξάμηνο
   Πρακτική Άσκηση: Διδασκαλία, Έρευνα και Αξιολόγηση στο Σχολικό Περιβάλλον (αντιστοιχεί σε 500 ώρες απασχόλησης) (20 ECTS)
   Προπαρασκευή Διπλωματικής Εργασίας-Ανάπτυξη Ερευνητικών Δεξιοτήτων (10 ECTS)
   Σύνολο 30 ECTS

   Δ’ Εξάμηνο ECTS
   Εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας (30 ECTS)

   Ειδίκευση 2: «Διαπολιτισμική Εκπαίδευση»

   Α’ Εξάμηνο
   Επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών και διδασκαλία (Γενικό μάθημα για όλες τις κατευθύνσεις) (9 ECTS)
   Εισαγωγή στη Διαπολιτισμική Εκπαίδευση (7 ECTS)

   Μαθήματα Επιλογής (2 από 5)
   ή Εισαγωγικό μάθημα Κατεύθυνσης 1 (7 ECTS)
   ή Εισαγωγικό μάθημα Κατεύθυνσης 3 (7 ECTS)
   ή Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης (7 ECTS)
   ή Εισαγωγικό Μάθημα Ψηφιακών Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση: Παιδαγωγική Αξιοποίηση Ψηφιακών Τεχνολογιών (7 ECTS)
   ή Περιβαλλοντική εκπαίδευση και μάθηση για την αειφορία (7 ECTS)
   Σύνολο 30 ECTS

   Β’ Εξάμηνο
   Θεωρητικές Προσεγγίσεις του Πολυπολιτισμικού Φαινομένου σε Μακρό και Μικροεπίπεδο (8 ECTS)
   Μεθοδολογία και Πράξη της Διαπολιτισμικής Έρευνας (7 ECTS)
   Διαπολιτισμική Σχολική Ψυχολογία (7 ECTS)
   Διαπολιτισμική Μάθηση και Εκπαιδευτική Πολιτική (8 ECTS)
   Σύνολο 30 ECTS

   Γ’ Εξάμηνο
   Πρακτική Άσκηση στο Σχολικό Περιβάλλον (αντιστοιχεί σε 500 ώρες απασχόλησης) – (20 ECTS)
   Προπαρασκευή Διπλωματικής Εργασίας-Ανάπτυξη Ερευνητικών Δεξιοτήτων (10 ECTS)
   Σύνολο 30 ECTS

   Δ’ Εξάμηνο ECTS
   Εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας (30 ECTS)

   Ειδίκευση 3: Ειδική Αγωγή

   Α’ Εξάμηνο
   Επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών και διδασκαλία (Γενικό μάθημα για όλες τις κατευθύνσεις) (9 ECTS)
   Εισαγωγικό μάθημα στην Ειδική Αγωγή (7 ECTS)

   Μαθήματα Επιλογής (2 από 5)
   ή Εισαγωγικό μάθημα Κατεύθυνσης 1 (7 ECTS)
   ή Εισαγωγικό μάθημα Κατεύθυνσης 2 (7 ECTS)
   ή Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης (7 ECTS)
   ή Εισαγωγικό Μάθημα Ψηφιακών Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση: Παιδαγωγική Αξιοποίηση Ψηφιακών Τεχνολογιών (7 ECTS)
   ή Περιβαλλοντική εκπαίδευση και μάθηση για την αειφορία (7 ECTS)
   Σύνολο 30 ECTS

   Β’ Εξάμηνο
   Μεθοδολογία Έρευνας στην Ειδική Αγωγή (8 ECTS)
   Εφαρμοσμένη Ανάλυση της Συμπεριφοράς (6 ECTS)
   Προπαρασκευή Διπλωματικής Εργασίας-Ανάπτυξη Ερευνητικών Δεξιοτήτων (6 ECTS)
   Πρακτική Άσκηση 1 (αντιστοιχεί σε 250 ώρες απασχόλησης) – (10 ECTS)
   Σύνολο 30 ECTS

   Γ’ Εξάμηνο
   Νέες Τάσεις και Προοπτικές στην Ειδική Αγωγή (6 ECTS)
   Διαταραχές Μάθησης και Συμπεριφοράς: Διάγνωση και Αντιμετώπιση (6 ECTS)
   Αναπτυξιακές Διαταραχές: Διάγνωση, Αντιμετώπιση και Συμβουλευτική της Οικογένειας (8 ECTS)
   Πρακτική Άσκηση 2 (αντιστοιχεί σε 250 ώρες απασχόλησης) – (10 ECTS)
   Σύνολο 30 ECTS

   Δ’ Εξάμηνο ECTS
   Εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας (30 ECTS)

  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   One thought on “Θεωρία, Πράξη και Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου (M.A.Ed./Master of Arts in Education in Theory, Praxis and Evaluation of Educational Work)

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email