Θεατρικές & Κινηματογραφικές Σπουδές

 • Panepistimiop kritis
 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ: ,
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full time/Part-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Αντικείμενο και σκοπός του Δ.Π.Μ.Σ. είναι η από κοινού προαγωγή της επιστήμης και της έρευνας στις ιστορικές και θεωρητικές σπουδές του θεάτρου και του κινηματογράφου και η δημιουργία εξειδικευμένων ερευνητών και ερευνητριών στην κριτική μελέτη και επιστημονική αξιοποίηση του θεάτρου και του κινηματογράφου, καταλλήλως καταρτισμένων να απασχοληθούν σε θέσεις στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, να συμμετάσχουν σε ανταγωνιστικά ερευνητικά προγράμματα και να ακολουθήσουν διδακτορικές σπουδές που θα τους επιτρέψουν να στελεχώσουν πανεπιστημιακά τμήματα, ερευνητικά κέντρα και ινστιτούτα της Ελλάδας και του εξωτερικού.

   Δείτε την τελευταία προκήρυξη:

    

   Το Τμήμα Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης πρόκειται να δεχθεί κατόπιν εξετάσεων έως και 15 πτυχιούχους στο Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Θεατρικές και Κινηματογραφικές Σπουδές» που οδηγεί στη λήψη Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ).

   Η υποβολή της αίτησης και των δικαιολογητικών γίνεται μόνο ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας https://postgrad.cict.uoc.gr από τις 15/6/2020 έως και τις 7/9/2020.

   Οι υποψήφιοι/-ες θα πρέπει, από την επιλογή «συνδεθείτε», να δημιουργήσουν λογαριασμό χρήστη συμπληρώνοντας τα πεδία για την εγγραφή νέου χρήστη ή αν έχουν ήδη εγγραφεί, να εισαχθούν με τα στοιχεία τους και να επιλέξουν «Προγράμματα Μεταπτυχιακών σπουδών». Στη συνέχεια να ενεργοποιήσουν από την ενότητα Φιλοσοφική Σχολή / Τμήμα Φιλολογίας / Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Θεατρικές και Κινηματογραφικές Σπουδές» την επιλογή «Αίτηση Υποψηφιότητας» ή «Η αίτησή μου», να συμπληρώσουν τα σχετικά πεδία, να αναρτήσουν (upload) όλα τα δικαιολογητικά στην ενότητα «Επισυναπτόμενα Δικαιολογητικά» και να την υποβάλουν οριστικά πριν από τη λήξη της προθεσμίας.

   Τα δικαιολογητικά που πρέπει απαραίτητα να υποβληθούν με την αίτηση είναι:

   1. Αντίγραφο πτυχίου ή, σε περίπτωση που ο/η υποψήφιος/-α δεν έχει ακόμα ορκιστεί, βεβαίωση περάτωσης σπουδών στην οποία να αναφέρεται συγκεκριμένος βαθμός πτυχίου. Για τους/τις πτυχιούχους των Α.Ε.Ι. εξωτερικού απαιτείται το αντίγραφο πτυχίου να συνοδεύεται από επίσημη μετάφραση και από πιστοποιητικό αντιστοιχίας ή ισοτιμίας από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ή βεβαίωση του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ότι έχουν ήδη καταθέσει το πτυχίο τους για αναγνώριση. Σύμφωνα με το άρθρο 34 παράγραφος 7 του Ν. 4485/2017, Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών δεν απονέμεται σε φοιτητή του οποίου ο τίτλος σπουδών από ίδρυμα της αλλοδαπής δεν έχει αναγνωριστεί από το ΔΟΑΤΑΠ.
   2. Πιστοποιητικό σπουδών με αναλυτική βαθμολογία προπτυχιακών μαθημάτων.
   3. Βιογραφικό σημείωμα στο οποίο να αναφέρονται αναλυτικά οι σπουδές, η επιστημονική δραστηριότητα, και ενδεχόμενη επαγγελματική ή/και ερευνητική εμπειρία του/της υποψήφιου/-ιας.
   4. Αντίγραφα πιστοποιητικών γνώσης ξένων γλωσσών επιπέδου τουλάχιστον Β2. (π.χ. επίπεδο Lower για την αγγλική, DELFB2 για τη γαλλική, ZERTIIFIKATB2 για τη γερμανική και CELI3 για την ιταλική).
   5. Γραπτή πρόταση ως προς την επιλογή υποβολής αίτησης για σπουδές στο Δ.Π.Μ.Σ. Θεατρικών και Κινηματογραφικών Σπουδών.
   6. Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου για τους/τις αλλοδαπούς/-ές υποψηφίους/-ες.
   7. Δικαιολογητικά που αφορούν κάθε άλλο έργο ή δραστηριότητα που κατά την κρίση της υποψήφιας ή του υποψήφιου μπορεί να βοηθήσει στην επιλογή της/του. Πτυχιακή/διπλωματική ή μία (1) σεμιναριακή εργασία στην ελληνική ή την αγγλική γλώσσα, στην περίπτωση που έχει εκπονηθεί από τον υποψήφιο ή την υποψήφια στο πλαίσιο προηγούμενου προγράμματος σπουδών που έχει ολοκληρώσει, ή μία (1) επιστημονική δημοσίευση, στην περίπτωση ύπαρξής της.
   8. Πιστοποιητικό επάρκειας ελληνικής γλώσσας για τους/τις αλλοδαπούς/-ές υποψήφιους/-ες.

   Τα αντίγραφα των παραπάνω δεν απαιτείται να είναι επικυρωμένα. Πρέπει όμως να είναι πλήρη, ευκρινή και ευανάγνωστα. Για όσους από τους υποψηφίους επιτύχουν στις εισαγωγικές εξετάσεις θα γίνει έλεγχος γνησιότητας των τίτλων. Τα αρχεία που θα αναρτηθούν στο σύστημα υποβολής αιτήσεων πρέπει να είναι σε μορφή PDF, το κάθε ένα από αυτά πρέπει να έχει μέγεθος έως 2MB ενώ το συνολικό μέγεθος όλων των δικαιολογητικών δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 20MB. Κάθε δικαιολογητικό πρέπει να είναι σε ένα ενιαίο και ανεξάρτητο αρχείο PDF. Δεν γίνονται αποδεκτά δικαιολογητικά με μερική αποτύπωση των σελίδων καθώς και φωτογραφίες των δικαιολογητικών.

   Επιπλέον πρέπει να υποβληθούν δύο συστατικές επιστολές οι οποίες δεν κατατίθενται από τους υποψηφίους αλλά αποστέλλονται στη Γραμματεία απευθείας από τους συντάκτες τους είτε ταχυδρομικά στη διεύθυνση: Πανεπιστήμιο Κρήτης – Τμήμα Φιλολογίας – ΠΜΣ – 74100 Ρέθυμνο είτε στο email: [email protected] και από λογαριασμό email που ανήκει στον συντάκτη. Θα πρέπει επίσης απαραίτητα να υπάρχει η ένδειξη «Συστατική Επιστολή», η αναφορά του ονόματος του υποψηφίου καθώς και το όνομα, η ιδιότητα και τα στοιχεία επικοινωνίας με τον συντάκτη.

   Η αποστολή των συστατικών επιστολών πρέπει να έχει γίνει έως και τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων. Εναλλακτικά μπορούν να κατατεθούν τα στοιχεία επικοινωνίας δύο (2) καθηγητών ή καθηγητριών με ανάλογη γνώση του υποψήφιου ή της υποψήφιας. Σε περίπτωση που δεν υποβληθούν συστατικές επιστολές ή στοιχεία επαφής καθηγητών ή καθηγητριών ο υποψήφιος μπορεί να προχωρήσει στην υποβολή της αίτησης χωρίς αυτές.

   Η γραπτή εξέταση θα γίνει στις 14/9/2020 και από τις 11:30 έως τις 14:30. Η προφορική εξέταση θα επιδιωχθεί να γίνει αργότερα την ίδια μέρα (14/9/2020) ή την επομένη, (15/9/2020) – οι υποψήφιοι θα ενημερωθούν κατά τη διάρκεια της γραπτής εξέτασης.

   Η φοίτηση είναι δωρεάν και αρχίζει το Σεπτέμβριο του 2020. Η πλήρης φοίτηση διαρκεί 4 εξάμηνα ενώ προβλέπεται, ως δυνατότητα, και ένα εξάμηνο παράτασης.. Η μερική φοίτηση διαρκεί 7 εξάμηνα ενώ προβλέπεται, ως δυνατότητα, και ένα εξάμηνο παράτασης. Η παρακολούθηση των μαθημάτων είναι υποχρεωτική κατά τα 3 πρώτα εξάμηνα με πλήρη φοίτηση και κατά τα 6 πρώτα εξάμηνα για τη μερική φοίτηση ενώ στο επόμενο και τελευταίο εξάμηνο γίνεται η συγγραφή της Διπλωματικής Εργασίας.

   Στην ιστοσελίδα www.philology.uoc.gr/postgraduate υπάρχουν πληροφορίες σχετικά με τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών και το Πρόγραμμα Σπουδών καθώς και η εξεταστέα ύλη ανά κατεύθυνση. Επίσης, κάθε ενδιαφερόμενος/-νη μπορεί να απευθύνεται στη Γραμματεία του Τμήματος στο τηλέφωνο 2831077306, κ. Γιώργο Μοτάκη, καθώς και στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]

  • Το σύνολο των Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) που απαιτείται για την απονομή του τίτλου του Δ.Μ.Σ. στο Δ.Π.Μ.Σ. στις Θεατρικές και Κινηματογραφικές Σπουδές ορίζεται σε εκατόν είκοσι (120). Κάθε φοιτητής και φοιτήτρια υποχρεούται να παρακολουθήσει, να ολοκληρώσει και να αξιολογηθεί επιτυχώς σε έξι (6) μεταπτυχιακά σεμινάρια διαφορετικού περιεχομένου και να συγγράψει διπλωματική εργασία.

   Τα έξι (6) μεταπτυχιακά σεμινάρια θα αφορούν γνωστικά αντικείμενα θεατρικών και κινηματογραφικών σπουδών, σχετικών με το ελληνικό και παγκόσμιο θέατρο και τον ελληνικό και παγκόσμιο κινηματογράφο, και σε ένα ποσοστό και συναφών επιστημών, όπως διευκρινίζεται από τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών του Δ.Π.Μ.Σ. στις Θεατρικές και Κινηματογραφικές Σπουδές. Κάθε σεμινάριο θα διαρκεί τρεις ώρες εβδομαδιαίως επί δεκατρείς εβδομάδες και θα πιστώνεται με δεκαπέντε (15) πιστωτικές μονάδες ECTS.

   Η διπλωματική εργασία μπορεί είτε να συνδυάζει θεατρική και κινηματογραφική έρευνα είτε να εξειδικεύεται σε θεατρική ή σε κινηματογραφική έρευνα και θα πιστώνεται με τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες ECTS.

   Ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών

   Το ενδεικτικό πρόγραμμα των μεταπτυχιακών σεμιναρίων και της εκπόνησης διπλωματικής εργασίας στο Δ.Π.Μ.Σ. ορίζεται ως εξής:

    

   Εξάμηνο Μάθημα ECTS

    

   • Α΄ Πηγές της Ιστορίας του Νεοελληνικού Θεάτρου 15
   • Α΄ Ιστορία και ιστοριογραφία του κινηματογράφου 15

   Σύνολο Εξαμήνου Α 30

    

   • Β΄ Θεωρία του Θεάτρου 15
   • Β΄ Κινηματογραφική Διασκευή 15

   Σύνολο Εξαμήνου Β 30

    

   • Γ΄ Πρόσληψη αρχαίου θεάτρου 15
   • Γ΄ Θεωρία του κινηματογράφου 15

   Σύνολο Εξαμήνου Γ 30

    

   • Δ΄ Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία 30

   Σύνολο Εξαμήνου Δ 30

   Σύνολο Μ.Δ.Ε. 120

   Τροποποίηση του προγράμματος των σεμιναρίων, πλήρους και μερικής φοίτησης, ανακατανομή σεμιναρίων μεταξύ των εξαμήνων και κάθε άλλο σχετικό θέμα ρυθμίζονται ειδικότερα στον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών του Δ.Π.Μ.Σ.. Μέρος του προγράμματος σπουδών μπορεί να διεξάγεται και με μέσα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης στο πλαίσιο του ν. 4485/2017, άρθρο 30, παρ. 3».

    

    

  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email