Ρευματολογία – Μυοσκελετική Υγεία (ΜSc, Rheumatology-Musculoskeletal Health)

 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ: 3,000€
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) στη «Ρευματολογία – Μυοσκελετική Υγεία» έχει ως αντικείμενο την υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακή εκπαίδευση, την προαγωγή της γνώσης και την έρευνα στην Ρευματολογία και μυοσκελετική υγεία.

   Σκοπός του ΠΜΣ είναι:
   • Να εκπαιδεύσει και να εξειδικεύσει νέους επιστήμονες στο αναπτυσσσόμενο πεδίο της Ρευματολογίας και μυοσκελετικής υγείας.
   • Να προάγει την συντονισμένη διαγνωστική προσέγγιση και θεραπευτική διαχείριση ασθενών με ρευματικές και μυοσκελετικές παθήσεις από καλά εκπαιδευμένη ομάδα επαγγελματιών υγείας (ιατρούς, νοσηλευτές, φυσικοθεραπευτές κ.λπ.).
   • Να προάγει πολιτικές πρόληψης των συχνότερων ρευματολογικών και μυοσκελετικών παθήσεων

   Δείτε την προκήρυξη:

   Η Ιατρική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, ανακοινώνει τη λειτουργία του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) διάρκειας τριών διδακτικών εξαμήνων (1½ έτους), το οποίο οδηγεί στην απονομή Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) στην «Ρευματολογία-Μυοσκελετική Υγεία» Sc, RheumatologyMusculoskeletal Health.

   Το πρόγραμμα αρχίζει τον Οκτώβριο του 2020 και περιλαμβάνει τρία (3) διδακτικά εξάμηνα για την απόκτηση του ΔΜΣ.

   Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί κατόπιν επιλογής:

   – κάτοχοι τίτλου του Α΄ κύκλου σπουδών των Τμημάτων Ιατρικής και άλλων τμημάτων συναφούς γνωστικού αντικειμένου (Επιστημών Υγείας, Νοσηλευτικής) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών (αναγνωρισμένων από τον ΔΟΑΤΑΠ) ιδρυμάτων της αλλοδαπής,

   – απόφοιτοι Τμημάτων Νοσηλευτικής, Φυσικοθεραπείας και λοιπών Επιστημών Υγείας ΤΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων της αλλοδαπής.

   Ο αριθμός των εισακτέων θα είναι 40 ανά έτος εισαγωγής κατ’ ανώτατο όριο. Η εγγραφή στο ΠΜΣ συνεπάγεται συνεισφορά κάθε φοιτητή στα σχετικά λειτουργικά έξοδα, η οποία ανέρχεται σε 1.000 Ευρώ ανά εξάμηνο. Τα δίδακτρα καταβάλλονται στην αρχή κάθε εξαμήνου σε μία (1) δόση.

   Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τα ακόλουθα δικαιολογητικά είτε ηλεκτρονικά (στη διεύθυνση, [email protected]) είτε απευθείας στην Γραμματεία του Π.Μ.Σ. (Β’ Παθολογική Κλινική, Μονάδα Κλινικής Ανοσολογίας-Ρευματολογίας, Ιπποκράτειο ΓΝΑ, Αθήνα, Τηλ.: 213-2088516/Fax: 213-2088399)

   Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 30η Ιουλίου 2020

   Απαιτούμενα διακαιολογητικά

   1. Αίτηση Συμμετοχής (επισυνάπτεται στην προκήρυξη)
   2. Βιογραφικό σημείωμα
   3. Αντίγραφο πτυχίου ή βεβαίωση περάτωσης σπουδών με συνοπτική βαθμολογία όλων των ετών σπουδών

   Επισημαίνεται ότι θα γίνονται αποδεκτές και αιτήσεις που θα συνοδεύονται από δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία θα δηλώνεται ότι αναμένεται η επιτυχής ολοκλήρωση των προπτυχιακών σπουδών και θα αναφέρονται αναλυτικά τα μαθήματα που εκκρεμούν για την εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου. Σε αυτή την περίπτωση και εφόσον ο/η υποψήφιος/α γίνει δεκτός/ή στο Π.Μ.Σ. θα πρέπει να προσκομίσει τη βεβαίωση ολοκλήρωσης των σπουδών και το αντίγραφο πτυχίου.

   1. Αντίγραφο σχετικού μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών (εάν υπάρχει)
   2. Αντίγραφο διπλωματικής/πτυχιακής εργασίας (εάν υπάρχει)
   3. Αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας και επιστημονικής/ερευνητικής δραστηριότητας
   4. Φωτοτυπία δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας
   5. Σύντομο σημείωμα στο οποίο θα αναφέρεται ο λόγος συμμετοχής του/της υποψηφίου στο ΠΜΣ «Ρευματολογία-Μυοσκελετική Υγεία»
   6. Δύο συστατικές επιστολές (αποστέλλονται απευθείας από τους συστήνοντες στην ηλεκτρονική διεύθυνση: [email protected] εντός της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων).
   7. Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας αγγλικής γλώσσας

   Διαδικασία επιλογής

   Η επιλογή γίνεται σε δύο στάδια. Κατά το πρώτο στάδιο εξετάζονται οι φάκελοι των υποψηφίων και στη συνέχεια όσοι υποψήφιοι πληρούν τις προϋποθέσεις θα κληθούν για προφορική συνέντευξη από την ειδική Επιτροπή Επιλογής Μεταπτυχιακών Φοιτητών (ΕΕΜΦ).

   Οι υποψήφιοι θα ενημερώνονται από τη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. για τον τόπο και την ώρα της προσωπικής συνέντευξης.

   Η επιλογή των εισακτέων πραγματοποιείται με βάση τα ακόλουθα κριτήρια:

   • Βαθμός πτυχίου σε ποσοστό 30%
   • Συστατικές επιστολές σε ποσοστό 20%
   • Προφορική συνέντευξη σε ποσοστό 20%
   • Μέσος όρος βαθμολογίας σε τρία προπτυχιακά μαθήματα σχετικά με το γνωστικό αντικείμενο του ΠΜΣ σε ποσοστό 5%
   • Επίδοση σε Διπλωματική εργασία (όπου αυτή προβλέπεται στον Α΄ κύκλο σπουδών) σε ποσοστό 5%
   • Πιστοποιημένη γνώση αγγλικής γλώσσας σε ποσοστό 5%
   • Κατοχή δεύτερου πτυχίου Α΄ ή Β΄ κύκλου σπουδών σε ποσοστό 5%
   • Ερευνητική δραστηριότητα σε ποσοστό 5%
   • Δημοσιεύσεις σε ποσοστό 5%

   Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με την Γραμματεία του Π.Μ.Σ. στην ηλεκτρονική διεύθυνση: [email protected] ή στο τηλέφωνο 213-2088516.

  • Για την απόκτηση ΔΜΣ απαιτούνται συνολικά ενενήντα (90) πιστωτικές μονάδες (ECTS). Κατά τη διάρκεια των σπουδών, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές υποχρεούνται σε παρακολούθηση και επιτυχή εξέταση μεταπτυχιακών μαθημάτων καθώς και σε εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας. Τα μαθήματα διεξάγονται στην ελληνική γλώσσα. Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του προγράμματος ορίζεται σε τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα.

   ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

   Α΄ Εξάμηνο

   1. Εισαγωγή στη ρευματολογία-μυοσκελετική υγεία – Eπιδημιολογία ρευματικών – μυοσκελετικών παθήσεων (6 ECTS)
   2. Δομή και λειτουργία μυοσκελετικού – ανοσοποιητικού συστήματος (6 ECTS)
   3. Φλεγμονώδεις αρθρίτιδες – Συστηματικές ρευματικές ρευματικές παθήσεις (8 ECTS)
   4. Εκφυλιστικές παθήσεις αρθρώσεων – Ρευματισμοί μαλακών μορίων – Άλλες παθήσεις (10 ECTS)
    Φροντιστήριο κλινικής εξάσκησης: Κλινική εξέταση ασθενών με ρευματικές μυοσκελετικές παθήσεις.

   Β΄Εξάμηνο

   1. Ο ρόλος της φυσικοθεραπείας – εργοθεραπείας στη θεραπεία ρευματικών παθήσεων (10 ECTS)
    Φροντιστήριο κλινικής εξάσκησης: Φυσιοθεραπεία, εργoθεραπεία και αποκατάσταση ασθενών με ρευματικές και μυοσκελετικές παθήσεις
   2. Ο νοσηλευτικός ρόλος στη θεραπεία ρευματικών παθήσεων (4 ECTS)
    Φροντιστήριο κλινικής εξάσκησης: Νοσηλεία ασθενών με ρευματικές παθήσεις
   3. Μυοσκελετικές κακώσεις – Χειρουργική αντιμετώπιση μυοσκελετικών παθήσεων (10 ECTS)
    Φροντιστήριο κλινικής εξάσκησης: Απεικόνιση – Εργαστήριο στις ρευματικές/μυοσκελετικές παθήσεις
   4. Γενικές αρχές αντιμετώπισης χρόνιου πόνου σε ασθενείς με ρευματικές-μυοσκελετικές παθήσεις – Η οπτική των ασθενών με ρευματικές – μυοσκελετικές παθήσεις (6 ECTS)

   Γ’ Εξάμηνο

   1. Εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας (30 ECTS)
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   One thought on “Ρευματολογία – Μυοσκελετική Υγεία (ΜSc, Rheumatology-Musculoskeletal Health)

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email