Loading...

Ψηφιακό Μαρκετινγκ – Digital Marketing

 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ: 2850
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ: ,
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full time/Part-time
  bookmark
  Share
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Στόχος του ΠΜΣ «Ψηφιακό Μάρκετινγκ» (Digital Marketing MSc) αποτελεί η ανάδειξη μιας νέας γενιάς επαγγελματιών στo χώρο του Μarketing. Εκπαιδεύσου στις δυνατότητες και αξιοποίησε τα εργαλεία που προσφέρει το ψηφιακό περιβάλλον για τον σχεδιασμό και την εφαρμογή ενός επιτυχημένου στρατηγικού πλάνου digital marketing.

   ΤΡΟΠΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ Π.Μ.Σ.

   Το πρόγραμμα λειτουργεί τόσο ως πρόγραμμα πλήρους φοίτησης όσο και μερικής φοίτησης. Το πρόγραμμα πλήρους φοίτησης είναι διάρκειας δύο ακαδημαϊκών εξαμήνων, ενώ το πρόγραμμα μερικής φοίτησης είναι διάρκειας τεσσάρων ακαδημαϊκών εξαμήνων. Σ’ αυτά προστίθενται 1 ή 2 εξάμηνα αντίστοιχα για την εκπόνηση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας. Κάθε ακαδημαϊκό εξάμηνο διαρκεί 13 ημερολογιακές εβδομάδες διδασκαλίας.


   ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ
   ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ MSc
   «ΨΗΦΙΑΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ»
   (MASTER OF SCIENCE in DIGITAL MARKETING)

   Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι μεταπτυχιακοί φοιτητές να υποβάλλουν αίτηση εγγραφής στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τον τίτλο «ΨΗΦΙΑΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ – DIGITAL MARKETING» για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020.

   Πληροφορίες:
   Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών οδηγεί στην απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης στο «Ψηφιακό Μάρκετινγκ».

   Στο πρόγραμμα γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Α.Ε.Ι. (Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι.) της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων της αλλοδαπής.
   Το πρόγραμμα θα λειτουργεί στις εγκαταστάσεις του Τμήματος στην Καβάλα.
   Έναρξη μαθημάτων: 11/10/2019
   Η γλώσσα του προγράμματος είναι η Ελληνική. Προϋπόθεση για την επιλογή αποτελεί η επαρκής γνώση μιας τουλάχιστον ξένης γλώσσας πέραν της Ελληνικής. Επιθυμητή είναι η γνώση της Αγγλικής.

   Τα κριτήρια που εφαρμόζονται για την επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών είναι ο βαθμός πτυχίου, η βαθμολογία στα προπτυχιακά μαθήματα που είναι σχετικά με το γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ., η επίδοση και το αντικείμενο στη διπλωματική/πτυχιακή εργασίας (όπου αυτή προβλέπεται στον πρώτο κύκλο σπουδών) και η σχετική ερευνητική ή επαγγελματική δραστηριότητα του υποψηφίου.

   Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών είναι εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ τ.Β΄ 3182/02.08.2018) και λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4485/2017, όπως ισχύει σήμερα. Το ύψος των προβλεπόμενων τελών φοίτησης για το σύνολο του προγράμματος καθορίζεται στο ποσό των δύο χιλιάδων οκτακοσίων πενήντα (2.850€) ευρώ τα οποία αναλύονται τμηματικά ως εξής:

   • Για το πρόγραμμα πλήρους φοίτησης : 950€ ανά εξάμηνο,
   • Για το πρόγραμμα μερικής φοίτησης : 475€ ανά εξάμηνο

   Ειδικότερα, διασφαλίζεται η πρόσβαση των φοιτητών που πληρούν τα ακαδημαϊκά κριτήρια εισαγωγής, ανεξάρτητα από την οικονομική τους κατάσταση, σύμφωνα με το άρθρο 35 του Ν. 4485/2017. Το ΠΜΣ δύναται επίσης να χορηγεί μείωση διδάκτρων, υποτροφίες και βραβεία επίδοσης με κριτήριο την αριστεία, σύμφωνα με τον κανονισμό σπουδών και τις αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων.

   Το επίπεδο γλωσσομάθειας – σύμφωνα με το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσες (CEFR) – που απαιτείται ορίζεται σε Γ2 (άριστη γνώση) για την Ελληνική και Β1 (μέτρια γνώση) για την Αγγλική. Η πλήρωση αυτής της προϋπόθεσης διαπιστώνεται από την επιτροπή επιλογής/εξέτασης των υποψηφίων η οποία μπορεί  να ελέγχει σχετικά πιστοποιητικά από αναγνωρισμένους φορείς ή πιστοποιητικά που παρέχει το ΔΙΠΑΕ ή και να διενεργεί γραπτές ή προφορικές εξετάσεις.

   Δικαιολογητικά:

   • Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν εμπρόθεσμα φάκελο υποψηφιότητας ο οποίος Συμπληρωμένη αίτηση υποψηφιότητας.
   • Φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών (στην περίπτωση που ο τίτλος έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή πρέπει να συνοδεύεται από θεωρημένο φωτοαντίγραφο πιστοποιητικού ισοτιμίας του ΔΟΑΤΑΠ).
   • Φωτοαντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας προπτυχιακών σπουδών (ισχύει και για τους επί πτυχίω φοιτητές, που πρόκειται να αποφοιτήσουν στην εξεταστική περίοδο Σεπτεμβρίου).
   • Ένα αντίγραφο της πτυχιακής εργασίας (ή διπλωματικής εργασίας) (εφόσον έχει εκπονηθεί για την απόκτηση πτυχίου) σε ηλεκτρονική ή έντυπη μορφή.
   • Δύο (2) τουλάχιστον συστατικές επιστολές.
   • Φωτοαντίγραφο αστυνομικού δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου.
   • Βιογραφικό Σημείωμα.

   Συνοδευτικά μπορούν να κατατεθούν:

   • Υποψήφιοι με πρόσθετα προσόντα (πχ. προϋπηρεσίας, ερευνητικού έργου κ.ά.) θα καταθέσουν επικυρωμένα αντίγραφα αποδεικτικών των επιπρόσθετων προσόντων τους.
   • Φωτοαντίγραφα πιστοποιητικών γνώσης της Αγγλικής γλώσσας.
   • Οι αλλοδαποί υποψήφιοι οφείλουν επιπλέον να καταθέσουν πιστοποιητικά επάρκειας γνώσης της ελληνικής γλώσσας.

   Η επιλογή των υποψηφίων στο Π.Μ.Σ. γίνεται σε δύο φάσεις. Στην πρώτη φάση, θα αξιολογηθούν τα δικαιολογητικά που θα υποβάλλουν οι υποψήφιοι. Στη δεύτερη φάση, οι υποψήφιοι που επιλέχθηκαν από την πρώτη φάση, θα κληθούν σε συνέντευξη ενώπιον της τριμελούς Επιτροπής Αξιολόγησης Υποψηφίων Μεταπτυχιακών Φοιτητών.

   Από τους υποψηφίους θα επιλεγούν κατ’ ανώτατο όριο πενήντα (50) μεταπτυχιακοί φοιτητές και φοιτήτριες.

   Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν φάκελο υποψηφιότητας στη διεύθυνση:

   Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Ψηφιακό Μάρκετινγκ»
   Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας
   Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος
   Άγιος Λουκάς
   65404, Καβάλα
   τηλ. 6949089807, 2510 462183, 2510 462312

   έως και 30 Σεπτεμβρίου 2019 (παράταση) ή μέχρι τη συμπλήρωση του αριθμού των θέσεων.

  • ΠΛΗΡΗΣ ΦΟΙΤΗΣΗ

   Α’ Εξάμηνο (Υποχρεωτικά μαθήματα κορμού)

   α/α Μάθημα Πιστωτικές Μονάδες

   (ECTS)

   1 Βασικές Αρχές Ψηφιακού Μάρκετινγκ

   (Basics of Marketing and Digital Marketing)

   7.5
   2 Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών στο Ψηφιακό Μάρκετινγκ

   (ICT and E-Business in Digital Marketing)

   7.5
   3 Χρηματοοικονομικά θέματα στο Ψηφιακό Μάρκετινγκ

   (Financial aspects of Digital Marketing)

   7.5
   4 Σχεδιασμός και Διαλειτουργικότητα στον Παγκόσμιο Ιστό

   (Web Design and Interoperability)

   7.5
   ΣΥΝΟΛΟ 30

   Β’ Εξάμηνο (Υποχρεωτικά μαθήματα κορμού)

   α/α Μάθημα Πιστωτικές Μονάδες

   (ECTS)

   1 Μάρκετινγκ και Διαχείριση Περιεχομένου

   (Content Marketing and Management)

   7.5
   2 Μάρκετινγκ στα κοινωνικά δίκτυα και στα φορητά μέσα

   (Social and Mobile Marketing)

   7.5
   3 Ανάλυση Δεδομένων Μεγάλου Όγκου και Μέθοδοι Έρευνας (Analytics and Research Methods) 7.5
   4 Προγραμματισμός στον Παγκόσμιο Ιστό και στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης

   (Web and Social Media Programming)

   7.5
     ΣΥΝΟΛΟ 30

    Γ’ Εξάμηνο (Διπλωματική Εργασία)

   Το τρίτο εξάμηνο πλήρους φοίτησης αφορά στην εκπόνηση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας 30 πιστωτικών μονάδων ECTS. Η εργασία μπορεί να εκπονείται και κατά το Θερινό εξάμηνο (Μάιος – Σεπτέμβριος).


   ΜΕΡΙΚΗ ΦΟΙΤΗΣΗ

   Α’ Εξάμηνο (Υποχρεωτικά μαθήματα κορμού)

   α/α Μάθημα Πιστωτικές Μονάδες

   (ECTS)

   1 Βασικές Aρχές Ψηφιακού Μάρκετινγκ

   (Basics of Marketing and Digital Marketing)

   7.5
   2 Χρηματοοικονομικά θέματα στο Ψηφιακό Μάρκετινγκ

   (Financial aspects of Digital Marketing)

   7.5

   Β΄ Εξάμηνο (Υποχρεωτικά μαθήματα κορμού)

   α/α Μάθημα Πιστωτικές Μονάδες

   (ECTS)

   1 Μάρκετινγκ και Διαχείριση Περιεχομένου

   (Content Marketing and Management)

   7.5
   2 Μάρκετινγκ στα κοινωνικά δίκτυα και στα φορητά μέσα

   (Social and Mobile Marketing)

   7.5

    Γ΄ Εξάμηνο (Υποχρεωτικά μαθήματα κορμού)

   α/α Μάθημα Πιστωτικές Μονάδες

   (ECTS)

   1 Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών στο Ψηφιακό Μάρκετινγκ

   (ICT and E-Business in Digital Marketing)

   7.5
   2 Σχεδιασμός και Διαλειτουργικότητα στον Παγκόσμιο Ιστό

   (Web Design and Interoperability)

   7.5

   Δ΄ Εξάμηνο (Υποχρεωτικά μαθήματα κορμού)

   α/α Μάθημα Πιστωτικές Μονάδες

   (ECTS)

   1 Ανάλυση Δεδομένων Μεγάλου Όγκου και Μέθοδοι Έρευνας (Analytics and Research Methods) 7.5
   2 Προγραμματισμός στον Παγκόσμιο Ιστό και στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης

   (Web and Social Media Programming)

   7.5

   Ε’ και ΣΤ΄ Εξάμηνα (Διπλωματική Εργασία)

   Το πέμπτο και έκτο εξάμηνο μερικής φοίτησης αφορά στην εκπόνηση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας 30 πιστωτικών μονάδων ECTS (15 ανά εξάμηνο). Η εργασία μπορεί να εκπονείται και κατά το Θερινό εξάμηνο (Μάιος – Σεπτέμβριος).

  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

  Αφήστε μια απάντηση

  Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

  ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
  ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
  ΆΡΘΡΑ