Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας (Primary Health Care – MPHC)

 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Από το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019, το Τμήμα Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με ευθύνη και συντονισμό του Εργαστηρίου Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, Γενικής Ιατρικής & Έρευνας Υπηρεσιών Υγείας λειτουργεί το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: «Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας» («Primary Health Care» – MPHC).

   Αντικείμενο του ΠΜΣ, το οποίο λειτουργεί στις εγκαταστάσεις του Τμήματος Ιατρικής του ΑΠΘ, είναι η ανάπτυξη της εκπαίδευσης και της έρευνας στα αντικείμενα της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και της Γενικής Ιατρικής.

   Σκοπός του ΠΜΣ είναι η συμβολή στην ανάπτυξη εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού για την υποστήριξη της, αναγκαίας σήμερα, ανάπτυξης της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και ο εφοδιασμός των μεταπτυχιακών φοιτητών με εξειδικευμένες γνώσεις, με στόχο την πληρέστερη προετοιμασία τους για μια επιτυχημένη επαγγελματική σταδιοδρομία.

   Δείτε αναλυτικά την προκήρυξη:

    

   Συνοπτική παρουσίαση του προγράμματος: Σκοπός του Π.Μ.Σ. είναι η συμβολή στην ανάπτυξη εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού για την υποστήριξη της, αναγκαίας σήμερα, ανάπτυξης της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (ΠΦΥ) και ο εφοδιασμός των μεταπτυχιακών φοιτητών με εξειδικευμένες γνώσεις, με στόχο την πληρέστερη προετοιμασία τους για μια επιτυχημένη επαγγελματική σταδιοδρομία. Βασικό προσανατολισμό του Π.Μ.Σ. αποτελεί η διεπιστημονική και ολιστική προσέγγιση της υγείας με βάση τη διακήρυξη της Alma Ata.

   Το Π.Μ.Σ. διαρθρώνεται σε τέσσερα συνολικά εξάμηνα (διετής φοίτηση, 120 ECTS). Στα τρία πρώτα οι μεταπτυχιακοί φοιτητές καλούνται να παρακολουθήσουν (26 ώρες παρακολούθηση ανά μάθημα) και να ολοκληρώσουν επιτυχώς συνολικά εννέα (9) υποχρεωτικά και επιλεγόμενα μαθήματα, ενώ στο τέταρτο εξάμηνο εκπονούν την μεταπτυχιακή διπλωματική τους εργασία. Το αναλυτικό πρόγραμμα του Π.Μ.Σ. και ο εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας του είναι διαθέσιμα ηλεκτρονικά [ΦΕΚ Β’ 268 | 03.02.2020].

   Ανώτατο όριο εισακτέων κατά έτος για το Π.Μ.Σ. είναι 10 μεταπτυχιακοί φοιτητές.

   Αιτήσεις συμμετοχής:  Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι των Τμημάτων ΑΕΙ/ΤΕΙ της ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής με αναγνώριση από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.

   Οι αιτήσεις γίνονται ηλεκτρονικά με συμπλήρωση της online φόρμας στο: https://bit.ly/phc_master2020

   Η δε αποστολή των απαιτούμενων δικαιολογητικών γίνεται ηλεκτρονικά στο:  [email protected]

   Προθεσμίες υποβολής αιτήσεων και κατάθεσης δικαιολογητικών: 10-31 Ιουνίου 2020 και 1-11 Σεπτεμβρίου 2020

   Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

   Οι υποψήφιοι υποβάλουν τα παρακάτω δικαιολογητικά σε ηλεκτρονική μορφή:

   1. Αίτηση συνοδευόμενη από σύντομο υπόμνημα αιτιολόγησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος
   2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
   3. Αντίγραφο πτυχίου ή διπλώματος (Οι πτυχιούχοι Τμημάτων Εξωτερικού πρέπει να καταθέσουν το πτυχίο τους μεταφρασμένο και επικυρωμένο από το ΥΠΕΠΘ, καθώς επίσης και την αναγνώριση ισοτιμίας από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. μαζί με την αντιστοιχία του βαθμού πτυχίου)
   4. Πιστοποιητικό γνώσης της αγγλικής γλώσσας: (α) Επιπέδου Β2 (καλή γνώση) ή (β) TOEFL με τουλάχιστον 87 μονάδες στο Internet-based test ή (γ) Απολυτήριο δευτεροβάθμιας ή Πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης από Αγγλόφωνο Πανεπιστήμιο (το οποίο έχει αναγνωρισθεί από το ΔΟΑΤΑΠ) ή (δ) Πτυχίο Αγγλικής Φιλολογίας
   5. Σε περίπτωση γνώσης και δεύτερης ξένης γλώσσας υποβάλεται, επίσης, το αντίστοιχο πιστοποιητικό
   6. Αποδεικτικά έγγραφα για τυχόν ερευνητική και συγγραφική δραστηριότητα, καθώς και για επαγγελματική εμπειρία συναφή προς το πεδίο ειδίκευσης (εφόσον υπάρχουν). Στην περίπτωση απόδειξης ερευνητικής/συγγραφικής δραστηριότητας οι υποψήφιοι καλούνται να καταθέσουν ανάτυπο μίας εργασίας (σε διεθνές ή ελληνικό περιοδικό με κρίση) ή ανακοίνωσης (σε επιστημονικό συνέδριο), βάσει της οποίας θα μοριοδοτηθούν για το σχετικό κριτήριο. Για τον τρόπο μοριοδότησης στο συγκεκριμένο κριτήριο δείτε [άρθρο 4, ΦΕΚ Β’ 268 | 03.02.2020].
   7. Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου.
   8. 2 πρόσφατες φωτογραφίες τύπου αστυνομικής ταυτότητας.

   Γραπτές εισαγωγικές εξετάσεις:

   Οι υποψήφιοι οι οποίοι εμπρόθεσμα θα συμπληρώσουν την αίτηση τους και θα αποστείλουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά καλούνται να συμμετάσχουν στις εισαγωγικές εξετάσεις του ΠΜΣ.

   Γραπτές εισαγωγικές εξετάσεις: Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου 2020, ώρα 6μμ (ο τόπος των εξετάσεων θα ανακοινωθεί σε δεύτερο χρόνο)

   Εξεταστέα ύλη:  Rose G. Η στρατηγική της προληπτικής ιατρικής. Αθήνα: Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τράπεζας (εισαγωγή και κεφάλαια 1-4)

   Προσωπικές συνεντεύξεις:

   Οι υποψήφιοι οι οποίοι λάβουν προβιβάσιμο βαθμό στις γραπτές εξετάσεις, θα κληθούν από τη Γραμματεία του ΠΜΣ για συμμετοχή τους σε προσωπική συνέντευξη, τη Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου και ώρα 10πμ έως 5μμ.

   Πληροφορίες:

   περισσότερες πληροφορίες για το ΠΜΣ είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα του (http://phc.med.auth.gr). Για οποιαδήποτε διευκρίνηση σχετικά με τις αιτήσεις και την υποβολή των δικαιολογητικών, οι υποψήφιοι μπορούν να επικοινωνούν με τη Γραμματεία του ΠΜΣ (μέσω email στο [email protected] ή τηλεφωνικά στο 2310-999339).

  • Το σύνολο των πιστωτικών µονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του Διπλώµατος
   Μεταπτυχιακών Σπουδών Δ.Μ.Σ. είναι 120. Το αναλυτικό πρόγραµµα µαθηµάτων ανά εξάµηνο διαµορφώνεται ως εξής:

   Α’ Εξάμηνο (3 Υποχρεωτικά Μαθήματα):

   • Εισαγωγή στα συστήµατα υγείας Υ 10 ECTS
   • Επιδηµιολογία και Στατιστική στη Δηµόσια Υγεία Υ 10 ECTS
   • Μεθοδολογία έρευνας στις κοινωνικές επιστήµες  Υ 10 ECTS

   Β’ Εξάμηνο (1 Υποχρεωτικό Μάθημα και 2 Μαθήματα Επιλογής):

   • Πρωτοβάθµια Φροντίδα Υγείας Υ 10 ECTS
   • Κοινωνικοί προσδιοριστές και ανισότητες στην υγεία Ε 10 ECTS
   • Κοινωνιολογία της υγείας Ε 10 ECTS
   • Συστήµατα υγείας και πολιτική οικονοµία της υγείας Ε 10 ECTS

    Γ’ Εξάμηνο (1 Υποχρεωτικό Μάθημα και 2 Μαθήματα Επιλογής):

   • Προαγωγή υγείας & Πρόληψη Υ 10 ECTS
   • Διεθνής διακυβέρνηση της υγείας Ε 10 ECTS
   • Δηµόσια Υγεία και Σύγχρονες προκλήσεις Ε 10 ECTS
   • Μετανάστευση και υγεία Ε 10 ECTS
   • Οικολογία και υγεία Ε 10 ECTS
   • Πολιτικές ψυχικής υγείας Ε 10 ECTS
   • Τεκµηριωµένη πρακτική στην Πρωτοβάθµια Φροντίδα Υγείας Ε 10 ECTS

   Δ’ Εξάμηνο:

   • Μεταπτυχιακή Διπλωµατική Εργασία στην Πρωτοβάθµια Φροντίδα Υγείας 30 ECTS
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email