Προσθετική

 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ: 17.100
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Το Π.Μ.Σ. απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) με τίτλο «Προσθετική».

   Αντικείμενο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) είναι:

   Το προτεινόμενο πρόγραμμα αποτελεί εξέλιξη του Π.Μ.Σ. στην «Οδοντιατρική» στις κατευθύνσεις «Ακίνητη Προσθετική και Προσθετική Εμφυτευματολογία», «Κινητή Προσθετική και Προσθετική Εμφυτευματολογία» και «Προσθετική», που λειτούργησαν από το 2003 έως και σήμερα. Συμβάλλει αποφασιστικά στην αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό της εκπαίδευσης, της έρευνας και της παροχής υπηρεσιών στον Τομέα της Προσθετικής και γενικότερα της Υγείας του Στόματος.

   Σκοπός του Π.Μ.Σ. στην «Προσθετική» είναι η προαγωγή της γνώσης, η ανάπτυξη της έρευνας καθώς και η ικανοποίηση των εκπαιδευτικών, ερευνητικών, κοινωνικών και αναπτυξιακών αναγκών της χώρας, η κατάρτιση επιστημόνων υψηλού επιπέδου στον τομέα της Προσθετικής εξειδίκευσης, καθώς και η παραγωγή και μετάδοση γνώσεων, τεχνογνωσίας, μεθοδολογιών, εργαλείων και ερευνητικών αποτελεσμάτων στον ευρύτερο επιστημονικό χώρο της Οδοντιατρικής.

   Δείτε αναλυτικά τη προκήρυξη:

   ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
   ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
   TMHMA ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ
   ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ «ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ / Prosthodontics»

   ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

   Το Τμήμα Οδοντιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης ανακοινώνει για το Ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 την έναρξη λειτουργίας του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) στην «ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ / Prosthodontics» σύμφωνα με τις διατάξεις του Κεφαλαίου ΣΤ΄ [Δεύτερος και Τρίτος Κύκλος Σπουδών] του Ν. 4485/4-8-2017 (ΦΕΚ 114/τ.Α΄/4-8-2017): «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» και απόφ. Αρ. 31378 (ΦΕΚ τ.Β 3747/31-8-2018 Ίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: Προσθετική).

   Οι κατηγορίες υποψηφίων που μπορούν να γίνουν δεκτοί για την παρακολούθηση Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών είναι:
   1. Κάτοχοι τίτλου πρώτου κύκλου σπουδών Α.Ε.Ι. στην Οδοντιατρική της ημεδαπής και
   2. Κάτοχοι τίτλου πρώτου κύκλου σπουδών ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής στην Οδοντιατρική. Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών δεν απονέμεται σε φοιτητή του οποίου ο τίτλος σπουδών πρώτου κύκλου από ίδρυμα της αλλοδαπής δεν έχει αναγνωριστεί από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), σύμφωνα με το ν. 3328/2005 (Α’ 80).
   3. Μέλη των κατηγοριών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π., εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 34, μπορούν να εγγραφούν ως υπεράριθμοι και μόνο ένας κατ΄ έτος ανά Π.Μ.Σ., εφόσον υπηρετούν στο ΑΠΘ, και η Προσθετική, ως γνωστικό αντικείμενο, είναι συναφής με τον τίτλο σπουδών και το έργο που επιτελούν στο οικείο Ίδρυμα.

   Ο αριθμός εισακτέων κατ’ έτος ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε πέντε (5) μεταπτυχιακούς/ες φοιτητές/τριες. Επιπλέον του αριθμού εισακτέων και μετά από πρόταση του Διευθυντή του Π.Μ.Σ. στην «Προσθετική» και εισήγηση από τη Σ.Ε. του Π.Μ.Σ. στην «Προσθετική», με απόφαση του Τμήματος Οδοντιατρικής γίνονται δεκτοί και υποψήφιοι που πληρούν τα κριτήρια, όπως αυτά ορίζονται στον εσωτερικό κανονισμό του Π.Μ.Σ. στην «Προσθετική» και ανήκουν σε άλλες κατηγορίες, όπως υπότροφοι Ι.Κ.Υ., εφόσον το
   αντικείμενο της υποτροφίας τους ταυτίζεται με αντικείμενο της Προσθετικής, αξιωματικοί των Ενόπλων Δυνάμεων της χώρας κα.

   Τα κριτήρια επιλογής και ο τρόπος αξιολόγησης (μοριοδότηση) ανήκει στην αρμοδιότητα της Συνέλευσης του Τμήματος και περιλαμβάνει τα παρακάτω:
   α. Γενικός βαθμός πτυχίου σε ποσοστό 25 %
   β. Βαθμολογία των προπτυχιακών μαθημάτων, που σχετίζονται με την Προσθετική σε ποσοστό 15 %
   γ. Άλλα στοιχεία του βιογραφικού σημειώματος του υποψηφίου
   – εμπειρία στην άσκηση οδοντιατρικής μετά τη λήψη του πτυχίου
   – κατάταξη στους τρεις (3) πρώτους της σειράς αποφοίτησης
   – πιστοποιημένη γνώση Η/Υ, άλλων ξένων γλωσσών και παρακολούθηση επιστημονικών συνεδρίων.
   σε ποσοστό 15 %
   δ. Προηγούμενη ερευνητική και επιστημονική δραστηριότητα του υποψήφιου σε ποσοστό 15%
   ε. Η εν γένει προσωπικότητα και επιστημονική συγκρότηση του υποψηφίου (και η επάρκεια στην Ελληνική γλώσσα, εφόσον είναι
   αλλοδαπός), όπως προκύπτει από τη συνέντευξή του στην επιτροπή αξιολόγησης και επιλογής των υποψηφίων του Π.Μ.Σ. στην
   «Προσθετική» σε ποσοστό 20 %.
   στ. Επιστημονική επάρκεια και δεξιότητα του υποψηφίου κατά τη διεξαγωγή πρακτικών εξετάσεων στο αντικείμενο της Προσθετικής
   σε ποσοστό 10 %

   Δικαιολογητικά υποψηφιότητας
   Οι αιτήσεις μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά κατατίθενται στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. στην «Προσθετική», σε έντυπη και σε ηλεκτρονική μορφή.
   1. Αντίγραφο πτυχίου.
   2. Για αλλοδαπούς υποψηφίους αναγνώριση από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. για τον τίτλο Σπουδών α’ κύκλου.
   3. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας.
   4. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.
   5. Αποδεικτικά στοιχεία οποιασδήποτε εμπειρίας άσκησης οδοντιατρικού επαγγέλματος (επαγγελματική εμπειρία), εκπαιδευτικής, ερευνητικής ή άλλης επιστημονικής δραστηριότητας. Η επαγγελματική εμπειρία πρέπει να αποδεικνύεται: α) από πιστοποιητικό άδειας λειτουργίας οδοντιατρείου ή δελτία παροχής υπηρεσιών ή βεβαίωση από ασφαλιστικό φορέα ή β) από πιστοποιητικό προϋπηρεσίας σε θέση οδοντιάτρου στις ένοπλες δυνάμεις ή σε άλλη δημόσια υπηρεσία.
   6. Αποδεικτικά στοιχεία άριστης γνώσης της αγγλικής γλώσσας επιπέδου Γ2/C2, σύμφωνα με τα πιστοποιητικά που ορίζονται από τις προκηρύξεις του ΑΣΕΠ τα οποία θα πρέπει να έχουν ληφθεί πριν από την υποβολή της αίτησης υποψηφιότητας.
   7. Αποδεικτικά γνώσης άλλων ξένων γλωσσών.
   8. Για αλλοδαπούς υποψηφίους απαιτούνται αποδεδειγμένα στοιχεία γνώσης και της Ελληνικής
   γλώσσας τουλάχιστον επιπέδου Α1 με την υποβολή της αίτησης, και επιπέδου Β2 το αργότερο πριν την
   έναρξη κλινικής άσκησης στο Π.Μ.Σ. στην «Προσθετική».
   9. Δύο Συστατικές επιστολές.

   Οι συνεντεύξεις και η πρακτική εξέταση δεξιοτήτων θα πραγματοποιηθούν στις 26/9/2018 σύμφωνα με πρόγραμμα που θα ανακοινωθεί από τη Γραμματεία στην ιστοσελίδα του Τμήματος.

   Η ανάρτηση του πίνακα τελικής αξιολόγησης των υποψηφίων Μ.Φ. θα γίνει την 28/9/2018.
   Οι επιτυχόντες υποψήφιοι στο ΠΜΣ στη Προσθετική υποχρεούνται να καταβάλουν την πρώτη δόση των τελών φοίτησης κατά την αποδοχή της θέσης όπως ορίζεται στον εσωτερικό κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Προσθετική και με δικά τους έξοδα να προμηθευτούν ειδικό εξοπλισμό απαραίτητο για την κλινική και εργαστηριακή εκπαίδευσή τους. Από τα τέλη φοίτησης απαλλάσσονται μεταπτυχιακοί/ες φοιτητές/τριες που καλύπτουν τους όρους του άρθρου 35 του Ν.4485/2017 και σε ποσοστό 30% του συνολικού αριθμού των φοιτητών που εισάγονται στο ΠΜΣ.

   Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων και δικαιολογητικών ορίζεται η: 21/9/2018.

   Για κάθε συμπληρωματική πληροφορία μπορείτε να απευθύνεστε στην ιστοσελίδα του Τμήματος
   (http://www.dent.auth.gr/?q=node/2550).
   Πληροφορίες: Άννα Καρυδά
   Τηλ.: 2310 999477
   Email: [email protected]
   Η αίτηση και ο πλήρης φάκελος της υποψηφιότητας θα πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] με μορφή αρχείου .pdf και να αποσταλούν ταχυδρομικά με συστημένη αποστολή στη Γραμματεία του Τμήματος Οδοντιατρικής του Α.Π.Θ., στη διεύθυνση:
   ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
   ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
   ΤΜΗΜΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ
   ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
   ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ, ΤΚ. 541 24, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ με την ένδειξη :
   «Για το Π.Μ.Σ «ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ / Prosthodontics»

  • Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) είναι 180. Γλώσσα διδασκαλίας
   είναι η Ελληνική.
   Το αναλυτικό πρόγραμμα μαθημάτων ανά εξάμηνο διαμορφώνεται ως εξής:

  Α’ Εξάμηνο:

  • Διάγνωση – Σχέδιο θεραπείας I Υ ΘΕΩΡΙΑ 4 4
  • Φυσιοπαθολογία Στοματογναθικού Συστήματος Ι Υ ΘΕΩΡΙΑ 2 2
  • Προκλινική εκπαίδευση Προσθετικής Υ ΘΕΩΡΙΑ 2 2
  • Βιοϋλικά και Εμβιομηχανική Ι- Υ ΘΕΩΡΙΑ 2 2
  • Κλινικές διαδικασίες στην Προσθετική Ι Υ ΘΕΩΡΙΑ 2 2
  • Βιβλιογραφικές Πηγές- Ερευνητικός Σχεδιασμός – Ερευνητικά πρωτόκολλα Υ ΘΕΩΡΙΑ 2 2
  • Βιοστατιστική Υ ΘΕΩΡΙΑ 2 2
  • Εργαστηριακή Άσκηση – Διδακτική Εμπειρία Υ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΚΛΙΝΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 24 14
   ΣΥΝΟΛΟ ECTS 30

  Β’ Εξάμηνο:

  • Διάγνωση και Σχέδιο Θεραπείας ΙΙ Υ ΘΕΩΡΙΑ 4 4
  • Περιοπροσθετική Ι Υ ΘΕΩΡΙΑ 2 2
  • Κλινικές διαδικασίες στην Προσθετική ΙΙ Υ ΘΕΩΡΙΑ 2 2
  • Φυσιοπαθολογία Στοματογναθικού Συστήματος ΙΙ Υ ΘΕΩΡΙΑ 2 2
  • Προσθετικές Αποκαταστάσεις επί Ο.Ε.Ε. Ι Υ ΘΕΩΡΙΑ 2 2
  • Ειδικά θέματα με προσανατολισμό Προσθετικής Ι Υ ΘΕΩΡΙΑ 2 2
  • Κλινική – Εργαστηριακή Άσκηση – Διδακτική Εμπειρία Y ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΚΛΙΝΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 26 16
   ΣΥΝΟΛΟ ECTS 30

  Γ’ Εξάμηνο:

  • Διάγνωση και Σχέδιο Θεραπείας ΙΙI Υ ΘΕΩΡΙΑ 4 4
  • Η Αισθητική στην Προσθετική Υ ΘΕΩΡΙΑ 2 2
  • Κλινικές διαδικασίες στην Προσθετική ΙΙΙ Υ ΘΕΩΡΙΑ 2 2
  • Προσθετικές Αποκαταστάσεις επί Ο.Ε.Ε. ΙΙ Υ ΘΕΩΡΙΑ 2 2
  • Περιοπροσθετική ΙΙ Υ ΘΕΩΡΙΑ 2 2
  • Ειδικά θέματα με προσανατολισμό Προσθετικής ΙΙ Υ ΘΕΩΡΙΑ 1 2
  • Γηροδοντοπροσθετική I Υ ΘΕΩΡΙΑ 1 2
  • Κλινική – Εργαστηριακή Άσκηση- Διδακτική Εμπειρία Υ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΚΛΙΝΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 28 14
   ΣΥΝΟΛΟ ECTS 30

  Δ’ Εξάμηνο:

  • Διάγνωση και Σχέδιο Θεραπείας ΙV Υ ΘΕΩΡΙΑ 4 4
  • Προσθετικές Αποκαταστάσεις επί Ο.Ε.Ε. ΙΙΙ Υ ΘΕΩΡΙΑ 2 2
  • Γηροδοντοπροσθετική IΙ Υ ΘΕΩΡΙΑ 2 2
  • Βιοϋλικά και Εμβιομηχανική ΙΙ Y ΘΕΩΡΙΑ 2 2
  • Κλινικές διαδικασίες στην Προσθετική ΙV Υ ΘΕΩΡΙΑ 2 2
  • Ειδικά θέματα με προσανατολισμό Προσθετικής ΙΙΙ Υ ΘΕΩΡΙΑ 3 4
  • Κλινική – Εργαστηριακή Άσκηση- Διδακτική Εμπειρία Υ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΚΛΙΝΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 27 14
   ΣΥΝΟΛΟ ECTS 30

  Ε’ Εξάμηνο:

  • Διάγνωση και Σχέδιο Θεραπείας V Υ ΘΕΩΡΙΑ 4 4
  • Ειδικά Σεμινάρια Υ ΘΕΩΡΙΑ 1 2
  • Πρωτόκολλο διπλωματικής εργασίας Υ ΘΕΩΡΙΑ 4 10
  • Διεπιστημονικά μαθήματα με εμπλοκή άλλων ειδικεύσεων Υ ΘΕΩΡΙΑ 2 2
  • Κλινική – Εργαστηριακή Άσκηση – Διδακτική Εμπειρία Υ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΚΛΙΝΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 29 12
   ΣΥΝΟΛΟ ECTS 30

  ΣΤ’ Εξάμηνο:

  • Διάγνωση και Σχέδιο Θεραπείας VI Υ ΘΕΩΡΙΑ 4 4
  • Αξιολόγηση στην Προσθετική – Κλινικά Περιστατικά Υ ΘΕΩΡΙΑ 2 2
  • Σύγχρονα θέματα Προσθετικής Υ ΘΕΩΡΙΑ 2 2
  • Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία Y ΑΣΚΗΣΗ 12 20
  • Κλινική – Εργαστηριακή Άσκηση – Διδακτική Εμπειρία 23 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΚΛΙΝΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 20 2
   ΣΥΝΟΛΟ ECTS 30
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email