Τμήμα Βιολογίας

 • ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Το Τμήμα Βιολογίας διαιρείται σε Τομείς. Κάθε Τομέας συντονίζει τη διδασκαλία μέρους του γνωστικού αντικειμένου του Τμήματος που αντιστοιχεί σε συγκεκριμένο πεδίο της Επιστήμης της Βιολογίας. Όργανα του Τομέα είναι η Γενική Συνέλευση και ο Διευθυντής.

   Η Γενική Συνέλευση του Τομέα απαρτίζεται από τα μέλη Δ.Ε.Π. του Τομέα, εκπροσώπους των φοιτητών (έως δύο), και ανά ένας εκπρόσωπος του Ε.Ε.ΔΙ.Π., του Ε.Τ.Ε.Π. και των μη διδακτόρων Βοηθών, Επιστημονικών Συνεργατών και Επιμελητών από αυτούς που έχουν τοποθετηθεί στον Τομέα.

   Η Γενική Συνέλευση του Τομέα εκλέγει το Διευθυντή του Τομέα, συντονίζει το έργο του Τομέα στα πλαίσια των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος, υποβάλλει προτάσεις προς τη Γενική Συνέλευση του Τμήματος σχετικές με το πρόγραμμα σπουδών, κατανέμει τα κονδύλια του Τομέα στις διάφορες διδακτικές και ερευνητικές δραστηριότητες, εκλέγει Διευθυντές των Εργαστηρίων του Τομέα, αποφασίζει για την κατανομή του διδακτικού έργου στα μέλη του Δ.Ε.Π. του Τομέα και γενικά για κάθε θέμα που μπορεί να απασχολήσει τον Τομέα.

   Ο Διευθυντής του Τομέα συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση του Τομέα, καταρτίζει την ημερήσια διάταξη, προεδρεύει των εργασιών της και μεριμνά για την εφαρμογή των αποφάσεών της.

   Το Τμήμα Βιολογίας σήμερα περιλαμβάνει τους ακόλουθους 7 Τομείς:

   • τον Τομέα Βιολογίας Κυττάρου & Βιοφυσικής,
   • τον Τομέα Βιοχημείας & Μοριακής Βιολογίας, στον οποίο ανήκει και το Εργαστήριο Βιοχημείας,
   • τον Τομέα Βοτανικής, στον οποίο ανήκει και το Εργαστήριο Γενικής Βοτανικής,
   • τον Τομέα Γενετικής & Βιοτεχνολογίας, στον οποίο ανήκει και το Εργαστήριο Βιολογίας,
   • τον Τομέα Ζωολογίας – Θαλάσσιας Βιολογίας, στον οποίο ανήκει και το Εργαστήριο Ζωολογίας,
   • τον Τομέα Οικολογίας & Ταξινομικής, στον οποίο ανήκει και το Εργαστήριο Συστηματικής Βοτανικής και
   • τον Τομέα Φυσιολογίας Ζώων & Ανθρώπου.

   Επιπλέον στο Τμήμα Βιολογίας υπάγονται το Ζωολογικό Μουσείο, το Βοτανικό Μουσείο και ο Βοτανικός Κήπος του Πανεπιστημίου Αθηνών.

   Επίσης, το Τμήμα Βιολογίας συμμετέχει ουσιαστικά στη διοίκηση και βοηθά για τη σωστή λειτουργία του Βοτανικού Κήπου Ιουλίας & Αλεξάνδρου Διομήδους.

  • ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

   Σε μια εποχή η οποία έχει χαρακτηρισθεί ως “ο αιώνας της Βιολογίας”, το Τμήμα Βιολογίας αποσκοπώντας:

   α) στην προαγωγή της Επιστήμης της Βιολογίας, μέσω υψηλού επιπέδου έρευνας και διδασκαλίας,

   β) στην παραγωγή νέας γνώσης, τόσο βασικού όσο και εφαρμοσμένου χαρακτήρα, σε όλα σχεδόν τα επιμέρους πεδία των βιολογικών επιστημών και κυρίως

   γ) στην κάλυψη των αναγκών της σύγχρονης κοινωνίας για ανθρώπινο δυναμικό ευρύτερα καλλιεργημένο, πνευματικά ασκημένο και επιστημονικά καταρτισμένο και εξειδικευμένο,

   παρέχει σπουδές υψηλού επιπέδου που αφορούν όλες τις πτυχές της Επιστήμης της Βιολογίας, από το μοριακό και το κυτταρικό επίπεδο, μέχρι και το επίπεδο των οικοσυστημάτων.

   Για το σκοπό αυτό το Τμήμα οργανώνει τα ακόλουθα Προγράμματα Σπουδών:

   ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΟ Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών στη Βιολογία, το οποίο οδηγεί στην απόκτηση Πτυχίου μετά από τετραετή φοίτηση (οκτώ εξαμήνων). Αφορά εγγραφέντες φοιτητές στο Τμήμα από το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018.

   ΠΑΛΑΙΟ Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών στη Βιολογία, το οποίο οδηγεί στην απόκτηση Πτυχίου μετά από τετραετή φοίτηση (οκτώ εξαμήνων). Αφορά εγγραφέντες φοιτητές στο Τμήμα έως και το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017.

   Προϋποθέσεις Απόκτησης Πτυχίου:

   Για την απόκτηση πτυχίου, οι φοιτητές/τριες πρέπει:

   Να εγγραφούν, να παρακολουθήσουν και να εξεταστούν συνολικά με επιτυχία σε τουλάχιστον είκοσι πέντε (25) μαθήματα του Προγράμματος Σπουδών: δέκα πέντε (15) υποχρεωτικά και τουλάχιστον δέκα (10) από τα τριάντα επτά (37) κατ’ επιλογήν προσφερόμενα. Για την εγγραφή στα μαθήματα επιλογής, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η επιτυχής παρακολούθηση επτά (7) τουλάχιστον από τα δεκατέσσερα (14) υποχρεωτικά μαθήματα που διδάσκονται στα πρώτα τέσσερα εξάμηνα (Α’, Β’, Γ’ & Δ’) σπουδών.

   Να συμπληρώσουν ένα σύνολο τουλάχιστον 240 Ακαδημαϊκών Μονάδων του Ευρωπαϊκού Συστήματος Μεταφοράς & Συσσώρευσης Ακαδημαϊκών Μονάδων – ECTS (European Credit Transfer & Accumulation System) – στα δέκα πέντε (15) υποχρεωτικά μαθήματα, τη διπλωματική εργασία και σε τουλάχιστον δέκα (10) μαθήματα επιλογής που προσφέρονται από το Τμήμα.

   Να παρακολουθήσουν οκτώ (8) τουλάχιστον διδακτικά εξάμηνα. Έτσι, ακόμη και αν κάποιος φοιτητής/τρια έχει συμπληρώσει τις προαναφερόμενες απαιτήσεις μέσα σε μικρότερο χρονικό διάστημα, δεν είναι δυνατόν να καταστεί πτυχιούχος πριν συμπληρώσει τη φοίτησή του στα οκτώ εξάμηνα.

   Να εκπονήσουν διπλωματική εργασία κατά τη διάρκεια του έβδομου (Ζ’) και του όγδοου (Η’) εξαμήνου σπουδών, σύμφωνα με τον Κανονισμό Διπλωματικών Εργασιών που έχει εγκριθεί με ομόφωνη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος. Η διπλωματική εργασία είναι υποχρεωτική και ισοδυναμεί με 40 Ακαδημαϊκές Μονάδες του Ευρωπαϊκού Συστήματος Μεταφοράς & Συσσώρευσης Ακαδημαϊκών Μονάδων – ECTS (European Credit Transfer & Accumulation System)

   Να καταθέσουν (προαιρετικά) έντυπο αντίγραφο της διπλωματικής εργασίας τους στη Βιβλιοθήκη της Σχολής Θετικών Επιστημών και να την καταχωρίσουν στο ψηφιακό αποθετήριο «ΠΕΡΓΑΜΟΣ», σύμφωνα με την πολιτική της Διεύθυνσης Βιβλιοθήκης & Κέντρου Πληροφόρησης του ΕΚΠΑ, ακολουθώντας τη σχετική διαδικασία καταχώρησης, αφού προηγουμένως συμπληρώσουν και καταθέσουν το σχετικό έντυπο καταχώρησης. (Για κάθε αλλαγή και τροποποίηση των οδηγιών λειτουργίας του ψηφιακού αποθετηρίου περιηγηθείτε εδώ και εδώ).

    

  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email