Τμήμα Οικονομικής και Διοίκησης Τουρισμού

 • panepistimio aigaiou
 • ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Αποστολή του Τμήματος Οικονομικής και Διοίκησης Τουρισμού της Σχολής Επιστημών της Διοίκησης στη Χίο, είναι η ποιοτική και σύγχρονη εκπαίδευση, με θεωρητική και εμπειρική προσέγγιση, στους επιστημονικούς κλάδους που εξετάζουν την ανάπτυξη του τουρισμού και τη διοίκηση των τουριστικών επιχειρήσεων. Στόχος του Τμήματος είναι η εκπαίδευση εξειδικευμένων επιστημόνων και επιτυχημένων επαγγελματιών στον τομέα του τουρισμού.

   Το νεοσύστατο Τμήμα Οικονομικής και Διοίκησης Τουρισμού (Τ.Ο.ΔΙ.Τ.) της Σχολής Επιστημών της Διοίκησης με έδρα τη Χίο (ΦΕΚ 17/15.02.2017, τ. Α’), έχει ως αποστολή αφενός να συνθέτει, να εξελίσσει και να ολοκληρώνει όλους τους επιστημονικούς κλάδους οι οποίοι εξετάζουν την τουριστική ανάπτυξη και τη διοίκηση των τουριστικών επιχειρήσεων και αφετέρου να παρέχει στους/στις φοιτητές/τριες ποιοτική και σύγχρονη εκπαίδευση που θα τους εξασφαλίζει επαγγελματική αποκατάσταση και σταδιοδρομία στους διαφορετικούς κλάδους του τουριστικού τομέα.

   Ειδικότερα, το Τμήμα έχει ως αποστολή να εκπαιδεύει συστηματικά επιστήμονες ικανούς/ές να ανταπεξέρχονται στις ανάγκες της διεθνούς αγοράς σε θέματα οικονομίας και διοίκησης τουρισμού καθώς και ζητήματα που αφορούν στις ανάγκες των τουριστικών επιχειρήσεων. Στο πλαίσιο αυτό, δίνει τη δυνατότητα επιλογής συνδυασμού μαθημάτων, σύμφωνα με τις προσωπικές προτιμήσεις και τον επαγγελματικό προσανατολισμό κάθε φοιτητή/τριας, με τις Κατευθύνσεις «Σχεδιασμός και Πολιτική του Τουρισμού» και «Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων». Το Τμήμα θα δεχθεί τους/τις πρώτους/ες 70 φοιτητές/τριές του το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018.

   Στο καινοτόμο πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος προβλέπονται διεθνοποιημένες ακαδημαϊκές, εκπαιδευτικές και ερευνητικές δράσεις καθώς και ποικίλες συνέργειες με σημαντικούς φορείς του τουρισμού στο νότιο και βόρειο Αιγαίο, προς όφελος των φοιτητών και φοιτητριών του Ιδρύματος και της αναπτυξιακής προοπτικής της χώρας γενικότερα.

  • Το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος Οικονομικής και Διοίκησης Τουρισμού διαρθρώνεται σε οκτώ (8) εξάμηνα και περιλαμβάνει μαθήματα υποχρεωτικά, κατ’ επιλογή υποχρεωτικά, πρακτική άσκηση και διπλωματική εργασία.

   Ειδικότερα, τα πρώτα τέσσερα εξάμηνα σπουδών εστιάζουν στην ανάπτυξη γνώσεων υποδομής στους τομείς της οικονομικής, της οργάνωσης και διοίκησης επιχειρήσεων και τουριστικών επιχειρήσεων, του μάρκετινγκ, της στατιστικής, των ξένων γλωσσών, των κοινωνικών επιστημών και των τεχνολογιών επικοινωνίας και πληροφορικής.

   Με αφετηρία τις βασικές γνώσεις υποδομής, προσφέρονται στη συνέχεια εξειδικευμένα μαθήματα τα οποία, κατά περίπτωση:

   1. Εξετάζουν τις ιδιομορφίες του τουριστικού σχεδιασμού και οργάνωσης, αλλά και λειτουργίας των τουριστικών επιχειρήσεων είτε σε συγκεκριμένους τομείς δραστηριότητας, είτε κατά το ισχύον σύστημα ιδιοκτησίας και ελέγχου της επιχείρησης,

   2. Εμβαθύνουν είτε στη μελέτη επιμέρους λειτουργιών της τουριστικής επιχείρησης ή οργανισμού, εν γένει, είτε στη σπουδή των προϋποθέσεων και των συνεπειών της αξιοποίησης ορισμένων μεθόδων, τεχνικών ή και τεχνολογιών για την προώθηση ή ανάλυση ειδικών σκοπών της επιχείρησης,

   3. Εστιάζουν στη σπουδή επιλεγμένων κοινωνικών, ανθρωπιστικών, οικονομικών ή νομικών διαστάσεων του τουριστικού περιβάλλοντος.

   Οι κατευθύνσεις σπουδών απαρτίζονται από δέσμες μαθημάτων που η διδασκαλία τους οδηγεί σε μια σχετική εξειδίκευση των φοιτητών/τριών. Οι συνδυασμοί των μαθημάτων που είναι ενταγμένα στις προτεινόμενες κατευθύνσεις αντιστοιχούν σε συγκεκριμένες κατηγορίες προβλημάτων και μεθόδων στις οποίες οι φοιτητές/τριες μπορούν να δώσουν έμφαση κατά τη διάρκεια των σπουδών τους.

   Κατεύθυνση Α’: Σχεδιασμός και Πολιτική του Τουρισμού
   Η έμφαση, στη συγκεκριμένη κατεύθυνση, δίνεται στη διεπιστημονική προσέγγιση του φαινομένου του τουρισμού, και κυρίως στο σχεδιασμό, στην πολιτική και στη διοίκηση τουριστικών προορισμών, αλλά και φορέων και οργανώσεων που ασχολούνται σε μακρο-επίπεδο με ζητήματα τουρισμού. Το ενδεικτικό πρόγραμμα της Κατεύθυνσης περιλαμβάνει εξειδικευμένα μαθήματα, πρακτική άσκηση και πτυχιακή εργασία σε αντικείμενο που εμπίπτει στο γνωστικό χώρο του Σχεδιασμού και της Πολιτικής του Τουρισμού.

   Κατεύθυνση Β’: Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων
   Η έμφαση, στη συγκεκριμένη κατεύθυνση, δίνεται στην ολοκληρωμένη προσέγγιση διαφόρων πτυχών της διοίκησης, της οργάνωσης και του περιβάλλοντος των τουριστικών επιχειρήσεων, με παράλληλη μελέτη της λειτουργίας διαφορετικών ειδών τουριστικών επιχειρήσεων όπως οι επιχειρήσεις φιλοξενίας, οι ταξιδιωτικές επιχειρήσεις, οι επιχειρήσεις διανομής τουριστικών προϊόντων, κ.ά. Το ενδεικτικό πρόγραμμα της κατεύθυνσης περιλαμβάνει εξειδικευμένα μαθήματα, πρακτική άσκηση και πτυχιακή εργασία σε αντικείμενο που εμπίπτει στον γνωστικό χώρο της Διοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων.

   Μαθησιακά Αποτελέσματα Προγράμματος Σπουδών

   Το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος αναπτύσσεται γύρω από τρεις βασικούς άξονες:

   • Επανατροφοδότηση θεωρίας και πρακτικής,
   • Προσφορά ευρείας πληροφόρησης για διαφορετικές περιοχές τόσο του σχεδιασμού και πολιτικής του τουρισμού όσο και της διοίκησης τουριστικών επιχειρήσεων, ενθαρρύνοντας παράλληλα την εξειδικευμένη εκπαίδευση σε συγκεκριμένους τομείς
   • Παροχή ευκαιριών σε κάθε φοιτητή ώστε να επιλέξει και να σχεδιάσει την προσωπική του επαγγελματική σταδιοδρομία.

   Με την ολοκλήρωση της παρακολούθησης των μαθημάτων/του προγράμματος σπουδών, οι απόφοιτοι του Τμήματος Οικονομικής και Διοίκησης Τουρισμού θα είναι σε θέση:

   • Να κατανοούν την πολυπλοκότητα και τη διεπιστημονικότητα του τουριστικού φαινομένου από πλευράς ζήτησης και κυρίως προσφοράς και γνωρίζουν σε βάθος τους τομείς αγαθών και υπηρεσιών που απαρτίζουν τον τουριστικό κλάδο. Επίσης, θα κατανοούν το νομικό, κανονιστικό και ρυθμιστικό πλαίσιο που διέπει την παροχή και κατανάλωση τουριστικών προϊόντων και υπηρεσιών.
   • Να επεξεργάζονται δημιουργικά, με την εκτεταμένη και σε επαρκές βάθος γνώση της θεωρίας, τα γενικά προβλήματα που ανακύπτουν κατά την άσκηση καθηκόντων σε θέσεις διοίκησης μιας τουριστικής μονάδας και ενός τουριστικού οργανισμού.
   • Να μπορούν να σχεδιάσουν κατάλληλες επιχειρηματικές στρατηγικές και πολιτικές ανάπτυξης για την αντιμετώπιση των εγειρόμενων προβλημάτων λαμβάνοντας υπόψη τα πλεονεκτήματα και τις αδυναμίες ενός τουριστικού προορισμού ή μιας τουριστικής μονάδας καθώς και τις ευκαιρίες και απειλές που παρουσιάζονται στο τουριστικό γίγνεσθαι και στο ευρύτερο οικονομικό, κοινωνικό, τεχνολογικό και πολιτικό περιβάλλον.
   • Να συνεχίσουν, με τις απαραίτητες πρακτικές, εμπειρικές γνώσεις και δεξιότητες που θα αποκτήσουν, να μορφώνονται συνεχώς και να ανταποκριθούν άνετα στις απαιτήσεις ενός σχετικού μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών, εφόσον το επιθυμούν.
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email