Τμήμα Νοσηλευτικής

 • panepistimio patron
 • ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Το Τμήμα Νοσηλευτικής από τον Μάιο του 2019 ανήκει στη Σχολή Επιστημών Αποκατάστασης του Πανεπιστημίου Πατρών.

   Ιδρύθηκε ως ΚΑΤΕ το 1973 και με το νόμο 1403/1983 εντάχθηκε στα ΤΕΙ, ενώ με το νόμο 2916/2001 ανήκει στην Ανώτατη Τριτοβάθμια Εκπαίδευση της χώρας. Με το νόμο 4009/2011 άνηκε στα Τμήματα του Τεχνολογικού Τομέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης. Με το Π.Δ. 94 (ΦΕΚ 132/ τ. Α’/ 5-6-2013) άνηκε ως τμήμα της ΣΕΥΠ του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας που προέκυψε από τη συγχώνευση των ΤΕΙ Πάτρας και Μεσολογγίου.

   Σκοπός του Τμήματος είναι η εισαγωγή των φοιτητών στη δυναμική φύση της Νοσηλευτικής, όπως αυτή εφαρμόζεται στην Πρωτοβάθμια, Δευτεροβάθμια και Τριτοβάθμια περίθαλψη, καθώς και η διαμόρφωση γνωστικού υποβάθρου, δεξιοτήτων και στάσεων χάρη στις οποίες ο απόφοιτος θα καταστεί ικανός να αξιολογεί τις ανάγκες υγείας των ασθενών, να παρεμβαίνει κατάλληλα για την κάλυψή τους μέσω τεκμηριωμένης φροντίδας, και τέλος να αξιολογεί τα αποτελέσματα της φροντίδας.

   Το γνωστικό αντικείμενο του Τμήματος, το οποίο καλύπτεται μέσω του προγράμματος σπουδών, εμπεριέχει τη θεωρητική, εργαστηριακή και κλινική εκπαίδευση των φοιτητών μέσω της παροχής σύγχρονων, επιστημονικά τεκμηριωμένων, γνώσεων και της διδασκαλίας μαθημάτων που αντανακλούν και καλύπτουν το σύνολο της σύγχρονης νοσηλευτικής πρακτικής, την καλλιέργεια αναλυτικής, κριτικής και αναστοχαστικής σκέψης, και την κατανόηση των αρχών και των μεθόδων της νοσηλευτικής έρευνας.

   Ο απόφοιτος του Τμήματος θα πρέπει να είναι σε θέση, , να παρέχει νοσηλευτική φροντίδα υψηλής ποιότητας με ασφάλεια και υπευθυνότητα σε διάφορους χώρους φροντίδας υγείας, να προάγει το νοσηλευτικό επάγγελμα και τις παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας μέσω της εφαρμογής πρακτικής τεκμηριωμένης σε ενδείξεις, και τέλος να συμμετέχει στη νοσηλευτική εκπαίδευση, έρευνα και διοίκηση.

   Το Τμήμα από το 2013 διαθέτει νέες εγκαταστάσεις σε κτήριο τριών ορόφων.

   Προγράμματα σπουδών

   • Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών στη Νοσηλευτική (Πτυχίο, 4 έτη φοίτησης)

   Εργαστήρια

   • Εργαστήριο Προσομοίωσης Νοσηλευτικών Πράξεων
   • Εργαστήριο Μεθοδολογίας της Έρευνας
   • Εργαστήριο Εισαγωγής στη Νοσηλευτική Επιστήμη.
   • Εργαστήριο Βασικής Νοσηλευτικής
   • Εργαστήριο Χειρουργικής Νοσηλευτικής
   • Εργαστήριο Παθολογικής Νοσηλευτικής
   • Εργαστήριο Παιδιατρικής Νοσηλευτικής
   • Εργαστήριο Μαθημάτων Γενικής Υποδομής
  • Προϋποθέσεις

   Οι φοιτητές για να συμμετέχουν στο πρόγραμμα θα πρέπει:

   ▪ να είναι, υπήκοοι της χώρας μας ή μιας από τις συμμετέχουσες χώρες ή να είναι μόνιμοι κάτοικοι σε κάποια από αυτές.

   ▪ να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα τμήματα του Πανεπιστημίου Πατρών.

   ▪ να έχουν εγγραφεί τουλάχιστον στο δεύτερο έτος σπουδών.

   ▪ να έχουν αποκτήσει επαρκή γνώση της γλώσσας στην οποία παραδίδονται τα μαθήματα που πρόκειται να παρακολουθήσουν στη χώρα υποδοχής.

   Το Τμήμα διασφαλίζει ότι:

   ▪ η περίοδος σπουδών/πρακτικής άσκησης στο εξωτερικό αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του προγράμματος σπουδών του τμήματος, είτε πρόκειται για παρακολούθηση μαθημάτων, ή εκπόνηση Πτυχιακής ή Πρακτικής Άσκησης

   ▪ οι ανταλλαγές των σπουδαστών που προτείνονται για κινητικότητα βασίζονται σε διαπανεπιστημιακές συμφωνίες με Ανώτατα Ευρωπαϊκά Ιδρύματα στα πλαίσια του Ευρωπαικού Προγράμματος Erasmus.

   ▪ η περίοδος σπουδών, η οποία πραγματοποιείται στο ίδρυμα εταίρο, κυμαίνεται μεταξύ τριών μηνών και ενός έτους. Η περίοδος της πρακτικής άσκησης πρέπει να είναι τουλάχιστον έξι μήνες

   Ευρωπαϊκό Σύστημα Μεταφοράς και Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων (E.C.T.S.)

   ToΤμήμα Νοσηλευτικής χρησιμοποιεί το Ευρωπαϊκό Σύστημα Μεταφοράς και Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων, (στο εξής: E.C.T.S.). Πρόκειται για ένα σύστημα περιγραφής του προγράμματος σπουδών των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με την απόδοση πιστωτικών μονάδων στα μαθήματα που απαιτούνται για την λήψη του πτυχίου.

   Με την εφαρμογή του E.C.T.S η Γενική Συνέλευση του Τμήματος αποδίδει πιστωτικές μονάδες σε κάθε αυτοτελές εκπαιδευτικό συστατικό στοιχείο, ή δραστηριότητα του προγράμματος σπουδών. Η απόδοση αυτή γίνεται με βάση την εκτίμηση των οικείων διδασκόντων ή υπεύθυνων για το φόρτο εργασίας που απαιτείται να καταβάλει κάθε σπουδαστής για την επίτευξη των αντικειμενικών στόχων ή των μαθησιακών αποτελεσμάτων που σε κάθε περίπτωση επιδιώκονται.

   Για την αποτίμηση αυτή, λαμβάνεται υπόψη ο συνολικός φόρτος εργασίας που απαιτείται για την επιτυχή ολοκλήρωση ενός Ακαδημαϊκού Έτους πλήρους φοίτησης, σε συνδυασμό με το ελάχιστο και ανώτατο όριο των πιστωτικών μονάδων οι οποίες μπορούν να αποδοθούν συνολικά σε ένα πρόγραμμα σπουδών. Οι πιστωτικές μονάδες αποδίδονται σε κάθε μάθημα, πρακτική άσκηση, πτυχιακή ή διπλωματική εργασία και οτιδήποτε άλλο σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών απαιτείται για την επίτευξη των επιδιωκόμενων μονάδων αντικειμενικών στόχων ή μαθησιακών αποτελεσμάτων. Ουσιαστικά εκφράζουν το χρόνο ο οποίος εκτιμάται ότι απαιτείται να δαπανηθεί από τον σπουδαστή προκειμένου να επιτύχει τους στόχους ή τα αποτελέσματα αυτά.

   Ο φόρτος Εργασίας ο οποίος απαιτείται να καταβάλει κάθε σπουδαστής κατά τη διάρκεια ενός Ακαδημαϊκού έτους πλήρους φοίτησης, το οποίο περιλαμβάνει κατά μέσο όρο 36-40 πλήρεις εβδομάδες διδασκαλίας προετοιμασίας και εξετάσεων, αποτιμάται μεταξύ 1500-1800 ωρών εργασίας οι οποίες αντιστοιχούν σε 60 πιστωτικές μονάδες. Ο φόρτος εργασίας ανά εξάμηνο αποτιμάται μεταξύ 750 ωρών εργασίας οι οποίες αντιστοιχούν σε 30 πιστωτικές μονάδες.

   Αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με τις λεπτομέρειες για το Ευρωπαϊκό Σύστημα Μεταφοράς και Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων μπορεί να αντλήσει ο σπουδαστής από τις διατάξεις της Υπουργικής Απόφασης Φ5/89656/Β3/13-8-2007, όπως και από τις διατάξεις του Νόμου 3374/05 (ΦΕΚ 189/2-8-2005, άρθ. 14).

   ▪ η περίοδος σπουδών/ πρακτικής άσκησης στο εξωτερικό αναγνωρίζεται πλήρως, δηλαδή το τμήμα δεσμεύεται να διασφαλίσει την αναγνώριση της περιόδου σπουδών ή πρακτικής άσκησης ,στο εξωτερικό ,των φοιτητών,- συμπεριλαμβανομένων των εξετάσεων και άλλων μορφών αξιολόγησης

   ▪ στο πανεπιστήμιο υποδοχής δεν καταβάλλονται δίδακτρα, δικαίωμα εγγραφής, εξέταστρα, δικαίωμα πρόσβασης στις εγκαταστάσεις εργαστηρίων, σε βιβλιοθήκες κ.λ.π

  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email