Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών

 • ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Το Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών ιδρύθηκε το 1972.

   Αριθμεί 1.802 προπτυχιακούς φοιτητές, 92 υποψήφιους διδάκτορες, 27 μέλη διδακτικού ερευνητικού προσωπικού, 12 μέλη εργαστηριακού διδακτικού προσωπικού, 5 μέλη εργαστηριακού τεχνικού προσωπικού, 1 μέλος ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού, 3 επιστημονικούς συνεργάτες και 6 διοικητικούς υπαλλήλους.

   Το τμήμα είναι διαρθρωμένο σε 3 τομείς:

   • Ενεργειακός Τομέας
   • Kατασκευαστικός Τομέας
   • Τομέας Βιομηχανικής Διοίκησης

   Από το Τμήμα απονέμονται τα παρακάτω διπλώματα:

   • Δίπλωμα Μηχανολόγου Μηχανικού
   • Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης
   • Διδακτορικό δίπλωμα

   Επίσης το Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών συμμετέχει σε τρία ακόμη διατμηματικά μεταπτυχιακά προγράμματα.

  • Απαιτήσεις του προγράμματος, περιγραφή του προγράμματος και κύρια μαθησιακά αποτελέσματα

   Για την απόκτηση του διπλώματος από το Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών οι φοιτητές υποχρεούνται να παρακολουθήσουν και να εξετασθούν µε επιτυχία σε μαθήματα (κορμού – υποχρεωτικά και επιλογής) καθώς και σε διπλωματική εργασία.

   Οι σπουδές του Μηχανολόγου Μηχανικού στο Α.Π.Θ. περιλαμβάνουν τρεις Κύκλους Σπουδών:

   Ο Πρώτος Κύκλος Σπουδών διαρκεί έξι εξάμηνα (1ο έως 6ο) και περιλαμβάνει 31 υποχρεωτικά μαθήματα, τα οποία είναι κοινά για όλες τις κατευθύνσεις σπουδών, καθώς και την προαιρετική εκπόνηση Σπουδαστικής Εργασίας.

   Ο Δεύτερος Κύκλος Σπουδών διαρκεί δύο εξάμηνα (7ο και 8ο), στα οποία υποχρεούνται οι φοιτητές, με βάση τα ενδιαφέροντά τους, να επιλέξουν μία από τις εξής Κατευθύνσεις Σπουδών: Α) Κατασκευαστική, Β) Ενεργειακή και Γ) Βιομηχανικής Διοίκησης. Ο Δεύτερος Κύκλος Σπουδών περιλαμβάνει: 7 μαθήματα (5 υποχρεωτικά και 2 επιλογής) της κατεύθυνσης που έχει επιλέξει και μαθήματα επιλογής, τα οποία επιλέγονται μεταξύ όλων των μαθημάτων του Δεύτερου Κύκλου Σπουδών των άλλων 2 κατευθύνσεων σπουδών (2 μαθήματα ανά κατεύθυνση).

   Ο Τρίτος Κύκλος Σπουδών διαρκεί δύο εξάμηνα (9ο και 10ο) και περιλαμβάνει 7 μαθήματα επιλογής, οργανωμένα σε Κύκλους Εξειδίκευσης. Οι φοιτητές θα πρέπει να επιλέξουν έναν από τους εξής Κύκλους Εξειδίκευσης, ανάλογα με την κατεύθυνση σπουδών που έχουν επιλέξει στο Δεύτερο Κύκλο Σπουδών: Α. Κατασκευαστική (Α1. Τεχνολογία Υλικών, Α2. Ανάλυση και Σύνθεση Κατασκευών, Α3. Τεχνική Μορφοποιήσεων), Β. Ενεργειακή (Β1. Παραγωγή και Χρήση Ενέργειας, Β2. Περιβάλλον και Τεχνολογία Αντιρρύπανσης, Β3. Αεροναυτική και Κινητήρες) και Γ. Βιομηχανικής Διοίκησης. Σε κάθε κύκλο εξειδίκευσης υπάρχουν τουλάχιστον 10 μαθήματα, εκ των οποίων τα 4 είναι υποχρεωτικά και ο φοιτητής έχει τη δυνατότητα να επιλέξει 3 από τα υπόλοιπα (τουλάχιστον 6) μαθήματα.

   Η εξέταση των μαθημάτων γίνεται προφορικά/γραπτά ή και μέσω εργασίας κατe5πιλογή του διδάσκοντα. Οι φοιτητές μπορούν να επιλέξουν την εκπόνηση σπουδαστικής εργασίας ή/και τη συμμετοχή τους σε πρόγραμμα πρακτικής άσκησης. Η εκπόνηση διπλωματικής εργασίας είναι υποχρεωτική και ισοδυναμεί µε τριάντα (30) ECTS.

   Το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών αποσκοπεί στην κατάρτιση μηχανικών ικανών να μελετούν και να κατανοούν τις αρχές των φυσικών επιστημών, των μαθηματικών και της στατιστικής με σκοπό την εφαρμογή τους στο σχεδιασμό, σύνθεση, ανάλυση, κατασκευή και λειτουργία μηχανών, μηχανολογικών κατασκευών και παραγωγικών συστημάτων καθώς και να προάγουν την επιστήμη του μηχανολόγου μηχανικού και των σύγχρονων εφαρμογών της. Σε εφαρμοσμένο επίπεδο, αποβλέπει σε μαθησιακά αποτελέσματα και δεξιότητες που προσδίδουν ικανότητα ανάπτυξης καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών, επίλυσης τεχνολογικών και επιστημονικών προβλημάτων και προσαρμογής στο συνεχώς εξελισσόμενο τεχνολογικό και οικονομικό περιβάλλον.

   Oι απόφοιτοι του Τμήματος, ανάλογα µε τα μαθήματα, τη διπλωματική εργασία και την πρακτική άσκηση που έχουν επιλέξει, έχουν αποκτήσει δεξιότητες ποικίλου βαθμού ενδεικτικά για: α) την επίλυση τεχνολογικών προβλημάτων, β) την έρευνα στη επιστήμη του μηχανολόγου μηχανικού, γ) την ανάπτυξη τεχνικών οργάνωσης και διοίκησης βιομηχανικής παραγωγής, δ) την ανάπτυξη νέων υλικών, προϊόντων και διαδικασιών παραγωγής και μηχανουργικής μορφοποίησης αυτών, ε) το σχεδιασμό και την ανάλυση σε εφαρμογές περιβαλλοντικής μηχανικής, στ) την εκπόνηση πειραματικών μετρήσεων και αξιολόγηση αυτών σε μηχανολογικές, ηλεκτρολογικές και παραγωγικές εφαρμογές, ζ) τη διαμόρφωση, μελέτη και αξιολόγηση ενεργειακών συστημάτων, και τέλος η) την παροχή συμβουλών στον ευρύτερο τομέα της μηχανολογίας και των εφαρμογών της.

   Οι απόφοιτοι του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών, επιπλέον της βασικής γνώσης της επιστήμης και του επαγγέλματος τους έχουν την ικανότητα: 1) να εφαρμόζουν τη γνώση στην πράξη, 2) να επικοινωνούν σε μια δεύτερη γλώσσα 3) να αναζητούν, αναλύουν και συνθέτουν δεδομένα και πληροφορίες, κάνοντας χρήση των κατάλληλων τεχνολογιών, 4) να προσαρμόζονται ευέλικτα σε νέες καταστάσεις και να παίρνουν σχετικές αποφάσεις, 5) να εργάζονται αυτόνομα ή σε ομάδα επίσης σε διεθνές ή/και διεπιστημονικό περιβάλλον, 6) να παράγουν νέες ιδέες και επιστημονική γνώση, να σχεδιάζουν και να διαχειρίζονται επιστημονικά και ερευνητικά έργα, 7) να σέβονται τη διαφορετικότητα, την πολυπολιτισμικότητα και το φυσικό περιβάλλον, 8) να επιδεικνύουν επαγγελματική, κοινωνική και ηθική υπευθυνότητα, και ευαισθησία σε θέματα φύλου και ανθρώπινων αξιών, 9) να έχουν ικανότητα κριτικής και αυτοκριτικής, και 10) να προάγουν την ελεύθερη, παραγωγική και επαγωγική σκέψη.

   Επαγγελματικό καθεστώς (αν υπάρχει)

   Η άσκηση του επαγγέλματος του μηχανολόγου μηχανικού καθορίζεται και κατοχυρώνεται απο το νόμο 6422/28-11-1934/Α 412 “Περί Ασκήσεως του Επαγγέλματος του Μηχανολόγου, του Ηλεκτρολόγου και του Μηχανολόγου-Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ως και του Ναυπηγού”. Η προβλεπόμενη από το νόμο άδεια άσκησης επαγγέλματος χορηγείται από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας.

   Πρόσβαση σε περαιτέρω σπουδές

   Πρόσβαση σε Μεταπτυχιακές Σπουδές.

   Σύστημα βαθμολογίας και, αν υπάρχει, κλίμακα κατανομής των βαθμών
   Η βαθμολογική κλίμακα, µε την οποία υπολογίζονται οι βαθμοί επίδοσης των φοιτητών είναι δεκαβάθμια (0-10) και ο βαθμός μόνο του διπλώματος ακολουθεί την παρακάτω βαθμολογική κλίμακα µε τους ακόλουθους χαρακτηρισμούς:

   Άριστα : 8,5 – 10,00

   Λίαν Καλώς: 6,50 – 8,49

   Καλώς: 5,00 – 6,49

   Ανεπιτυχώς: 0,00 – 4,99

   Ο ελάχιστος προαγώγιμος βαθμός είναι το 5,00.

   Επίσημη διάρκεια του προγράμματος

   10 ΕΞΑΜΗΝΑ, 300 ECTS.

   Ένα πλήρες ακαδημαϊκό έτος σπουδών ισοδυναμεί με 60 μονάδες ΕCTS ( Ευρωπαϊκό σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων) και ένα πλήρες εξάμηνο σε 30 ECTS (1 ECTS=25-30 ώρες) (Εναρμόνιση της Ελληνικής Νομοθεσίας, Υ.Α.Φ5/89656/Β3,ΦΕΚ 1466/2007/Β,άρθρ. 1-3, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή). Σε κάθε μάθημα αποδίδεται ο αριθμός των απαιτούμενων ECTS (>=2) με σκοπό να εκφραστεί ο φόρτος εργασίας που απαιτείται από το φοιτητή για την ολοκλήρωση ενός μαθήματος, εργαστηρίου, φροντιστηρίου, πρακτικής άσκησης κλπ.

  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email