Τμήμα Ιατρικής

 • Panepistimiop kritis
 • ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Το Τμήμα Ιατρικής ανήκει στην Σχολή Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Κρήτης (ΠΚ) και ιδρύθηκε με το ΠΔ 653/76 αρχικά ως Ιατρική Σχολή εξαετούς φοίτησης. Μετά την Εισαγωγή του Νόμου Πλαισίου για τα ανώτερα εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Ν. 1268/82, η Ιατρική Σχολή μετονομάστηκε σε Τμήμα Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Παν/μίου Κρήτης. Το Τμήμα Ιατρικής του ΠΚ αρχικά στεγάστηκε σε προκατασκευασμένα κτίρια του Πανεπιστημίου που ευρίσκονται 4 χιλιόμετρα νοτίως του Ηρακλείου, κοντά στον αρχαιολογικό χώρο της Κνωσού. Άρχισε να λειτουργεί το ακαδημαϊκό έτος 1984-85 με την εισαγωγή των πρώτων 91 φοιτητών του. Κατά τα δύο πρώτα έτη της λειτουργίας του Τμήματος, το διδακτικό έργο ασκούσαν μέλη ΔΕΠ άλλων σχολών του Πανεπιστημίου, όπως της Σχολής Θετικών Επιστημών ή συμβασιούχοι με ΠΔ 407. Με το υπαριθμ. Π.Δ 96/2013 το Τμήμα Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας μετονομάστηκε σε μονοτμηματική Σχολή Επιστημών Υγείας, Τμήμα Ιατρικής και με απόφαση της Συγκλήτου και του Συμβουλίου του Ιδρύματος μετονομάστηκε σε Ιατρική Σχολή. ( Αναμένεται η δημοσίευση σε ΦΕΚ).

   Tο Δεκέμβριο του 1989 τo Τμήμα Ιατρικής του ΠΚ μεταφέρθηκε στις νεόδμητες εγκαταστάσεις του στην Πανεπιστημιούπολη των Βουτών. Παράλληλα προχώρησε ταχέως και η δόμηση του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου (ΠΑ.Γ.Ν.Η.) σε γειτνιάζον οικόπεδο 62.000 τ.μ., το μεγαλύτερο μέρος του οποίου παραχωρήθηκε από το Πανεπιστήμιο Κρήτης. Η χωροθέτηση αυτή του Τμήματος Ιατρικής και του ΠΑ.Γ.Ν.Η. διευκολύνει το κλινικό και διδακτικό έργο των μελών ΔΕΠ και την κλινική άσκηση των φοιτητών Ιατρικής. Σήμερα, το κτιριακό συγκρότημα της Ιατρικής Σχολής περιλαμβάνει 10 πτέρυγες. Το κτίριο της Ιατρικής καλύπτει 26.000 τμ περίπου. Αποτελείται από τον κεντρικό πυρήνα που περιέχει τα αμφιθέατρα και άλλες αίθουσες διδασκαλίας, και τις Διοικητικές υπηρεσίες, και το Μουσείο Ιατρικής. Στις πτέρυγες αναπτύσσονται τα Εργαστήρια (Εκπαιδευτικά και Ερευνητικά), γραφεία προσωπικού και βοηθητικούς χώρους. Η πτέρυγα 7Α η οποία κατασκευάστηκε μεταγενέστερα, φιλοξενεί κυρίως τις δραστηριότητες των Μεταπτυχιακών Σπουδών, ενώ περιλαμβάνει και αίθουσες διδασκαλίας.

   Τομείς Ιατρικής Σχολής

   • Aκτινολογίας
   • Bασικών Iατρικών Eπιστημών
   • Eργαστηριακής Iατρικής
   • Kοινωνικής Iατρικής
   • Mητέρας – Παιδιού
   • Mορφολογίας
   • Nευρολογίας και Aισθητηρίων Oργάνων
   • Παθολογίας
   • Xειρουργικής
   • Ψυχιατρικής και Eπιστημών Συμπεριφοράς
  • Οι προπτυχιακές σπουδές στην Ιατρική Σχολή διαρκούν συνολικά έξι έτη ή αλλιώς δώδεκα εξάμηνα στα οποία συμπεριλαμβάνονται και οι κλινικές ασκήσεις. Κάθε ακαδημαϊκό έτος αρχίζει την 1 η Σεπτεμβρίου κάθε χρόνου και λήγει την 31η Αυγούστου του επομένου. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα σπουδών κάθε ακαδημαϊκού έτους κατανέμεται χρονικά σε δύο εξάμηνα, χειμερινό και εαρινό. Το πρόγραμμα σπουδών καθορίζει την προτεινόμενη δομή κάθε εξαμήνου φοίτησης.

   Τα μαθήματα και οι λοιπές εκπαιδευτικές δραστηριότητες, οι μαθησιακοί στόχοι και τα προσδοκώμενα αποτελέσματα της φοίτησης περιλαμβάνονται στον «Οδηγό Προπτυχιακών Σπουδών» ο οποίος καταρτίζεται για κάθε ακαδημαϊκό έτος στο τέλος του προηγούμενου ακαδημαϊκού έτους και αναρτάται στην ιστοσελίδα της Σχολής.

   Στο Πρόγραμμα Σπουδών η λέξη “μάθημα” χρησιμοποιείται ως τεχνικός όρος. Μάθημα είναι η διδασκαλία ενός μέρους κάποιου γνωστικού αντικειμένου, μπορεί όμως να αποτελείται και από διάφορα μέρη περισσοτέρων του ενός γνωστικών αντικειμένων. Το μάθημα διδάσκεται κατά την διάρκεια ενός εξαμήνου και αντιστοιχεί τουλάχιστον σε μια ώρα την εβδομάδα. Αντίθετα ο όρος “γνωστικό αντικείμενο” χρησιμοποιείται στην εκπαίδευση για να ορίσει συγκεκριμένα πεδία γνώσης, π.χ. Ανατομία, Βιοχημεία, Παθολογία ή Χειρουργική. Ορισμένα γνωστικά αντικείμενα κατανέμονται σε περισσότερα μαθήματα και σε περισσότερα εξάμηνα σπουδών, π.χ. η Παθολογία ή η Χειρουργική.

   Το Πρόγραμμα περιέχει και κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά μαθήματα που βοηθούν τον φοιτητή να εμβαθύνει σε ειδικούς τομείς γνώσεις. Το πρόγραμμα σπουδών στην Ιατρική Σχολή αποτελείται από τα υποχρεωτικά μαθήματα, από τα κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά μαθήματα και από τις κλινικές ασκήσεις, που κατανέμονται σε 12 ακαδημαϊκά εξάμηνα και υπάγονται στους αντίστοιχους τομείς της Σχολής.

   Εφόσον το περιεχόμενο τους εμπίπτει σε περισσότερους από ένα Τομείς, υπεύθυνος για τη διδασκαλία τους ορίζεται ο θεματικά συγγενέστερος.

   Τα μαθήματα διδάσκονται στην Ιατρική Σχολή υπό τις εξής τρεις μορφές:

   α) Διαλέξεις, ονομάζονται τα μαθήματα στα οποία παρουσιάζεται από τον διδάσκοντα μια περιοχή ενός γνωστικού αντικειμένου.
   β) Σεμινάρια και Ασκήσεις, ονομάζονται τα μαθήματα στα οποία οι διδασκόμενοι με τις οδηγίες του διδάσκοντος και τη βοήθεια της σχετικής βιβλιογραφίας ερευνούν ένα ειδικό θέμα και το συμπαρουσιάζουν με τον διδάσκοντα.
   γ) Εργαστηριακές και Κλινικές Ασκήσεις, ορίζονται τα μαθήματα που αποσκοπούν στην παροχή βασικών ή κλινικών γνώσεων σε επίπεδο πρακτικής εξάσκησης επί συγκεκριμένου αντικειμένου. Κατά την κρίση των διδασκόντων μπορούν να οριστούν ως ασκήσεις ανεξάρτητα μαθήματα που θα γίνονται με περιορισμένο αριθμό φοιτητών (μαθήματα μικρών ομάδων).

   Η Διάρκεια των εξαμήνων είναι 14 εβδομάδες για τα 4 πρώτα έτη και 16 εβδομάδες για το 5ο και 6ο έτος.

   Το βάρος κάθε μαθήματος δηλώνεται σε Ευρωπαϊκές Πιστωτικές Μονάδες (ECTS). Ο εξαμηνιαίος φόρτος εργασίας ενός φοιτητή είναι το άθροισμα των Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) των μαθημάτων στα οποία έχει εγγραφεί το εξάμηνο αυτό. Ο φόρτος αυτός αντιστοιχεί σε 30 ECTS κατ’ ελάχιστον για κάθε εξάμηνο (μέγιστος αριθμός 34 ECTS με κατ’ επιλογήν μαθήματα πέραν του 1ου εξαμήνου).

   Ο φόρτος σε ECTS ανά εξάμηνο μπορεί να αυξηθεί από οφειλόμενα μαθήματα προηγούμενων ετών.

   Επιπλέον αυτού του φόρτου, επιτρέπεται η εγγραφή του φοιτητή σε ένα ακόμη μάθημα ανά εξάμηνο για αναβαθμολόγηση, υπό την προϋπόθεση ότι έχει ήδη περάσει αυτό το μάθημα. Η δυνατότητα αναβαθμολόγησης παρέχεται μία και μόνη φορά ανά μάθημα.

   Μαθήματα Ελεύθερης Επιλογής είναι όλα τα μαθήματα που επιθυμούν οι φοιτητές της Σχολής να παρακολουθήσουν από άλλα Τμήματα του Πανεπιστημίου Κρήτης, τα οποία εμφανίζονται στην αναλυτική βαθμολογία, αλλά δεν συνυπολογίζονται στο μέσο όρο βαθμολογίας για τη λήψη πτυχίου.

   Για κάθε μάθημα/κλινική άσκηση του προγράμματος σπουδών έχουν οριστεί: ο τίτλος και ο κωδικός του/της, το εξάμηνο των σπουδών στο οποίο αυτό/ή κανονικά αντιστοιχεί, το βάρος του/της σε ευρωπαϊκές πιστωτικές μονάδες, το κατά πόσο είναι μάθημα υποχρεωτικό/επιλογής ή κλινική άσκηση, καθώς και η περιγραφή της ύλης τους. Στην ιστοσελίδα της Σχολής έχουν αναρτηθεί τα Μαθήματα και οι Κλινικές Ασκήσεις που προσφέρονται στο Πρόγραμμα Σπουδών με βασικές πληροφορίες και παραπομπή στην αναλυτική περιγραφή ενός εκάστου.

   Προαπαιτούμενα μαθήματα υπάρχουν μόνο για την εισαγωγή στις κλινικές ασκήσεις.

   Κλινική Άσκηση

   Οι Πρωταρχικοί στόχοι της Κλινικής Άσκησης είναι ο εμπλουτισμός των θεωρητικών γνώσεων και η ανάπτυξη βασικών κλινικών δεξιοτήτων και εμπειρίας. Παράλληλα, δίνεται έμφαση στην καλλιέργεια καλής ιατρικής συμπεριφοράς με σεβασμό στον ασθενή και αυστηρή τήρηση του ιατρικού απορρήτου, καθώς και στην ανάπτυξη αρίστων σχέσεων με τους συναδέλφους και το νοσηλευτικό προσωπικό. Η Κλινική Άσκηση διαρκεί 64 Εβδομάδες και χωρίζεται σε 4 ομάδες (Α, Β, Γ, Δ) Κλινικής Άσκησης. Οι κλινικές ασκήσεις των ομάδων Α και Β πραγματοποιούνται απαρέγκλιτα στο 5ο έτος (9ο και 10ο εξάμηνο) και οι κλινικές ασκήσεις των ομάδων Γ και Δ στο 6ο έτος (11ο και 12ο εξάμηνο). Οι φοιτητές του 5ου έτους δεν μπορούν να ξεκινήσουν με τις κλινικές του 6ου έτους και αντίστροφα.

  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email