Τμήμα Γεωπονίας

 • panepistimio patron
 • ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Το Τμήμα Γεωπονίας ανήκει στη Σχολή Γεωπονικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών.

   Η αποστολή του Τμήματος είναι:

   • να υλοποιήσει ένα σύγχρονο πρόγραμμα σπουδών προσφέροντας στους φοιτητές του υψηλού επιπέδου γεωπονικές γνώσεις, τις οποίες θα κληθούν να εφαρμόσουν ασκώντας το επάγγελμα του γεωπόνου
   • να αναπτύξει την επιστημονική έρευνα στη Γεωπονική επιστήμη και να παράγει νέα γνώση με διεθνή αναγνώριση
   • να συμβάλλει στην αγροτική παραγωγή και ανάπτυξη όχι μόνο σε τοπικό αλλά και σε εθνικό επίπεδο

   Το Τμήμα Γεωπονίας στεγάζεται σε εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Πατρών στην Αμαλιάδα και διαθέτει τους απαραίτητους εργαστηριακούς χώρους για την εκπαίδευση των φοιτητών καθώς επίσης και αίθουσες διδασκαλίας, αμφιθέατρο και θερμοκήπια.

   Πτυχίο

   Ολοκληρώνοντας τις σπουδές τους, οι απόφοιτοι του Τμήματος λαμβάνουν το πτυχίο του Γεωπόνου και ασκούν τα επαγγελματικά τους δικαιώματα, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Π.Δ. 344/2000 «Άσκηση επαγγέλματος γεωτεχνικού» και στις ειδικότερες νομικές και κανονιστικές διατάξεις, που κάθε φορά ισχύουν, όπως αυτά αναφέρονται στο Γεωτεχνικό Επιμελητήριο της Ελλάδας (ΓΕΩΤΕΕ). Ο απονεμόμενος τίτλος θα είναι πτυχίο Γεωπόνου, σε κύκλο μαθημάτων 5 ετών.

  • Το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος Γεωπονίας παρέχει την αναγκαία εκπαίδευση, αποφέροντας μαθησιακά αποτελέσματα και δεξιότητες που καθιστούν ικανούς τους αποφοίτους του Τμήματος να διαχειρίζονται με επιστημονικά ορθολογικό τρόπο τους φυσικούς πόρους, επιτυγχάνοντας ταυτόχρονα αύξηση της προσόδου και της αποτελεσματικότητας στις γεωργικές καλλιέργειες.

   Επίσης, το Πρόγραμμα Σπουδών παρέχει στους πτυχιούχους ευρύτερες επιστημονικές γνώσεις ώστε να μπορούν να σχεδιάζουν και να εφαρμόζουν σύγχρονες και καινοτόμες μεθόδους στη Γεωπονία με στόχο την παραγωγή, μεταποίηση και εμπορία ποιοτικών αγροτικών προϊόντων φυτικής προέλευσης, εντός του πλαισίου της βιώσιμης ανάπτυξης και της προστασίας του περιβάλλοντος.

   Οι φοιτητές του τμήματος Γεωπονίας έχουν την δυνατότητα ανάπτυξης ερευνητικών δεξιοτήτων μέσω της Πτυχιακής Εργασίας τους, ενώ προετοιμάζονται κατάλληλα για συμμετοχή σε μεταπτυχιακούς κύκλους σπουδών.

   Τέλος το ΠΠΣ του τμήματος διασφαλίζει την ικανότητα των φοιτητών να αλληλεπιδρούν με άλλους επιστημονικούς κλάδους για την αντιμετώπιση προβλημάτων Γεωπονικής ή διεπιστημονικής φύσης.

   Aπόκτηση πτυχίου:

   Για την απόκτηση του πτυχίου ο φοιτητής υποχρεούται να εξεταστεί επιτυχώς (βαθμός ≥5) σε όλα τα μαθήματα, κορμού, περιορισμένης και ελεύθερης επιλογής που προβλέπονται στο πρόγραμμα σπουδών με συνολικό αριθμό ΠΜ=300. Στην περίπτωση αυτή, ο βαθμός του πτυχίου εξάγεται σύμφωνα με τις υπ’ αριθμ. Β3/2166/87 (ΦΕΚ 308/87 τ.Β.), Β3/2457/88 (ΦΕΚ 802/16.6.1989 τ.Β) και Β3/2882/16.6.1989 (ΦΕΚ 507/27.6.1989 τ.Β) με τους κάτωθι υπολογισμούς: Με βάση τις διδακτικές μονάδες που έχει κάθε μάθημα υπολογίζεται ο αντίστοιχος συντελεστής βαρύτητας του μαθήματος ο οποίος πολλαπλασιάζεται με τον επιτυχόντα βαθμό εξέτασης του παραπάνω μαθήματος και στη συνέχεια διαιρείται το άθροισμα των παραπάνω γινομένων δια του αθροίσματος του συνόλου των συντελεστών βαρύτητας. Σημείωση 1: O συντελεστής βαρύτητας (ΣΒ) για τα μαθήματα με ΔΜ=1-2 είναι 1, με ΔΜ=3-4 είναι 1,5 και ΔΜ > 4 είναι 2. Σημείωση 2: Η Πτυχιακή Εργασία (ΠΕ), η οποία αντιστοιχεί σε παρακολούθηση μαθημάτων με συνολικό αριθμό ΠΜ=30.

   Τα μαθήματα των έξι (6) πρώτων εξαμήνων είναι υποχρεωτικά (Υ) και κατανέμονται έξι (6) μαθήματα / εξάμηνο. Οι φοιτητές οφείλουν στην αρχή του κάθε εξαμήνου να δηλώσουν μαθήματα συνολικού αριθμού Πιστωτικών Μονάδων 30. Επίσης μπορούν να δηλώσουν μαθήματα που έχουν παρακολουθήσει και δεν είχαν επιτυχή εξέταση συνολικού αριθμού Πιστωτικών Μονάδων μέχρι 30.

   Στο 7ο εξάμηνο ο φοιτητής δηλώνει τα τρία (3) υποχρεωτικά μαθήματα και επιλέγει τρία (3) από τα εννέα (9) μαθήματα Επιλογής (Ε). Στο 8ο εξάμηνο ο φοιτητής δηλώνει τα δύο (2) υποχρεωτικά μαθήματα και επιλέγει τέσσερα (4) από τα δέκα (10) μαθήματα Επιλογής (Ε). Στο 9ο εξάμηνο ο φοιτητής δηλώνει την Πτυχιακή Εργασία (Υποχρεωτικά) και επίσης τρία (3) από τα εννέα (9) μαθήματα Επιλογής (Ε). Στο 10ο εξάμηνο ο φοιτητής δηλώνει την Πτυχιακή Εργασία (Υποχρεωτικά) και επίσης τρία (3) από τα εννέα (9) μαθήματα Επιλογής (Ε). Οι φοιτητές μπορούν να δηλώσουν την Πτυχιακή Εργασία εφόσον έχουν ολοκληρώσει με επιτυχία την εξέταση μαθημάτων (Υποχρεωτικών και Επιλογής) με συνολικό αριθμό ΠΜ 180.

   Προσδοκόμενα Μαθησιακά Αποτελέσματα

   Οι απόφοιτοι του Τμήματος Γεωπονίας, με βάση τις γνώσεις που αποκτούν σε θέματα βασικής και εφαρμοσμένης Γεωπονικής Επιστήμης, κατά τη διάρκεια των σπουδών τους, αποκτούν δεξιότητες (ικανότητες εφαρμογής γνώσεων και αξιοποίησης τεχνογνωσίας) τις οποίες θα μπορούν να εφαρμόζουν: (α) στην καλλιέργεια οπωροκηπευτικών, ανθοκομικών ειδών, αμπέλου, ελιάς, εσπεριδοειδών και λοιπών δενδροκομικών καλλιεργειών, β) στην καλλιέργεια φυτών, όπως είναι τα σιτηρά, τα ψυχανθή, τα ενεργειακά φυτά, το βαμβάκι, ο καπνός, τα ζαχαρότευτλα, τα αρωματικά και φαρμακευτικά φυτά γ) στην ανάπτυξη, βελτίωση και παραγωγή πιστοποιημένου πολλαπλασιαστικού υλικού δ) στην Εφαρμοσμένη Ζωολογία και Παρασιτολογία και ειδικότερα την Εντομολογία, Ακαρολογία, Νηματωδολογία, (ε) στη Φυτοπαθολογία και ειδικότερα την Μυκητολογία, Βακτηριολογία και Ιολογία, (στ) στα Γεωργικά Φάρμακα και ειδικότερα τη Χημεία Τοξικολογία και Υπολείμματα, ζ) την εδαφολογία και τη διαχείριση των εδαφικών πόρων και τη λίπανση των φυτών, η) στον προσδιορισμό και την κάλυψη των αναγκών των φυτών σε νερό μέσω της άρδευσης, θ) στην κατανόηση και αντιμετώπιση των οικονομικών προβλημάτων που προκύπτουν από την αγροτική δραστηριότητα. Οι παραπάνω γνώσεις συνδυάζονται με την απόκτηση επιπλέον δεξιοτήτων και γνώσεων στη Φυσιολογία και τη Βιοχημεία των φυτών, τη Γενετική και τη Βελτίωση των φυτών, τις τεχνικές της καλλιέργειας, τη βιολογία και αντιμετώπιση των ζιζανίων, τη γεωργική οικολογία και τη μελέτη των γεωργικών οικοσυστημάτων ώστε οι απόφοιτοι του τμήματος να μπορούν να συμβάλουν ολοκληρωμένα στην προώθηση και ανάπτυξη της Ελληνικής Γεωργίας και στην επίλυση προβλημάτων που αφορούν στον αγροτικό τομέα.

  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email