Τμήμα Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου και Σχεδιασμού

 • panepistimio thessalias
 • ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Το Τμήμα Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου και Σχεδιασμού (ΔΕΞΥΣ) είναι ένα νέο πρωτότυπο Τμήμα για τα ακαδημαϊκά δεδομένα της χώρας που δημιουργήθηκε το 2019 στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας σε εφαρμογή του Νόμου 4589/2019.

   Οι φοιτητές του παρακολουθούν ένα πρωτοποριακό πρόγραμμα σπουδών, διάρκειας 5 ετών που με την ολοκλήρωσή του οδηγεί στην απονομή ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (integrated master) στην ειδικότητα του Δασολόγου, Επιστήμονα Ξύλου & Σχεδιαστή Προϊόντων. Το πρόγραμμα αυτό παρέχει καθετοποιημένη γνώση από την αειφορική διαχείριση του φυσικού περιβάλλοντος, μέχρι την αξιοποίηση των κύριων προϊόντων του, με έμφαση στο ξύλο και τις χρήσεις του, αλλά και στον σχεδιασμό προϊόντων. Αυτή ακριβώς η βαθμίδωση της γνώσης πιστεύουμε ότι αποτελεί σημαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, σε μία αγορά εργασίας που απαιτεί πτυχιούχους με την αρτιότερη ακαδημαϊκή θωράκιση, απόκτηση πολύτιμων δεξιοτήτων και ολοκληρωμένη σκέψη.

   Το Τμήμα λειτουργεί με 2 κατευθύνσεις σπουδών (Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος και Επιστημών Ξύλου και Σχεδιασμού Προϊόντων) από το 7ο εξάμηνο και μετά. Το Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών παρέχει στους φοιτητές του ΔΕΞΥΣ πέραν των υποχρεωτικών μαθημάτων και μεγάλη ποικιλία από μαθήματα επιλογής που στοχεύουν στην παροχή εξελιγμένων γνώσεων σε ειδικά αντικείμενα του φυσικού περιβάλλοντος, της αξιοποίησης του ξύλου, του σχεδιασμού επίπλων και άλλων αντικειμένων κύρια με βάση το ξύλο, της διοίκησης, της οργάνωσης, της οικονομίας και την εισαγωγή σύγχρονης τεχνολογίας σε οργανισμούς και επιχειρήσεις που βρίσκουν άμεση εφαρμογή στην αγορά εργασίας. Παράλληλα λειτουργούν και Προγράμματα Μεταπτυχιακών και Διδακτορικών Σπουδών.

   Το Τμήμα ΔΕΞΥΣ διαθέτει άρτιες υποδομές και κτιριακές εγκαταστάσεις (3 Αμφιθέατρα, 20 αίθουσες εργαστηρίων και διδασκαλίας, 45 γραφεία) άνω των 4000 τ.μ., που αναπτύσσονται σε έκταση πάνω από 10.000 τ.μ. Ο εργαστηριακός και ερευνητικός εξοπλισμός είναι υποδειγματικός, διασφαλίζοντας έτσι την άρτια μεταφορά της γνώσης αιχμής στα γνωστικά αντικείμενα που θεραπεύει το Τμήμα. Επιπλέον, στον φοιτητή παρέχεται σχετική εκπαίδευση στα πλαίσια της πρακτικής του άσκησης τόσο στον ιδιωτικό τομέα, όσο και σε υπηρεσίες του δημοσίου.

   Τα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος έχουν υψηλού επιπέδου ερευνητικό προφίλ, με σημαντικές δημοσιεύσεις σε περιοδικά και συνέδρια και με την επίβλεψη και συμμετοχή σε δεκάδες εθνικά και διεθνή ανταγωνιστικά ερευνητικά προγράμματα.

   Το Τμήμα έχει έδρα την Καρδίτσα, μία πόλη στο κέντρο της Ελλάδας σε πολύ κοντινές αποστάσεις από μεγάλα αστικά κέντρα, όπως τη Λάρισα (50 λεπτά), τη Θεσσαλονίκη (2,5 ώρες) και την Αθήνα (3,5 ώρες). Η πόλη της Καρδίτσας αποτελεί σημαντικό ακαδημαϊκό κέντρο της ανώτατης εκπαίδευσης της χώρας με ένα εκτενές ακαδημαϊκό πάρκο εντός του οικιστικού ιστού της πόλης, με 5 Πανεπιστημιακά Τμήματα και τέσσερα (4) προγράμματα σπουδών του Συμβουλίου Ένταξης (πρώην ΤΕΙ Θεσσαλίας), ο δε φοιτητικός πληθυσμός που διατηρεί είναι σημαντικός (πάνω από 2000 ενεργοί φοιτητές). Λόγω της μακράς παράδοσης φιλοξενίας των φοιτητών, η πόλη έχει αναπτύξει υποδομές φιλικές για τη φοιτητική ζωή, όπως για παράδειγμα εκτεταμένο δίκτυο ποδηλατοδρόμων και τα δημοτικά ποδήλατα.

   Το Τμήμα Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου και Σχεδιασμού του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας διαθέτει σημαντικά πλεονεκτήματα ώστε να αποτελεί έναν αδιαμφισβήτητα ελκυστικό ακαδημαϊκό προορισμό για τους απόφοιτους των Λυκείων της χώρας.

  • Οι φοιτητές του παρακολουθούν ένα πρωτοποριακό πρόγραμμα σπουδών, διάρκειας 5 ετών που με την ολοκλήρωσή του οδηγεί στην απονομή ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (integrated master) στην ειδικότητα του Δασολόγου, Επιστήμονα Ξύλου & Σχεδιαστή Προϊόντων. Το πρόγραμμα αυτό παρέχει καθετοποιημένη γνώση από την αειφορική διαχείριση του φυσικού περιβάλλοντος, μέχρι την αξιοποίηση των κύριων προϊόντων του, με έμφαση στο ξύλο και τις χρήσεις του, αλλά και στον σχεδιασμό προϊόντων. Αυτή ακριβώς η βαθμίδωση της γνώσης πιστεύουμε ότι αποτελεί σημαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, σε μία αγορά εργασίας που απαιτεί πτυχιούχους με την αρτιότερη ακαδημαϊκή θωράκιση, απόκτηση πολύτιμων δεξιοτήτων και ολοκληρωμένη σκέψη.

   Το Τμήμα λειτουργεί με 2 κατευθύνσεις σπουδών (Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος και Επιστημών Ξύλου και Σχεδιασμού Προϊόντων) από το 7ο εξάμηνο και μετά. Το Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών παρέχει στους φοιτητές του ΔΕΞΥΣ πέραν των υποχρεωτικών μαθημάτων και μεγάλη ποικιλία από μαθήματα επιλογής που στοχεύουν στην παροχή εξελιγμένων γνώσεων σε ειδικά αντικείμενα του φυσικού περιβάλλοντος, της αξιοποίησης του ξύλου, του σχεδιασμού επίπλων και άλλων αντικειμένων κύρια με βάση το ξύλο, της διοίκησης, της οργάνωσης, της οικονομίας και την εισαγωγή σύγχρονης τεχνολογίας σε οργανισμούς και επιχειρήσεις που βρίσκουν άμεση εφαρμογή στην αγορά εργασίας.

   Το πρόγραμμα προπτυχιακών σπουδών (ΠΠΣ) του Τμήματος ΔΕΞΥΣ καταρτίζεται από τη Συνέλευση του Τμήματος, ύστερα από εισηγήσεις της Επιτροπής Προγράμματος Σπουδών και των Τομέων. Το ΠΠΣ αξιολογείται τακτικά από τη Συνέλευση του Τμήματος και επικαιροποιείται, προκειμένου αφενός να διορθώνονται τυχόν ελλείψεις του και αφετέρου να εναρμονίζεται με τις επιστημονικές εξελίξεις στα γνωστικά αντικείμενα του Τμήματος. Το ΠΠΣ του επόμενου ΑΕ συζητείται κάθε Απρίλιο στη Συνέλευση του Τμήματος ΔΕΞΥΣ, κατόπιν εισηγήσεων της Επιτροπής Προγράμματος Σπουδών και των υπευθύνων των μαθημάτων.

   1. Τα μαθήματα του ΠΠΣ διακρίνονται σε υποχρεωτικά (Υ) και επιλογής (Ε).

   2. Το ΠΠΣ του Τμήματος ΔΕΞΥΣ ακολουθεί το πρότυπο της Αρχής Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ). Το ΠΠΣ οργανώνεται ανά εξάμηνο και σε αυτό αναφέρονται τα εξής στοιχεία του μαθήματος: ο τίτλος και το είδος του (υποχρεωτικό, επιλογής), το/α όνομα/τα του/των υπεύθυνου/ων, το/α όνομα/τα του/των διδάσκοντος/ων, οι ώρες θεωρίας/διαλέξεων, εργαστηρίων ή/και ασκήσεων, και οι πιστωτικές μονάδες του Ευρωπαϊκού Συστήματος Μεταφοράς και Συσσώρευσης Ακαδημαϊκών Μονάδων (ECTS). Ακολουθεί το περίγραμμα του μαθήματος, το οποίο είναι οργανωμένο στις εξής ενότητες: Γενικά Στοιχεία, Μαθησιακά Αποτελέσματα, Περιεχόμενο, Διδακτικές και Μαθησιακές μέθοδοι, Τρόποι Αξιολόγησης/Εξέτασης, Συνιστώμενη Βιβλιογραφία.

   3. Δεν είναι δυνατή η παρακολούθηση μαθημάτων από φοιτητές που βρίσκονται σε μικρότερο εξάμηνο από εκείνο στο οποίο εντάσσεται το μάθημα σύμφωνα με το ΠΠΣ.

   4. Το ΠΠΣ και τα περιγράμματα των μαθημάτων περιγράφονται με λεπτομέρεια στον Οδηγό Σπουδών, ο οποίος είναι αναρτημένος στην ιστοσελίδα του Τμήματος ΔΕΞΥΣ (http://www.uth.gr/tmimata/fwsd) στην ελληνική και στην αγγλική γλώσσα.

   5. Το ΠΠΣ περιλαμβάνεται στο Παράρτημα Α.

   6. Για τη λήψη πτυχίου απαιτούνται το ελάχιστο 300 μονάδες ECTS (περιλαμβάνεται η πτυχιακή 30 μονάδες ECTS) και η παρακολούθηση δίμηνης πρακτικής άσκησης. Σε κάθε εξάμηνο σπουδών αναλογούν 30 μονάδες ECTS.

  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email