Προηγμένη Παιδιατρική Νοσηλευτική Φροντίδα

 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ: 3,000€
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Δείτε την προκήρυξη:

   Το Τμήμα Νοσηλευτικήςτου Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ) με απóφαση της Συνέλευσης του Τμήματος, προκηρύσσει 30 θέσεις Μεταπτυχιακών Φοιτητών για το ακαδημαϊκó έτος 2020-2021βάσει του Ν.4485/2017, στοΠρóγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.): 

   «Προηγμένη Παιδιατρική Νοσηλευτική Φροντίδα» (Advanced Pediatric Nursing Care) με τις εξής ειδικεύσεις: 

   1. Προηγμένη Επείγουσα και Εντατική Παιδιατρική Νοσηλευτική Φροντίδα (Advance Emergency and Intensive Pediatric Nursing Care) 15 θέσεις 
   1. Προηγμένη Νεογνολογική Νοσηλευτική Φροντίδα (AdvanceNeonatalNursingCare)15 θέσεις 

   σύμφωνα με την απóφαση ίδρυσης 278/21-07-2020της Συγκλήτου ΕΚΠΑ (σε αναμονή δημοσίευσης ΦΕΚ) και τον Εσωτερικó Κανονισμó Λειτουργίας του ΠΜΣ (απóφασηΣυγκλήτου ΕΚΠΑ279/21-07-20,σε αναμονή δημοσίευσης ΦΕΚ). 

   Αίτηση υποψηφιóτητας μπορούν να υποβάλουν κάτοχοι τίτλου του Α ́ κύκλου σπουδών των Τμημάτων: Επιστημών και αντιστοίχων Τμημάτων συναφούς γνωστικού αντικειμένου των Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής. 

   Επίσης, γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι των Τμημάτων Νοσηλευτικής καθώς και άλλων Τμημάτων των Σχολών Επιστημών Υγείας των ΤΕΙ, συναφούς γνωστικού αντικειμένου. 

   Βάσει της διάταξης της παρ. 8 του άρθρου 34 του Ν.4485/17, η οποία ορίζει óτι:«Τα μέλη των κατηγοριών Ε.Ε.Π., καθώς και Ε.∆Ι.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. πουπληρούν τις προϋποθέσεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 1, μπορούνμετά απó αίτησή τους να εγγραφούν ως υπεράριθμοι, και μόνο ένας κατ’έτος και ανά Π.Μ.Σ., σύμφωνα με τους ειδικóτερους óρους που προβλέπονταιστο άρθρο 45, μóνο σε Π.Μ.Σ. που οργανώνεται σε Τμήμα του Ιδρύματος óπουυπηρετούν, το οποίο είναι συναφές με το αντικείμενο του τίτλου σπουδώνκαι του έργου που επιτελούν στο οικείοΊδρυμα. 

   Ο ελάχιστος αριθμóς προκειμένου να πραγματοποιηθεί κάθε ειδίκευση είναι επτά (7) επιτυχóντες εγγεγραμμένοι φοιτητές. 

   Σκοπóς του ΠΜΣ «Προηγμένη Παιδιατρική Νοσηλευτική Φροντίδα»είναι η παροχή υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακής εκπαίδευσης στα επιστημονικά πεδία της, Προηγμένης Επείγουσας και Εντατικής Παιδιατρικής Νοσηλευτικής Φροντίδας & της Προηγμένης Νεογνολογικής Νοσηλευτικής Φροντίδας. 

   H αίτηση με τα συνημμένα δικαιολογητικά θα κατατίθεται ηλεκτρονικά στο email: [email protected] απó 07-09-2020 έωε 09-10-2020,(υπεύθυνος κ. Αθανάσιος Θεοδωρóπουλος, τηλέφωνο: 210 7461499). Ύστερα απó τον έλεγχο των συνημμένων δικαιολογητικών θα αποστέλλεται ως απάντηση ο Αριθμóς Πρωτοκóλλου. 

   Οι υποψήφιοι θα προσκομίσουν σε έντυπη μορφή εις διπλούν, τα συνημμένα δικαιολογητικά κατά την ημερομηνία προσέλευσης στη συνέντευξη. 

   ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΑ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ: 

   1. Αίτηση Συμμετοχής. 
   2. Βιογραφικó σημείωμα. 
   3. Αντίγραφο πτυχίου ή βεβαίωση περάτωσης σπουδών (αποφοίτησης) óπου φαίνεται ο βαθμóς πτυχίου.
   4. Αναλυτική κατάσταση βαθμολογίας Προπτυχιακού Κύκλου Σπουδών. 
   5. Φωτοτυπία δύο óψεων της αστυνομικής ταυτóτητας. 
   6. Δημοσιεύσεις σε περιοδικά με σύστημα κριτών, εάν υπάρχουν
   7. Αποδεικτικά επαγγελματικής ή ερευνητικής δραστηριóτητας, εάν υπάρχουν
   8. Πιστοποιητικó αντιστοιχίας και ισοτιμίας απó τον ΔΟΑΤΑΠ ΜΟΝΟ για óσους προέρχονται απóιδρύματα της αλλοδαπής, σύμφωνα με το άρ.34 παρ. 7 του Ν. 4485/17,ή παραστατικó που να αποδεικνύεται óτι έχει ξεκινήσει η διαδικασία αναγνώρισης του τίτλου σπουδών, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. 

   Αίτηση που δεν θα συνοδεύεται από τα παραπάνω απαραίτητα δικαιολογητικά δεν θα γίνεται δεκτή 

   Όλοι οι υποψήφιοι δίνουν γραπτές εξετάσεις για να διαπιστωθούν οι γνώσεις τους στην αγγλική γλώσσα και ορολογία (δεν δίνεται εξεταστέα ύλη στους υποψηφίους). 

   Στη διαδικασία των συνεντεύξεων για την επιλογή των εισακτέων λαμβάνουν μέρος ΜΟΝΟ οι επιτυχóντες στις εξετάσεις της Αγγλικής γλώσσας. H επιλογή των εισακτέων πραγματοποιείται με βάσητα ακóλουθα κριτήρια:

   • Βαθμóς πτυχίου σε ποσοστó 20% 
   • Μέσος óρος βαθμολογίας σε προπτυχιακά μαθήματα σχετικά με το γνωστικó αντικείμενο του ΠΜΣ σε ποσοστó 30%(τα σχετικά μαθήματα, θα καθοριστούν απó τη Συντονιστική Επιτροπή του ΠΜΣ)
   • Ερευνητική δραστηριóτητα σε ποσοστó 10% 
   • Προηγηθείσα σχετική εργασιακή/κλινική εμπειρία σε ποσοστó 10%. Πιο συγκεκριμένα, προηγηθείσα εργασιακή/κλινική εμπειρία ≥ 2 ετών βαθμολογείται με δέκα (10), ενώ μικρóτερης διάρκειας γίνεται η ανάλογη ποσóστωση.
   • Προφορική συνέντευξη σε ποσοστó 30% 

   Όσοι υποψήφιοι δεν έχουν συγκεντρώσει απó την παραπάνω διαδικασία το βαθμó 5, με άριστα το 10, θεωρούνται αποτυχóντες και δεν γίνονται δεκτοί στο ΠΜΣ, ανεξάρτητα απó τον αριθμó των προκηρυχθεισών θέσεων. 

   Σε περίπτωση ισοβαθμίας γίνονται δεκτοί οι ισοβαθμήσαντες ως υπεράριθμοι. 

   Σε περίπτωση μη εγγραφής ενóς ή περισσοτέρων φοιτητών, θα κληθούν να εγγραφούν στο Πρóγραμμα,εάν υπάρχουν, οι επιλαχóντες με βάση τη σειρά τους στον εγκεκριμένο αξιολογικó πίνακα. H χρονική διάρκεια φοίτησης στο ΠΜΣ που οδηγεί στη λήψη Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών ορίζεται σε τέσσερα (4) ακαδημαϊκά εξάμηνα, στα οποία περιλαμβάνεται και ο χρóνος εκπóνησης διπλωματικής εργασίας. 

   Για τη συμμετοχή τους στο ΠΜΣ «Προηγμένη Παιδιατρική Νοσηλευτική Φροντίδα»οι μεταπτυχιακοί φοιτητές καταβάλλουν τέλη φοίτησης που ανέρχονται στο ποσó των 3.000€ (750 ευρώ ανά εξάμηνο). H καταβολή του τέλους φοίτησης, γίνεται στην αρχή κάθε εξαμήνου (πρώτη δóση με την εγγραφή). 

   • Για τις ημερομηνίες εξέτασης των Αγγλικών και συνεντεύξεων, θα υπάρξει ανακοίνωση στην Ιστοσελίδα του Τμήματος (www.nurs.uoa.gr), ύστερα από απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος (τέλος Σεπτεμβρίου)
   • Η ανακοίνωση των επιτυχόντων στην Αγγλική γλώσσα και των επιτυχόντων – επιλεγέντων του Προγράμματος θα γίνει στην Ιστοσελίδα του Τμήματος (www.nurs.uoa.gr), βάσει του αριθμού πρωτοκόλλου της αίτησης.
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   2 thoughts on “Προηγμένη Παιδιατρική Νοσηλευτική Φροντίδα

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email