Προηγμένες Τεχνολογίες Πληροφορικής και Υπηρεσίες (Master of Science (MSc) in Modern Information Technologies and Services)

 • panepistimio ditikis makedonias
 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ: 2.880€
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • 1.Το Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) «Προηγμένες Τεχνολογίες Πληροφορικής και Υπηρεσίες (Master of Science (MSc) in Modern Information Technologies and Services)»,  έχει ως αντικείμενο, τη συντονισμένη ανάπτυξη και οργάνωση των ερευνητικών κατευθύνσεων της επιστήμης της Πληροφορικής και ειδικότερα αυτών που αφορούν σε τομείς υψηλής προτεραιότητας για τη χώρα μας.

   2. Το Πρόγραμμα θεραπεύει αμιγώς τα πλέον προηγμένα ζητήματα τεχνολογίας και επιστήμης στο χώρο της Πληροφορικής. Το περιεχόμενο και η φυσιογνωμία του προγράμματος έχει διαμορφωθεί έτσι ώστε να ανταποκρίνεται με επιτυχία στις ιδιαίτερες επιστημονικές ανάγκες που προκαλεί η ταχύτατη εξέλιξη της Πληροφορικής σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.

   Τα μαθήματα του Προγράμματος έχουν επιλεγεί ώστε να προσφέρουν στο μεταπτυχιακό φοιτητή την ειδίκευση που απαιτούν οι πλέον σύγχρονες τεχνολογικές εξελίξεις στον τομέα της Πληροφορικής, σε συνδυασμό με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και τις ανάγκες της σύγχρονης Ελληνικής και Ευρωπαϊκής Οι σκοποί του ΔΠΜΣ «Προηγμένες Τεχνολογίες Πληροφορικής και Υπηρεσίες» είναι οι εξής:

   • Η προαγωγή της επιστήμης και της έρευνας στο αντικείμενο του προγράμματος.
   • Η προετοιμασία και εκπαίδευση εξειδικευμένων και ικανών επιστημόνων και ερευνητών που θα προωθήσουν την ανάπτυξη της χώρας και των Ελληνικών επιχειρήσεων στην Κοινωνία της Πληροφορίας.
   • Η προετοιμασία για μεταπτυχιακές σπουδές διδακτορικού επιπέδου.
   • Η ανάπτυξη της Θεωρητικής και της Εφαρμοσμένης πληροφορικής στον Ελλαδικό χώρο.
   • Η στενή συνεργασία μεταξύ της ακαδημαϊκής κοινότητας και των επιχειρήσεων για την αποδοχή, χρήση και διάδοση των πλέον προηγμένων συστημάτων Πληροφορικής.
   • Η συνεργασία με Ελληνικούς, Ευρωπαϊκούς και Διεθνείς Επιστημονικούς Οργανισμούς, οι οποίοι ασχολούνται με θέματα Πληροφορικής.
   • Επιπλέον, το πρόγραμμα στηρίζει και προάγει ταυτόχρονα το κοινό πεδίο έρευνας που καλλιεργείται από τα δύο ιδρύματα στους τομείς των συστημάτων επικοινωνιών, των τεχνολογιών διαδικτύου, της ασφάλειας συστημάτων καθώς και της εκπαίδευσης στον κλάδο των Τ.Π.Ε..

   Το ΔΠΜΣ απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) με τίτλο «Προηγμένες Τεχνολογίες Πληροφορικής και Υπηρεσίες (Master of Science (MSc) in Modern Information Technologies and Services) με τις εξής ειδικεύσεις:
   α) Σύγχρονα Συστήματα Τηλεπικοινωνιών, Τεχνολογίες Διαδικτύου, το Διαδίκτυο των Πραγμάτων και Ασφάλεια Συστημάτων
   β) Τεχνολογίες της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση

   Δείτε αναλυτικά την Προκήρυξη:

    

   Το Τμήμα Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας και το Τμήμα Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς προσκαλούν υποψηφίους μεταπτυχιακούς φοιτητές για υποβολή αιτήσεων με σκοπό τη συμμετοχή στο Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.): «Προηγμένες Τεχνολογίες Πληροφορικής και Υπηρεσίες» (PostGraduate Programme “Modern Information Technologies and Services”) που διοργανώνουν για τον ακαδημαϊκό κύκλο 2020-2021 (ΦΕΚ 3668 /τ. Β΄/03-10-2019). Το Δ.Π.Μ.Σ. έχει διάρκεια τριών (3) ακαδημαϊκών εξαμήνων (δυο (2) ακαδημαϊκών εξαμήνων παρακολούθησης μεταπτυχιακών μαθημάτων και ενός (1) ακαδημαϊκού εξαμήνου εκπόνησης μεταπτυχιακής διατριβής).

   Το Δ.Π.Μ.Σ. απονέμει το Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) με τίτλο «Προηγμένες Τεχνολογίες Πληροφορικής και Υπηρεσίες» (Master of Science (M.Sc.) in «Modern Information Technologies and Services») με τις εξής ειδικεύσεις (tracks) :

   • Σύγχρονα Συστήματα Τηλεπικοινωνιών, Τεχνολογίες Διαδικτύου, το Διαδίκτυο των Πραγμάτων και Ασφάλεια Συστημάτων / Modern Telecommunication Systems, Internet Technologies, Internet of Things and Systems Security (INFΟ – COM).
   • Τεχνολογίες της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση / Information and Communication Technologies in Education (INFΟ – EDU).

   Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί κάτοχοι τίτλου πρώτου κύκλου σπουδών Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 34 του ν.4485/2017. (ενδεικτικά: πτυχιούχοι Σχολών ή Τμημάτων Πληροφορικής, Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε., Μηχανικών Τ.Ε., Πολυτεχνικών, Θετικών, Τεχνολογικών, Κοινωνικών, Οικονομικών, Νομικών, Φιλοσοφικών, και Ανθρωπιστικών Επιστημών καθώς και των Επιστημών της Αγωγής).

   Η έναρξη των μαθημάτων θα πραγματοποιηθεί εντός του Οκτωβρίου 2020.

   Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις έως και 31 Αυγούστου 2020 στη Γραμματεία του Τμήματος Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.

   Οι υποψήφιοι πρέπει να προσκομίσουν την αίτηση τους και τα σχετικά δικαιολογητικά στην γραμματεία του Δ.Π.Μ.Σ..

   Οι αιτήσεις γίνονται δεκτές και ταχυδρομικώς εφόσον αποσταλούν προς το Τμήμα Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία. Τα σχετικά έγγραφα είναι τα ακόλουθα:

   • Συμπληρωμένη αίτηση εγγραφής στο Δ.Π.Μ.Σ. Το έντυπο της αίτησης παρέχεται από τη Γραμματεία του Τμήματος Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στην Καστοριά και μπορείτε να το βρείτε σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα του Δ.Π.Μ.Σ. https://msc.cs.uowm.gr/
   • Αντίγραφο πτυχίου ελληνικού ΑΕΙ (νόμιμα επικυρωμένου), ή αντίγραφο πτυχίου ανώτατου ιδρύματος της αλλοδαπής αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ (πρώην ΔΙΚΑΤΣΑ).
   • Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας προπτυχιακών μαθημάτων στην οποία να αναγράφεται και ο βαθμός του πτυχίου, ή να προκύπτει o M.O. βαθμολογίας του υποψηφίου μέχρι την ημέρα της αίτησης.
   • Πιστοποιητικό γνώσης της αγγλικής γλώσσας ή και άλλων γλωσσών εάν υπάρχουν.
   • Πλήρες βιογραφικό σημείωμα.
   • Αντίγραφα από τυχόν άλλα πτυχία ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ ή αντίστοιχου ιδρύματος της αλλοδαπής, αναγνωρισμένα από το ΔΟΑΤΑΠ (πρώην ΔΙΚΑΤΣΑ). • Ανάτυπα δημοσιεύσεων σε επιστημονικά περιοδικά, συνέδρια ή ανάτυπα άλλου συγγραφικού έργου.
   • Πιστοποιητικά προϋπηρεσίας και επαγγελματικού έργου.
   • Κάθε άλλο πιστοποιητικό για έργο ή δραστηριότητα που μπορεί να βοηθήσει στην επιλογή του υποψηφίου.
   • Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου.
   • Μία πρόσφατη φωτογραφία, η οποία επισυνάπτεται στην αίτηση του υποψηφίου.
   • Δύο Συστατικές Επιστολές

   Η συμπληρωμένη αίτηση με τα σχετικά δικαιολογητικά υποβάλλονται σε έντυπη μορφή Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη από 11:00 έως 13:00, στην παρακάτω διεύθυνση.

   Η επιλογή των εισακτέων πραγματοποιείται από Επιτροπή μελών ΔΕΠ (Επιτροπή Επιλογής), που συγκροτείται με απόφαση της Ειδικής Διιδρυματικής Επιτροπής (ΕΔΕ) του ΠΜΣ. Τα κριτήρια επιλογής καθώς και οι λεπτομέρειες εφαρμογής των κριτηρίων αυτών (όπως μόρια, συντελεστές) γίνονται γνωστά στους υποψηφίους με την προκήρυξη του ΠΜΣ και είναι τα ακόλουθα:

   1. Βαθμός πτυχίου ή Μ.Ο. Βαθμολογίας (25%)
   2. Είδος και εύρος εργασιακής ή/και επαγγελματικής ή/και ερευνητικής εμπειρίας (25%).
   3. Συστατικές επιστολές (10%).
   4. Γνώση Αγγλικής γλώσσας (5%).
   5. Λοιπά στοιχεία που περιλαμβάνονται στο βιογραφικό σημείωμα (5%)
   6. Συνέντευξη (30%).

   Για περισσότερες πληροφορίες:
   Επισκεφτείτε την Ιστοσελίδα του Δ.Π.Μ.Σ. «Προηγμένες Τεχνολογίες Πληροφορικής και Υπηρεσίες» https://msc.cs.uowm.gr/ και επικοινωνήστε με την Γραμματεία του ΔΠΜΣ και τον κ. Χυτήρη Χρήστο στο τηλέφωνο 24670-87182 και e-mail [email protected]

   Διεύθυνση αλληλογραφίας
   Δ. Π.Μ.Σ. «Προηγμένες Τεχνολογίες Πληροφορικής και Υπηρεσίες»
   Τμήμα Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
   Περιοχή Φούρκα, Καστοριά ΤΚ: 52100
   Τηλ 24670-87182, Φαξ 24670- 87063

  • ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ – (1st Semester Courses)
   Υποχρεωτικά Μαθήματα για την Κατεύθυνση (Obligatory Courses for the Track)ΔΙΚΤΥΟΚΕΝΤΡΙΚΑ ΚΑΙ ΤΗ ΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ NETWORK-CENTRIC AND TELECOMMUNICATION SYSTEMS

   Μοντελοποίηση και Ανάλυση Δικτύων Modeling and Analysis of Computer Networks 6ECTS
   Σύγχρονα Δικτυακά Πρωτόκολλα και Ρυθμιστικά Θέματα Τηλεπικοινωνιών και Μέσων Επικοινωνίας Modern Networking Protocols and Telecommunications & Media Regulatory Issues 6ECTS
   Ασφάλεια Δικτυακών Συστημάτων Network System Security 6ECTS
   Αλγοριθμικές Τεχνικές και Εφαρμογές Algorithmic Techniques and Applications 6ECTS
   Μάθημα Επιλογής Elective Course 6ECTS
   ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ TOTAL ECTS 30ECTS

   Υποχρεωτικά Μαθήματα για την Κατεύθυνση (Obligatory Courses for the Track) ΕΥΦΥΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥ – ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ INTELLIGENT TECHNOLOGIES FOR HCI

   Αναγνώριση Προτύπων και Μηχανική Μάθηση Pattern Recognition and Machine Learning 6ECTS
   Διαχείριση Δεδομένων Data Management 6ECTS
   Ειδικά Θέματα Τεχνολογίας Λογισμικού Special Topics in Software Engineering 6ECTS
   Τεχνητή Νοημοσύνη Artificial Intelligence 6ECTS
   Μάθημα Επιλογής Elective Course 6ECTS
   ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ TOTAL ECTS 30ECTS

   Υποχρεωτικά Μαθήματα για την Κατεύθυνση (Obligatory Courses for the Track) ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ADVANCED SOFTAWARE DEVELOPMENT TECHNOLOGIES

   Αναγνώριση Προτύπων και Μηχανική Μάθηση Pattern Recognition and Machine Learning 6ECTS
   Προηγμένα Θέματα Αντικειμενοστρεφούς Προγραμματισμού (Java) Advanced Topics of Object – Oriented Programming (Java) 6ECTS
   Αλγοριθμικές Τεχνικές και Εφαρμογές Algorithmic Techniques and Applications 6ECTS
   Ειδικά Θέματα Τεχνολογίας Λογισμικού Special Topics in Software Engineering 6ECTS
   Μάθημα Επιλογής Elective Course 6ECTS
   ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ TOTAL ECTS 30ECTS

   Υποχρεωτικά Μαθήματα για την Κατεύθυνση (Obligatory Courses for the Track) ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΥΦΥΪΑ BUSINESS INTELLIGENCE

   Πληροφοριακά Συστήματα Information Systems 6ECTS
   Διαχείριση Δεδομένων Data Management 6ECTS
   Ειδικά Θέματα Τεχνολογίας Λογισμικού Special Topics in Software Engineering 6ECTS
   Θεωρία Παιγνίων και Επιχειρησιακές Εφαρμογές Game Theory and Business Applications 6ECTS
   Μάθημα Επιλογής Elective Course 6ECTS
   ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ TOTAL ECTS 30ECTS

   Υποχρεωτικά Μαθήματα για την Κατεύθυνση (Obligatory Courses for the Track) ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ SECURITY MANAGEMENT ENGINEERING

   Μοντελοποίηση και Ανάλυση Δικτύων Modeling and Analysis of Computer Networks 6ECTS
   Ασφάλεια Δικτυακών Συστημάτων Network System Security 6ECTS
   Σχεδίαση Αρχιτεκτονικών Ασφάλειας Design of Security Architectures 6ECTS
   Διοίκηση Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων Management of Information System Security 6ECTS
   Μάθημα Επιλογής Elective Course 6ECTS
   ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ TOTAL ECTS 30ECTS

   Υποχρεωτικά Μαθήματα για την Κατεύθυνση (Obligatory Courses for the Track) ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ e-SERVICE AND m-SERVICE TECHNOLOGIES THKY

   Πληροφοριακά Συστήματα Information Systems 6ECTS
   Διαχείριση Δεδομένων Data Management 6ECTS
   Ειδικά Θέματα Τεχνολογίας Λογισμικού Special Topics in Software Engineering 6ECTS
   Σχεδίαση Αρχιτεκτονικών Ασφάλειας Design of Security Architectures 6ECTS
   Μάθημα Επιλογής Elective Course 6ECTS
   ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ TOTAL ECTS 30ECTS

   Υποχρεωτικά Μαθήματα για την Κατεύθυνση (Obligatory Courses for the Track) ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ DIGITAL CULTURE
   ΨΗΠΟΛ-DICUL ECTS

   Μικτή Πραγματικότητα και Ηλεκτρονικός Πολιτισμός Intelligent Mixed Reality and e-Culture 6ECTS
   Παγκόσμιος Ιστός και Διαχείριση Ψηφιακών Συλλογών WWW and Digital Collections Management 6ECTS
   Επεξεργασία Σημάτων, Οπτικοακουστικές Τεχνικές και Υπηρεσίες για Πολιτισμικές Εφαρμογές Cultural Analytics – Signal Processing and Services for Cultural Applications 6ECTS
   Προηγμένα Μέσα και Σύγχρονος Πολιτισμός Contemporary Culture and Advanced Media Technologies 6ECTS
   Μάθημα Επιλογής Elective Course 6ECTS
   ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ TOTAL ECTS 30ECTS

   ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Α’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ (Elective Courses of 1st Semester) ECTS

   Ειδικά Θέματα Θεωρίας και Εφαρμογών Γραφημάτων Special Topics in Graph Theory and Applications 6ECTS
   Ενσωματωμένα Υπολογιστικά Συστήματα Embedded Computing Systems 6ECTS
   Συστημική Ανάλυση και Επιχειρησιακές Διεργασίες Systemic Analysis and Enterprise Processes 6ECTS

   ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Β’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ (2nd Semester Courses)
   Υποχρεωτικά Μαθήματα για την Κατεύθυνση (Obligatory Courses for the Track) ΔΙΚΤΥΟΚΕΝΤΡΙΚΑ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ – NETWORK-CENTRIC AND TELECOMMUNICATION SYSTEMS

   Πληροφοριακά Συστήματα στο Διαδίκτυο Web-based Information Systems 6ECTS
   Υπολογιστική Νέφους Cloud Computing 6ECTS
   Κινητά Υπολογιστικά Συστήματα Επικοινωνιών Mobile Computing and Communications Systems 6ECTS
   Έλεγχος Εισβολής Δικτύων και Συστημάτων Network and System Penetration Testing 6ECTS
   Μάθημα Επιλογής Elective Course 6ECTS
   ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ TOTAL ECTS 30ECTS

   Υποχρεωτικά Μαθήματα για την Κατεύθυνση (Obligatory Courses for the Track) ΕΥΦΥΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥ – ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ INTELLIGENT TECHNOLOGIES FOR HCI ETEAY

   Ανάπτυξη Παιχνιδιών και Εφαρμογών Εικονικής Πραγματικότητας Development of Virtual Reality Games and Applications 6ECTS
   Ευφυή Εικονικά Περιβάλλοντα Ιntelligent Virtual Environments 6ECTS
   Προηγμένη Αλληλεπίδραση Ανθρώπου – Υπολογιστή με Τεχνητή Αίσθηση Advanced HCI via Artificial Sense 6ECTS
   Προσαρμοστικά Συστήματα Διδασκαλίας Adaptive Tutoring Systems 6ECTS
   Μάθημα Επιλογής Elective Course 6ECTS
   ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ TOTAL ECTS 30ECTS

   Υποχρεωτικά Μαθήματα για την Κατεύθυνση (Obligatory Courses for the Track) ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ADVANCED SOFTWARE DEVELOPMENT TECHNOLOGIES ΠΡΟΤΑΛ

   Ανάπτυξη Λογισμικού για τον Παγκόσμιο Ιστό Software Development for the World-wide Web 6ECTS
   Ανάπτυξη Λογισμικού για Κινητές Συσκευές Software Development for Mobile Devices 6ECTS
   Υπολογιστική Νέφους Cloud Computing 6ECTS
   Τεχνολογίες Εξατομίκευσης Λογισμικού Software Personalization Technologies 6ECTS
   Μάθημα Επιλογής Elective Course 6ECTS
   ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ECTS 30ECTS

   Υποχρεωτικά Μαθήματα για την Κατεύθυνση (Obligatory Courses for the Track) ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΥΦΥΪΑ BUSINESS INTELLIGENCE

   Διαχείριση Επιχειρησιακών Διαδικασιών και Γνώσης Business Process and knowledge management 6ECTS
   Μοντέλα Αποφάσεων Decision Models 6ECTS
   Αναλυτική Δεδομένων Data Analytics 6ECTS
   Εξόρυξη Γνώσης από Δεδομένα Knowledge Extraction from Data 6ECTS
   Μάθημα Επιλογής Elective Course 6ECTS
   ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ TOTAL ECTS 30ECTS

   Υποχρεωτικά Μαθήματα για την Κατεύθυνση (Obligatory Courses for the Track) ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
   SECURITY MANAGEMENT ENGINEERING

   Ανάλυση Κρυπτογραφικών Πρωτοκόλλων Cryptographic Protocol Analysis 6ECTS
   Ασφάλεια Λογισμικού Software Security 6ECTS
   Ανάλυση Ψηφιακών Πειστηρίων και Κακόβουλου Λογισμικού Digital Forensics and Malware Analysis 6ECTS
   Έλεγχος Εισβολής Δικτύων και Συστημάτων Network and System Penetration Testing 6ECTS
   Μάθημα Επιλογής Elective Course 6ECTS
   ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ TOTAL ECTS 30ECTS

   Υποχρεωτικά Μαθήματα για την Κατεύθυνση (Obligatory Courses for the Track) ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ e-SERVICE AND m-SERVICE TECHNOLOGIES

   Προσαρμοστικά Συστήματα Διδασκαλίας Adaptive Tutoring Systems 6ECTS
   Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία στις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών Enterprise and Innovation in ICT 6ECTS
   Διαχείριση Γεωγραφικής Πληροφορίας Geographic Information Management 6ECTS
   Συστήματα Λογισμικού Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων Software Systems for Enterprise Resource Planning 6ECTS
   Μάθημα Επιλογής Elective Course 6ECTS
   ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ TOTAL ECTS 30ECTS

   Υποχρεωτικά Μαθήματα για την Κατεύθυνση (Obligatory Courses for the Track) ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ DIGITAL CULTURE
   ΨΗΠΟΛ

   Καταγραφή και Τεκμηρίωση Μνημείων με Προηγμένα Συστήματα Advanced Information Technologies for Monument Management 6ECTS
   Μέσα και Εφαρμογές Κινητών Τεχνολογιών Mobile Technologies and Media 6ECTS
   Διαχείριση και Διοίκηση Πολιτισμικών Μονάδων και Οργανισμών Administration and Management of Cultural Units and Organizations 6ECTS
   Εξειδικευμένα Ζητήματα Ψηφιακού Πολιτισμού Special topics on Digital Culture 6ECTS
   Μάθημα Επιλογής Elective Course 6ECTS
   ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ TOTAL ECTS 30ECTS

   Μαθήματα Ελεύθερης Επιλογής Β’ Εξαμήνου (Elective Courses 2nd Semester)

   Επιστημονικός Προγραμματισμός Scientific Computing 6ECTS
   Ετερογενή Υπολογιστικά Συστήματα Heterogeneous Computer Systems 6ECTS
   Ψηφιακή Επεξεργασία Σημάτων Φωνής και ‘Ηχου 6ECTS
   Βιοπληροφορική Bioinformatics 6ECTS
   Ευφυής Αλληλεπίδραση με Κοινωνικά Δίκτυα Intelligent Interaction with Social Networks 6ECTS
   Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Συστημάτων και Πληροφορικής Consulting Services for Systems and Informatics 6ECTS

   ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ (3rd Semester)

   Μεταπτυχιακή Διατριβή (Μ.Sc. Thesis) 30ECTS

   ΣΥΝΟΛΟ (Α’, Β’ και Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ) Total (1st, 2nd and 3rd Semester) ECTS 90ECTS

  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email