Loading...

Πολιτική, γλώσσα και διαπολιτισμική επικοινωνία

 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  Share
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Το Τμήμα Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας της Σχολής Ιστορίας και Μετάφρασης-Διερμηνείας του Ιονίου Πανεπιστημίου οργανώνει, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114, τ. Α’/4-8-2017) και την απόφαση ίδρυσής του (ΦΕΚ 1500/02.05.2018, τ. Β’), για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο «Πολιτική, γλώσσα και διαπολιτισμική
   επικοινωνία» (Master of Arts in Politics, Language and Intercultural Communication), το οποίο οδηγεί στην απονομή Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στο οικείο πεδίο.

   Βασικός σκοπός του ΠΜΣ είναι η εξοικείωση των φοιτητών με μεθόδους Ανάλυσης Λόγου για τη μελέτη και ανάλυση σημαντικών πολιτικών και κοινωνικών φαινομένων και των παραμέτρων που τα προκαλούν. Ο στόχος αυτός επιτυγχάνεται με δύο τρόπους: πρώτον, με την ανάλυση ζητημάτων που συνδυάζουν τη λειτουργία της Γλώσσας ως «εργαλείο» με έννοιες όπως είναι η κοινωνία, η ισχύς, η εθνικότητα/εθνοτικότητα, η περιθωριοποίηση, η επαφή γλωσσών και πολιτισμών κ.ά. και δεύτερον με την παρουσίαση των γενικών
   θεωριών περί διαπολιτισμικής επικοινωνίας και τις εφαρμογές της στις Διεθνείς Σχέσεις και αλλού.

   Με την περάτωση του Προγράμματος Σπουδών οι φοιτητές θα είναι σε θέση να προσεγγίσουν διάφορα κοινωνικο-πολιτικά ζητήματα μέσα από νέες οπτικές γωνίες αλλά και να φωτίσουν τις ευρύτερες διαστάσεις τους.

   Δείτε αναλυτικά την Προκήρυξη:

   ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ
   Για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020, στο ΠΜΣ Πολιτική, γλώσσα και διαπολιτισμική επικοινωνία, θα γίνουν δεκτοί συνολικά έως είκοσι (20) φοιτητές. Μπορούν να γίνουν δεκτοί στο ΠΜΣ πτυχιούχοι Τμημάτων Μεταφραστικών  Σπουδών, Διεθνών Σχέσεων, Διεθνούς Δικαίου, Πολιτικών Επιστημών, Ευρωπαϊκών Σπουδών, Κοινωνικών Επιστημών, Πολιτισμικών Σπουδών, Τμημάτων με αντικείμενο την κοινωνική διάσταση της γλώσσας Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων της αλλοδαπής συναφούς γνωστικού
   αντικειμένου καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων ΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου. Επίσης, γίνονται δεκτοί απόφοιτοι Ανώτατων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων ή άλλων παραγωγικών σχολών, διπλωματικοί υπάλληλοι, ανώτεροι και ανώτατοι υπάλληλοι υπουργείων εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις εισαγωγής στο Π.Μ.Σ. Πτυχιούχοι εξωτερικού γίνονται, τέλος, δεκτοί υπό τον όρο να έχει αναγνωρισθεί το πτυχίο τους από το ΔΟΑΤΑΠ (πρώην ΔΙΚΑΤΣΑ) ως ισότιμο και αντίστοιχο.

   Η διαδικασία επιλογής των υποψηφίων πραγματοποιείται κατ’ αρχάς με αξιολόγηση του ατομικού φακέλου που θα υποβάλουν (βλ. δικαιολογητικά) και στη συνέχεια με γραπτές εισαγωγικές εξετάσεις και συνέντευξη.

   Τα εξεταζόμενα μαθήματα είναι:
   1. Κοινωνιογλωσσολογία (γραπτή εξέταση),
   2. Διαπολιτισμική επικοινωνία (γραπτή εξέταση),
   3. Επικαιρότητα στη διεθνή πολιτική (γραπτή εξέταση).
   Ενδεικτική βιβλιογραφία για κάθε μάθημα ανακοινώνεται από τη Γραμματεία του ΠΜΣ και αναρτάται στην ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ (http://dflti.ionio.gr/polico/). Η προφορική συνέντευξη διενεργείται ενώπιον επιτροπής, η οποία ορίζεται με απόφαση της Συνέλευσης Τμήματος.
   Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι μεταπτυχιακοί φοιτητές πρέπει να υποβάλουν στη Γραμματεία του Προγράμματος (μέσω ταχυδρομείου ή ηλεκτρονικά) τα παρακάτω δικαιολογητικά:
   α) Αίτηση (αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ.),
   β) Αντίγραφο πτυχίου,
   γ) Πίνακα αναλυτικής βαθμολογίας όλων των προπτυχιακών μαθημάτων,
   δ) Πιστοποιητικό πολύ καλής γνώσης μιας τουλάχιστον από τις εξής ξένες  γλώσσες: αγγλική, γαλλική ή γερμανική. Η πολύ καλή γνώση της ξένης γλώσσας αποδεικνύεται από την υποβολή πτυχίου γλωσσομάθειας επιπέδου Γ1 και άνω. Σε περίπτωση γνώσης και δεύτερης ξένης γλώσσας υποβάλλεται επίσης το αντίστοιχο πιστοποιητικό. Οι αλλοδαποί υποψήφιοι καταθέτουν πιστοποιητικό επάρκειας της ελληνικής γλώσσας από Σχολείο Νέας Ελληνικής Γλώσσας ΑΕΙ, καθώς και πτυχίο μιας δυτικοευρωπαϊκής γλώσσας, όπως παραπάνω. Σε περίπτωση που είναι πτυχιούχοι ελληνόγλωσσου Πανεπιστημιακού Τμήματος, το πτυχίο αυτό επέχει θέση πιστοποιητικού επάρκειας της ελληνικής γλώσσας,
   ε) Αποδεικτικά για ερευνητική ή/και συγγραφική δραστηριότητα, για συμμετοχή σε εκπαιδευτικά προγράμματα κινητικότητας σπουδαστών, καθώς και για επαγγελματική εμπειρία συναφή προς το πρόγραμμα σπουδών του ΠΜΣ,
   στ) Βιογραφικό σημείωμα,
   ζ) Δύο συστατικές επιστολές από μέλη ΔΕΠ ελληνικών ΑΕΙ ή από διδάσκοντες ξένων πανεπιστημιακών ιδρυμάτων (στην ελληνική ή αγγλική γλώσσα),
   η) Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.

   Επιτυχών υποψήφιος, που δεν θα προσκομίσει κάποιο από τα παραπάνω δικαιολογητικά, απορρίπτεται και τη θέση του καταλαμβάνει ο πρώτος επιλαχών στη σειρά κατάταξης.

   Οι φάκελοι των ενδιαφερομένων θα υποβάλλονται είτε δια ζώσης είτε μέσω αποστολής ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη Γραμματεία του ΠΜΣ έως και την Παρασκευή 13 Σεπτεμβρίου 2019 και ώρα 12.00 το μεσημέρι, στην ακόλουθη διεύθυνση:
   Ιόνιο Πανεπιστήμιο
   Τμήμα Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης & Διερμηνείας
   Γραμματεία ΠΜΣ «Γλώσσα, Πολιτική και Διαπολιτισμική Επικοινωνία»
   Πλ. Χρήστου Τσιριγώτη (Κτήριο Γαληνός) 49100 Κέρκυρα
   Υπόδειγμα εντύπου αίτησης υπάρχει στην ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ. (http://dflti.ionio.gr/polico/wp-content/uploads/2019/06/ΠΟΓΔΙΕΠ-Αίτηση-2019-2020.pdf). Αναλυτικές πληροφορίες για το πρόγραμμα και την ύλη θα δημοσιευθούν στην ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ. (http://dflti.ionio.gr/polico/).

   ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ
   Οι εξετάσεις θα διεξαχθούν στις 7 και 8 Οκτωβρίου 2019. Ο κατάλογος των υποψηφίων και το αναλυτικό πρόγραμμα των εξετάσεων θα αναρτηθούν έως την Παρασκευή 27 Σεπτεμβρίου 2019, στον πίνακα ανακοινώσεων της Γραμματείας του Τμήματος, στο κτήριο Γαληνός (πλατεία Χρ. Τσιριγώτη) στην Κέρκυρα, καθώς και στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ.

   Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης θα ανακοινωθούν έως την Παρασκευή 18 Οκτωβρίου 2019 και θα αναρτηθούν στον πίνακα ανακοινώσεων της Γραμματείας του Τμήματος, στο κτήριο Γαληνός (πλατεία Χρ. Τσιριγώτη) στην Κέρκυρα, καθώς και στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ. Τα μαθήματα του Προγράμματος για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 θα ξεκινήσουν την Τρίτη 29 Οκτωβρίου 2019.

   ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ
   1. Η φοίτηση στο ΠΜΣ είναι ΔΩΡΕΑΝ.
   2. Η παρακολούθηση του συνόλου των διδακτικών, ερευνητικών και ακαδημαϊκών δραστηριοτήτων του Προγράμματος είναι υποχρεωτική για όλους τους συμμετέχοντες για τα δύο πρώτα εξάμηνα.
   3. Όπως προβλέπεται στον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών του Προγράμματος οι φοιτητές του ΠΜΣ, μεταπτυχιακοί και υποψήφιοι διδάκτορες, συμμετέχουν υποχρεωτικά και αμισθί στην υποστήριξη του εκπαιδευτικού έργου του Τμήματος σε προπτυχιακό επίπεδο ανάλογα με τις προκύπτουσες ανάγκες (επιτηρήσεις κ.ά.).
   4. Η παρούσα προκήρυξη διέπεται στο σύνολό της από τις σχετικές ρυθμίσεις του Εσωτερικού Κανονισμού του Τμήματος και του Κανονισμού Μεταπτυχιακών Σπουδών του Προγράμματος.
   5. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν περισσότερες πληροφορίες μέσω της αποστολής mail στην κυρία Ελένη Μωραΐτη (26610-87225, [email protected]) και  από την ιστοσελίδα του ΠΜΣ.
   6. Η Συνέλευση του Τμήματος μπορεί με αιτιολογημένη απόφασή της να αναστείλει ή να ακυρώσει τη διαδικασία εισαγωγής φοιτητών, έως και μία εβδομάδα προ της προγραμματισμένης ημερομηνίας έναρξης των εξετάσεων.

   Ο Διευθυντής του Π.Μ.Σ.
   Σωτήρης Λίβας
   Αναπληρωτής Καθηγητής

  • Α’ εξάµηνο

   Υποχρεωτικά µαθήµατα                                Διαπολιτισµική επικοινωνία                                          7,5
   Εισαγωγή στην Ανάλυση Πολιτικού Λόγου              7,5

   Μαθήµατα επιλογής                                        1. Γλώσσα, ταυτότητα και ισχύς
   (2 από 3)                                                         2. Ανάλυση Πολιτικού Λόγου στην Τουρκία                        15 (2×7,5)
   3. Πολιτική επικοινωνία

   Β’ εξάµηνο

   Υποχρεωτικά µαθήµατα                               Γλώσσα και Πολιτική, η γλώσσα της Πολιτικής         7,5
   Κοινωνιογλωσσολογία                                                        7,5

   Μαθήµατα επιλογής
   (2 από 3)                                                           1. Πολιτική Φιλοσοφία
   2. Διαπολιτισµική Επικοινωνία στις Διεθνείς Σχέσεις          15 (2×7,5)
   3. Εφαρµογές Ανάλυσης Πολιτικού Λόγου

   Γ’ εξάµηνο                                                   Μεταπτυχιακή διπλωµατική εργασία                            30

   ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ                      90

  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

  Αφήστε μια απάντηση

  Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

  ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
  ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
  ΆΡΘΡΑ