Παθήσεις Ρινός, Βάσης Κρανίου και Προσωπικής Χώρας

 • panepistimio patron
 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ: 5,000€
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Το Διιδρυματικό Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Δ.Π.Μ.Σ.)  έχει ως γνωστικό αντικείμενο τις Παθήσεις Ρινός, Βάσης Κρανίου και Προσωπικής Χώρας.

   Σκοποί του Δ.Δ.Π.Μ.Σ είναι:
   α) η μεταπτυχιακή διδασκαλία, έρευνα και πρακτική εκπαίδευση στις Παθήσεις Ρινός, Βάσης Κρανίου και Προσωπικής Χώρας.
   β) η κατάρτιση − εξειδίκευση νέου επιστημονικού δυναμικού σε περιοχή επιστημονικής αιχμής των Παθήσεων Ρινός, Βάσης Κρανίου και προσωπικής Χώρας, όπως η Ενδοσκοπική Χειρουργική, η αντιμετώπιση των παθήσεων της ρινός, των διαταραχών του ύπνου, των διαταραχών όσφρησης και γεύσης και των παθήσεων της γναθοπροσωπικής χώρας και βάσης κρανίου.
   γ)  η σε βάθος κατάρτιση επιστημόνων, ώστε αυτοί να καταστούν ικανοί για την παραγωγή νέας γνώσης.

   Δείτε την τελευταία προκήρυξη:

    

   Το Τμήμα Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Πατρών και η Ιατρική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών ανακοινώνουν ότι κατά το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 πρόκειται να λειτουργήσει Διιδρυματικό Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Πατρών και της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με τίτλο «Παθήσεις Ρινός, Βάσης Κρανίου και Προσωπικής Χώρας» και στην Αγγλική Γλώσσα «Disease of the nose, maxillofacial area and cranial base”, το οποίο ιδρύθηκε με την υπ’ αριθμ. 1390/21117/29.6.18 απόφαση (ΦΕΚ 2866/18.7.2018, τ. Β’) και ισχύει, όπως ενεκρίθη από τη Σύγκλητο του Πανεπιστημίου Πατρών (αρ. συνεδρ. 133/30.3.2018) και τη Συνέλευση του Τμήματος Ιατρικής (αρ. συνεδρ. 686/15.1.2018) καθώς και από τη Σύγκλητο του ΕΚΠΑ (αρ. συνεδρ. 14/30.4.2018) και τη Συνέλευση της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ (αρ. συνεδρ. 8/15.3.2018). Διέπεται από τις διατάξεις τoυ νόμου 4485/2017, του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του Πανεπιστημίου Πατρών για τις Μεταπτυχιακές Σπουδές καθώς και του Κανονισμού Μεταπτυχιακών Σπουδών του ΔΔΠΜΣ, σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. Απόφασης 2531/36974/19-11-2018 (ΦΕΚ 5239/22.11.2018 τ.Β’). 

   Το ΔΔΠΜΣ οδηγεί αποκλειστικά στην απονομή Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) στις «Παθήσεις Ρινός, Βάσης Κρανίου και Προσωπικής Χώρας». 

   1. Κατηγορίες πτυχιούχων: 

   Στο Δ.Δ.Π.Μ.Σ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Ιατρικής της ημεδαπής και Τμημάτων αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής που κατέχουν τίτλο ειδικότητας Ωτορινολαρυγγολογίας ή Νευροχειρουργικής ή Πλαστικής Χειρουργικής, ή Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής ή τουλάχιστον να έχουν ολοκληρώσει ένα χρόνο ειδικότητας Ωτορινολαρυγγολογίας ή Νευροχειρουργικής ή Πλαστικής Χειρουργικής ή Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής. 

   1. Αριθμός εισακτέων: 

   Ο αριθμός των εισακτέων ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο στους τριάντα (30)

   1. Χρονική διάρκεια: 

   Η χρονική διάρκεια του ΔΔΠΜΣ ορίζεται σε τρία (3) εξάμηνα. 

   1. Τέλη Φοίτησης: 

   Τα δίδακτρα αντιστοιχούν στο ποσό των 5.000 ευρώ για τον ενάμιση χρόνο σπουδών (3 εξάμηνα), τα οποία θα καταβάλλονται τμηματικά ως εξής: το 50% των διδάκτρων κατατίθενται με την εισαγωγή και εγγραφή φοιτητών (προηγείται της εγγραφής), το 25% με την έναρξη του δεύτερου εξαμήνου και το υπόλοιπο 25% στην έναρξη του τρίτου εξαμήνου. 

   1. Δικαιολογητικά υποψηφιότητας: 

   Οι υποψήφιοι θα πρέπει να καταθέσουν στη Γραμματεία του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Πατρών (Ισόγειο Κτιρίου Προκλινικών Λειτουργιών) ή ταχυδρομικώς (με συστημένη αποστολή) στη διεύθυνση: Πανεπιστήμιο Πατρών, Γραμματεία Τμήματος Ιατρικής, Τ.Κ. 26504, Ρίο, Πάτρα, τα παρακάτω δικαιολογητικά: 

   • Αίτηση (χορηγείται ειδικό έντυπο από τη Γραμματεία του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Πατρών καθώς και στον ιστότοπο του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Πατρών, www.med.upatras.gr).
   • Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας. 
   • Αντίγραφο πτυχίου, με αναγνώριση από το ΔΟΑΤΑΠ εφόσον έχει αποκτηθεί από ΑΕΙ της Αλλοδαπής. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει αναγνώριση από το ΔΟΑΤΑΠ, αυτή θα πρέπει να προσκομίζεται υποχρεωτικά πριν την απονομή του ΔΜΣ.
   • Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας. 
   • Συμμετοχή σε επιστημονικές εκδηλώσεις (Σεμινάρια ή συνέδρια) και συμμετοχή σε επιστημονικές δημοσιεύσεις
   • Πιστοποιητικά συμμετοχής σε ερευνητικά προγράμματα, σχετικής εμπειρίας κ.λ.π (εφ’ όσον υπάρχουν).
   • Λοιπά αποδεικτικά στοιχεία (διπλώματα, αντίγραφα αποτελεσμάτων εξετάσεων) γνώσης τουλάχιστον της αγγλικής γλώσσας.
   • Εάν υπάρχουν συστατικές επιστολές. 
   • Σύντομο βιογραφικό σημείωμα, κατά το ευρωπαϊκό πρότυπο. 
   • Τίτλος ειδικότητας ή βεβαίωση για τα χρόνια της ειδικότητας. 

   Η αίτηση για την εισαγωγή μεταπτυχιακών φοιτητών στο ΔΔΠΜΣ “Παθήσεις Ρινός, Βάσης Κρανίου και Προσωπικής Χώρας” θα πρέπει να κατατεθεί και ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: 

   https://matrix.upatras.gr/sap/bc/webdynpro/sap/zups_pg_adm# 

   Η δικτυακή πύλη θα είναι διαθέσιμη από 13.11.19 έως και 10.01.2020. 

   Οι αιτήσεις και τα απαραίτητα δικαιολογητικά πρέπει να κατατεθούν το αργότερο μέχρι και την Παρασκευή 10 Ιανουαρίου 2020, από τον ίδιο τον ενδιαφερόμενο ή νομίμως εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό του, ή ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή σε φάκελο με την ένδειξη: «Αίτηση Υποψηφιότητας ΔΔΠΜΣ «Παθήσεις Ρινός, Βάσης Κρανίου και Προσωπικής Χώρας» στη Γραμματεία του Τμήματος Ιατρικής (ισόγειο κτιρίου Προκλινικών Λειτουργιών, Τ.Κ. 26504, Ρίο, Πάτρα). 

   1. Επιλογή εισακτέων: 

   Η επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών γίνεται από την επιτροπή αξιολόγησης υποψηφίων (ΕΑΥ) κυρίως με συνεκτίμηση των εξής κριτηρίων: 

   1. Πιθανή ερευνητική (δημοσιεύσεις)/επαγγελματική εμπειρία, σχετική με το γνωστικό αντικείμενο του ΠΜΣ, συμμετοχή σε επιστημονικές εκδηλώσεις και επιστημονικές δημοσιεύσεις.
   1. Συνέντευξη του υποψηφίου (συνεκτίμηση της προσωπικότητας, της επιστημονικής συγκρότησης και των συστατικών επιστολών).
    Η συνέντευξη προβλέπεται να πραγματοποιηθεί στις 23 Ιανουαρίου 2020, ημέρα Πέμπτη. 
   1. Συστατικές επιστολές (αν υπάρχουν). 
   2. Την ερευνητική δραστηριότητα σε θέματα σχετικά με το αντικείμενο του ΔΔΠΜΣ. 
   3. Η κατοχή τίτλου ειδικότητας ή τα χρόνια της ειδικότητας. 

   Απαλλαγή από τέλη φοίτησης 

   Απαλλάσσονται από τα τέλη φοίτησης, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές των οποίων το ατομικό εισόδημα, εφόσον διαθέτουν ίδιο εισόδημα, και το οικογενειακό διαθέσιμο ισοδύναμο εισόδημα δεν υπερβαίνουν αυτοτελώς, το μεν ατομικό το εκατό τοις εκατό (100%), το δε οικογενειακό το εβδομήντα τοις εκατό (70%) του εθνικού διάμεσου διαθέσιμου ισοδύναμου εισοδήματος, σύμφωνα με τα πλέον πρόσφατα κάθε φορά δημοσιευμένα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.). Η απαλλαγή αυτή παρέχεται για τη συμμετοχή σε ένα μόνο Π.Μ.Σ. Σε κάθε περίπτωση, οι απαλλασσόμενοι φοιτητές δεν ξεπερνούν το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) του συνολικού αριθμού των φοιτητών που εισάγονται στο Π.Μ.Σ. Αν οι δικαιούχοι υπερβαίνουν το ποσοστό του προηγούμενου εδαφίου, επιλέγονται με σειρά κατάταξης ξεκινώντας από αυτούς που έχουν το μικρότερο εισόδημα. Η αίτηση απαλλαγής τελών φοίτησης υποβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο στο Τμήμα ύστερα από την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής των φοιτητών στο ΠΜΣ. Σε καμία περίπτωση η οικονομική αδυναμία δεν αποτελεί λόγο μη επιλογής σε ΠΜΣ. 

   Δεν δικαιούνται απαλλαγή όσοι λαμβάνουν υποτροφία από άλλη πηγή. 

   ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: 

   1. Πανεπιστήμιο Πατρών, Γραμματεία Τμήματος Ιατρικής, Ισόγειο κτιρίου Προκλινικών Λειτουργιών, 26504, Ρίο Αχαΐας, Τηλ. 2610-999.264-5, Fax: 2610-996.103, email: [email protected] (κα Γεωργία Θούα). 
   1. Στην ιστοσελίδα του Τμήματος Ιατρικής: www.med.upatras.gr 
  • Το σύνολο των Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του Δ.Μ.Σ. ανέρχεται σε ενενήντα (90). Τα μαθήματα του ΠΜΣ είναι εξαμηνιαία και υποχρεωτικά. Για τη λήψη του Δ.Μ.Σ. οι φοιτητές υποχρεούνται να παρακολουθήσουν και να εξεταστούν
   επιτυχώς σε όλα τα υποχρεωτικά μαθήματα και να εκπονήσουν επιτυχώς ερευνητική διπλωματική εργασία κατά το Γ’ εξάμηνο. Η γλώσσα διδασκαλίας όλων των μαθημάτων και συγγραφής της μεταπτυχιακής ερευνητικής εργασίας είναι η ελληνική ή/και η αγγλική.

   Το πρόγραμμα των μαθημάτων ανά εξάμηνο διαμορφώνεται ως εξής:

   Α’ ΕΞΑΜΗΝΟ

   Α. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

   • Εμβρυολογία – Ανατομία – Φυσιολογία – Παθοφυσιολογία: Ρινός – Παρραρινίων κοιλοτήτων και προσωπικού κρανίου. Φυσιολογία και Παθοφυσιολογία αναπνευστικού βλεννογόνου. Διαγνωστικές δυνατότητες στο ανώτερο αναπνευστικό. Απεικόνιση ρινός – ΠΡΚ – προσθίου και μέσου κρανιακού βόθρου – Οφθαλμικού κόγχου – φάρυγγα. 6 ECTS
   • Παρουσίαση και ανάλυση της συμπτωματολογίας και της σημειολογίας που δυνητικά εμφανίζεται από την περιοχή του ανώτερου αναπνευστικού, την περιοχή του προσώπου και του προσθίου κρανιακού βόθρου. Ειδικότερα: Δυσχέρεια ρινικής αναπνοής. Διαταραχές όσφρησης και γεύσης Άλγος προσώπου και κεφαλής. Αλλοιώσεις εξωτερικής μορφολογίας προσώπου
    Ροχαλητό και υπνική άπνοια. Ρινόρροια ΕΝΥ. Μεταστατική νόσος στην περιοχή του προσώπου και του τραχήλου 6 ECTS
   • Θεωρητική αναφορά σε γενικές και ειδικές χειρουργικές προσπελάσεις στις ανατομικές περιοχές: Ρινός – Γνάθων – Προσώπου – Οφθαλμικού κόγχου – Προσθίου κρανιακού βόθρου 3 ECTS
   • Σχεδιασμός κλινικής και βασικής έρευνας. Ποια ερευνητικά ερωτήματα υπάρχουν στις υπό αναφορά ανατομικές περιοχές. Ερωτήματα που αφορούν τις σχετιζόμενες παθήσεις από την σκοπιά του κλινικού γιατρού, του βασικού ερευνητή. Ερωτήματα που αναδύονται καθώς όλο και νεώτερες χειρουργικές τεχνικές και χειρουργικά βοηθήματα προστίθενται στο οπλοστάσιο της αντιμετώπισης. 3 ECTS

   ΣΥΝΟΛΟ 30 ECTS

   Β’ ΕΞΑΜΗΝΟ

   Β. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

   • Θεωρητική αναφορά σε χειρουργικές τεχνικές και εργαλεία για τις ανωτέρω ανατομικές περιοχές: Ρινός – Γνάθων – Προσώπου – Οφθαλμικού κόγχου – Προσθίου κρανιακού βόθρου. Στη συγκεκριμένη ενότητα θα γίνεται εκ νέου αναφορά στις χειρουργικές προσπελάσεις με τα απαραίτητα χειρουργικά εργαλεία που χρησιμοποιούνται για τα επιμέρους βήματα. Η χρήση των εργαλείων θα επιδεικνύεται και οι φοιτητές θα εξοικειώνονται με τη χρησιμοποίηση τους. Θα υπάρχουν εργαλεία από διαφορετικές εταιρείες και από διαφορετικές χειρουργικές σχολές 6 ECTS
   • Παρακολούθηση Χειρουργείων είτε μέσω βιντεοταινιών είτε απευθείας μέσω μετάδοσης εικόνας και ήχου από τα χειρουργεία
    Εκπαίδευση σε ανατομικά προπλάσματα. Εκπαίδευση σε πτωματικό υλικό στην ενδοσκοπική ρινοχειρουργική, ρινοπλαστική. Εξωτερικές προσπελάσεις στις ανατομικές περιοχές προσώπου και προσθίου κρανιακού βόθρου 3 ECTS
   • Εργαστήριο αλλεργικών παθήσεων και υπεραντιδραστικότητας βλεννογόνου ανώτερου αναπνευστικού Εργαστήριο οσφρησιομετρίας Εργαστήριο ύπνου 3 ECTS
   • Παιδική ηλικία και προβλήματα ρινός και γναθοπροσωπικής χώρας Επείγοντα προβλήματα 3 ECTS

   ΣΥΝΟΛΟ 30 ECTS

   Γ’ ΕΞΑΜΗΝΟ

   Διπλωματική εργασία 30 ECTS
   ΣΥΝΟΛΟ 30 ECTS

  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   One thought on “Παθήσεις Ρινός, Βάσης Κρανίου και Προσωπικής Χώρας

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email