Παιδιατρική Πνευμονολογία

 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ: 4,000€
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Το Π.Μ.Σ. στην «Παιδιατρική Πνευμονολογία» έχει ως αντικείμενο τη διεπιστημονική Μεταπτυχιακή Εκπαίδευση και την προαγωγή της γνώσης και της έρευνας στο επιστημονικό πεδίο που αφορά στο αναπνευστικό σύστημα των παιδιών, από τη γέννηση έως και την εφηβεία.

   Σκοπός του Π.Μ.Σ. είναι η κατάρτιση των μεταπτυχιακών φοιτητών (ΜΦ) στο επιστημονικό πεδίο της λειτουργικής ανάπτυξης του αναπνευστικού συστήματος, πρόληψης (πρωτογενούς, δευτερογενούς και τριτογενούς), έγκαιρης διάγνωσης, διεπιστημονικής αντιμετώπισης των οξέων και χρόνιων νοσημάτων του αναπνευστικού συστήματος, και της βασικής και κλινικής έρευνας στην Παιδιατρική Πνευμονολογία.

   Δείτε την προκήρυξη:

    

   Η Ιατρική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών ανακοινώνει,  την έναρξη  λειτουργίας Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με αντικείμενο την «Παιδιατρική Πνευμονολογία» (ΦΕΚ 2963/23.7.18). Το πρόγραμμα είναι διετούς (2)  διάρκειας,  αρχίζει τον Οκτώβριο του τρέχοντος έτους και περιλαμβάνει τέσσερα (4) διδακτικά εξάμηνα.

   Το Π.Μ.Σ. απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην «Παιδιατρική Πνευμονολογία» (MSc in «Paediatric Respiratory Medicine).

   Η διδασκαλία των μαθημάτων θα γίνεται δια ζώσης. Θα υπάρχει η δυνατότητα εκπαίδευσης εξ αποστάσεως με συμμετοχή των μεταπτυχιακών φοιτητών (Μ.Φ) σε διαδικτυακά σεμινάρια, τηλεδιασκέψεις και διαλέξεις μέσω διαδικτύου, σε ποσοστό που δεν θα υπερβαίνει το 20% της συνολικής διδασκαλίας. Η θεματολογία θα είναι σχετική με το γνωστικό αντικείμενο του Προγράμματος και θα προσφέρεται από εκπαιδευτές εγνωσμένου κύρους (παρ. 3, αρ. 30, Ν.4485/2017).

   Στο Π.Μ.Σ  γίνονται δεκτοί,  εφόσον πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις για την επιτυχή παρακολούθηση των μαθημάτων, οι κάτοχοι τίτλου του Α΄ κύκλου σπουδών των Τμημάτων ΑΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών, αναγνωρισμένων από τον ΔΟΑΤΑΠ, ιδρυμάτων της αλλοδαπής, όπως, Επαγγελματίες Υγείας (Επιστημών Υγείας, Τμήμα Νοσηλευτικής ΑΕΙ, Τμήμα Βιολογικού, Τμήμα Φαρμακευτικής, Σχολή Επιστήμης Φυσικής Αγωγής). Επίσης, κάτοχοι πτυχίου Τ.Ε.Ι. τμημάτων Νοσηλευτικής, Ιατρικών Εργαστηρίων και λοιπών ΤΕΙ Επιστημών Υγείας (π.χ. Φυσικοθεραπείας, Εργοθεραπείας) και Σχολής Δημόσιας Υγείας, της ημεδαπής ή αντίστοιχων τμημάτων της αλλοδαπής.

   Ο αριθμός των εισακτέων, για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο στους 30 φοιτητές.

   Η εγγραφή στο Πρόγραμμα συνεπάγεται συνεισφορά κάθε φοιτητή στα σχετικά λειτουργικά έξοδα, η οποία ανέρχεται σε χίλια ευρώ (1.000€) ανά εξάμηνο.

   Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση  και πλήρη φάκελο δικαιολογητικών ηλεκτρονικά, στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του Π.Μ.Σ (e.mail: [email protected]_ ) από  1.6.2020 έως και 30.6.2020 (1 αρχείο, μορφή pdf).

   Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

   1. Αίτηση συμμετοχής (pmspp.med.uoa.gr)
   2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
   3. Βεβαιώσεις και αντίγραφα που πιστοποιούν επιπλέον δικαιολογητικά που καταθέτουν οι υποψήφιοι και γενικά όσα αναφέρονται στο Βιογραφικό τους σημείωμα.
   4. Φωτοαντίγραφο πτυχίου ή βεβαίωση περάτωσης σπουδών (εάν το πτυχίο έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή συνυποβάλλεται  έγγραφο αναγνώρισης ΔΟΑΤΑΠ/ΔΙΚΑΤΣΑ)
   5. Φωτοαντίγραφο  αναλυτικής βαθμολογίας όλων των ετών σπουδών
   6. Φωτοαντίγραφο  σχετικού μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών (εάν υπάρχει)
   7. Δημοσιεύσεις σε περιοδικά μετά από κρίση (εάν υπάρχουν)
   8. Αποδεικτικά επαγγελματικής ή ερευνητικής δραστηριότητας (εάν υπάρχουν)
   9. Φωτοτυπία δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας
   10. Δύο συστατικές επιστολές
   11. Πιστοποιητικό αγγλικής γλώσσας, επιπέδου Β2
   12. Κάθε άλλο στοιχείο που κατά τη γνώμη του υποψηφίου θα συνέβαλε ώστε η Σ.Ε να σχηματίσει πληρέστερη και πιο ολοκληρωμένη άποψη.

   Οι φοιτητές από ιδρύματα της αλλοδαπής πρέπει να προσκομίσουν πιστοποιητικό αντιστοιχίας και ισοτιμίας από τον ΔΟΑΤΑΠ, σύμφωνα με το άρ.34, παρ. 7 του Ν. 4485/17. Οι υποψήφιοι ΜΦ θα πρέπει να γνωρίζουν αποδεδειγμένα την Αγγλική γλώσσα, οι δε αλλοδαποί επαρκώς την Ελληνική.

   H  επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών θα γίνει με βάση τα ανωτέρω δικαιολογητικά και τις συνεντεύξεις των υποψηφίων. Οι συνεντεύξεις θα πραγματοποιηθούν  κατά τους μήνες Iούλιο  και Σεπτέμβριο του  τρέχοντος έτους  και θα σταλεί σχετική ενημέρωση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

   Πληροφορίες:

   Στην ιστοσελίδα του  Προγράμματος pmspp.med.uoa.gr , στην ιστοσελίδα της Ιατρικής Σχολής www.grammateia.med.uoa.gr ή στη γραμματεία του  Π.Μ.Σ (e.mail: [email protected]Τηλ..:2105832228, 2107462926  αρμ. υπάλ.: Μ. Μπούλακα-Κασίμη)

  • Για την απόκτηση Δ.Μ.Σ. απαιτούνται συνολικά εκατόν είκοσι (120) πιστωτικές μονάδες (ECTS).

   Κατά τη διάρκεια των σπουδών, οι ΜΦ υποχρεούνται σε παρακολούθηση και επιτυχή εξέταση μεταπτυχιακών μαθημάτων, ερευνητική απασχόληση, πρακτικές ασκήσεις και παράλληλες δραστηριότητες: παρακολούθηση ημερίδων, συνεδρίων ή διαλέξεων εκτός του τακτικού προγράμματος του ΠΜΣ, τη συγγραφή επιστημονικών εργασιών καθώς και την εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.

   Τα μαθήματα διεξάγονται στην Ελληνική γλώσσα. Σε περίπτωση προσκεκλημένων ομιλητών από το εξωτερικό και στη διοργάνωση σεμιναρίων με προσκεκλημένους ομιλητές από το εξωτερικό η γλώσσα μπορεί να είναι η αγγλική. Επιπλέον σε περίπτωση που περισσότεροι του 30% των φοιτητών έχουν ως μητρική γλώσσα άλλης της ελληνικής, τα μαθήματα μπορεί να διεξαχθούν στην αγγλική.

   Το πρόγραμμα των μαθημάτων διαμορφώνεται ως εξής:

   Α’ Εξάμηνο

   Δομή και μηχανική πνεύμονα – Ανταλλαγή αερίων – Μηχανικοί αμυντικοί μηχανισμοί (6 ECTS)
   Φυσική εξέταση – Λειτουργικές δοκιμασίες – Παλμική οξυμετρία – Μελέτη ύπνου (6 ECTS)
   Απεικόνιση θώρακα – Ενδοσκόπηση αεραγωγών – Μοριακή και γενετική διερεύνηση (5 ECTS)
   Ανοσολογία – Αλλεργία, μηχανισμοί, διάγνωση (5 ECTS)
   Οξυγονοθεραπεία – Θεραπεία με εισπνοές – Αναπνευστική φυσικοθεραπεία – Φαρμακοθεραπεία – Συμμόρφωση (4 ECTS)
   Μεθοδολογία έρευνας και συγγραφής επιστημονικού άρθρου (4 ECTS)
   Σύνολο 30 ECTS

   Β’ Εξάμηνο

   Άσθμα – υποτροπιάζων συριγμός (5 ECTS)
   Λοιμώξεις αναπνευστικού – Βρογχεκτασία – Αντιβιοτικά (5 ECTS)
   Κυστική Ίνωση – Φυματίωση (5 ECTS)
   Πρωτοπαθής δυσκινησία κροσσών – Συγγενείς πνευμονοπάθειες (5 ECTS)
   Εκπόνηση 1ης εργασίας: «Άρθρο Ανασκόπησης» (10 ECTS)
   Σύνολο 30 ECTS

   Γ’ Εξάμηνο

   Συμμετοχή πνεύμονα σε συστηματικά νοσήματα – Νεοπλασίες (6 ECTS)
   Οξεία και χρόνια αναπνευστική ανεπάρκεια (7 ECTS)
   Οξέα συμβάματα – νοσήματα υπεζωκότα (5 ECTS)
   Διάμεσα και διάχυτα πνευμονικά νοσήματα (4 ECTS)
   Περιβάλλον – Άθληση (4 ECTS)
   Επιδημιολογία και βιοστατιστική (3 ECTS)
   Σύνολο 30 ECTS

   Δ’ Εξάμηνο

   Μεθοδολογία συγγραφής & δημοσίευσης πρωτότυπης εργασίας: Πρακτική άσκηση σε μικρές ομάδες (5 ECTS)
   Εκπόνηση μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας (25 ECTS)
   Σύνολο 30 ECTS

  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email