Ολοκληρωμένη Σχεδίαση Καινοτόμων Προϊόντων (Integrated Product Design and Innovation)

 • panepistimio aigaiou
 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ: 3.000€
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ: ,
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full time/Part-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Το Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων του Πανεπιστημίου Αιγαίου (http://www.syros.aegean.gr) οργανώνει και λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Ολοκληρωμένη Σχεδίαση Καινοτόμων Προϊόντων (ΟΣΚΠ)» – “Integrated Product Design & Innovation (IPDI)”. Το Π.Μ.Σ. απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στην «Ολοκληρωμένη Σχεδίαση Καινοτόμων Προϊόντων (MSc in Integrated Product Design and Innovation)», ενενήντα (90) Πιστωτικών Μονάδων (ECTS).

   Το αντικείμενο του μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών «Ολοκληρωμένη Σχεδίαση Καινοτόμων Προϊόντων» είναι η ολοκληρωμένη-ολιστική σχεδίαση προϊόντων καλύπτοντας αποτελεσματικά ένα ευρύ φάσμα γνωστικών πεδίων και ειδικοτήτων που περιλαμβάνονται στον κύκλο ζωής προϊόντων.

   Δείτε την τελευταία προκήρυξη:

   Το Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων του Πανεπιστημίου Αιγαίου (http://www.syros.aegean.gr) οργανώνει και λειτουργεί για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Ολοκληρωμένη Σχεδίαση Καινοτόμων Προϊόντων (ΟΣΚΠ)» – “Integrated Product Design & Innovation (IPDI)”, το οποίο επανιδρύθηκε με την υπ’ αρ. 2732/27.04.2018 απόφαση Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Αιγαίου (Φ.Ε.Κ. 2822 / Β’ / 16.07.2018), σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4485/2017, όπως ισχύει σήμερα. 

   Περιγραφή του Π.Μ.Σ. 

   Το Π.Μ.Σ. απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στην «Ολοκληρωμένη Σχεδίαση Καινοτόμων Προϊόντων (MSc in Integrated Product Design and Innovation)», ενενήντα (90) Πιστωτικών Μονάδων (ECTS). 

   Το αντικείμενο του μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών «Ολοκληρωμένη Σχεδίαση Καινοτόμων Προϊόντων» είναι η ολοκληρωμένη-ολιστική σχεδίαση προϊόντων καλύπτοντας αποτελεσματικά ένα ευρύ φάσμα γνωστικών πεδίων και ειδικοτήτων που περιλαμβάνονται στον κύκλο ζωής προϊόντων. Στόχοι του προγράμματος είναι: 

   • Η παροχή εξειδικευμένων γνώσεων και μεθοδολογιών που αφορούν στα διακριτά στάδια του κύκλου ζωής ενός προϊόντος με άξονα την ολιστική και ανθρωποκεντρική προσέγγιση και με τη χρήση και εφαρμογή νέων τεχνολογιών. 
   • Η προαγωγή της γνώσης και η ανάπτυξη της έρευνας σε επιστημονικά πεδία που σχετίζονται με τη σχεδίαση, ανάλυση και βελτιστοποίηση ενός προϊόντος. 
   • Ενδυνάμωση των δεξιοτήτων επικοινωνίας, συνεργασίας και διαχείρισης υποχρεώσεων του φοιτητικού δυναμικού μέσω ομαδικών εργασιών, ομαδικών παρουσιάσεων και άλλων συνεργατικών μορφών ακαδημαϊκής μελέτης και ακαδημαϊκών εργασιών. 
   • Η διασύνδεση των νέων σχεδιαστών με τις επιχειρήσεις αξιοποιώντας τις τρέχουσες σχεδιαστικές πρακτικές. 
   • Η προετοιμασία για μεταπτυχιακές διδακτορικές σπουδές. 

   Το πρόγραμμα απευθύνεται σε ένα εύρος ειδικοτήτων-πτυχιούχων μηχανικών και εφαρμοσμένων επιστημών και μπορεί να λειτουργήσει τόσο στο πλαίσιο της ομογενοποίησης (transformation) όσο και στο πλαίσιο της μεταπτυχιακής εξειδίκευσης. 

   Χρονική Διάρκεια 

   Το ΠΜΣ χωρίζεται σε πλήρους και μερικής φοίτησης, όπου το πρόγραμμα πλήρους φοίτησης είναι διάρκειας τριών (3) εξαμήνων και το πρόγραμμα μερικής φοίτησης* είναι διάρκειας πέντε (5) εξαμήνων. 

   *Για τους/τις εργαζόμενους/ες μεταπτυχιακούς/ες φοιτητές/τριες προβλέπεται η δυνατότητα μερικής φοίτησης. Μερική φοίτηση προβλέπεται και για μη εργαζόμενους/ες φοιτητές/τριες που αδυνατούν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της πλήρους φοίτησης για λόγους υγείας, οικογενειακούς, στράτευσης, λόγοι ανωτέρας βίας κ.ά. 

   Πρόγραμμα σπουδών – Γλώσσα διδασκαλίας 

   Για τη λήψη του Μ.Δ.Ε. απαιτούνται συνολικά ενενήντα (90) πιστωτικές μονάδες (ECTS). Οι πιστωτικές μονάδες κατανέμονται ως εξής: τα μαθήματα του Α’ εξαμήνου αποτιμούνται σε 30 ECTS, τα μαθήματα του Β’ εξαμήνου αποτιμούνται σε 30 ECTS και η μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία (Thesis) σε 30 ECTS. 

   Δικαίωμα αίτησης 

   Στο Π.Μ.Σ. για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 θα γίνουν δεκτοί έως και τριάντα (30) μεταπτυχιακοί φοιτητές και φοιτήτριες. Δικαίωμα υποβολής αίτησης υποψηφιότητας έχουν πτυχιούχοι Τμημάτων ΑΕΙ της ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Επίσης γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Τ.Ε.Ι. συναφούς γνωστικού αντικειμένου. Υποψηφιότητα επίσης μπορούν να υποβάλουν και οι τελειόφοιτοι των ανωτέρω Τμημάτων, οι οποίοι, ωστόσο, θα πρέπει να προσκομίσουν βεβαίωση ολοκλήρωσης σπουδών πριν τη λήξη της περιόδου των εγγραφών. 

   Τέλη φοίτησης (άρθρο 35 του Ν. 4485/2017) 

   Το ύψος των προβλεπόμενων τελών φοίτησης για το σύνολο του προγράμματος καθορίζεται στο ποσό των τριών χιλιάδων ευρώ (3000 €), η οποία αναλύεται τμηματικά ως εξής: 

   • Για το πρόγραμμα πλήρους φοίτησης: 1000€ (Α’ εξάμηνο), 1000€ (Β’ εξάμηνο) και 1000€ (Γ’ εξάμηνο). 
   • Για το πρόγραμμα μερικής φοίτησης: 600€ (Α’ εξάμηνο), 600€ (Β’ εξάμηνο), 600€ (Γ’ εξάμηνο), 600€ (Δ’ εξάμηνο) και 600€ (Ε’ εξάμηνο). 

   Υποτροφίες 

   Το ΠΜΣ δύναται να χορηγεί υποτροφίες για το Α’ και το Β’ εξάμηνο σπουδών με κριτήριο την αριστεία, σύμφωνα με τον κανονισμό σπουδών του. 

   Φοιτητική Μέριμνα 

   Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές/τριες του Πανεπιστημίου Αιγαίου δικαιούνται παροχές σίτισης, στέγασης και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε εδώ: https://www.syros.aegean.gr/el/eimai/foititis-tria/foititiki-merimna

   Υποβολή υποψηφιοτήτων 

   H υποβολή υποψηφιότητας γίνεται μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος ΝΑΥΤΙΛΟΣ του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη διεύθυνση: https://nautilus.aegean.gr/ 

   Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να ακολουθήσουν προσεκτικά τις οδηγίες του εγχειριδίου χρήσης. (https://nautilus.aegean.gr/applicant_manual.pdf

   Στο εν λόγω ηλεκτρονικό σύστημα οι υποψήφιοι συμπληρώνουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους και μεταφορτώνουν τα ακόλουθα απαιτούμενα δικαιολογητικά: 

   1. Αίτηση υποβολής υποψηφιότητας. 
   2. Απλό φωτοαντίγραφο Πτυχίου ή Διπλώματος και ισοτιμία από το ΔΟΑΤΑΠ, σε περίπτωση που ο τίτλος σπουδών έχει αποκτηθεί από πανεπιστημιακό ίδρυμα του εξωτερικού. Σε περίπτωση που επίκειται η λήψη του πτυχίου ή του διπλώματος, τότε ο/η υποψήφιος/α καταθέτει βεβαίωση περάτωσης σπουδών και, εφόσον επιλεγεί, οφείλει να καταθέσει το Πτυχίο ή το Δίπλωμά του μέσα στην προθεσμία των εγγραφών. 
   3. Φωτοτυπία πιστοποιητικού αναλυτικής βαθμολογίας προπτυχιακών μαθημάτων στο οποίο θα αναγράφεται ο βαθμός του πτυχίου/διπλώματος. σύμφωνα με το άρ.34, παρ. 7 του Ν. 4485/17. 
   4. Αναλυτικό Βιογραφικό σημείωμα. 
   5. Τυχόν Επιστημονικές Δημοσιεύσεις. 
   6. Τυχόν συστατικές Επιστολές από διδακτικό προσωπικό Ελληνικών ή ισότιμων ξένων Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων ή από ερευνητές αναγνωρισμένων ερευνητικών ιδρυμάτων της χώρας ή της αλλοδαπής. 
   7. Πιστοποιητικό γνώσης Αγγλικής γλώσσας, τουλάχιστον επιπέδου Β2 (απλό φωτοαντίγραφο). Τα πιστοποιητικά μπορούν να προέρχονται από οποιονδήποτε αναγνωρισμένο ελληνικό ή ξένο φορέα. Για τους αλλοδαπούς υποψηφίους απαιτείται, επιπλέον, επίσημη βεβαίωση ελληνομάθειας. 
   8. Αποδεικτικά επαγγελματικής ή ερευνητικής δραστηριότητας εάν υπάρχουν. 
   9. Απλό φωτοαντίγραφο δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας. 

   Οι υποψήφιοι/ες μπορούν να καταθέσουν κάθε άλλο στοιχείο που, σύμφωνα με τη γνώμη τους, θα συνέβαλλε, ώστε η Επιτροπή Επιλογής και Αξιολόγησης να σχηματίσει πληρέστερη άποψη για το επιστημονικό και ερευνητικό τους προφίλ. 

   Για τη μεταφόρτωση των δικαιολογητικών (3), (4), (5) και (6), καθώς για και κάθε άλλο πρόσθετο στοιχείο, οι υποψήφιοι/ες πρέπει να τα συμπιέσουν σε ένα αρχείο zip. 

   Η επιλογή των υποψηφίων στο Π.Μ.Σ. γίνεται σε δύο φάσεις: 

   • (α) Στην πρώτη φάση (προεπιλογή), θα αξιολογηθούν τα δικαιολογητικά που θα υποβάλλουν οι υποψήφιοι/ες. 
   • (β) Στη δεύτερη φάση, οι υποψήφιοι που επιλέχθηκαν από την πρώτη φάση, θα κληθούν σε συνέντευξη ενώπιον της Επιτροπής Εξέτασης/Επιλογής Υποψηφίων Μεταπτυχιακών Φοιτητών και Φοιτητριών. Η επιτροπή αξιολογεί επίσης το βαθμό γνώσης της Αγγλικής γλώσσας, καθώς και της Ελληνικής γλώσσας σε περίπτωση αλλοδαπού υποψηφίου. 

   Οι υποψηφιότητες υποβάλλονται το αργότερο μέχρι την Κυριακή, 13 Σεπτεμβρίου 2020 και ώρα 23:59. 

   Τα κριτήρια επιλογής είναι: 

   • Βαθμολογία σε σχετικά προπτυχιακά μαθήματα και σχετικότητα πτυχίου/διπλώματος σε ποσοστό 10%. 
   • Βαθμός πτυχίου /διπλώματος σε ποσοστό 10%. 
   • Επίδοση στην Διπλωματική Εργασία, όπου αυτή προβλέπεται στον πρώτο κύκλο σπουδών σε ποσοστό 10%. 
   • Πιστοποιημένη γνώση της Αγγλικής γλώσσας, σε ποσοστό 5%. 
   • Ερευνητική ή επαγγελματική δραστηριότητα σχετική με το αντικείμενο του ΠΜΣ, σε ποσοστό 5%. 
   • Επιστημονικές δημοσιεύσεις σε ποσοστό 5%. 
   • Συστατικές επιστολές σε ποσοστό 10%. 
   • Προφορική συνέντευξη σε ποσοστό 45%. 

   Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του ΠΜΣ (https://www.syros.aegean.gr/el/spoydes/metaptyhiakes-spoydes/pms-olokliromeni-shediasi- kainotomon-proionton) και http://ipdi.aegean.gr) ή επικοινωνήστε με τη Γραμματεία του ΠΜΣ (Πληροφορίες: Κ. Καλημέρης, τηλέφωνο 2281 0 97105). 

  • Το πρόγραμμα σπουδών

   Για τη λήψη του Μ.Δ.Ε. απαιτούνται συνολικά ενενήντα (90) πιστωτικές μονάδες (ECTS). Οι πιστωτικές μονάδες κατανέμονται ως εξής: τα μαθήματα του Α’ εξαμήνου αποτιμούνται σε 30 ECTS, τα μαθήματα του Β’ εξαμήνου αποτιμούνται σε 30 ECTS, και η μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία (Thesis) σε 30 ECTS.

   Δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα σπουδών.:

   Α’ Εξάμηνο

   Θεωρία και Μεθοδολογία Σχεδίασης / Design Theory and Methology 4 ECTS
   Ιδεασμός και Προκαταρτικός Σχεδιασμός / Concept and Preliminary Product Design 14 ECTS
   Εργονομία / Ergonomics 4 ECTS
   Σχεδίαση με Η/Υ  / Computer-Aided Design  4 ECTS
   Ανάλυση Προϊόντος με Η/Υ / Computer-Aided Engineering 4 ECTS
   Σύνολο  30 ECTS

   Β’ Εξάμηνο

   Αειφόρος Σχεδίαση / Sustainable Design  4 ECTS
   Λεπτομερειακός Σχεδιασμός / Detail Product Design 14  ECTS
   Μάρκετινγκ και Οικονομική Αποτίμηση του Σχεδίου / Marketing and Financial Evaluation of Design  4  ECTS
   Διοίκηση Καινοτομίας  / Design Innovation 4 ECTS
   Υλικά και Τεχνολογίες Παραγωγής / Materials and Production Technologies 4 ECTS
   Σύνολο  30ECTS

   Γ’ Εξάμηνο

   Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία / Thesis 30 ECTS
   Σύνολο  30 ECTS

  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email