Οικονομία, άμυνα και ασφάλεια (Master in Economics, Defense and Security)

 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ: 2,625€
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Το μήμα Οικονομικών Επιστημών ανταποκρινόμενο στις ολοένα και αυξανόμενες ανάγκες επιμόρφωσης των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων, αλλά και των Σωμάτων Ασφαλείας και Πυροσβεστικής και του Λιμενικού Σώματος, αλλά και στη γενικότερη τάση στη σύγχρονη κοινωνία για τη σχέση οικονομίας και ασφάλειας, δημιούργησε ένα εξειδικευμένο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών εστιασμένο στα οικονομικά της άμυνας και της ασφάλειας.

   Το προτεινόμενο ΠΜΣ αποτελεί μια ακόμη πρωτοπορία του τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.
   Πιο συγκεκριμένα, η δημιουργία του προτεινόμενου ΠΜΣ χαρακτηρίζεται από τα ακόλουθα πλεονεκτήματα:

   • Ενίσχυση της ικανότητας συνδυασμού θεωρίας και πράξης στα οικονομικά θέματα για την εξεύρεση των βέλτιστων πολιτικών και στρατηγικών που αφορούν στην Εθνική και Ευρωπαϊκή άμυνα και ασφάλεια.
   • Ενίσχυση της ευρύτητας των γνώσεων των αποφοίτων προς νέες κατευθύνσεις αιχμής και ενίσχυση των προοπτικών περαιτέρω ακαδημαϊκής γνώσης, π.χ., σε επίπεδο διδακτορικής διατριβής.
   • Ενίσχυση των προοπτικών επαγγελματικής απασχόλησης και σταδιοδρομίας, καθώς οι απόφοιτοι του ΠΜΣ θα έχουν εξειδικευμένες γνώσεις καλύπτοντας
    ανάγκες που εστιάζονται στα θέματα που άπτονται στην άμυνα και στην ασφάλεια τα οποία και θα εξεταστούν τόσο από οικονομική σκοπιά όσο και μέσα στο πλαίσιο των διεθνών σχέσεων.
   • Ενίσχυση της χρήσης των υπαρχόντων πόρων του τμήματος, ειδικότερα της υλικοτεχνικής υποδομής στα πλαίσια των μαθημάτων και των εργαστηρίων του
    προγράμματος.
   • Δημιουργία εξωστρέφειας για το τμήμα, την σχολή και το πανεπιστήμιο εν γένει, καθώς το προτεινόμενο ΠΜΣ είναι πρωτόγνωρο για τα δεδομένα τόσο του
    Τμήματος, του Πανεπιστημίου, αλλά και των αναγκών μάθησης των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων, των Σωμάτων Ασφαλείας, της Πυροσβεστικής και του Λιμενικού Σώματος.

   Δείτε την προκήρυξη:

   Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην «Οικονομία Άμυνα & Ασφάλεια» του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου προκηρύσσει για το ακαδημαϊκό έτος 2019-20 εξήντα (60) θέσεις μεταπτυχιακών φοιτητών. Το Πρόγραμμα απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στην «Οικονομία Άμυνα & Ασφάλεια» (Master in Economics, Defense and Security).

   Η ελάχιστη χρονική διάρκεια για την απονομή του τίτλου ορίζεται σε τρία (3) εξάμηνα και απαιτείται η παρακολούθηση και επιτυχής εξέταση σε δεκατρία (13) υποχρεωτικά μαθήματα και δύο (2) επιλογής ή εναλλακτικά εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας κατά τη διάρκεια τριών διδακτικών εξαμήνων (Η εκπόνηση της Διπλωματικής Εργασίας πραγματοποιείται κατά τη διάρκεια του Γ’ Εξαμήνου). Μέρος των μαθημάτων προγραμματίζεται να πραγματοποιούνται και από απόσταση και σε πραγματικό χρόνο για τους φοιτητές που η κατοικία τους βρίσκεται σε μεγάλη απόσταση από την έδρα του ΠΜΣ (εκτός Τρίπολης), διαρκούν τουλάχιστον δέκα τρεις (13) εβδομάδες και διδάσκονται Παρασκευή και Σάββατο. Με το πέρας των σπουδών και μετά από απόφαση της Συντονιστικής Επιτροπής του ΠΜΣ για τις προϋποθέσεις και τα κριτήρια, υπάρχει η δυνατότητα απονομής υποτροφιών.

   Η γλώσσα διδασκαλίας των μαθημάτων είναι η Ελληνική και η Αγγλική.

   Στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Πανεπιστημίου της ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων της αλλοδαπής με ειδικότητα Χρηματοοικονομικών, Οικονομικών, Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών, Μηχανικών ή άλλων συναφών ειδικοτήτων, πτυχιούχοι των παραγωγικών σχολών των Ενόπλων Δυνάμεων, των Σωμάτων Ασφαλείας, της Πυροσβεστικής και του Λιμενικού Σώματος καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων Τ.Ε.Ι συναφούς γνωστικού αντικειμένου προς το αντικείμενο του Π.Μ.Σ.

   Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που θα πρέπει να καταθέσουν οι υποψήφιοι είναι:

   1. Υπογεγραμμένη αίτηση υποψηφιότητας.
   2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα στο οποίο να αναφέρονται οι λόγοι για τους οποίους ο υποψήφιος ενδιαφέρεται για μεταπτυχιακές σπουδές.
   3. Αντίγραφα προπτυχιακών τίτλων σπουδών. Οι κάτοχοι προπτυχιακών τίτλων σπουδών της αλλοδαπής οφείλουν να προσκομίσουν την αναγνώριση τίτλου τους από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.
   4. Αντίγραφα μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών. Οι κάτοχοι μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών της αλλοδαπής οφείλουν να προσκομίσουν την αναγνώριση τίτλου τους από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (εάν υπάρχουν)
   5. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας
   6. Φωτοτυπία δύο όψεων, της αστυνομικής ταυτότητας του υποψηφίου
   7. Δύο (2) φωτογραφίες
   8. Δύο (2) συστατικές επιστολές
   9. Αποδεικτικά γνώσης της αγγλικής γλώσσας.

   Η Επιτροπή Αξιολόγησης αποτελείται από μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών, βαθμολογεί τον κάθε υποψήφιο και τον καλεί για συνέντευξη ώστε να σχηματίσει πληρέστερη και ολοκληρωμένη άποψη.

   Για την παρακολούθηση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών προβλέπονται τέλη φοίτησης, ύψους €2.625.

   Οι αιτήσεις των υποψηφίων θα γίνονται δεκτές από τη Γραμματεία του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Γραμματεία Π.Μ.Σ. στην «Οικονομία Άμυνα και Ασφάλεια» του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών, Θέση Σέχι, πρώην τέταρτο πεδίο βολής, Τρίπολη, Τ.Κ. 22100, τηλ.2710230128, fax: 2710230139, e-mail: [email protected], μέχρι τις 15 Δεκεμβρίου 2019 (σφραγίδα ταχυδρομείου).

   Γίνονται δεκτοί και υποψήφιοι που δεν έχουν ακόμη ολοκληρώσει τις σπουδές τους, αλλά προβλέπεται να έχουν ανακηρυχθεί πτυχιούχοι μέχρι την έναρξη του Προγράμματος. Σε αυτήν την περίπτωση οφείλουν να προσκομίσουν εγκαίρως τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

  • Το ΠΜΣ περιλαμβάνει 3 εξάμηνα σπουδών.

   • Στο Α’ και Β’ εξάμηνο οι φοιτητές παρακολουθούν πέντε (5) μαθήματα ανά εξάμηνο στα οποία εξετάζονται στο τέλος του αντίστοιχου εξαμήνου.

   • Στο Γ’ εξάμηνο οι φοιτητές επιλέγουν 2 μαθήματα υποχρεωτικά και τρία (3) μαθήματα επιλογής.

   • Τα μαθήματα του ΠΜΣ πραγματοποιούνται στην ελληνική γλώσσα και μπορεί να διεξάγονται και Σάββατα ή Κυριακές.

   Οι φοιτητές καλούνται να παρακολουθήσουν πέντε μαθήματα στα τρία εξάμηνα ως ακολούθως.

  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   2 thoughts on “Οικονομία, άμυνα και ασφάλεια (Master in Economics, Defense and Security)

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email