Νεότερες Μέθοδοι και Τεχνολογίες στην θεραπευτική αντιμετώπιση του Σακχαρώδη Διαβήτη

 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ: 5,000€
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Αντικείμενο του Π.Μ.Σ «Νεότερες μέθοδοι και τεχνολογίες στην θεραπευτική αντιμετώπιση του Σακχαρώδη Διαβήτη» του Τμήματος Ιατρικής του Α.Π.Θ. είναι η Εκπαίδευση των επαγγελματιών Υγείας στην αντιμετώπιση οξέων και ειδικών καταστάσεων σε ασθενείς με ΣΔ, καθώς και στην αντιμετώπιση δυσρύθμιστων ασθενών με ΣΔ και ασθενών με επιπλοκές ΣΔ. Επιπλέον, αποσκοπούν στην συστηματική εκπαίδευση των επαγγελματιών Υγείας στην σύγχρονη τεχνολογία του ΣΔ. Ταυτόχρονα, η Κλινική άσκηση στα εξειδικευμένα Ιατρεία ΣΔ του Διαβητολογικού Κέντρου, αποσκοπεί στην εκπαίδευση στην κλινική εξέταση, στην αξιολόγηση των εργαστηριακών εξετάσεων, στην διάγνωση, στην κατάστρωση διαιτολογίων και στην θεραπευτική αντιμετώπιση των ασθενών με ΣΔ. Οι φοιτητές θα εκπαιδευτούν στη χρήση εντατικού σχήματος ινσουλινοθεραπείας, αντλιών ινσουλίνης και νεότερης τεχνολογίας. Τέλος, τα μαθήματα αποσκοπούν στην εκπαίδευση των επαγγελματιών Υγείας, ώστε να εκπαιδεύουν επαρκώς τους ασθενείς με ΣΔ. Σκοπός του μεταπτυχιακού προγράμματος είναι η καλλιέργεια και η προαγωγή της γνώσης και της έρευνας στο επιστημονικό πεδίο του ΣΔ αλλά και ο εφοδιασμός των μεταπτυχιακών φοιτητών με εξειδικευμένες γνώσεις σε αυτά, με στόχο την πληρέστερη προετοιμασία τους για μια επιτυχημένη επαγγελματική σταδιοδρομία

   Αναλυτικά η τελευταία προκήρυξη:

   Από το Τμήμα της Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ανακοινώνεται η πρόσκληση υποβολής αιτήσεων του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο: «Νεότερες μέθοδοι και τεχνολογίες στην θεραπευτική αντιμετώπιση του Σακχαρώδη Διαβήτη» (ΦΕΚ 3503/τ. Β’/19- 9-2019) για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021. Η διάρκεια του Προγράμματος είναι τέσσερα εξάμηνα (δύο εξάμηνα παρακολούθησης μαθημάτων, ένα εξάμηνο πρακτικής άσκησης και ένα εξάμηνο εκπόνησης διπλωματικής εργασίας). Η επιτυχής εκπλήρωση των σχετικών υποχρεώσεων οδηγεί στην απονομή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης του Τμήματος της Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης στον τομέα των Νεότερων μεθόδων και τεχνολογιών στην θεραπευτική αντιμετώπιση του Σακχαρώδη Διαβήτη. 

   Κατηγορίες εισακτέων 

   Στο πρόγραμμα γίνονται δεκτοί, εφόσον πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις για την επιτυχή παρακολούθηση των μαθημάτων:

   1. Πτυχιούχοι των Τμημάτων Ιατρικής, Οδοντιατρικής, Φαρμακευτικής, Βιολογίας, Νοσηλευτικής καθώς και άλλοι Επιστήμονες Υγείας (όπως Φυσικοθεραπευτές, Διατροφολόγοι –Διαιτολόγοι), πτυχιούχοι άλλων συναφών Τμημάτων Α.Ε.Ι, Τ.Ε.Ι (όπως Ψυχολογίας κ.ά.) της ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής. 
   2. Επίσης, μπορούν να γίνουν δεκτοί και πτυχιούχοι άλλων Τμημάτων Α.Ε.Ι, Τ.Ε.Ι ή άλλων Ανωτάτων Σχολών, μετά από απόφαση της Σ.Ε.
   3. Υποψήφιοι μπορούν να είναι και τελειόφοιτοι φοιτητές, οι οποίοι θα έχουν περατώσει επιτυχώς τις υποχρεώσεις των προπτυχιακών σπουδών τους πριν από τη λήξη των εγγραφών και θα πληρούν όλες τις προϋποθέσεις εισαγωγής στο Π.Μ.Σ. 

   Θέσεις Υποψηφίων 

   Ο ετήσιος αριθμός των εισακτέων στο Π.Μ.Σ. ορίζεται σε σαράντα (40) με δυνατότητα τροποποίησης του αριθμού, ανάλογα με τις αιτήσεις των υποψηφίων και τις δυνατότητες του Π.Μ.Σ., μετά από απόφαση της Σ.Ε. και έγκριση της Συνέλευσης του Τμήματος. Ο ακριβής αριθμός εισακτέων καθορίζεται κάθε χρόνο από την Σ.Ε. Σε περίπτωση ισοβαθμίας εισάγονται επιπλέον και όλοι οι ισοβαθμήσαντες υποψήφιοι. 

   Κριτήρια Επιλογής Υποψηφίων 

   Η επιλογή γίνεται με βάση το σύνολο των μορίων που προκύπτουν από τη συνεκτίμηση των κριτηρίων, ως εξής:

   1) Γενικός βαθμός του πτυχίου, πολλαπλασιαζόμενος επί τον συντελεστή 1 (κατ’ ανώτατο όριο 10 μόρια).
   2) Η προηγούμενη ερευνητική δραστηριότητα ή συμμετοχή σε εκπαιδευτικά προγράμματα πρόσθετης επαγγελματικής κατάρτισης, μετεκπαίδευσης ή εξειδίκευσης σε συναφές αντικείμενο λαμβάνει κατ’ ανώτατο όριο 5 μόρια.
   3) Η ενδεχόμενη επαγγελματική εμπειρία, η στόχευση για ενασχόληση με το επιστημονικό πεδίο του Σακχαρώδη Διαβήτη λαμβάνει από 1-10 μόρια.
   4) Η γνώση ανώτερου ή ανωτάτου επιπέδου ξένης γλώσσας λαμβάνει 5 μόρια. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει κάποιο επίσημο αποδεικτικό ξένης γλώσσας εξετάζεται προφορικά για την πιστοποίηση της κατάρτισης.
   5) H γνώση Η/Υ λαμβάνει από 1- 10 μόρια.
   6) Ο βαθμός της προφορικής συνέντευξης πολλαπλασιάζεται επί τον συντελεστή 3,5 (κατ’ ανώτατο όριο 35 μόρια).

   Η τελική επιλογή των Μεταπτυχιακών Φοιτητών γίνεται από τη Σ.Ε. του Π.Μ.Σ. με βάση τη συνολική βαθμολογία, σύμφωνα με τα ανωτέρω κριτήρια. Σε περίπτωση ισοβαθμίας εισάγονται όλοι οι ισοβαθμήσαντες υποψήφιοι. Ενστάσεις επί της διαδικασίας επιλογής υποψηφίων είναι δυνατόν να κατατεθούν σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων. Σε περίπτωση μη εγγραφής ενός επιλεγέντος φοιτητή, η Σ.Ε. καλεί τον αμέσως πρώτο επιλαχόντα να καταλάβει τη θέση του και ούτω καθεξής. 

   Υποχρεώσεις Μεταπτυχιακών Φοιτητών 

   Για την απόκτηση του μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών απαιτείται η υποχρεωτική παρακολούθηση και επιτυχής εκπλήρωση των υποχρεώσεων των Μεταπτυχιακών Φοιτητών στα θεωρητικά μαθήματα, η υλοποίηση της πρακτικής άσκησης και η εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας, όπως αυτά ορίζονται στον Εσωτερικό Κανονισμό Σπουδών του Π.Μ.Σ.

   Οι σπουδές στο Π.Μ.Σ συνεπάγονται την καταβολή διδάκτρων. Για την διετία 20202022, το συνολικό ύψος των διδάκτρων καθορίστηκε σε 5.000,00 ευρώ (πέντε χιλιάδες ευρώ) που θα καταβληθούν σε τέσσερις (4) ισόποσες δόσεις κατά την έναρξη κάθε ακαδημαϊκού εξαμήνου. 

   Αιτήσεις 

   Η περίοδος υποβολής αιτήσεων πραγματοποιείται σε δύο κύκλους: 

   • – 1ος κύκλος: υποβολή αιτήσεων από Δευτέρα 22 Ιουνίου 2020 έως και Παρασκευή 31 Ιουλίου 2020
   • – 2ος κύκλος: υποβολή αιτήσεων από Τρίτη 1 Σεπτεμβρίου έως και Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου 2020 

   Οι υποψήφιοι καλούνται να υποβάλουν την αίτηση και τα απαραίτητα δικαιολογητικά τους ηλεκτρονικά στη γραμματεία του Π.Μ.Σ. στη διεύθυνση: [email protected]

   Για την αίτηση συμμετοχής χρειάζονται τα ακόλουθα δικαιολογητικά: 

   α) Αίτηση συμμετοχής
   β) Αντίγραφο πτυχίου ή πτυχίων ελληνικού ΑΕΙ ή ΤΕΙ συναφούς Τμήματος και πιστοποιητικό ισοτιμίας από το ΔΟΑΤΑΠ, σε περίπτωση πτυχιούχων πανεπιστημίων του εξωτερικού.
   γ) Πιστοποιητικό σπουδών με αναλυτική βαθμολογία όλων των προπτυχιακών μαθημάτων στο οποίο αναγράφεται και βαθμός του πτυχίου.
   δ) Βιογραφικό σημείωμα στο οποίο αναφέρονται αναλυτικά οι σπουδές, η διδακτική ή/και επαγγελματική εμπειρία, η επιστημονική και κοινωνική δραστηριότητα του υποψηφίου.
   ε) Πιστοποιητικό γνώσης μιας τουλάχιστον γλώσσας πέραν της γλώσσας διεξαγωγής του ΠΜΣ. Απαιτείται: α) αποδεικτικό γνώσης της γλώσσας επιπέδου Β2 (καλή γνώση) ή ανώτερο, σύμφωνα με το σύστημα του Συμβουλίου της Ευρώπης, το οποίο γίνεται αποδεκτό από τον ΑΣΕΠ, ή β) TOEFL (αγγλικά) με τουλάχιστον 87 μονάδες στο Internet-basedtest, ή γ) Απολυτήριο δευτεροβάθμιας ή Πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης από το Πανεπιστήμιο της Χώρας (το οποίο έχει αναγνωρισθεί από το ΔΟΑΤΑΠ) ή δ) Πτυχίο της αντίστοιχης Φιλολογίας. Για τους αλλοδαπούς, μη κατόχους τίτλου ελληνόφωνης εκπαίδευσης, απαιτείται επιπλέον πιστοποιητικό επάρκειας ελληνικής γλώσσας από Σχολείο Νέας Ελληνικής Γλώσσας ενός ΑΕΙ ή απολυτήριο Ελληνικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή πτυχίο ελληνόφωνου Πανεπιστημιακού Τμήματος. Σε περίπτωση γνώσης και δεύτερης ξένης γλώσσας υποβάλλεται, επίσης, το αντίστοιχο πιστοποιητικό. Για τη γνώση σλαβικών γλωσσών υποβάλλεται πιστοποιητικό από το ΙΜΧΑ ή τίτλος σπουδών αναγνωρισμένου ιδρύματος. Οι αλλοδαποί καταθέτουν πιστοποιητικό επάρκειας της ελληνικής γλώσσας από Σχολείο Νέας Ελληνικής Γλώσσας ΑΕΙ. Σε περίπτωση που είναι πτυχιούχοι ελληνόγλωσσου Πανεπιστημιακού Τμήματος, το πτυχίο αυτό επέχει θέση και πιστοποιητικού επάρκειας της Ελληνικής γλώσσας.
   στ) Αποδεικτικά για τυχόν ερευνητική και συγγραφική δραστηριότητα, για συμμετοχή σε εκπαιδευτικά προγράμματα κινητικότητας σπουδαστών, καθώς και για επαγγελματική εμπειρία συναφή προς το πεδίο ειδίκευσης.
   ζ) Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας. 

   Περισσότερες πληροφορίες:

   Γραμματεία του Π.Μ.Σ.: Τηλ: +30 6945017477 Δευτέρα – Παρασκευή, 10.00 π.μ. – 13.00 μ.μ. [email protected] www.diabetesmaster.gr

  • Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) είναι εκατόν είκοσι (120) πιστωτικές μονάδες (ECTS).

   Η Γλώσσα Διδασκαλίας του Π.Μ.Σ. «Νεότερες μέθοδοι και τεχνολογίες στην θεραπευτική αντιμετώπιση του Σακχαρώδη Διαβήτη» είναι η Ελληνική.

   Το πρόγραμμα μαθημάτων του Π.Μ.Σ. «Νεότερες μέθοδοι και τεχνολογίες στην θεραπευτική αντιμετώπιση του Σακχαρώδη Διαβήτη» περιλαμβάνει τα παρακάτω:
   α) παρακολούθηση μαθημάτων (Α’ και Β’ Εξάμηνο),
   β) κλινική άσκηση (Γ’ Εξάμηνο),
   γ) Εκπόνηση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας η έναρξη της οποίας προβλέπεται στο Δ’ εξάμηνο.

   Η συγγραφή της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας μπορεί να πραγματοποιηθεί και στην Αγγλική γλώσσα μετά από εισήγηση της Συντονιστικής Επιτροπής (Σ.Ε.) του Π.Μ.Σ. «Νεότερες μέθοδοι και τεχνολογίες στην θεραπευτική αντιμετώπιση του Σακχαρώδη Διαβήτη» και απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Ιατρικής.

  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   2 thoughts on “Νεότερες Μέθοδοι και Τεχνολογίες στην θεραπευτική αντιμετώπιση του Σακχαρώδη Διαβήτη

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email