Ναυτιλία, Μεταφορές και Διεθνές Εμπόριο (ΝΑ.Μ.Ε.)

 • panepistimio aigaiou
 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ: 4,000€
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Αντικείμενο του Π.Μ.Σ. «Ναυτιλία, Μεταφορές και Διεθνές Εμπόριο» είναι η Παραγωγή και Μετάδοση Γνώσεων, Τεχνογνωσίας, Μεθοδολογιών, Λειτουργικών Εργαλείων και εν γένει Ερευνητικών Αποτελεσμάτων στο χώρο της Ναυτιλίας, των Μεταφορών και του Εμπορίου. Το Π.Μ.Σ. φιλοδοξεί να συμβάλει στη δημιουργία σύγχρονων, υψηλού επιπέδου επιστημόνων, η οποία συνοδεύεται από την απόκτηση αντίστοιχου διπλώματος εξειδίκευσης στη Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών στο χώρο της Ναυτιλίας, των Μεταφορών και του Εμπορίου.

   Το Μεταπτυχιακό πρόγραμμα “Ναυτιλία τις Μεταφορές και Διεθνές Εμπόριο -ΝΑ.Μ.Ε.”, προσφέρει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Εξειδίκευσης αλλά και τη δυνατότητα συνέχισης των σπουδών για απόκτηση Διδακτορικού Διπλώματος. Στο πρόγραμμα που οδηγεί στην απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Εξειδίκευσης γίνονται δεκτοί, εάν πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις και απαιτήσεις του Τμήματος απόφοιτοι ΑΕΙ Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οικονομικών Σπουδών, Πολυτεχνικών Σχολών, Θετικών Επιστημών, Νομικής και Επιστημών Πληροφορικής. Επίσης μπορούν να γίνουν δεκτοί πτυχιούχοι τμημάτων ΤΕΙ, αξιωματικοί του Εμπορικού Ναυτικού, του Πολεμικού Ναυτικού, του Λιμενικού Σώματος και των λοιπών παραγωγικών Στρατιωτικών Σχολών, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στο άρθρο 16 του Ν. 2327/95. Η διδασκαλία των μαθημάτων αρχίζει τον Σεπτέμβριο.

   Δείτε την προκήρυξη:

    

   Το Τμήμα Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών (ΤΝΕΥ) του Πανεπιστημίου Αιγαίου ανακοινώνει ότι δέχεται αιτήσεις υποψηφιοτήτων για το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Ναυτιλία, Μεταφορές και Διεθνές Εμπόριο-ΝΑ.Μ.Ε» για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021. Το ΝΑ.Μ.Ε είναι το πρώτο χρονολογικά Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) στην Ελλάδα με εξειδίκευση στη ναυτιλία και τις μεταφορές και θα λειτουργήσει για εικοστή τρίτη (23η) συνεχή χρονιά.

   Το Π.Μ.Σ. απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στη «Ναυτιλία, Μεταφορές και Διεθνές Εμπόριο (ΝΑ.Μ.Ε.)» στις ακόλουθες κατευθύνσεις:

   (α) Διοίκηση και Χρηματοοικονομική Ναυτιλιακών Επιχειρήσεω
   (β) Μεταφορές, Εφοδιαστική Αλυσίδα και Τεχνολογίες
   (γ) Ναυτιλιακό Δίκαιο και Ναυτιλιακή Χρηματοοικονομική.

   Το ΠΜΣ υλοποιείται συνδυάζοντας:

   α) διαδικασίες από απόσταση εκπαίδευσης με αξιοποίηση σχετικής πλατφόρμας σύγχρονης μάθησης (διαλέξεις από απόσταση σε πραγματικό χρόνο), και
   β) ολιγοήμερους κύκλους εντατικών διαλέξεων στην έδρα του Τμήματος).

   Η παρακολούθηση των μαθημάτων είναι υποχρεωτική.

   Το σύνολο των Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε. ανέρχονται σε 75 (εβδομήντα πέντε).

   Στο Α΄ Εξάμηνο (Α´ κύκλος του προγράμματος, 30 ECTS) το πρόγραμμα περιλαμβάνει πέντε (5) μαθήματα υποχρεωτικά κορμού, κοινά για τις κατευθύνσεις “Διοίκηση και Χρηματοοικονομική Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων” και “Μεταφορές, Εφοδιαστική Αλυσίδα και Τεχνολογίες”. Η κατεύθυνση “Ναυτιλιακό Δίκαιο και Ναυτιλιακή Χρηματοοικονομική” περιλαμβάνει τέσσερα (4) κοινά υποχρεωτικά μαθήματα με τις προαναφερόμενες κατευθύνσεις και ένα (1) διαφορετικό υποχρεωτικό μάθημα (Ναυτικό Δίκαιο).

   Στο Β΄ Εξάμηνο (30 ECTS) διοργανώνονται δύο κύκλοι μαθημάτων (Β’ και Γ’)  και οι φοιτητές/ήτριες πρέπει να διδαχθούν τέσσερα (4) μαθήματα στον Β’ κύκλο και πέντε (5) μαθήματα στον Γ’ κύκλο. Στο Β΄ Εξάμηνο πραγματοποιείται η έναρξη της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας η οποία ολοκληρώνεται κατά τη θερινή περίοδο.

   Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί/ές πτυχιούχοι Τμημάτων Πανεπιστημίων της ημεδαπής: Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οικονομικών Σπουδών, Ναυτιλιακών Σπουδών, Πολυτεχνικών Σχολών, Θετικών Επιστημών, Επιστημών Πληροφορικής, Νομικής, Πολιτικών Επιστημών και ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων Τ.Ε.Ι. συναφούς γνωστικού αντικειμένου με τα παραπάνω Τμήματα. Δεκτοί/ές γίνονται επίσης πτυχιούχοι Ανώτατων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΑΣΕΙ) και απόφοιτοι Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού (AEN) σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

   Οι ενδιαφερόμενοι/ες θα κληθούν για την υποβολή της υποψηφιότητάς τους μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος «ΝΑΥΤΙΛΟΣ» του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη διεύθυνση https://nautilus.aegean.gr/, αφού ακολουθήσουν προσεκτικά τις οδηγίες που περιέχονται στο εγχειρίδιο χρήσης https://nautilus.aegean.gr/applicant_manual.pdf, έως και την Τετάρτη 15 Ιουλίου Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου 2020 και ώρα 23:59.

   Η υποβολή της υποψηφιότητας περιλαμβάνει τα παρακάτω δικαιολογητικά (σε ηλεκτρονική μορφή):

   1. Ηλεκτρονική Αίτηση.
   2. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας.
   3. Αντίγραφο Πτυχίου/Διπλώματος (σε περίπτωση τελειόφοιτου/της απαιτείται η προσκόμιση της Βεβαίωσης Ολοκλήρωσης Σπουδών έως την περίοδο των εγγραφών). Οι κάτοχοι τίτλων σπουδών της αλλοδαπής οφείλουν να προσκομίσουν την αναγνώριση του τίτλου τους από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
   4. Mία πρόσφατη φωτογραφία τύπου αστυνομικής ταυτότητας.
   5. Πιστοποιητικό Αναλυτικής Βαθμολογίας (με ακριβή Μ.Ο.).
   6. Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα που θα περιλαμβάνει στοιχεία για τις σπουδές, την ερευνητική και την επαγγελματική δραστηριότητα, τις πιθανές επιστημονικές εργασίες του/της υποψηφίου/ας.
   7. Αποδεικτικά γνώσης αγγλικής γλώσσας (αναφορά επιπέδου π.χ. FCE, MCCE, TOEIC ή αντίστοιχο κρατικό πιστοποιητικό γλωσσομάθειας) και, προαιρετικά, αντίστοιχα πιστοποιητικά άλλων ξένων γλωσσών. (Οι αλλοδαποί/ες καταθέτουν πιστοποιητικό επάρκειας της ελληνικής γλώσσας από Σχολείο Νέας Ελληνικής Γλώσσας ΑΕΙ – προαιρετικό, εξαρτάται από την απόφαση του Τμήματος).
   8. Δύο συστατικές επιστολές, οι οποίες αποστέλλονται ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας Nautilus από τους υπογράφοντες/ουσες.
   9. Υπόμνημα στο οποίο θα αναφέρονται οι λόγοι για τους oποίους οι υποψήφιοι/ες επιθυμούν να παρακολουθήσουν στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών.
   10. Επιστημονικές δημοσιεύσεις, διακρίσεις, σε ψηφιακή μορφή (εάν υπάρχουν).
   11. Αποδεικτικά επαγγελματικής ή ερευνητικής εμπειρίας σε απλό αντίγραφο (εάν υπάρχουν).
   12. Κάθε άλλο στοιχείο, που κατά τη γνώμη των υποψηφίων συμβάλλει, ώστε η επιτροπή αξιολόγησης να σχηματίσει πληρέστερη και ολοκληρωμένη άποψη για την υποψηφιότητα.

   Η διαδικασία επιλογής πραγματοποιείται σε 2 στάδια: α) επί του φακέλου υποψηφιότητας και β) με προσωπική συνέντευξη. Οι υποψήφιοι/ες που πληρούν τις τυπικές προϋποθέσεις θα κληθούν σε συνέντευξη (είτε στην έδρα του Τμήματος είτε με τη χρήση νέων τεχνολογιών) σε χρονικό διάστημα που θα τους γνωστοποιηθεί και θα αναρτηθεί στην Ιστοσελίδα του Τμήματος.

   Τα αποτελέσματα επιλογής των υποψηφίων θα αναρτηθούν στην Ιστοσελίδα του Τμήματος.

   Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται από τη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. ΝΑ.Μ.Ε, τηλ: 2271035222, fax: 2271035299, e-mail: [email protected], ιστοσελίδα: https://www.stt.aegean.gr/pms-naytilia-metafores-kai-diethnes-emporio/

  • Το πρόγραμμα σπουδών

   Το πρόγραμμα είναι ετήσιο και περιλαμβάνει τρείς εμβαθύνσεις:

   Διοίκηση και Χρηματοοικονομική Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων

   Στόχος της συγκεκριμένης κατεύθυνσης είναι η ανάπτυξη ικανοτήτων ανάλυσης πολύπλοκων καταστάσεων διαχείρισης / διοίκησης Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων, βελτίωση των δυνατοτήτων επιχειρηματικής επικοινωνίας, ομαδικής εργασίας και θετικής αλληλεπίδρασης σε πολυπολιτισμικά περιβάλλοντα σε συνδυασμό με σύγχρονα εργαλεία χρηματοοικονομικής ανάλυσης αλλά και στρατηγικής.

   Μεταφορές, Εφοδιαστική Αλυσίδα και Τεχνολογίες

   Σκοπός της συγκεκριμένης κατεύθυνσης είναι η εκπαίδευση στην εφαρμογή ποιοτικών και ποσοτικών μεθόδων για την τεκμηριωμένη αντιμετώπιση προβλημάτων χρηματοδότησης μιας σύγχρονης ναυτιλιακής / μεταφορικής επιχείρησης, καθώς και η μεταφορά τεχνογνωσίας γύρω από την αναζήτηση λύσεων στις διεθνείς αγορές χρήματος και διεθνές δίκαιο.

   Ναυτιλιακό Δίκαιο και Ναυτιλιακή Χρηματοοικονομική

   Στόχος της εν λόγω κατεύθυνσης είναι η ανάπτυξη μιας ευρύτερης οπτικής του πλαισίου λειτουργίας της σύγχρονης ναυτιλιακής / μεταφορικής επιχείρησης, η οποία βασίζεται στην κατανόηση τόσο των τεχνολογικών, επιχειρησιακών και επιχειρηματικών θεμάτων όσο και στην ικανότητα των φοιτητών/τριών να τα αξιολογούν κριτικά προτείνοντας τις αναγκαίες μεταβολές. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται σε θέματα που αφορούν στο θαλάσσιο δίκαιο, στο δίκαιο ναυλαγορών και χρηματαγορών, καθώς και σε θέματα χρηματοοικονομικής ανάλυσης και εκτίμησης ρίσκου.

   Δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα μαθημάτων.

   Διοίκηση και Χρηματοοικονομική Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων

   Α’ κύκλος Σπουδών
   Διοίκηση και οργάνωση ναυτιλιακών επιχειρήσεων (Υ)
   Ναυτιλιακή οικονομική (Υ)
   Χρηματοοικονομική και Διαχείριση Χρηματοοικονομικών Κινδύνων (Υ)
   Εφοδιαστική αλυσίδα και Συνδυασμένες Μεταφορές (Υ)
   Σεμινάριο Ερευνητικής Μεθοδολογίας (Υ)

   Β’ κύκλος Σπουδών
   Ναυλώσεις και ναυλαγορές Ι (Υ)
   Ναυτιλιακή τεχνολογία (Υ)
   Ναυτιλιακή χρηματοοικονομική (Υ)
   Επιλογή ενός (1) μαθήματος από τα ακόλουθα:
   Οικονομική και Διοίκηση Λιμένων – Ευρωπαϊκή Λιμενική Πολιτική
   Διοίκηση έργων
   Ενεργειακά Συστήματα στη Ναυτιλία και τις Μεταφορές – «Πράσινη ενέργεια»

   Γ΄ κύκλος Σπουδών
   Ψηφιακή τεχνολογία στη Ναυτιλία και τις Μεταφορές (Υ)
   Στρατηγική (Υ)
   Ειδικό Σεμιναριακό Μάθημα (Υ)

   Επιλογή δύο (2) μαθημάτων από τα ακόλουθα:
   Ναυλώσεις και Ναυλαγορές ΙΙ
   Ναυτιλία και Περιβάλλον
   Επιχειρησιακή λειτουργία Λιμένων και Τερματικών Σταθμών

   Διπλωματική Εργασία


   Μεταφορές, Εφοδιαστική Αλυσίδα και Τεχνολογίες

   Α’ κύκλος Σπουδών
   Διοίκηση και οργάνωση ναυτιλιακών επιχειρήσεων (Υ)
   Ναυτιλιακή οικονομική (Υ)
   Χρηματοοικονομική και Διαχείριση Χρηματοοικονομικών Κινδύνων (Υ)
   Εφοδιαστική αλυσίδα και Συνδυασμένες Μεταφορές (Υ)
   Σεμινάριο Ερευνητικής Μεθοδολογίας (Υ)

   Β’ κύκλος Σπουδών
   Σχεδιασμός και διαχείριση μεταφορικών συστημάτων (Υ)
   Ενεργειακά Συστήματα στη Ναυτιλία και τις Μεταφορές –«Πράσινη ενέργεια» (Υ)
   Οικονομική και Διοίκηση Λιμένων – Ευρωπαϊκή Λιμενική Πολιτική (Υ)
   Επιλογή ενός (1) μαθήματος από τα ακόλουθα:
   Ναυτιλιακή τεχνολογία
   Διοίκηση έργων

   Γ΄ κύκλος Σπουδών
   Προχωρημένη Ανάλυση Μεταφορικών Συστημάτων (Υ)
   Στρατηγική (Υ)
   Ειδικό Σεμιναριακό Μάθημα (Y)

   Επιλογή δύο (2) μαθημάτων από τα ακόλουθα:
   Ναυτιλία και Περιβάλλον
   Επιχειρησιακή λειτουργία Λιμένων και Τερματικών Σταθμών
   Ψηφιακή τεχνολογία στη Ναυτιλία και τις Μεταφορές

   Διπλωματική Εργασία


   Ναυτιλιακό Δίκαιο και Ναυτιλιακή Χρηματοοικονομική

   Α’ κύκλος Σπουδών
   Διοίκηση και οργάνωση ναυτιλιακών επιχειρήσεων (Υ)
   Ναυτιλιακή οικονομική (Υ)
   Χρηματοοικονομική και Διαχείριση Χρηματοοικονομικών Κινδύνων (Υ)
   Ναυτικό Δίκαιο (Υ)
   Σεμινάριο Ερευνητικής Μεθοδολογίας (Υ)

   Β’ κύκλος Σπουδών
   Ναυλώσεις και ναυλαγορές Ι (Υ)
   Ναυτεργατικό Δίκαιο (Υ)
   Ναυτιλιακή χρηματοοικονομική (Υ)
   Επιλογή ενός (1) μαθήματος από τα ακόλουθα:
   Ειδικά θέματα Οικονομικού Δικαίου
   Διεθνές δίκαιο της θάλασσας

   Γ΄ κύκλος Σπουδών
   Δίκαιο Θαλάσσιας Ασφάλισης (Υ)
   Στρατηγική (Υ)
   Ειδικό Σεμιναριακό Μάθημα (Y)

   Επιλογή δύο (2) μαθημάτων από τα ακόλουθα:
   Ναυτιλία και Περιβάλλον
   Ναυλώσεις και Ναυλαγορές ΙΙ
   Δίκαιο της Κεφαλαιαγοράς- Χρηματαγορές

   Διπλωματική Εργασία

  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email