Νανοτεχνολογία

 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Αντικείμενο του προγράμματος είναι η Νανοτεχνολογία με έμφαση στις Βιομηχανικές Εφαρμογές αυτής.

   Σκοπός του προγράμματος είναι η εμβάθυνση, επέκταση και παραγωγή γνώσης στο υπόψη αντικείμενο με τη χρήση προηγμένου εξοπλισμού υπερυψηλής τεχνολογίας καθώς και η εφαρμογή της ούτως παραχθείσας γνώσης στην επιχειρηματική και παραγωγική διαδικασία.

   Στόχοι του ΠΜΣ είναι:

   1. να συμβάλλει στο να κατακτήσουν οι φοιτητές του τις θεωρητικές και τεχνικές γνώσεις που είναι απαραίτητες προκειμένου να ερευνήσουν και να ερμηνεύσουν την πολυπλοκότητα της φύσης σε νανοκλίμακα
   2. να εφοδιαστούν με τα αναγκαία επιστημονικά και μεθοδολογικά εργαλεία ώστε να είναι ικανοί να εισάγουν την Νανοτεχνολογία στη βιομηχανική παραγωγή και την εν γένει επιχειρηματική δραστηριότητα επ’ ωφελεία της οικονομίας και της κοινωνίας.

   Το ΠΜΣ Ε.Χ. είναι διετούς πλήρους φοίτησης και προσφέρεται δωρεάν.

   Δείτε την προκήρυξη:

   Το Τμήμα Χημείας της Σχολής Θετικών Επιστημών του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδας (ΔΙ.ΠΑ.Ε.) καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν υποψηφιότητα για την παρακολούθηση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) στο αντικείμενο «Νανοτεχνολογία» για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 (ΦΕΚ Τεύχος Β΄ 4106/12-11-2019).

   Το ΠΜΣ απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης Ερευνητικού Χαρακτήρα (ΜΔΕ-ΕΧ), 120 Πιστωτικών Μονάδων (ECTS), στη «Νανοτεχνολογία». Η χρονική διάρκεια για την απονομή του ΜΔΕ-ΕΧ είναι δύο έτη, ήτοι τέσσερα (4) εξάμηνα σπουδών, εκ των οποίων το πρώτο εξάμηνο διατίθεται στη διδασκαλία μαθημάτων, το δεύτερο εξάμηνο στον προσδιορισμό των βιομηχανικών εφαρμογών της έρευνας και τα υπόλοιπα δύο εξάμηνα στην έρευνα και τη συγγραφή της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας. Δεν απαιτούνται δίδακτρα ή τέλη εγγραφής.

   Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων ΑΕΙ (Πανεπιστημίων και ΤΕΙ) της ημεδαπής, καθώς και πτυχιούχοι ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

   Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν στη Γραμματεία του ΠΜΣ ηλεκτρονικά από την Παρασκευή 10/07/2020 έως και την Κυριακή 20/09/2020 τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

   1. Αίτηση σε ειδικό έντυπο
   2. Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα
   3. Αντίγραφο πτυχίου / διπλώματος
   4. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας (απλή φωτοτυπία)
   5. Δύο συστατικές επιστολές από μέλη ΔΕΠ
   6. Άλλους τίτλους σπουδών (εάν υπάρχουν)
   7. Επιστημονικές δημοσιεύσεις ή διακρίσεις (εάν υπάρχουν).
   8. Αποδεικτικό γνώσης Αγγλικής γλώσσας ή/και άλλης ξένης γλώσσας
   9. Υπεύθυνη δήλωση από την πλατφόρμα gov.gr με την οποία θα βεβαιώνεται η ορθότητα των στοιχείων που υποβάλλονται.

   Επίσης όσα άλλα συμπληρωματικά στοιχεία αναφέρονται στο έντυπο της αίτησης.

   Για την αξιολόγηση, εκτός από τα παραπάνω δικαιολογητικά, θα πραγματοποιηθεί και προσωπική συνέντευξη των υποψηφίων ενώπιον της Επιτροπής επιλογής. Οι συνεντεύξεις των υποψηφίων προβλέπεται να πραγματοποιηθούν το χρονικό διάστημα από 21/09/2020 έως 25/09/2020, ενώ η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων εκτιμάται στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα.

   Όλα τα δικαιολογητικά θα κατατεθούν ηλεκτρονικά (ψηφιοποιημένα) στη διεύθυνση [email protected] ενώ τα πρωτότυπα θα κατατεθούν κατά την εγγραφή των επιτυχόντων οπότε θα γίνει και ο σχετικός έλεγχος.

   Για τη διεξαγωγή του προγράμματος σπουδών θα ακολουθηθούν οι εκάστοτε οδηγίες και κανόνες λειτουργίας και προστασίας έναντι της επιδημίας COVID‐19, όπως θα ορίζονται από τα όργανα διοίκησης του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδας, το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων και την Γ.Γ. Πολιτικής Προστασίας.

   Πρόσθετες πληροφορίες παρέχονται από τη Γραμματεία του ΠΜΣ (τηλ. 2510– 462227, 369).

  • Αναλυτικό πρόγραμμα μαθημάτων και έρευνας και Υλικοτεχνική υποδομή

   Α ΕΞΑΜΗΝΟ

   • Νανοτεχνολογία/Νανοϋλικά 10 ECTS
   • Οργανολογία 10 ECTS
   • Ερευνητική Μεθοδολογία 10 ECTS

   ΣΥΝΟΛΟ 30 ECTS

   Β ΕΞΑΜΗΝΟ

   • Βιομηχανικές Εφαρμογές 30 ECTS

   Γ-Δ ΕΞΑΜΗΝΟ

   Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία 60 ECTS

   Υλικοτεχνική Υποδομή
   Η υπάρχουσα υλικοτεχνική υποδομή του οικείου τμήματος καθώς και το εργαστήριο Ήφαιστος καλύπτει τις ανάγκες λειτουργίας του Προγράμματος (προχωρημένος εργαστηριακός εξοπλισμός, κατάλληλη κτιριακή υποδομή, μηχανουργείο, βιβλιοθήκη, κ.λπ.).

  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email