Μονάδες Εντατικής Θεραπείας-Καρδιολογία, Ιατρική και Νοσηλευτική φροντίδα (Intensive Care Units-Cardiology, Medical and Nursing Care)

 • pada
 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ: 4,000€
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Αντικείμενο του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών είναι η εκπαίδευση, η προα­γωγή της γνώσης και η έρευνα στις «Μονάδες Εντατικής Θεραπείας – Καρδιολογία, Ιατρική και Νοσηλευτική Φροντίδα». Ειδικότερα, σκοπός του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών είναι να εκπαιδεύσει και να εξειδικεύσει νέους επιστήμονες στο ευρύ και ανα­πτυσσόμενο πεδίο της Ιατρικής και της Νοσηλευτικής επι­στήμης.

   Οι απόφοιτοι του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών θα μπορούν:

   1. να στελεχώσουν Μονάδες Εντατικής Θεραπείας
   2. να στελεχώσουν καρδιολογικές μονάδες και καρ­διολογικά τμήματα στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα.
   3. να απασχοληθούν σε θέσεις που απαιτούν υψηλό επί­πεδο γνώσεων και δεξιοτήτων του γνωστικού αντικειμένου
   4. να προετοιμαστούν για μεταπτυχιακές σπουδές δι­δακτορικού επιπέδου
   5. να εξειδικευτούν στο γνωστικό αντικείμενο

   Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών οδηγεί στην απονομή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης στις «Μονάδες Εντατικής Θεραπείας – Καρδιολογία, Ιατρική και Νοσηλευτική Φροντίδα».

   Στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών γίνονται δεκτοί, εφόσον πληρούν τις απα­ραίτητες προϋποθέσεις για την επιτυχή παρακολούθηση των μαθημάτων, πτυχιούχοι Ιατρικών Σχολών, πτυχιούχοι Τμημάτων Νοσηλευτικής από Πανεπιστήμια και Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της ημεδαπής και της αλλοδαπής, όπως και άλλων επαγγελμάτων Υγείας (Μαιευτική, Φυσικοθεραπεία κ.α).

   Δείτε την προκήρυξη:

    

   Η Ιατρική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών σε συνεργασία με το Τμήμα Νοσηλευτικής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής ανακοινώνουν τη λειτουργία του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών διάρκειας δύο ετών, το οποίο οδηγεί στην απονομή Διπλώματος Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών (ΔΜΣ-Master) «Μονάδες Εντατικής Θεραπείας-Καρδιολογία, Ιατρική και Νοσηλευτική φροντίδα».

   Το πρόγραμμα αρχίζει τον Οκτώβριο 2020 και περιλαμβάνει τέσσερα διδακτικά εξάμηνα για την ολοκλήρωσή του.

   Στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα γίνονται δεκτοί, εφόσον πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις για επιτυχή παρακολούθηση των μαθημάτων, πτυχιούχοι Τμημάτων Ιατρικής και Νοσηλευτικής από Πανεπιστήμια και Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της ημεδαπής και της αλλοδαπής, όπως και άλλων επαγγελμάτων Υγείας, π.χ. Μαιευτική, Φυσικοθεραπεία κ.α. .

   Τα τέλη φοίτησης  ανέρχονται στα 1.000 € ανά εξάμηνο.

   Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν από 15/05/2020 έως και 22/09/2020 τα παρακάτω δικαιολογητικά  :

   1. Αίτηση υποψηφίου.
   2. Αντίγραφο πτυχίου/ων ή διπλώματος (προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί τίτλοι{αν υπάρχουν}).
   3. Αναλυτική βαθμολογία προπτυχιακών σπουδών.
   4. Βεβαίωση Ισοτιμίας από ΔΟΑΤΑΠ, εάν υπάρχουν τίτλοι από Πανεπιστήμια του εξωτερικού.
   5. Δύο τουλάχιστον συστατικές επιστολές (σε ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο έκαστη).
   6. Πλήρες βιογραφικό σημείωμα, το οποίο συνοδεύεται από ένα κείμενο στο οποίο περιγράφονται οι λόγοι για τους οποίους επιθυμείτε να συμμετάσχετε στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα.
   7. Επιστημονικές εργασίες, δημοσιεύσεις εάν έχει ο υποψήφιος.
   8. Πιστοποιητικό γνώσης Η/Υ.
   9. Τίτλοι Αγγλικής Γλώσσας ή Ελληνικής (για αλλοδαπούς υποψηφίους)
   10. Άλλα στοιχεία που δηλώνουν επιστημονική ή εργασιακή εμπειρία συναφή με το αντικείμενο του μεταπτυχιακού προγράμματος, αλλά και άλλες δραστηριότητες.
   11. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας
   12. Μία (1) φωτογραφία

   Η επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών θα γίνει από την Επιτροπή Επιλογής Υποψηφίων  με βάση τα ανωτέρω δικαιολογητικά και τη συνέντευξη- προφορική εξέταση των υποψηφίων.

   Η  συνέντευξη, για όσους καταθέσουν τα δικαιολογητικά τους μέχρι 20/07/2020  θα πραγματοποιηθεί στις 22/7/2020 και ώρα 09:00 π.μ.  στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Αθηνών, στη Γραμματεία της Α΄ Καρδιολογικής Πανεπιστημιακής Κλινικής στον 5ο όροφο. Για όσους καταθέσουν τα δικαιολογητικά τους από 23/07/2020 έως και 27/09/2020 η συνέντευξη-προφορική εξέταση θα γίνει στις 20/09/2020 και ώρα 09:00π.μ. στον ίδιο χώρο

   Παρακαλούνται όλοι οι  υποψήφιοι να δηλώσουν  ορθά  και  ευανάγνωστα τα στοιχεία επικοινωνίας τους (τηλέφωνο και e-mail) στην αίτηση, σε περίπτωση που χρειαστεί άμεση επικοινωνία  μαζί τους.

   Η υποβολή των δικαιολογητικών θα γίνεται στη Γραμματεία  του Π.Μ.Σ. «Μονάδες Εντατικής Θεραπείας-Καρδιολογία, Ιατρική και  Νοσηλευτική  φροντίδα»

   • Βασ. Σοφίας 114  Αθήνα, «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» Νοσοκομείο Αθηνών. ΤΚ  11528.
    (5Ος Όροφος / Γραμματεία  Α΄ Καρδιολογικής Πανεπιστημιακής Κλινικής)
    Ώρες λειτουργίας Δευτέρα έως Παρασκευή ( 08:00-14:00)
    Κα  Τούσουλη  Μαρία  Γραμματέας  Π.Μ.Σ.  «Μονάδες Εντατικής Θεραπείας-Καρδιολογία,Ιατρική και Νοσηλευτική φροντίδα»
   • Ή ταχυδρομικώς στην ίδια διεύθυνση (Υπόψιν κας Τούσουλη Μαρίας)
   • Ή ηλεκτρονική αποστολή σε μορφή PDF στο [email protected]

   Στοιχεία επικοινωνίας:

   • Τηλέφωνο επικοινωνίας: 213 2088099 – 213 2088025
   • E-mail: [email protected]
  • Για την απόκτηση ΔΜΣ απαιτούνται συνολικά εκατόν είκοσι (120) πιστωτικές μονάδες (ECTS).

   Κατά τη διάρκεια των σπουδών, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές υποχρεούνται σε παρακολούθηση και επιτυχή εξέταση μεταπτυχιακών μαθημάτων, ερευνητική απασχόληση και συγγραφή επιστημονικών εργασιών, καθώς και σε εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.

   Τα μαθήματα διεξάγονται στην ελληνική γλώσσα και κατά περίπτωση στην αγγλική.

   Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) του Προγράμματος ορίζεται σε τέσσερα (4) ακαδημαϊκά εξάμηνα.

  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   One thought on “Μονάδες Εντατικής Θεραπείας-Καρδιολογία, Ιατρική και Νοσηλευτική φροντίδα (Intensive Care Units-Cardiology, Medical and Nursing Care)

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email