Loading...

Μηχανική Δεδομένων και Υπολογιστικών Συστημάτων

 • Panepistimio Ioanninon
 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  Share
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Το Π.Μ.Σ. έχει ως αντικείμενο τη Μηχανική των Δεδομένων και τη Μηχανική των Υπολογιστικών Συστημάτων, θέματα τα οποία βρίσκονται στο επίκεντρο της επιστήμης του Μηχανικού Η/Υ και Πληροφορικής, καλύπτοντας τόσο το θεωρητικό όσο και το τεχνολογικό μέρος της. Σκοπός του προγράμματος είναι η κατάρτιση επιστημόνων μηχανικών με εξειδικευμένες γνώσεις ώστε να αποκτήσουν πρόσθετες ικανότητες εφαρμογής σύγχρονων τεχνολογιών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής στον επαγγελματικό τους χώρο και να καταστούν ανταγωνιστικότεροι σε αυτόν.

   Δείτε αναλυτικά την Προκήρυξη:

   Το τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων οργανώνει και λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Μηχανική Δεδομένων και Υπολογιστικών Συστημάτων» στις εξής ειδικεύσεις:

   1. Επιστήμη και Μηχανική Δεδομένων
   2. Προηγμένα Υπολογιστικά Συστήματα

   Η χρονική διάρκεια φοίτησης για την απονομή του Δ.Μ.Σ. ορίζεται σε τρία (3) διδακτικά εξάμηνα.

    

    

   Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Πληροφορική ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

   Εκδήλωση ενδιαφέροντος για την εισαγωγή μεταπτυχιακών φοιτητών για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020

    

    

   Στο πρόγραμμα γίνονται δεκτοί διπλωματούχοι / πτυχιούχοι των Τμημάτων των Πολυτεχνικών Σχολών, των Τμημάτων Πληροφορικής, των Τμημάτων των Σχολών Θετικών Επιστημών, των Τμημάτων των Σχολών Επιστήμης και Τεχνολογίας, των Τμημάτων Οικονομικών Επιστημών των Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή των αντίστοιχων Τμημάτων της αλλοδαπής, των Ανώτατων Στρατιωτικών Σχολών Θετικής Κατεύθυνσης ισότιμων προς τα Πανεπιστήμια, καθώς και των Τμημάτων Πληροφορικής ή Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων ή Ηλεκτρονικών

   Δικαίωμα αίτησης έχουν και οι τελειόφοιτοι των ανωτέρω τμημάτων, οι οποίοι, εφόσον γίνουν δεκτοί, έχουν δικαίωμα εγγραφής στο Π.Μ.Σ. μόνο αν ολοκληρώσουν τις σπουδές τους έως και την εξεταστική περίοδο του Φεβρουαρίου 2020.

   Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν μέχρι και την 15η Νοεμβρίου 2019 στη Γραμματεία του Τμήματος τα παρακάτω δικαιολογητικά:

   1. Αίτηση υποψηφιότητας (υπάρχει και στον δικτυακό τόπο του Τμήματος:

   http://www.cse.uoi.gr/index.php?menu=docu1, Φόρμα Μ4).

   1. Επικυρωμένο αντίγραφο πτυχίου (οι πτυχιούχοι). Τελειόφοιτοι μπορούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία επιλογής, αλλά γίνονται δεκτοί μόνον εφόσον αποκτήσουν το πτυχίο τους μέχρι και την εξεταστική περίοδο Φεβρουαρίου 2020
   2. Βεβαίωση αναγνώρισης ισοτιμίας πτυχίου από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (οι απόφοιτοι Πανεπιστημίων του εξωτερικού).
   3. Επικυρωμένο αντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας όλων των ετών.
   4. Αποδεικτικό γνώσης της Αγγλικής γλώσσας. Όταν δεν υπάρχει αποδεικτικό, η γνώση θα πιστοποιείται με εξέταση, η οποία συνίσταται σε μετάφραση τεχνικού κειμένου στα Ελληνικά.
   5. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.
   6. Δύο (2), τουλάχιστον, συστατικές επιστολές.
   7. Αποδεικτικά στοιχεία ερευνητικής δραστηριότητας (αν υπάρχει).
   8. Σύντομη έκθεση επιστημονικών και επαγγελματικών ενδιαφερόντων, στην οποία να αναφέρονται οι λόγοι για τους οποίους ο υποψήφιος ενδιαφέρεται για μεταπτυχιακές σπουδές.
   9. Κάθε άλλο στοιχείο που, κατά τη γνώμη των υποψηφίων, θα συνέβαλε στην πληρέστερη αξιολόγησή τους.

    

   Σύμφωνα με τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος η επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών γίνεται με συνεκτίμηση των ακόλουθων κριτηρίων:

   • Γενική εικόνα και κατάρτιση του υποψηφίου σε βασικούς τομείς των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και της Πληροφορικής, όπως αυτή αξιολογείται στη συνέντευξη.
   • Γενικός βαθμός πτυχίου.
   • Βαθμολογία σε προπτυχιακά μαθήματα σχετικά με το Π.Μ.Σ. και επίδοση στη διπλωματική εργασία, όπου αυτή προβλέπεται στο προπτυχιακό επίπεδο.
   • Συστατικές επιστολές του υποψηφίου.
   • Ερευνητική δραστηριότητα του υποψηφίου (εφόσον υπάρχει).
   • Οποιοδήποτε άλλο στοιχείο σχετικό με τα προσόντα του υποψηφίου που αποδεικνύεται από τα δικαιολογητικά που κατέθεσε.

   Οι συνεντεύξεις (και η γραπτή εξέταση των αγγλικών όπου χρειάζεται), θα πραγματοποιηθούν στις 21-22 Νοεμβρίου 2019. Οι υποψήφιοι μπορούν να ενημερωθούν σχετικά με τις λεπτομέρειες της συνέντευξης από την ιστοσελίδα του Τμήματος στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.cse.uoi.gr.

   Τα ονόματα των επιτυχόντων θα ανακοινωθούν εντός Δεκεμβρίου 2019.

   Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήματος (τηλ: 26510 07458, Μεταβατικό Κτίριο, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Τ.Κ. 45110 Ιωάννινα,), ή στην ηλεκτρονική σελίδα του Τμήματος (http://www.cse.uoi.gr), όπου υπάρχει και ο κανονισμός μεταπτυχιακών σπουδών.

    

    

   Ο Πρόεδρος του Τμήματος Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής

    

   Γεώργιος Τσιατούχας, Καθηγητής

    

  • Τα μεταπτυχιακά μαθήματα χωρίζονται σε μαθήματα κορμού (ΜΚ), μαθήματα επιλογής (ΜΕ) και μαθήματα υποχρεωτικά (ΜΥ) και δίνονται στον παρακάτω πίνακα.

   Κατάλογος μεταπτυχιακών μαθημάτων
   Κωδικός Τίτλος Ενότητα Τύπος ECTS

   Α0 Εισαγωγή στις Τεχνολογίες Αλγορίθμων και Πληροφορίας Α ΜΚ 7
   Α1 Αλγοριθμική θεωρία γραφημάτων Α ΜΕ 7
   Α2 Αλγόριθμοι επιστήμης δεδομένων Α ΜΕ 7
   Α3 Υπολογιστική πολυπλοκότητα Α ΜΕ 7
   Α4 Υπολογιστική γεωμετρία Α ΜΕ 7
   Α5 Μοντέλα και αλγόριθμοι παράλληλου υπολογισμού Α ΜΕ 7
   Α6 Αλγοριθμική θεωρία παιγνίων Α ΜΕ 7
   Α7 Κρυπτογραφία και ασφάλεια πληροφορίας Α ΜΕ 7
   Α8 Θεωρία Πληροφορίας και Κωδίκων Α ΜΕ 7
   Δ0 Εισαγωγή στην Ανάλυση και Επεξεργασία Δεδομένων Δ ΜΚ 7

   Δ1 Μηχανική μάθηση Δ ΜΕ 7
   Δ2 Εξόρυξη δεδομένων Δ ΜΕ 7
   Δ3 Βελτιστοποίηση Δ ΜΕ 7
   Δ4 Επεξεργασία και συμπίεση βίντεο Δ ΜΕ 7
   Δ5 Υπολογιστική όραση Δ ΜΕ 7
   Δ6 Διαδικτυακά κοινωνικά δίκτυα και μέσα Δ ΜΕ 7
   Δ7 Διαχείριση μη παραδοσιακών δεδομένων Δ ΜΕ 7
   Δ8 Ανάλυση και επεξεργασία βιοϊατρικών δεδομένων Δ ΜΕ 7
   Λ0 Εισαγωγή στα Συστήματα Λογισμικού Λ ΜΚ 7
   Λ1 Εξέλιξη λογισμικού και δεδομένων Λ ΜΕ 7
   Λ2 Αποθήκες δεδομένων Λ ΜΕ 7
   Λ3 Συστήματα υπολογιστικής νέφους Λ ΜΕ 7
   Λ4 Ασφάλεια υπολογιστικών συστημάτων Λ ΜΕ 7
   Λ5 Κινητά και ασύρματα δίκτυα Λ ΜΕ 7
   Λ6 Κατανεμημένα συστήματα Λ ΜΕ 7
   Λ7 Γραφικά υπολογιστών και ανάπτυξη παιχνιδιών Λ ΜΕ 7
   Λ8 Συστήματα και λογισμικό υψηλών επιδόσεων Λ ΜΕ 7
   Υ0 Εισαγωγή στα Συστήματα Υλικού Υ ΜΚ 7
   Υ1 Σύγχρονη αρχιτεκτονική υπολογιστών Υ ΜΕ 7
   Υ2 Αξιόπιστα ολοκληρωμένα συστήματα Υ ΜΕ 7
   Υ3 Ολοκληρωμένα συστήματα τριών διαστάσεων Υ ΜΕ 7
   Υ4 Ενσωματωμένα συστήματα και εφαρμογές IoT Υ ΜΕ 7
   Υ5 Ρομποτικά συστήματα Υ ΜΕ 7
   Υ6 Προηγμένες αρχιτεκτονικές δικτύων Υ ΜΕ 7
   Χ1 Κατ’ επίβλεψη μελέτη – ΜΕ 7
   Χ2 Ειδικά θέματα * ΜΕ 7
   Χ3 Διδακτική πρακτική Ι – ΜΥ 3
   Χ4 Διδακτική πρακτική ΙΙ – ΜΥ 3
   Χ5 Σεμινάριο Ι – ΜΥ 2,5
   Χ6 Σεμινάριο ΙΙ – ΜΥ 2,5
   Χ7 Ερευνητική μεθοδολογία – ΜΕ 3,5
   Χ8 Θερινό σχολείο – ΜΕ 3,5
   Χ9 Πρακτική άσκηση – ΜΕ 3,5

  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

  Αφήστε μια απάντηση

  Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

  ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
  ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
  ΆΡΘΡΑ