Μηχανική Δεδομένων και Υπολογιστικών Συστημάτων

 • Panepistimio Ioanninon
 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Το Π.Μ.Σ. έχει ως αντικείμενο τη Μηχανική των Δεδομένων και τη Μηχανική των Υπολογιστικών Συστημάτων, θέματα τα οποία βρίσκονται στο επίκεντρο της επιστήμης του Μηχανικού Η/Υ και Πληροφορικής, καλύπτοντας τόσο το θεωρητικό όσο και το τεχνολογικό μέρος της. Σκοπός του προγράμματος είναι η κατάρτιση επιστημόνων μηχανικών με εξειδικευμένες γνώσεις ώστε να αποκτήσουν πρόσθετες ικανότητες εφαρμογής σύγχρονων τεχνολογιών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής στον επαγγελματικό τους χώρο και να καταστούν ανταγωνιστικότεροι σε αυτόν.

   Δείτε αναλυτικά την Προκήρυξη:

   Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Μηχανική Δεδομένων και Υπολογιστικών Συστημάτων»

   Εκδήλωση ενδιαφέροντος για την εισαγωγή μεταπτυχιακών φοιτητών για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021

   Το Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου  Ιωαννίνων λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 αναμορφωμένο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών  Σπουδών (ΠΜΣ) που οδηγεί στην απόκτηση Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) στις εξής  εξειδικεύσεις: 

   1. Επιστήμη και Μηχανική Δεδομένων. 
   2. Προηγμένα Υπολογιστικά Συστήματα. 

   Στο πρόγραμμα γίνονται δεκτοί διπλωματούχοι Τμημάτων Πολυτεχνικών Σχολών, πτυχιούχοι  Τμημάτων Πληροφορικής, Σχολών Θετικών Επιστημών, Σχολών Επιστήμης και Τεχνολογίας, καθώς και  Οικονομικών Επιστημών των Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή των αντίστοιχων Τμημάτων της  αλλοδαπής, Ανώτατων Στρατιωτικών Σχολών Θετικής Κατεύθυνσης ισότιμων προς τα Πανεπιστήμια,  καθώς και Τμημάτων Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ, Ηλεκτρονικών Μηχανικών ΤΕ και Ηλεκτρολόγων  Μηχανικών ΤΕ. 

   Δικαίωμα αίτησης έχουν και οι τελειόφοιτοι των ανωτέρω τμημάτων, οι οποίοι, εφόσον γίνουν  δεκτοί, έχουν δικαίωμα εγγραφής στο ΠΜΣ μόνο εάν ολοκληρώσουν τις σπουδές τους έως και την  εξεταστική περίοδο του Φεβρουαρίου 2021. 

   Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν μέχρι και τις 13 Νοεμβρίου 2020 στη Γραμματεία του  Τμήματος τα παρακάτω δικαιολογητικά: 

   1. Αίτηση υποψηφιότητας (υπάρχει και στον δικτυακό τόπο του Τμήματος:  https://www.cs.uoi.gr/wp-content/uploads/2019/09/form-m4.pdf, Φόρμα Μ4)
   2. Αντίγραφο διπλώματος ή πτυχίου (για τους διπλωματούχους ή πτυχιούχους). Τελειόφοιτοι  μπορούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία επιλογής, αλλά γίνονται δεκτοί μόνον εφόσον  αποκτήσουν το δίπλωμα ή το πτυχίο τους μέχρι και την εξεταστική περίοδο Φεβρουαρίου 2021.
   3. Βεβαίωση αναγνώρισης ισοτιμίας τίτλου σπουδών από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (για αποφοίτους  Α.Ε.Ι. του εξωτερικού). 
   4. Αντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας όλων των ετών. 
   5. Αποδεικτικό γνώσης της Αγγλικής γλώσσας επιπέδου τουλάχιστον Β2 (Καλή Γνώση). Οταν δεν  υπάρχει αποδεικτικό, η γνώση πιστοποιείται με εξέταση, η οποία συνίσταται σε μετάφραση  τεχνικού κειμένου στα Ελληνικά. 
   6. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα. 
   7. Τουλάχιστον δύο (2) συστατικές επιστολές. 
   8. Αποδεικτικά στοιχεία ερευνητικής δραστηριότητας (αν υπάρχει). 
   9. Σύντομη έκθεση επιστημονικών και επαγγελματικών ενδιαφερόντων, στην οποία να  αναφέρονται οι λόγοι για τους οποίους ο υποψήφιος ενδιαφέρεται για μεταπτυχιακές σπουδές.
   10. Κάθε άλλο στοιχείο που κατά τη γνώμη των υποψηφίων θα συνέβαλε στην πληρέστερη  αξιολόγησή τους.

   Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές θα πρέπει να έχουν τις απαιτούμενες βασικές γνώσεις στην επιστήμη των Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής. Αν αυτό δεν συνάγεται από την αναλυτική βαθμολογία τους, μπορεί να απαιτηθεί κατά περίπτωση η επιτυχής παρακολούθηση μέχρι και πέντε (5) μαθημάτων του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών του Τμήματος.

   Η επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών γίνεται με συνεκτίμηση των ακόλουθων κριτηρίων:

   • Γενική εικόνα και κατάρτιση του υποψηφίου σε βασικούς τομείς της επιστήμης των Μηχανικών Η/Υ και  Πληροφορικής, η οποία αξιολογείται σε συνέντευξη στην οποία καλούνται όλοι οι υποψήφιοι.
   • Γενικός βαθμός πτυχίου ή διπλώματος.
   • Βαθμολογία σε προπτυχιακά μαθήματα σχετικά με το Π.Μ.Σ. και επίδοση στη διπλωματική εργασία, όπου αυτή προβλέπεται στο προπτυχιακό επίπεδο.
   • Συστατικές επιστολές για τον υποψήφιο.
   • Ερευνητική δραστηριότητα του υποψηφίου (εφόσον υπάρχει).
   • Οποιοδήποτε άλλο στοιχείο σχετικό με τα προσόντα του υποψηφίου που αποδεικνύεται από τα δικαιολογητικά που κατέθεσε.

   Οι συνεντεύξεις (και η γραπτή εξέταση των αγγλικών όπου χρειάζεται), θα πραγματοποιηθούν το διάστημα 19 – 20 Νοεμβρίου 2020. Οι υποψήφιοι μπορούν να ενημερωθούν σχετικά με τις λεπτομέρειες της συνέντευξης από την ιστοσελίδα του Τμήματος στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.cse.uoi.gr.

   Υπότροφοι του Ι.Κ.Υ. για μεταπτυχιακές σπουδές γίνονται δεκτοί στο ΠΜΣ κατά προτεραιότητα εφόσον πληρούν τα τυπικά προσόντα.

   Διπλωματούχοι Τμημάτων Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής (ή συναφούς αντικειμένου) ή πτυχιούχοι Τμημάτων Πληροφορικής (ή επιστήμης των Υπολογιστών) με βαθμό πτυχίου τουλάχιστον οκτώ και μισό (8,5) γίνονται δεκτοί κατά προτεραιότητα στο ΠΜΣ, εφόσον πληρούν τα τυπικά προόντα και παραστούν στη συνέντευξη.

   Τα ονόματα των επιτυχόντων θα ανακοινωθούν εντός του Δεκεμβρίου 2020.

   Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήματος (τηλ: 26510-07458, Μεταβατικό Κτίριο, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Τ.Κ. 45110 Ιωάννινα,), ή στην ηλεκτρονική σελίδα του Τμήματος (http://www.cse.uoi.gr), όπου υπάρχει και ο Κανονισμός Μεταπτυχιακών Σπουδών.

  • Τα μεταπτυχιακά μαθήματα χωρίζονται σε μαθήματα κορμού (ΜΚ), μαθήματα επιλογής (ΜΕ) και μαθήματα υποχρεωτικά (ΜΥ) και δίνονται στον παρακάτω πίνακα.

   Κατάλογος μεταπτυχιακών μαθημάτων
   Κωδικός Τίτλος Ενότητα Τύπος ECTS

   Α0 Εισαγωγή στις Τεχνολογίες Αλγορίθμων και Πληροφορίας Α ΜΚ 7
   Α1 Αλγοριθμική θεωρία γραφημάτων Α ΜΕ 7
   Α2 Αλγόριθμοι επιστήμης δεδομένων Α ΜΕ 7
   Α3 Υπολογιστική πολυπλοκότητα Α ΜΕ 7
   Α4 Υπολογιστική γεωμετρία Α ΜΕ 7
   Α5 Μοντέλα και αλγόριθμοι παράλληλου υπολογισμού Α ΜΕ 7
   Α6 Αλγοριθμική θεωρία παιγνίων Α ΜΕ 7
   Α7 Κρυπτογραφία και ασφάλεια πληροφορίας Α ΜΕ 7
   Α8 Θεωρία Πληροφορίας και Κωδίκων Α ΜΕ 7
   Δ0 Εισαγωγή στην Ανάλυση και Επεξεργασία Δεδομένων Δ ΜΚ 7

   Δ1 Μηχανική μάθηση Δ ΜΕ 7
   Δ2 Εξόρυξη δεδομένων Δ ΜΕ 7
   Δ3 Βελτιστοποίηση Δ ΜΕ 7
   Δ4 Επεξεργασία και συμπίεση βίντεο Δ ΜΕ 7
   Δ5 Υπολογιστική όραση Δ ΜΕ 7
   Δ6 Διαδικτυακά κοινωνικά δίκτυα και μέσα Δ ΜΕ 7
   Δ7 Διαχείριση μη παραδοσιακών δεδομένων Δ ΜΕ 7
   Δ8 Ανάλυση και επεξεργασία βιοϊατρικών δεδομένων Δ ΜΕ 7
   Λ0 Εισαγωγή στα Συστήματα Λογισμικού Λ ΜΚ 7
   Λ1 Εξέλιξη λογισμικού και δεδομένων Λ ΜΕ 7
   Λ2 Αποθήκες δεδομένων Λ ΜΕ 7
   Λ3 Συστήματα υπολογιστικής νέφους Λ ΜΕ 7
   Λ4 Ασφάλεια υπολογιστικών συστημάτων Λ ΜΕ 7
   Λ5 Κινητά και ασύρματα δίκτυα Λ ΜΕ 7
   Λ6 Κατανεμημένα συστήματα Λ ΜΕ 7
   Λ7 Γραφικά υπολογιστών και ανάπτυξη παιχνιδιών Λ ΜΕ 7
   Λ8 Συστήματα και λογισμικό υψηλών επιδόσεων Λ ΜΕ 7
   Υ0 Εισαγωγή στα Συστήματα Υλικού Υ ΜΚ 7
   Υ1 Σύγχρονη αρχιτεκτονική υπολογιστών Υ ΜΕ 7
   Υ2 Αξιόπιστα ολοκληρωμένα συστήματα Υ ΜΕ 7
   Υ3 Ολοκληρωμένα συστήματα τριών διαστάσεων Υ ΜΕ 7
   Υ4 Ενσωματωμένα συστήματα και εφαρμογές IoT Υ ΜΕ 7
   Υ5 Ρομποτικά συστήματα Υ ΜΕ 7
   Υ6 Προηγμένες αρχιτεκτονικές δικτύων Υ ΜΕ 7
   Χ1 Κατ’ επίβλεψη μελέτη – ΜΕ 7
   Χ2 Ειδικά θέματα * ΜΕ 7
   Χ3 Διδακτική πρακτική Ι – ΜΥ 3
   Χ4 Διδακτική πρακτική ΙΙ – ΜΥ 3
   Χ5 Σεμινάριο Ι – ΜΥ 2,5
   Χ6 Σεμινάριο ΙΙ – ΜΥ 2,5
   Χ7 Ερευνητική μεθοδολογία – ΜΕ 3,5
   Χ8 Θερινό σχολείο – ΜΕ 3,5
   Χ9 Πρακτική άσκηση – ΜΕ 3,5

  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email