MBA Food and Argibusiness – Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων Τροφίμων και Γεωργίας

 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ: 5.500€
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ: ,
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full time/Part-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Αποστολή του Προγράμματος είναι η έρευνα και διδασκαλία των γνωστικών αντικειμένων του χώρου της Διοίκησης Επιχειρήσεων του αγροτοδιατροφικού τομέα, έτσι ώστε οι απόφοιτοι να είναι σε θέση να πάρουν τις αποφάσεις που απαιτούνται σε ένα πολύπλοκο και ανταγωνιστικό περιβάλλον είτε ως στελέχη επιχειρήσεων είτε ως επιχειρηματίες.

   Ο αγροδιατροφικός είναι ένας από τους σημαντικότερους τομείς σε κάθε οικονομία. Η παραγωγή, η μεταφορά και διανομή, αλλά και η κατανάλωση αγροτικών προϊόντων και τροφίμων αποτελούν τα βασικά μέρη αυτής της ιδιαίτερης αλυσίδας που με μία φράση περιγράφεται ως «από το χωράφι στο ράφι». Το βασικό συγκριτικό πλεονέκτημα του προγράμματος ΜΒΑ Food & Agribusiness είναι ότι εστιάζει κυρίως στον χώρο των επιχειρήσεων του κλάδου των τροφίμων και του αγροτικού τομέα. Αυτό προσφέρει στους φοιτητές και τις φοιτήτρίες του τη δυνατότητα να αποκτήσουν ειδικές γνώσεις και δεξιότητες που αφορούν στην διοίκηση επιχειρήσεων, τα οικονομικά του κλάδου, την συμπεριφορά των καταναλωτών, αλλά και την τεχνολογία τροφίμων έτσι ώστε ως απόφοιτοι να είναι σε θέση να οικοδομήσουν μια επιτυχημένη επιχειρηματική πορεία ως υψηλόβαθμα διοικητικά στελέχη.

   Γιατί να επιλέξω αυτό το MBA:

   1. Χαμηλά Δίδακτρα
   2. Μικρός αριθμός Φοιτητών
   3. Δυνατότητα Συνεργασίας με επιχειρήσεις τροφίμων και Γεωργίας
   4. Δυνατότητα Υποτροφίας
   5. Έμπειροι Καθηγητές και Ερευνητές από την Ελλάδα &  το Εξωτερικό
   6. Συγκριτικό πλεονέκτημα της εξειδίκευσης στις επιχειρήσεις της βιομηχανίας τροφίμων
   7. Βασικές γνώσεις και δεξιότητες που προσφέρει ένα τυπικό MBA

   Δείτε αναλυτικά την προκήρυξη:

    

   Στο πλαίσιο του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Αγροτικής Οικονομίας & Ανάπτυξης και του συνεργαζόμενου Τμήματος Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του Ανθρώπου του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΓΠΑ) με τίτλο: Οργάνωση & Διοίκηση Επιχειρήσεων Τροφίμων και Γεωργίας-MBA Food & Agribusiness καλούνται οι ενδιαφερόμενοι για εισαγωγή υποψήφιοι μεταπτυχιακοί φοιτητές, πτυχιούχοι Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της ημεδαπής και αλλοδαπής, θετικών, οικονομικών και συναφών επιστημών, να υποβάλουν στη Γραμματεία του Μεταπτυχιακού Προγράμματος (Ιερά Οδός 75, Βοτανικός, Τ.Κ. 118 55, τηλ./Fax: 2105294776 Ε-mail: [email protected]) τα παρακάτω δικαιολογητικά σε ηλεκτρονική μορφή ή σε απλές φωτοτυπίες:

   1. Αίτηση Συμμετοχής (διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του Προγράμματος)
   2. Μία (1) φωτογραφία ταυτότητας
   3. Αντίγραφο πτυχίου ή βεβαίωση ότι ο υποψήφιος εκπλήρωσε τις εκπαιδευτικές του υποχρεώσεις. Στις περιπτώσεις πτυχιούχων Πανεπιστημίων της αλλοδαπής, συνυποβάλλεται πιστοποιητικό αναγνώρισης από το ελληνικό κράτος. Στις περιπτώσεις εκκρεμοτήτων για την ολοκλήρωση των προπτυχιακών σπουδών, υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση στην οποία αναφέρονται αναλυτικά τα μαθήματα του υποψηφίου που υπολείπονται και τυχόν πτυχιακή εργασία.
   4. Αναλυτική βαθμολογία όλων των μαθημάτων που έχουν ολοκληρώσει, μαζί με τη βαθμολογία της πτυχιακής μελέτης
   5. Βιογραφικό σημείωμα
   6. Φωτοτυπία των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας
   7. Δύο συστατικές επιστολές, κατά προτίμηση από μέλη ΔΕΠ ή ερευνητές ερευνητικών κέντρων της ημεδαπής ή αλλοδαπής
   8. Δίπλωμα ή πιστοποιητικό γνώσης της Αγγλικής γλώσσας και τυχόν άλλων ξένων γλωσσών
   9. Κάθε άλλο στοιχείο που, κατά τη γνώμη των υποψηφίων, θα διευκόλυνε την Επιτροπή Αξιολόγησης να σχηματίσει πληρέστερη και ολοκληρωμένη άποψη

   Το εν λόγω Πρόγραμμα 12μηνης ή 24μηνης διάρκειας (πλήρους ή μερικής φοίτησης) λειτουργεί στο Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας & Ανάπτυξης, σε συνεργασία με το Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του Ανθρώπου του ΓΠΑ και με τη συμμετοχή διακεκριμένων καθηγητών άλλων ελληνικών και ξένων Πανεπιστημίων. Η παρακολούθηση όλων των μαθημάτων και εκδηλώσεων του Προγράμματος είναι
   υποχρεωτική.

   Το Πρόγραμμα οδηγεί στην απόκτηση Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στο γνωστικό αντικείμενο Οργάνωση & Διοίκηση Επιχειρήσεων Τροφίμων και Γεωργίας.

   Το Πρόγραμμα προσφέρει περιορισμένο αριθμό υποτροφιών, που καθορίζεται κάθε χρονιά από την Ειδική Διατμηματική Επιτροπή και ισοδυναμούν με μερική απαλλαγή από τα δίδακτρα. Τα κριτήρια με σειρά προτεραιότητας είναι η ακαδημαϊκή επίδοση και η οικονομική κατάσταση. Επίσης, μετά το τέλος κάθε εξαμήνου μαθημάτων το Πρόγραμμα επιβραβεύει τον/την καλύτερο/η φοιτητή/τρια με ένα ποσό (μερική απαλλαγή από δίδακτρα) το ύψος του οποίου καθορίζεται κάθε χρονιά από την Ειδική Διατμηματική Επιτροπή.

   Οι υποψήφιοι θα αξιολογηθούν με βάση τα εξής κριτήρια:
   1. Γενικός Βαθμός Πτυχίου
   2. Επίπεδο γνώσης της Αγγλικής γλώσσας. Ο υποψήφιος πρέπει να είναι κάτοχος διπλώματος TOEFL (70 μονάδες και άνω) ή IELTS (5,5 και άνω) ή TOEIC (700 και άνω) ή άλλου ισοδύναμου τίτλου (π.χ. Advanced ή Proficiency κλπ). Προκειμένου για αλλοδαπούς υποψήφιους, απαιτείται επί πλέον και επαρκής γνώση της ελληνικής γλώσσας, όπως αυτή καθορίζεται από το Προεδρικό Διάταγμα 221/90, άρθρο 9.

   Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, αν κατά το τέλος Σεπτεμβρίου, δεν έχουν συμπληρωθεί οι θέσεις του προγράμματος, το ΜΒΑ διατηρεί τη δυνατότητα να διοργανώνει εξέταση στα Αγγλικά για να αξιολογήσει τυχόν εναπομείναντες υποψήφιους που για διαφόρους λόγους, δεν έχουν τυπική απόδειξη της επίδοσής τους στην Αγγλική.
   3. Το περιεχόμενο δύο συστατικών επιστολών
   4. Προσωπική συνέντευξη
   5. Κάθε άλλο στοιχείο σχετικό με τα προσόντα του υποψηφίου που αποδεικνύεται από τα δικαιολογητικά που κατατέθηκαν

   Η Συντονιστική Επιτροπή του Προγράμματος ενδέχεται να αναθέσει την παρακολούθηση (και επιτυχή ολοκλήρωση) προπαρασκευαστικών μαθημάτων, στις περιπτώσεις υποψηφίων φοιτητών που κρίνεται ότι είναι απαραίτητη η ενίσχυση του επιστημονικού τους υποβάθρου.

   Η εισαγωγή των φοιτητών θα γίνει σε δύο φάσεις.

   Α΄ φάση (για την πλήρωση 50 θέσεων)
   Αιτήσεις: έως 26/06/2020
   Συνεντεύξεις: 01/07/2020 και 02/07/2020
   Αποτελέσματα: 06/07/2020 ακολουθούμενα από εγγραφές των επιτυχόντων

   Β΄ φάση (εφόσον υπάρχουν διαθέσιμες θέσεις)
   Αιτήσεις: έως 11/09/2020
   Συνεντεύξεις: 15/09/2020 και 16/09/2020
   Αποτελέσματα: 18/09/2020 ακολουθούμενα από εγγραφές των επιτυχόντων

   Τα απαραίτητα δικαιολογητικά μπορούν να υποβάλλονται με απλές (μη επικυρωμένες) φωτοτυπίες. Η κατάθεση, όμως, των επικυρωμένων δικαιολογητικών πρέπει να γίνει πριν από την ημερομηνία εγγραφής. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του ΠΜΣ, κα Γ. Παπαϊωάννου, Ιερά Οδός 75, 118 55 Βοτανικός- Αθήνα, Τηλ./fax 210 5294776, E-mail: [email protected], και ιστοσελίδα: www.mba.aua.gr.

  • ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

   ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ

   1. Στατιστική για Επιχειρηματικές Αποφάσεις
   2. Χρηματοοικονομική Ανάλυση και Διοικητική Λογιστική
   3. Μάρκετινγκ Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων

   ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ (επιλέγονται δύο από τα παρακάτω)

   1. Εφοδιαστική Αλυσίδα Γεωργικών Προϊόντων και Τροφίμων
   2. Γενικά Θέματα Τεχνολογίας Τροφίμων
   3. Διοικητική Επιστήμη και Κοστολόγηση
   4. Οικονομική των Επιχειρήσεων Τροφίμων

   ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΑΡΙΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

   ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ

   1. Επιχειρησιακή Στρατηγική
   2. Advanced Approaches to Management
   3. Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων

   ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ (επιλέγονται δύο από τα παρακάτω)

   1. Ειδικά Θέματα Μάρκετινγκ
   2. Ειδικά Θέματα Τεχνολογίας Τροφίμων
   3. Εφαρμοσμένη Ανάλυση της Ζήτησης Τροφίμων
   4. Ποιοτικός Έλεγχος και Συστήματα Διασφάλισης Ποιότητας
   5. Χρηματοοικονομική Διοίκηση

   ΣΗΜΕΙΩΣΗ

   Οι φοιτητές του Προγράμματος Μερικής Φοίτησης κατά τη διάρκεια του πρώτου έτους σπουδών διδάσκονται τα 6 υποχρεωτικά μαθήματα (3 σε κάθε περίοδο), ενώ κατά το δεύτερο έτος διδάσκονται τα 4 προαιρετικά μαθήματα (2 σε κάθε περίοδο).

   Οι φοιτητές, οι οποίοι δεν έχουν διδαχθεί Τεχνολογία Τροφίμων, επιλέγουν υποχρεωτικά το μάθημα «Γενικά Θέματα Τεχνολογίας Τροφίμων».

   Ένα προαιρετικό μάθημα θα διδάσκεται μόνο εφόσον δηλωθεί από 5 τουλάχιστον φοιτητές.

   Κάθε μάθημα διαρκεί 30-36 ώρες και λαμβάνει 5 πιστωτικές μονάδες (ECTS).

   Η παρακολούθηση των μαθημάτων είναι υποχρεωτική.

  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email