Μάρκετινγκ και Επικοινωνία (MSc in Marketing and Communication)

 • oikonomiko panepistimio
 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ: 6,250€/6,900€
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ: ,
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full time/Part-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • “Καλώς ήλθατε στο πρώτο και μοναδικό μεταπτυχιακό μάρκετινγκ & επικοινωνίας που λειτουργεί σε ελληνικό πανεπιστήμιο, διαθέτοντας αναγνώριση και κύρος στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Το μεταπτυχιακό μάρκετινγκ & επικοινωνίας προσφέρεται σε: 1) Ελληνόφωνο πρόγραμμα πλήρους φοίτησης, 2) Αγγλόφωνο πρόγραμμα πλήρους φοίτησης, και 3) Πρόγραμμα μερικής φοίτησης για στελέχη που συνδυάζουν μεταπτυχιακές σπουδές και επαγγελματικές υποχρεώσεις. Εδώ θα βρείτε τις πληροφορίες που χρειάζεστε για να κάνετε μία ανεκτίμητη επένδυση στο μέλλον σας και ένα αποφασιστικό βήμα στη σταδιοδρομία σας.” Καθηγητής Γεώργιος Μπάλτας – Διευθυντής του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών Μάρκετινγκ & Επικοινωνίας

   Δείτε αναλυτικά την προκήρυξη:

   Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) «Μάρκετινγκ και Επικοινωνία» απευθύνεται σε πτυχιούχους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης καθώς και σε στελέχη επιχειρήσεων που ήδη εργάζονται. Το Π.Μ.Σ. στοχεύει στην παροχή ειδικευμένων σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου και την ανάπτυξή της έρευνας στους χώρους του Μάρκετινγκ και της επιχειρησιακής Επικοινωνίας. Σκοπός του Προγράμματος είναι η δημιουργία εξειδικευμένων επιστημόνων και η επιμόρφωση ανωτέρων στελεχών επιχειρήσεων και οργανισμών για την κάλυψη των αναγκών του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα. Το Πρόγραμμα οδηγεί αποκλειστικά στην απονομή Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στο Μάρκετινγκ και την Επικοινωνία, με τις εξής ειδικεύσεις:

   1. Μάρκετινγκ και Επικοινωνία (Marketing and Communication): Προσφέρεται α) σε Τμήμα Πλήρους Φοίτησης (full time) και απευθύνεται σε νέους απόφοιτους, έχει διάρκεια 12 μήνες και τα μαθήματα είναι πρωινά και β) Τμήμα Μερικής Φοίτησης (part time) και απευθύνεται σε στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών, έχει διάρκεια 18 μήνες και τα μαθήματα είναι απογευματινά.
   2. Μάρκετινγκ και Επικοινωνία με Διεθνή Προσανατολισμό (Marketing and Communication with International Orientation): Προσφέρεται σε Τμήμα Πλήρους Φοίτησης και απευθύνεται σε νέους απόφοιτους, έχει διάρκεια 12 μήνες, τα μαθήματα είναι πρωινά και διεξάγονται στην Αγγλική γλώσσα.

   Τα τέλη φοίτησης για την παρακολούθηση του Π.Μ.Σ. ορίζονται σε 6.250€ για τα τμήματα πλήρους φοίτησης και σε 6.900€ για το τμήμα μερικής φοίτησης.
   Ο αριθμός των θέσεων είναι περιορισμένος.
   Οι αιτήσεις υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά στη διεύθυνση https://e-graduate.applications.aueb.gr/ έως και την Παρασκευή 29/5/2020. Για την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης απαιτείται

   1. Σύνδεση στον ανωτέρω σύνδεσμο,
   2. Επιλογή από τον κατάλογο των προσφερόμενων από τη Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων, το Π.Μ.Σ. «Μάρκετινγκ & Επικοινωνία» και στη συνέχεια επιλογή του τμήματος μερικής φοίτησης ή πλήρους φοίτησης ή «Marketing & Communication with International Orientation».
   3. Ακριβής συμπλήρωση όλων των στοιχειών της αίτησης σύμφωνα με τις οδηγίες συμπλήρωσης αίτησης. Προσοχή: Η διαδικασία ολοκληρώνεται με την ενεργοποίηση του πλήκτρου «Υποβολή».
   4. Ταχυδρομική αποστολή έως Παρασκευή 29 Μαΐου 2020 ή υποβολή στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών (όπως αυτά υποδεικνύονται ακολούθως), μαζί με την εκτυπωμένη φόρμα της ηλεκτρονικής αίτησης που έχει οριστικοποιηθεί.

   Στοιχεία επικοινωνίας και διεύθυνση ταχυδρομικής αποστολής δικαιολογητικών:
   Γραμματεία του Π.Μ.Σ. «Μάρκετινγκ & Επικοινωνία», Κέντρο Μεταπτυχιακών Σπουδών ΟΠΑ,
   Ευελπίδων 47Α και Λευκάδος 33, 8ος όροφος, γραφείο 806 (καθημερινά 09:30 – 16:30, τηλ. 210-8203665, 210-8203631)

   Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

   1. Συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη Αίτηση (ηλεκτρονικά, ως ανωτέρω, και σε έντυπη μορφή).
   2. Βιογραφικό σημείωμα
   3. Αντίγραφο πτυχίου με αναλυτική βαθμολογία.
   4. Οι υποψήφιοι με πτυχίο από ιδρύματα της αλλοδαπής πρέπει να προσκομίσουν πιστοποιητικό ισοτιμίας από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών & Πληροφόρησης – ΔΟΑΤΑΠ.
   5. Δύο εμπιστευτικές συστατικές επιστολές (από Πανεπιστημιακούς για το τμήμα πλήρους φοίτησης, ή/και Εργοδότες για το
    τμήμα μερικής φοίτησης).
   6. Επίσημα αποδεικτικά τριετούς τουλάχιστον επαγγελματικής προϋπηρεσίας (αποδεικτικά ασφάλισης) για τούς υποψηφίους
    του τμήματος μερικής φοίτησης.
   7. Πιστοποιητικό Αγγλικής γλώσσας επιπέδου C2/Γ2/CPE για υποψηφίους των τμημάτων Πλήρους Φοίτησης και καλής γνώσης της αγγλικής γλώσσας τουλάχιστον επιπέδου C1/Γ1/Advanced English-Cambridge, για υποψηφίους μερικής φοίτησης.

   Τα δικαιολογητικά αυτά υποβάλλονται επικυρωμένα ή απλά φωτοαντίγραφα. Για τα ξενόγλωσσα έγγραφα απαιτείται η προσκόμιση επικυρωμένων φωτοαντιγράφων (από την εκδούσα αρχή ή από δικηγόρο).

   Κριτήρια επιλογής:
   Τα κριτήρια επιλογής περιλαμβάνουν:

   1. Βαθμό πτυχίου ή πτυχίων σε πρωθύστερες προπτυχιακές ή τυχόν μεταπτυχιακές σπουδές.
   2. Βαθμολογία στα συναφή με το γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ. προπτυχιακά μαθήματα.
   3. Επίδοση σε διπλωματική εργασία, όπου αυτή προβλέπεται στο προπτυχιακό επίπεδο.
   4. Επίπεδο γνώσης της Αγγλικής γλώσσας.
   5. Διάρκεια και είδος/θέση της πιστοποιημένης επαγγελματικής προϋπηρεσίας (υποχρεωτικά για τούς υποψηφίους μερικής φοίτησιη, για τους οποίους απαιτείται τουλάχιστον τριετής πιστοποιημένη επαγγελματική προϋπηρεσία).
   6. Άλλες δεξιότητες (βαθμός σε εξετάσεις GMAT/GRE, γνώσεις χρήσης Η/Υ και λογισμικών, συναφή σεμινάρια κ.λ.π.), καθώς και τα ακόλουθα ποιοτικά κριτήρια:
   7. Πανεπιστήμιο και Τμήμα προέλευσης.
   8. Προσωπική συνέντευξη.
   9. Συστατική επιστολή από Πανεπιστημιακούς ή/και εργοδότες.
   10. Σχετική επαγγελματική εμπειρία σε θέσεις διοικητικής ευθύνης, υποχρεωτικά για τούς υποψηφίους μερικής φοίτησης και εφόσον υπάρχει για τούς υποψηφίους πλήρους φοίτησης.
   11. Προηγούμενη σχετική ερευνητική δραστηριότητα.
   12. Γνώσεις άλλων ξένων γλωσσών, εκτός της Αγγλικής.
   13. Τυχόν διακρίσεις/βραβεύσεις.

   Η υποβολή υποψηφιότητας στην παρούσα προκήρυξη δεν δημιουργεί οιαδήποτε αξίωση για αποδοχή της.

  • Το τμήμα Πλήρους Φοίτησης προσφέρει μια ξεχωριστή εκπαιδευτική εμπειρία που θεμελιώνεται:

   • Στη συστηματική επαφή με την επιχειρηματική κοινότητα μέσα από εκπαιδευτικές δράσεις και ημερίδες
   • Στις διπλωματικές εργασίες, εφαρμοσμένες σε πραγματικά προβλήματα ελληνικών επιχειρήσεων,
   • Στις εκπαιδευτικές επισκέψεις,
   • Στη σύνδεση θεωρίας και πράξης μέσω της εφαρμογής πρωτότυπων εκπαιδευτικών μεθόδων και δράσεων, όπως παίγνια προσομοίωσης, εργαστηριακά και φροντιστηριακά μαθήματα.

   Το πρόγραμμα σπουδών του μεταπτυχιακού περιλαμβάνει οκτώ (8) μαθήματα κορμού και μια διπλωματική εργασία. Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων του προγράμματος είναι εβδομήντα πέντε (75) πιστωτικές μονάδες (Π.Μ.). Μπορείτε να δείτε την περιγραφή των μαθημάτων στο δεξί  πλαίσιο.

   Περισσότερες πληροφορίες για τους όρους και τις προϋποθέσεις φοίτησης στο τμήμα Πλήρους Φοίτησης υπάρχουν στον Κανονισμό Σπουδών του προγράμματος.

   Το τμήμα Πλήρους Φοίτησης   περιλαμβάνει οκτώ (8) μαθήματα κορμού και μια διπλωματική εργασία. Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων του προγράμματος είναι εβδομήντα πέντε (75) πιστωτικές μονάδες (Π.Μ.)

   Όλα τα μαθήματα του Προγράμματος είναι υποχρεωτικά, ενώ οι ελάχιστες διδακτικές ώρες που τους αντιστοιχούν είναι είκοσι μία (21). Με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος οι διδακτικές ώρες ενός ή περισσοτέρων μαθημάτων μπορούν να αυξηθούν. Στο τέλος κάθε διδακτικής περιόδου δίνονται εξετάσεις.

   Οι διαλέξεις και οι εξετάσεις των μαθημάτων γίνονται στην Ελληνική γλώσσα και η διπλωματική εργασία συντάσσεται στην Ελληνική γλώσσα, ενώ η βιβλιογραφία είναι κατά κύριο λόγο αγγλική. Η παρακολούθηση των μαθημάτων είναι υποχρεωτική και τηρείται σχετικό παρουσιολόγιο από τη Γραμματεία του Προγράμματος. Σε περίπτωση που οι απουσίες σε ένα μάθημα ξεπερνούν το ένα τρίτο (1/3) των ωρών φοίτησης, ο φοιτητής θεωρείται αποτυχών στο μάθημα αυτό και το επαναλαμβάνει την αμέσως επόμενη περίοδο που θα διδαχθεί.

   Για την ολοκλήρωση των σπουδών απαιτείται η παρακολούθηση και η επιτυχής εξέταση στα 8 μαθήματα καθώς και η επιτυχής εκπόνηση και παρουσίαση της διπλωματικής εργασίας. Ο ανώτατος επιτρεπόμενος χρόνος ολοκλήρωσης των σπουδών ορίζεται σε έξι (6) εξάμηνα, συμπεριλαμβανομένης και της ολοκλήρωσης της Διπλωματικής Εργασίας.

   Full Time English Program

   The curriculum consists of eight (8) modules and a Master Thesis. The programme is accredited according to the European Credit Transfer System (ECTS) and successful completion requires students to achieve a total of 75 ECTS credits (core module: 7.5 ECTS; Master thesis: 15 ECTS), i.e. successfully attend the modules and present the Master Thesis. The expected time of completion is four (4) semesters, including the submission of the Thesis.

   The academic year consists of four educational periods followed by a period for the drafting of a dissertation. All modules are mandatory, and the minimum teaching hours of each module is twenty one (21) hours. By decision of the Department’s Executive Committee, teaching hours can be added to one or more module(s). At the end of each education period student sit for exams

   The teaching and examination language is English, while the Master Thesis must also be written in the English language. According to the Academic Regulations, class attendance is compulsory and student attendance lists are maintained by the program’s secretariat.. Absence from class of each specific module for a period exceeding 1/3 of the total taught hours of the module automatically means failure in this module. In this case, the student has to attend the class during the next educational period when the module is taught.

  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email